Arkiv för kategorin shia

Första Muharram

Idag är det första Muharram, den första dagen på det islamiska året. I normala fall brukar en sådan dag vara något man firar, men för oss är just denna månad, och denna dag, inledningen på en sorgehögtid som sträcker sig 10 dagar framåt. Det handlar förstås om Imam Hussein, och jag ska inte förlänga inlägget med att redogöra vad det handlar om, om detta kan ni istället läsa i ett inlägg jag tidigare skrivit: Varför Imam Hussein Tog Ställning. Imam Hussein är inte mycket känd här i Sverige, och västvärldens befolkning, men han är en stor Symbol för Kärlek och Uppoffring enligt många visa och kunniga som tagit del utav Imam Hussein, och hans följeslagares, tragiska historia.

Denna månad uppmärksammas Imam Hussein världen över med citat:

ihengland

Bild ovan: England

ihindienOvan: Indien

ihtanzania

Bild ovan: Tanzania

ihbussBild ovan: på buss i England

 ihcharity

”Children from the ”Who is Hussain” Team Lancashire helping to pack food supplies for homeless people. The Team managed to distribute around 20 food boxes to homeless people and local charities working with the homeless, as a message in Imam Hussain’s name that we stand for justice and equality for all. Many of our donors were non-Muslim as well as local Muslims from Lancs – a huge thank you to them all!”

Ickemuslimer om Imam Hussein och det han åstadkom:

“Imam Husayns uppoffring är inte begränsat till en nation eller ett land, utan det är det ärftliga tillståndet för hela mänsklighetens broderskap.”/ Dr. Rajendra Prasad, Indiens första president


“Om Husayn slogs för att släcka sina världsliga begär, då förstår jag inte varför hans systrar, fru och barn följde med honom. Detta bekräftar då att hans uppoffring var rent för Islam.” / Charles Dickens


“Jag lärde mig från Husayn hur man kan vara förtryckt och bli en vinnare.”/ Mahatma Ghandi


“Min tro är denna att Islam inte förlitade sig på svärdet av dess anhängare, och det kan ses genom den högsta uppoffringen som Husayn, den stora helgonlika personen stod för.”/ Mahatma Ghandi


“Husayn lämnade Mecka med hans familj och ett följe på ca 70 personer. Men i Karbalas öken fångades de i ett bakhåll som planerats av kalifen Yazid.

Trots att en förlust var säker, vägrade Husayn att underkasta sig honom. Omringad av en stor fientlig styrka, klarade sig Husayn och hans kompanjoner utan vatten i tio dagar i den brinnande öknen i Karbala. Slutligen dödades Husayn, de äldre och några manliga barn i hans familj och kompanjoner av de pilar och svärd som tillhörde Yazids armé; hans kvinnor och återstående barn togs som fångar till Yazid i Damaskus.

Den berömda historikern Abu Reyhan al-Biruni konstaterar; “… sedan eldades deras läger upp och kropparna trampades på av hästarnas hovar; ingen i mänsklighetens historia har beskådat en sådan grymhet.” / Simon Ockley (1678-1720) Professor i arabiska vid Cambridge universitet. [Ta’ziyeh: Ritual and Drama in Iran, New York, 1979, s.2]

6 kommentarer

Happy Eid el Ghadir

ghadir_khum-02b

Idag, den 18e Dhul-Hajjah, åtta dagar efter pilgrimsfärdens avslut, firar vi Eid el Ghadir som en hyllning till att Imam Ali blev utsedd som Profeten Muhammeds efterträdare i att förklara och uttolka Guds budskap, Koranen, åt folket.

Under profetens sista hajjfärd uppmanade Gud honom flertalet gånger att meddela folket vem hans efterträdare skulle bli, så att de som inte ännu förstått det skulle bli säkra på saken. Men då Profeten visste hur folket skulle reagera så drog han ut på det hela tiden. Tillslut varnade Gud honom med följande vers:

(1) [5:67] ”FÖRKUNNA, du Sändebud, allt vad din Herre har uppenbarat för dig! Gör du inte det, har du inte förmedlat Hans budskap. Gud skall skydda dig mot människorna; Gud vägleder inte förnekarna av sanningen!”

Så på hemvägen ifrån hajj gick Profeten, vid källan Ghedir Khum, upp på en predikstol han låtit upprätta där, och höll ett långt tal där Han läste upp över etthundra koranverser och varnade människorna för deras gärningar och framtid. Sedan sade Han: ”Det verkar som att tiden för Herren att återkalla Mig har närmat sig, och jag måste svara på detta. Jag lämnar två stora ting som om ni håller fast vid dem kommer ni inte gå vilse ända till Domedagen. Dessa två ting är Koranen och mitt Ahlulbayt. De kommer inte att separeras ifrån varandra fram till den dagen de återförenas hos mig vid dammen i Paradiset(Kauthar)”

Vidare sade Profeten: ”Har inte jag mer utövanderätt över de troende, än vad de har över sig själva?” Människorna svarade: ”Jo, O Guds Sändebud.” Profeten(frid och välsignelser vare med Honom och Hans heliga Hushåll) lyfte då upp Imam Alis hand och sade: ”Den som jag är mästare till är Ali mästare till! O Min Herre och Gud, var en vän till den som är vän med Honom och var en fiende till den som är en fiende till Honom, hjälp den som hjälper Honom och överge den som överger Honom.”

