Inlägg taggade reproduktion

Mut’ah – Tillfälligt äktenskap Del 2

.

Varför förbjöd Umar tillfälliga äktenskap?

Vissa människor tror att en viss person gjorde Mut’a med en av Umars döttrar under hans styre, och när Umar förstod att så skett, beslöt han att förbjuda Mut’a.

Låt mig tydliggöra att vi inte har hat mot Umar. Vi tror att han var en av följeslagarna av Profeten, men vi vill inte sätta honom i en hög position eftersom det finns starka bevis att han gjorde en del nyheter (innovationer) som grundas på eget Ijtihad, vilket är fruktansvärt fel.

Vi tror starkt på att Fatwa inte fungerar när det finns uttryckliga texter i Koranen eller autentiska hadither om motsatsen. Att avskaffa tillfälliga äktenskap är bara ett exempel på sådana innovationer. Även enligt Sahih al-Bukhari erkände Umar själv att han gjorde en del nyheter angående böner (att lägga armarna framför kroppen vid bön) och sade: ”Vilken fin innovation!” Sunnikälla: (Se Sahih al-Bukhari, arabisk-engelska versionen, v3, sid 227). Han ändrade även reglerna om Tayammum och många andra regler i Islam.

En annan Kompanjon som motsatte sig denna innovation av Umar, var hans egen son! Hans namn var Abdullah Ibn Umar. Han var positiv till både Mut’a av Hajj och Mut’a av kvinnor. Det berättas i Sahih al-Tirmidhi att:

”Någon frågade Abdullah Ibn Umar om Mut’a (av Hajj), sa han: Det är tillåtet (Halaal). Så han frågade: din far förbjöd det. Han sa: Tror du att min far kan förbjuda det som Profeten påbjöd? Ska jag följa det som min far sa, eller ska jag följa vad Profeten beordrade? Mannen sade: Självklart Profetens order (a).

Sunnikällor: Sahih al-Tirmidhi, v1, p157. Tafsir al-Qurtubi, v2, p365, reported from al-Darqunti

Det finns många fler diskussioner och källor i ämnet att referera till, men tror jag stannar här för tillfället. Sammanfattningsvis så kan man säga att Shia inte accepterar att någon människa ändrar på lagar och regler som Gud har föreskrivit. Att omvandla något som Gud gjort tillåtet, till något straffbart är haram och därför följer vi inte sådana påbud.

Jag vill avslutningsvis berätta att Sunnimuslimer har något som heter Misyar-äktenskap som är ganska precis detsamma som Shias mut’ah:

Shias ”Muta’h” och Sunniternas ”Misyar” är båda tillfälliga kontrakt som tillåtits för att att folk skulle undvika äktenskapsbrott. Dessa är för en bestämd tid (även om sunnimuslimer hävdar att det inte är så) och lämnar oftast inget ansvar för de avtalsslutande parterna.

Misyar denna typ av äktenskapsförord är populära i Saudiarabien där krav om dyra hemgifter har gjort äktenskap näst intill omöjliga att ingå och därmed lämnar en hel del kvinnor ogifta, vilket definitiv är ett problem, inte minst för kvinnorna.

Sunnimuslimers Misyar går ut på att båda parter, mannen och hustrun, ger upp flera rättigheter genom egen fri vilja:  som att leva tillsammans, lika fördelning av nätter mellan hustrur (i händelse av polygami), hustruns rätt till bostad och underhållspengar (”nafaqa”), och mannens rätt till tjänster inom hemmet och graden av tillgänglighet.

I huvudsak fortsätter paret att leva åtskilda från varandra, precis som innan deras kontrakt, och träffar varandra för att uppfylla deras behov på ett tillåtet (halal) sätt, när de vill.

Kvinnan kan när som helst begära att ändra villkoren – att hon vill att de flyttar ihop eller att äktenskapet blir permanent. Det är nu som mannen antingen kan acceptera villkoret eller skilja sig ifrån henne.

Man behöver inte heller tillämpa allt som är tillåtet. Njurar (bara som ett exempel) är tillåtet att  äta, men jag skulle aldrig stoppa in det i mitt system!

Bara föra för att det är tillåtet i Islam med tillfälliga äktenskap, betyder inte det att alla måste gilla det. Allt som är tillåtet går att missbrukas, och DÅ blir det haram. Man kan missbruka mat – genom att äta för mycket eller t.o.m. för lite. Vatten är inte bara tillåtet utan ett måste, men även det går att missbrukas… för mycket vatten leder till döden.

All typ utav missbruk är destruktivt och bör motarbetas, även missbruk utav mut’ah. Och den som inte alls kan acceptera mut’ah, bör alltså göra allt för att slippa komma i en situation att denne behöver tillämpa det.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 kommentarer

Mut’ah – Tillfälligt äktenskap Del 1

.

Jag ska ta upp ett ämne som bland en del muslimer är mycket kontroversiell – och missförstådd. Det är frågan om tillfälligt äktenskap s.k. ”mut’ah”. Det kommer att bli en hel del referenser till sunnikällor som hänvisar till denna lag.