Denna händelse har många Muhaditheen (de som dokumenterar traditioner) dokumenterat vilket innebär att den obestridligen är tillförlitlig. Bland de som dokumenterat denna tradition är Sahih Tirmidhi, Sunan ibn Majah, Khasa’is an-Nisa’i, Mustadrak al-Hakim, Musnad ibn Hanbal, adha’il as-Sahaba of ibn Hanbal, Tasfeer al-Kabir by Fakhrud Deen ar-Razi, al-Bidayah wa Nihaya by Ibn Kathir och många andra. Alla dessa lärda är bland de mest kända och respekterade lärda i den Islamiska historien.

Omedelbart efter att Profeten hade talat klart, uppenbarades följande Koranvers till Honom:
”Förnekarna av sanningen har nu misströstat om [att kunna göra slut] på er tro. Oroa er därför inte för dem – frukta Mig! DENNA DAG har Jag fullbordat er religion för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att ‘underkastelse under Guds vilja'(islam) ska vara er religion.” (Surah al-Ma’idah, 5:3)

När Profeten var färdig med sitt tal, bad han alla att ge sin trohetsed till Imam Ali(frid vare med Honom) och gratulera Honom. Då sade Umar och Abu Bakr: ”Bra gjort, O Abu Talibs son! Du har nu blivit alla de Troendes Mästare!”

(1) Några Sunni referenser som bekräftar att uppenbarelsen av Koranversen 5:67 kom precis innan Profetens tal i Ghadir Khum:

(1) Tafsir al-Kabir, by Fakhr al-Razi, under commentary of verse 5:67, v12, pp 49-50, narrated on the authorities of Ibn Abbas, al-Bara Ibn Azib, and Muhammad Ibn Ali.
(2) Asbab al-Nuzool, by al-Wahidi, p50, narrated on the authorities of Atiyyah and Abu Sa’id al Khudri.
(3) Nuzul al-Quran, by al-Hafiz Abu Nu’aym narrated on the authorities Abu Sa’id Khudri and Abu Rafi.
(4) al-Fusool al Muhimmah, by Ibn Sabbagh al-Maliki al-Makki, p24
(5) Durr al-Manthur, by al-Hafiz al-Suyuti, under commentary of verse 5:67
(6) Fathul Qadir, by al-Shawkani, under commentary of verse 5:67
(7) Fathul Bayan, by Hasan Khan, under commentary of verse 5:67

8 kommentarer

Dags att slå sönder den sista avguden som hotar Guds hus

 

wahhabi-God-300x2031

Efter att ha erövrat Mecka, förstörde den heliga Profeten (S) alla avgudar som hade placerats i Guds hus Kaba. Under det att han förstörde den ena idolen efter det andra reciterade han följande vers ur Koranen:

”Säg,Sanningen har kommit och då har lögnen vikit; ja, lögnen är dömd att vika!”. (Koranen, 17: 81).

Profeten lämnade denna värld efter att ha slutfört Guds budskap. Men genom honom, informerade Gud tydligt mänskligheten att fullbordandet av Hans budskap inte innebär att ondska i världen är slut. Den kommer att fortsätta så länge mänskligheten existerar. Det kommer att finnas människor som står på Satans sida, vars uppdrag är att sprida ondska på alla möjliga sätt. Så länge människan existerar kommer det alltså att finnas de som kommer att föra med sig lidande och förstörelse i världen, men det kommer lika säkert att finnas människor som motsätter sig deras orättfärdiga handlingar.

Historien om det Saudiska Salafihuset är av en fullkomligt destruktiv och elakartad karaktär. Förs och främst kallas det ockuperade landet för ”Saudiarabien” sedan 1922. Denna familjen Saud är besatt utav en bokstavligt talat fascistisk tolkning av islam, och genom detta har huset Saud undergrävt varenda aspekt av islam.

Först började de med att förstöra inslag i den lokala sunnitiska och shiitiska kulturen genom att förbjuda kulturella sedvänjor som båda dessa riktningar av islam har. Detta åtföljdes av fysisk eliminering av shiamuslimerna. Källan till den saudiska rikedomen, oljan, finns i de östra delarna av landet, och har alltid varit ett shia-dominerat område. Sedan upptäckten av olja, har Saudi-Salafis tvingat shiamuslimerna att flytta till andra områden.