För att kontrollera sexuella begär, om man är ogift, finns 2 alternativ: det är avhållsamhet eller temporärt giftermål. Om det går att läsa även i detta inlägg.

Fixed-Term/Temporära/Nöjes-äktenskap är olika namn för det arabiska ordet för ”Mut’ah”, vilket är ett kontrakt mellan en man och en kvinna, mycket på samma sätt som Long-Term/Permanent/Konventionellt-äktenskap är. Den största skillnaden är att längden på det tillfälliga äktenskapet begränsas till en viss bestämd tidsperiod, och mannen och kvinnan blir främmande för varandra efter utgångsdatum, utan att skilsmässa skett. En automatisk skilsmässa alltså, när den förutbestämda tiden passerat.

En missuppfattning beträffande tillfälliga äktenskap är att vissa människor tror att kvinnan som deltar i tillfällig äktenskap kan ha kontrakt varannan timme. Detta är en helt felaktig användning utav tillfälliga äktenskap. Efter ett sådant avtal har löpt ut, ska kvinnan vänta i två månader (Iddah-period) innan hon kan gifta sig med någon annan.

Den första som lagstiftade om Mut’ah, med alla de regler som gäller för det, var Allahs Budbärare (s), efter att det uppenbarats i Koranen. Alla muslimer är överens om att Allahs Budbärare lagstiftat Mut’ah och gjorde det lagligt efter migrationen till Medina, och muslimerna praktiserade det under hans livstid.


Det finns dock en oenighet mellan shia och de flesta sunnimuslimer om huruvida Profeten senare förbjudit det eller inte. De flesta sunnimuslimer hävdar att även om Profeten lagstiftat den, förbjöd han det senare. Detta medan Shia menar att tillfälliga äktenskap aldrig övergavs av Profeten (s). Allah uppenbarade det i Koranen, och det tillämpades i relativt stor utsträckning ända tills Profeten dog och även under Abu Bakrs regeringstid och den första tidens under Umars styre, tills Umar förbjöd det.

Koranen säger:

”[Ni får inte närma er] gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter – detta är vad Gud föreskriver för er. Med dessa undantag får ni vända er till varje kvinna, som ni vill leva samman med i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande, och erbjuda henne något av er egendom. Och liksom ni vill njuta av vad [er hustru] skänker er skall ni ge henne den föreskrivna brudgåvan; men ni kan inte klandras om ni efter att ha fullgjort vad som är föreskrivet kommer överens om något [vid sidan därom]. Gud är allvetande, vis.” [4:24]

I ovanstående vers, har den arabiska motsvarigheten till ordet ”äktenskap” eller någon av dess derivat inte använts. Snarare har derivatan av ordet ”Mut’ah (nöje/tillfälliga äktenskap) använts, det vill säga” Istamta’tum” (att njuta/att ha glädje). Ordet Istamta’a är den tionde verbala formen av roten m-t-a. Ordet Istamta’a har också använts i stor utsträckning i de giltiga sunnitiska samlingarna för tillfälliga äktenskap. Naturligtvis är Mut’ah en typ av äktenskap, men några av dess regler är annorlunda än det permanenta äktenskapet, inklusive det faktum att paret kan utvidga detta avtal genom ömsesidig överenskommelse, vilket anges i slutet av Koranversen.

Imam Ali (a) sa: ”Mut’ah är en nåd från Allah till sina tjänare. Om det inte vore för Umar som förbjöd det, skulle ingen begå (synd) otukt – utom en ogärningsman”

Sunnikällor: Tafsir al-Kabir, by al-Tha’labi, under komentarer till vers 4:24 i Koran;   Tafsir al-Kabir, av Fakhr al-Razi, v3, sid 200, i kommentaren till vers 4:24;   Ahkam al-Quran, av Jassas, v2, s179, under kommentar till 4:24…. Och många fler.

Ibn Masud rapporterade:

”Vi krigade tillsammans med Allahs Budbärare, och våra fruar var inte med oss. Vi frågade Allahs Budbärare: Ska vi kastrera oss själva? Den heliga profeten förbjöd oss från det, och sedan lät han oss göra Mut’ah (tillfälligt) äktenskap. Så vi alla gifte oss med fruar under en bestämd tid (vanligen tre dagar) med en hemgift av ett tygstycke. ”

Sunnikälla: Fazlul Maulana– Al Hadis, Vol. 2, sid. 686

Det är intressant att notera att Umar inte knöt förbudet av Mut’ah till Profeten (s). Det gjorde dock andra efter Umar, främst för att motivera vad han gjorde.

Umar nämner tydligt att: ”Mut’ah tilläts vid tiden för Profeten, och jag förbjuder det!” Den stora sunnitiska lärde, Fakhr al-Razi, som fått titeln ”Imam al-Mushakkikeen” (ledare för ”ever-questioners/ever-doubtful”) av sunnimuslimer, i hans omfångsrika kommentar av Koranen nämns i versen om Tillfälliga äktenskap att:

Umar sade:”Två typer av Mut’ah var lagliga under Profetens tid, och jag förbjuder dem båda, och jag straffa dem som begår det. De är: Mut’ah för pilgrimsfärden och Mut’ah av kvinnor.”