För att förstöra shiamuslimernas identitet och kultur, har saudierna infört den ena begränsningen efter den andra på dem. De åtnjuter väldigt få mänskliga rättigheter. Följande artikel är en krönika över de omänskliga förhållanden som shiamuslimerna i Saudiarabien har att leva efter:

CNN Report: The Persecution of Shia Muslims in Saudi Arabia

Men det är inte shiamuslimerna som har mött den största förstörelsen som skett från saudiernas händer. Den salafistiska ideologin har ensamt förstört allt som islam står för. Inte ens Koranen har skonats av Huset Saud. Genom att kalla denna underminering av Koranen ”Wahabi Koranen”, noterar Stephen Schwartz som skriver i The Weekly Standard:

”Den Wahhabitiska Koranen är anmärkningsvärd i detta; medan muslimer tror att deras heliga text dikterades av Gud och inte kan ändras , hittar man i den saudiska engelska versionen av Koranen tillägg, till den ursprungliga, för att ändra dess mening i en radikal riktning . Till exempel är det inledande kapitlet , som kallas Fatiha , och reciteras i muslimernas daglig bön och ( bland icke – wahhabiter ) även i åminnelse över de döda . De fyra sista raderna i Fatiha läses, i en normalt återgivande av det arabiska originalet (som denna översättning NJ Dawood , utgiven av Penguin Books) : Led oss ​​på den raka vägen , /den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!

Wahhabi Koranen återger dessa rader : Led oss ​​på den raka vägen . / Vägen för dem på vilka du har skänkt Din nåd , inte den väg bland dem som har förtjänat din ilska ( såsom judarna ) , och inte heller bland dem som gick vilse (som de kristna ) . Wahhabi Koranen skriver denna översättning vid sidan av den arabiska texten som inte alls innehåller någon hänvisning vare sig till judar eller kristna .”

Och som om undergrävandet av den heliga Koranen inte var tillräcklig så har saudierna hårdnackat förstört det fysiska islamiska arvet. Ta t.ex Bibi Khadijas hus, den första av Profetens fruar och mor till hans älskade dotter Fatima. Detta hus var den plats där Profeten mottog många uppenbarelser från Gud, därav dess helighet. Den saudiska regimen har förvandlat platsen där hennes hus låg till offentliga toaletter. Ja precis – offentliga toaletter. Detta är deras kärlek till islam! Är inte detta ett tydligt sätt att förringa Profeten på?

Sedan har vi Jannat ul Baqi, den begravningsplats där Profetens familj; mor, far, fruar, barn och vänner (sahabas) begravdes. Saudierna har utplånat gravarnas totala existens. Notera att försök gjordes även att jämna Profetens egen grav med marken, men detta övergavs tillslut: I filmen nedan ser ni hur gravplatsen såg ut före(senare delen av videon, det ni kanske tror är hus eller moskéer är gravvårdar) och efter(inledningen av videon):

Wahhabi/salafis anser det stötande (och haram) att upprätta gravvårdar för profeter och dennes familj. Jag skulle vilja se hur den saudiska familjens gravar ser ut idag? Om deras gravar är utmärkta mer noggrant och synligt än profetens nära och kära, då anser de alltså att familjen saud är viktigare på alla sätt än hela det islamiska kulturarvet!

Några andra ”fjädrar” som man kan hitta Salafi-kronan är:

  • Förbud för egyptiska pilgrimer som använder sina besök till Kaba i en festlig stämning och spelar musik.
  • Festliga högtider som observeras av Shia pilgrimer.
  • Ett stort arbete med att segregera män och kvinnor under pilgrimsfärden.
  • Demolerandet av Banu Hashims gravar, stammen som Profeten (frid vare med honom) tillhörde.
  • Förseglandet utav Evas grav med betong(Eva= den första kvinnan på jorden).
  • Förstörelse utav Sayyid Imam al-Uraidhi ibn Ja’far al-Sadiqs (profetens barnbarns) grav, med hjälp av dynamit.

Listan är lång. Följande videoklipp berättar också den sorgliga historien om förstörelsen av viktiga landmärken från det islamiska arvet:

Nedan brittiska Sunnirörelsens kommitté har föreslagit en kampanj för att stoppa förstörelsen av det islamiska arvet och dess platser.

Varje år, vid tiden för Hajj, misshandlas rutinmässigt muslimer – som vill erlägga böner vid Jannat ul Baqi – utav de saudiska soldaterna. Det argument som saudierna ger är att Hajj är ett tillfälle för att be till Gud och sedan åka hem. Man måste fråga sig: Vad är syftet med att utföra Hajj? Den stora sufin Mansur Hussain al-Hallaj gav bästa möjliga svaret på denna fråga när han installerade en stenkub på bakgården av hans hus och började cirkulera runt den. Till hans förbryllade samtalspartner sade han, ”Om hajj inte har större betydelse än att cirkla runt en sten, så kan jag lika gärna göra det på min egen bakgård.”

Men det är just vad de saudiska kungligheterna, med dess Salafi-ideologi, vill att pilgrimerna ska göra. Och de ignorerar fullständigt att hajj är en av de få tillfällen, kanske den enda, när muslimer från hela världen kan mötas och diskutera sina problem. Hajj en alltså i princip ett ypperligt tillfälle för yttrandefrihet och en stor möjlighet att andas frihet på den heligaste muslimska platsen i världen.

Men yttrandefrihet är bannlyst utav Huset Saud. Det är därför den saudiska armén dödade hundratals iranska pilgrimer som 1987 skrek slagord emot Israel och USA (ingenting mot huset Saud). Och det är samma Saudfamilj, som uppmuntrar och underlättar syriska pilgrimer att arrangera demonstrationer mot den syriska regeringen under Hajj.

Hade Saudi-Salafi fascismen varit en fråga om inter-muslimska oenigheter, kan världen ignorerat det. Men så är inte fallet. Stormuftin Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah som under sin predikan under Hajj hävdade att islam var en fredlig religion var bara ett hån emot hela den civiliserade världen. Detta är samme man som bara ett par veckor innan hade utfärdat en fatwa som säger att alla kyrkor i Mellanöstern bör förstöras: Källa:

Läs The Washington Times artikel om Grandmuftins fatwa

Vad världen måste inse är att huset Saud inte bara är en fiende till islam, de är den mänskliga civilisationens verkliga ärkefiende. Oavsett om du är kristen, jude, eller hindu så är du godkänd att dödas enligt salafistiska teologiska påbud. Genom intjänade pengar ifrån olja och hajj , har Saudhuset pumpat in miljarder dollar i ”pedagogiska” institutioner i västvärlden. Det tänkesätt som skapas i dessa institutioner är hatiska och paranoida. Dessa av Salafi förgiftade institutioner kommer aldrig att tillhöra sina värdländers kultur och miljö.

De kommer alltid att se på de länder som de fått öppna sina institutioner i, som fientliga platser som antingen ska reformeras eller förstöras . För att göra världen till en fridfull plats , måste det styrande Saudihuset stoppas . Ett sätt är att hålla ett öga på de pengar som kommer från Saudiarabien och in i dessa länder. Men ännu viktigare är att det bör finnas en gemensam ansträngning för att göra Mecka och Medina till oberoende internationella islamiska städer som regleras av ett internationellt organ där muslimer av alla övertygelser har auktoritet .

Detta organ ska ha kontroll över de miljarder dollar som intjänas ifrån pilgrimer varje år . Dessa pengar kan spenderas på att skapa institutioner för högre utbildning och olika muslimska välgörenhetsprojekt. Att dee hittills intjänade miljarder som familjen Saud har tillskansa sig har spenderats på att främja terrorism och Saudiprinsarnas beskydd utav kasinon och bordeller – är väl känt . Heliga pengar som kommer från heliga ritualer bör användas till välgörande och konstruktiva ändamål. Om inte detta sker, bör omvärlden förbereda sig för den rena ondska som kommer från Huset Saud .

Den heliga Profeten förstörde alla avgudar i Guds Hus. Men det finns en idol kvar att krossa – Saudistyret och dess wahhabitiska avträde.

11 kommentarer

Islam och parfym

perfume

Profeten kunde det mesta om i princip ALLT! Ibland funderar jag på hur i hela fridens dagar han hann med allt? Till och med parfym var tillräckligt viktigt att recensera…vem kunde som han beskriva skillnaden mellan kvinno- och mansdofter? Som en riktig ‘parfymör’.

Profeten sa: ”Parfymer som är lämpliga för kvinnor är de som har en synlig färg och en subtil doft, och parfymer som passar för män har en distinkt doft och en transparent färg.[Al-Kafi, v. 6, s. 512, nr 17]

Det är många som undrar om regler angående parfym inom islam. En del säger att det är haram att ha parfym, andra säger att det är halal, det kan vara lite förvirrande. Det beror dock vilken Marja man följer. Ayatullah Bashir Najafi (t.ex.) säger att parfymer som innehåller alkohol är förbjudna, medan Ayatullah Sistani anser att det är tillåtet.

I regel är parfym, i sig, inte haram. Men den blir otillåten om dess doft är så pass stark att en icke-mahram (dvs män som inte är din make eller släkt i rakt nedstigande/uppstigande led, samt svärfar) kan känna av den på håll! Alltså är det inte haram att använda lite parfym även när man inte är med sin man men det får inte överstiga en viss gräns och vara så pass stark att andra omkring en kan känna doften.