Sunnikällor: Tafsir al-Kabir, av al-Fakhr al-Razi, v3, sid.201 under vers 4:24
Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, sid. 52

Umar sa ifrån predikstolen: ”O folk! Tre saker var tillåtet under Allahs Sändebuds (s) tid, men jag förbjuder dem och gör dem härmed haraam, och straffbart. De var: Mut’ah av kvinnor, Mut’ah av Hajj (pilgrimsfärd), och att säga Hayya Ala Khair al-Amal” (vid böneutropet).”

Sunnikällor: Sharh Al-Tajreed, av al-Fadhil al-Qoshaji, (Imama Section), al-Mustaniran av al-Tabari, al-Mustabeen, av al-Tabari

Berättat av Imran bin Husain:

”Versen angående Mut’ah avslöjades i Allahs Bok, så vi praktiserade det vid tiden för Allah’s Budbärare, och ingenting uppenbarades i Koranen att göra det olagligt och inte heller förbjöd Profeten det tills han dog. Men en man som ansåg att det är olagligt, uttryckte vad hans eget sinne föreslog.”

Sunnikällor: Sahih al-Bukhari, Arabic-English, vol. 6, Hadith nr. 43 och Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v4, sid. 436

Enligt ovan tradition blev båda typerna av Mut’ah förbjudna utav Umar. Många sunnitiska kommentarer refererar till just denna tradition av Imran Ibn Husain under kommentarerna till versen av Mut’ah-äktenskap (4:24) i Koranen, vilket visar att denna Mut’ah hänvisar till Mut’ah-äktenskap .

Det är intressant att veta att i Sahih Muslim och i kommentarerna av Sahih al-Bukhari och Sahih Muslim nämns att den ”man” som nämns i denna tradition (”Men en man som ansåg att det är olagligt”) är Umar:

”En man sade enligt hans personliga åsikt, och det var Umar.”

Sunnikällor: Sahih Muslim, engelsk version, v2, kapitel CDXLII, Tradition #2825, Sahih Muslim, arabisk version, 1980 Edition Pub. i Saudi Arabia, v2, sid. 898, Tradition #166.

Även:

”Mannen som avses här är kalifen Umar Ibn al-Khattab.”

Sunnikällor: Fat’h al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, av Ibn Hajar Asqalani, v4, sid 177, Sharh al-Nawawi on Sahih Muslim, v3, sid. 364, Dar al-Sha’ab print

Abu Nadhra sade: ”Ibn Abbas (Profetens kusin) påbjöd Mut’ah medan Ibn Zubayr förbjöd det. Jag nämnde detta till Jabir Ibn Abdillah och han sa: Det är genom mig denna Hadith har delats ut. Vi gjorde Mut’ah (av Hajj och kvinnor) när Allahs Budbärare levde.

När Umar installerades som Khalif, sa han: Sannerligen Allah gjorde tillåtet vad Han ville för sitt Sändebud. Och dess påbud uppenbarades i Koranen. Utför således Hajj och Umrah för Allah som Allah har befallt er, och bekräfta (genom att återgå till permanenta äktenskap) äktenskapen med dessa kvinnor (som ni har utfört Mut’ah). Och varje person som kommer till mig med ett tillfälligt giftermål (dvs. Mut’ah) kommer jag att stena.”

Sunnikällor: Sahih Muslim, engelsk version, vol2, chapter CDXLII, Tradition #2801, Sahih Muslim, arabisk version, 1980 Edition Pub. in Saudi Arabia, vol. 2, p885, Tradition #145.

Återigen refererar ovanstående tradition till båda typer av Mut’ah, och Umar sa att Allah gjorde tillåtet vad han önskade under Profetens tid och dess motsvarande påbud uppenbarades i Koranen, men att han kommer att stena någon, som följer Guds påbud!!!

Vissa hävdar att Profeten brukade tillåta tillfälliga äktenskap under ett visst fälttåg och sedan förbjöd det när de segrat. Detta påstående faller dock samman när vi ser att vissa av de berömda följeslagarna sade att Mut’ah ofta förekom, från Profetens tid till Umars regeringstid, och fortsatte att praktiseras av en del av Profetens kompanjoner även efter Umars död. Dessutom, om Mut’ah bara var till för ett enda fälttåg, skulle Profeten ha nämnt det när han tillät det.

Dessutom har versen i Koranen inte någon begränsning av detta slag. Detta får en att förstå att såna påståenden bara är svepskäl för att motivera den nya situationen. Som vi kommer att få se i följande traditioner, stödde följeslagarna Mut’ah utan att nämna att de bara gjorde det under krig och fälttåg.

Även efter Umars död, och efter Uthman hade många Kompanjoner inte acceptera Umars nya ordning och insisterade på att tillfälliga äktenskap är lagligt. Dessa förespråkare för Mut’ah nämnde aldrig att det var begränsat till en strid.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

26 kommentarer