Mitt tips, om man vill ha parfym på sig, vilket de flesta säkert vill, är att lägga den under kläderna, inte ovanpå strax innan man går ut. Det finns många fördelar med detta: då håller man doften diskret(och man håller sig på ‘halal-sidan’), man riskerar inte heller att irritera folk med en alltför stark doft, och man riskerar inte heller att utsätta de som lider av allergi emot parfymer. Vi vet väl alla hur jobbigt det är när man står i hissen, och så kommer det in någon som det ångar en jättestark parfymdoft ifrån? Den mest ljuva parfymen blir motbjudande i dessa mängder, något inte alla verkar fatta….

Enligt Ayatullah Sistani är det tillåtet för både män och kvinnor med parfym, om intentionen inte är att dra till sig det motsatta könet, men självklart under ovanstående premisser….det ska alltså inte ‘ryka’ om en när man går ut! Medan kvinnor ska vara återhållsam med parfymerandet, så är det för män dock generellt rekommenderat att använda sig utav parfym. Jag riskerar nog att låta lite fördomsfull här, men jag antar att det kan bero på att män har en benägenhet att utsöndra en starkare svettdoft än vad kvinnor, i allmänhet, gör? Och detta är ett sätt att få män att intressera sig mer för hygienen och sina kroppsdofter. Som alla vet var det ju islam som lärde folk om hygien, i en tid när smuts, och allmänt svineri, florerade fritt i alla samhällen. Detta betyder dock INTE att män ska hälla halva flaskan över kroppen när de parfymerar sig, utan använd Profeten som förebild – ta en liten aning på handen, späd ut den, och sätt den sen där du vill ha den!

Imam Zain al Abideen hade alltid en flaska med mysk i rummet där han bad, och från den parfymerade han sig alltid innan han bad. [Bihār al-Anwar, vol 46, s. 58]

Guds Sändebud satte på sig mysk när han gjorde wudhu (eller bara tvättade händerna). Han brukade ta lite mysk i sin våta hand när han tvättade sig, och sen utförde wudhu. Så när han var ute kunde alla, på doften, känna att Guds budbärare hade passerat där. Han använde sig av sådan parfym som inte var koncentrerad, utan utspätt på något sätt. Det finns vissa hadither som säger att Profeten spenderade mer pengar på dofter än på mat, så viktigt ansåg han alltså det vara med parfym.

2 kommentarer

En tidlös ledare

En länge önskad, och väntad, dokumentär(kan man kalla det så?) om Imam Ali. Det är i alla fall en sammanfattad dokumentering utav honom, hans liv och gärning. Mycket fint gjord. Det är så roligt att se den yngre generationen kämpa på och levandegöra islam, på ett sätt som den äldre generationen tyvärr inte gjort hittills – på svenska dessutom!

I highly recommend ! Ta fram chipset och luta dig tillbaks 🙂

2 kommentarer

Bahrains folk under ständig attack, i skuggan av Syrien och Egypten

A Bahraini protestor stands amidst tear gas fired by riot police in Diraz

 

President Obamas och hans administration hävdar ständigt att USA stödjer alla som har ”demokratiska ambitioner”. Men detta gäller tydligen inte folket i Bahrain. Där man alltsedan 14 februari 2011 började sin fredliga proteströrelse. USA:s postering av sin 5:e flottbas i Bahrain ger Obamaadministrationen stort inflytande för att kunna stoppa det brutala förtrycket av pro-demokratiska protester, men istället gör de ingenting. Absolut ingenting! Inte ens massmedia är av någon anledning intresserad utav det som pågår i Bahrain, dagligen, sedan 2,5 år tillbaks.

Medan de amerikanska medierna fokuserar på händelserna i Egypten, Syrien och andra ställen, fortsätter folket i Bahrain att riskera sin frihet, sin psykiska och fysiska liv och hälsa, i sina fortsatta krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Medlemmar av den politiska oppositionen, människorättsaktivister, läkare och vanliga bahrainska medborgare blivit godtyckligt fängslade, anklagade för brott så som ”anstiftan av hat mot regimen” och ”försök att störta regeringen”, tortyr som en form av bestraffning och ett sätt att framtvinga ”bekännelser”, och dödats genom extremt övervåld.

Bahrains regering har kungjort 22 punkter, alla signerade och godkända av Kungen. Det första av de 22 dekreten meddelar att dess syfte är att skärpa terrorismlagarna för att möjliggöra snabba åtgärder för att skydda den nationella säkerheten. Om bahrainska regimen bara bekämpade dem som har tillgripit våld, skulle man kanske stödja sådana insatser. Men detta har inte varit fallet, enligt ”Amerikaner för demokrati och mänskliga rättigheter i Bahrain” (ADHRB).

Den bahrainska regimen har hur som helst gett order om att göra om sitt utbildningssystem till en helt baserad på statlig propaganda. Genom att skydda samhället ifrån ”våld och terrorhandlingar”, vilket i praktiken betyder ett undertryckande av alla protester och krav på demokratiska reformer och all respekt för mänskliga rättigheter. Man ska även ”rehabilitera ungdomar”, vilket innebär en omskolning av ungdomar som vågar delta i protesterna, dvs statligt stöd till hjärntvätt… det innebär inte bara yttrandeförbud, utan även åsiktsförbud.

Igår, den 14 augusti, gick större delen av de 550 000 som bor på den lilla ön, ut och protesterade på över 60 ställen, då regeringen har omvandlat hela Bahrain till en militärbas, bland annat genom att lägga taggtråd kring alla landets byar, i ett försök att isolera byarna för att förhindra människor från att nå stora demonstrationsplatser.

Detta pågår, idag, på amerikansk mark. I Bahrain. Men det är inte amerikanska medborgare, dvs de behöver inte skyddas. Tvärtom understödjer USA allt som pågår i landet, och kringliggande länder. Om detta nämner inte Carl Bildt, Reinfeldt eller någon annan ”förkämpe” för mänskliga rättigheter. Dvs de som hittills öppet och brett, med gapande munnar kritiserat regeringen i Syrien – trots att de som ”protesterar” där är samma al-Qaida som man (USA) krigar emot i Afghanistan. I Bahrain skjuter inte demonstranterna emot civilbefolkningen eller regeringsstyrkor. Det gör däremot regeringen.

Ett sätt att visa sin motvilja till den bahrainska befolkningens vilja till demokrati, och sitt stöd för den diktatoriska al-khalifaregimen sände igår USA, vars president strax kommer till Sverige, militära örlogsfartyg för att lättare kunna hjälpa regimen att hota det bångstyriga folket. Detta i skuggan av all mediafokusering på Egypten och Syrien.

Jag undrar om vår regering tänker ta upp detta med Obama när han inom kort kommer hit? Knappast, de kommer att stå med rosiga kinder och tindrande ögon och strö lovord över Obama och dess administration, och sedan – överväldigade av beundran – tacka och bocka för den stora respekt de gett Sverige, och försäkra USA att Sverige och svenskarna kommer att verkställa hela listan på order som den ärevördige Presidenten och hans hejdukar överlämnar innan de åker vidare.

 

Huffingtonpost

The Guardian

Lämna en kommentar

En del konvertiter byter logik emot ologik när de byter religion

flowe

.

Emma skriver:

Salam, tack så mkt för svaret ! :)
Det känns som en befrielse att äntligen hittat rätt.. Har gått o tänkt på de länge o tänk ”varför gör jag si o så, varför tar jag inte reda på mer saker istället för att bara följa med strömmen o inte lära mig själv”. Så de känns riktigt bra att veta nu.
Har lärt mig att bara fråga de som jag känner är vettiga o kan lyssna på för i början av min konvertering så hade jag mkt kontakt med vissa systrar, o några av dom är ganska extrema nu tyvärr, men de va dom jag lyssna på i början så de är lite läskigt att tänka kanske jag fortsatt lyssnat. Så jag råder alla nya muslimer att söka egen information, kolla på bevis o framförallt känna vilket som verkligen är rätt för dom, o sen inte kolla så mkt att folk dömer en för det är inte ens deras jobb utan det är bara Gud som kan döma.

Jag gillar din blogg mkt o ha läst den i något år faktiskt :)

Ju mer jag läste om shias syn på ahlulbayt o alltig så blev det mer o mer självklart. Nu håller jag på att kolla lite historia osv :) men än är jag nybörjare hehe. ha det bra o må Gud belöna dig.

SVAR:

Islam följer logikens lagar, eftersom det är Guds religion och det är Han som skapat alla naturlagar som finns, som helt baserar sig på logik. Inom fysiken vet man att vissa element och materia agerar och reagerar på ett visst sätt, men om man inte känner till varje element närmre så kan man inte veta varför respektive element reagerar som det gör. Ett exempel: Känner man inte till t.ex järnets egenskaper kan detta ske: man har en gryta gjord utav järn, och kanske finner man det som en genialisk idé att laga en maträtt i en smältugn som har ca 1540 grader värme(om man händelsevis råkar ha en sån tillgänglig…). Då kommer man säkert att bli förvånad utav att se att ugnen nog inte fungerar som en micro, då resultatet man ser inte blir att maten kokar extra snabbt. Det man istället kommer att se är att grytan smälter ned helt och hållet!

Men om man känner till järnets egenskaper så kommer logiken att stoppa en från att ens prova en sån dumhet. Eftersom logiken (som följer på kunskap) på förhand ger resultatet.

Det är sorgligt att se att vissa konvertiter ger upp sitt logiska tänkande när de antagit islam. Den logik de hade innan de blev muslim, den logik som fick dem att välja islam, den förkastar de så snart de börjar praktisera religionen. Detta i sig är helt ologiskt. Logik ändrar inte skepnad bara för att man byter religion. Tvärtom så ska man ta reda på så mycket om livet och Guds skapelse så att man på förhand kan inse vad resultatet blir av ens handlingar.

Om det är något i islam som verkar ologiskt, då ska man ta reda på vilket sätt detta kan anses vara logiskt (är det något jag inte känner till men borde veta för att förstå?). Med mer kunskap får man mer insikt, antingen får man en förklaring som leder till insikten att det, till synes ologiska, är logiskt – eller så kommer man till insikt att den information som nått dig enbart är novisa folks tolkningar av saker och ting och att den tolkningen är helt fel. Det kan vara tolkningar som baserar sig på förutfattade meningar, eller på den kultur de kommer ifrån och är uppfostrade i.

Innan nämnda konvertiter blev muslimer så ansåg de, med säkerhet, det ologiskt att t.ex. döda någon människa som inte gjort någon förnär. Säkert ansåg de också att även om de begått vissa brott så skulle de kanske straffas – men absolut inte dödas. Och yttermera kan jag nästan gå i borgen att de även ansåg det logiskt med oliktänkande människor; att folk fick ha olika åsikter och livsåskådning, utan att de för den delen skulle vara värda att mista livet. Men när de så blir muslimer och konverterar till ”fredens religion” (som ju islam är) så anser de det helt logiskt att döda, mörda och lemlästa människor enbart på grund utav att de inte tror på Gud. Till och med måste de ha exakt samma tolkning utav Guds religion som de själva har – annars är de inte värda att leva!! Var ligger logiken i detta?! Följer man inte logikens lagar och regler så följer man inte heller Guds religion, det är allt jag kan säga, så har jag inte sagt för mycket….

Du säger att du ännu bara är nybörjare i ämnet. Jag vet inte om detta är nedslående eller uppmuntrande; men även jag är en nybörjare – trots 25 år i ”branschen” :)! När man tror att man nått vägs ände i kunskap om islam (och ahlulbayt), man tror att det bara finns en liiiten sak till att ta reda på innan man når toppen, så att säga. När man så står på den där toppen, då dyker ett enormt berg upp där bakom som man måste klättra upp i, och man inser att det inte ens är en kulle man står på – det är bara en liten tuva!

Sånt kan lätt göra en nedslående, och ge upp i sökandet. Men gör inte det. Sånt drabbar alla, i större eller mindre grad, som studerar något. Det är helt naturligt, och faktiskt följer även den känslan logikens lagar. Man kan kanske ta en paus en stund och göra något annat ett tag, men det är en spännande väg att vandra: den sökande muslimens väg att komma närmare Gud.

2 kommentarer

Vad vill ni ha från Sayyed Hassan Nasrallah?!

Styrelseordförande vid en sammankomst av islamiskt lärda, Sheikh Ahmad al-Zein, talade på 23-årsdagen av Imam Khomeinis bortgång i Beirut, Libanon.

Här har vi riktiga sunnimuslimer, som alltför sällan syns och hörs i media. De som däremot får all uppmärksamhet är de j#&vla wahabiterna istället.

.

.

Jämför med retoriken i denna video! Tryck på denna texten och följ länken. Jag vill inte ha det där ansiktet på min blogg så jag länkar istället :/

1 kommentar

Wudho – skillnader mellan sunni/shia

En läsare, Theres, ställde nedan fråga – tillsammans med fler frågor som ni kan hitta HÄR:

5. Varför tvättar sig shia från armbågen ner till handlederna. Jag har själv läst i Koranen att man ska tvätta sig från handlederna upp till armbågarna. (Koranen 5:6) Hur kan då en imam ändra på Guds ord.?? Jag kan inte tro att Gud har angett fel sätt i Koranen..Koranen är 100% rätt o ren!

SVAR:

TROENDE! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna, och stryk med [de våta] händerna över en del av huvudet och fötterna upp till fotknölarna. [Koranen 5:6]

I denna vers har två imperativa former använts: (1) ”faghsilu” som betyder ”tvätta” (i versen ovan används det något gammaldagsa ordet ‘två’), och (2) ”wamsuhu” vilket betyder ”torka/bestryk/gnugga”. Rent grammatiskt är det uppenbart att den första imperativa formen (”tvätta”) hänvisar till två objekt som är ”ansikte”(wujuhukum) och ”händer/armar” (aydiyakum), medan den andra imperativa formen också hänvisar till två objekt som är ”en del av huvudet” (ba’rao’sekum) och ”fötterna” (arjulakum).

Då det arabiska ordet ”ayd” (i ordet aydiyakum) representerar själva handen(som man greppar med) samt armen ända upp till axeln(med ett enda ord) så måste det därför specificeras mer exakt vilken del av armen som ska vara med i tvagningen, ifall inte hela armen ska inkluderas. Därför beskrivs i versen att man ska tvätta ”händer samt armarna upp till armbågarna” och alltså inte inkludera den delen av ”aydiyakum” som är ovanför armbågen. (Fråga en arab hur man säger ”hand” på arabiska. Hen kommer att säga ”ayd”(eller ”id”), fråga sedan hur man säger ”arm”, du ska se att du kommer att få samma svar på båda frågorna.)

Nu kommer vi till en av de viktigaste skillnaderna mellan Shia och Sunni i sättet att utföra wudhu. Sunniter tvättar underarmen från fingertopparna upp till armbågarna, och Shias tvättar underarmen från armbågen ned till fingertopparna. Så som nämnts i förra stycket ovan så betyder inte orden ”upp till armbågarna” att man ska tvätta från fingertopparna till armbågen eller vice versa, dessa ord anger endast den del armen som skall ingå i wudhu.

Hur ska vi då tvätta våra underarmar: från armbågen eller från fingertopparna? Svaret på detta problem anges i Sunnah. Ett av ansvarsområdena för Profeten var att förklara detaljerna i, och praktiskt visa hur, man följer de lagar och regler som finns i Koranen. Och, förvisso är det genom ahadither ifrån Imamerna av Ahlubayt som är det mest autentiska sättet att lära sig Profetens metod för att utföra wudho.

Zurarah bin A’yun berättar följande hadith: ”Imam Muhammad al-Baqir (A) sade: ‘Borde inte jag beskriva för er hur Guds Sändebud utförde wudhu?” Vi sade, ‘Ja.’ Vatten hämtades, och Imamen tvättade händerna, sedan avtäckte han sina underarmar. Han doppade sin högra hand i kärlet och öste den full med vatten och hällde det på pannan, han lät vattnet droppa till slutet av hans skägg och sedan drog han hela sin handflata över sin panna och ansikte en gång. Sedan doppade han sin vänstra hand (i kärlet), fyllde den (med vatten), hällde det på hans högra armbåge och sedan strök han med sin handflata på underarmen tills vattnet täckte fingertopparna. Sedan öste han (vatten) med sin högra hand, hällde det på sin vänstra armbåge och sedan drog han sin handflata på underarmen tills vattnet täckte fingerspetsarna. Sedan strök han den främre delen av huvudet och den övre sidan av fötterna med vätan på hans vänster och höger hand.”[Wasa’il, vol. 1, p. 272]

Vidare angående skillnader i wudhu för de som intresserar sig för andra detaljer:

Shia och Sunni lärda är överens om att det finns fyra obligatoriska steg i wudhu, övriga punkter; som att tvätta händerna, munnen och näsan (tre gånger) är enbart önskvärda. Den obligatoriska delen har förklarats i ovan angiven vers. Om vi går igenom denna vers finner vi att den bara innehåller tre delar. Den första delen tilltalar de troende när de står upp för bön, den andra delen uppger de kroppsdelar som måste tvättas och den tredje delen uppger vilka delar som ska strykas eller gnuggas. Låt oss se översättningen av ovanstående vers en gång till:

”TROENDE! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och fötterna upp till fotknölarna.”

Efter att ha riktat sig till de troende, har de kroppsdelar som ska tvättas, nämnts efter ”faghsulu” (=tvätta) och de delar som ska bestrykas nämnts efter ”wamsahu” (torka/bestryk). Detta är en extremt tydlig vers och verkligen lätt att förstå.

Det råder oenighet mellan shia-sunni angående utförandet av wudhu och denna oenighet handlar om sista delen av ovanstående vers. Den shiitiska uppfattningen anges tydligt: två kroppsdelar ska tvättas under wudhu, dessa är ansikte och armar – och de två kroppsdelar som ska bestrykas med de fortfarande våta händerna(man ska alltså inte blöta händerna igen efter tvätt av armar), är huvud och fötter. Den shiitiska översättningen av versen har citerats ovan. Muhammed Knut Bernström har i den svenska översättningen i parentes lagt till ordet ”två”(som i ”tvätta”) för att passa den sunnimuslimska tolkningen, men ordet finns inte där i det arabiska originalet. Nedan presenteras översättningar av kända Sunnilärda. Sheikh ul Hind Maulana Mehmood ul Hasan översatte denna vers på följande sätt:

”O Troende! När du står upp för bön, tvätta ansiktet och händerna upp till armbågarna, och bestryk huvudet och fötterna upp till anklarna.”
Översättning av Koranen med ”Shaykh ul Hind” Maulana Mehmood Ul Hasan, tryckt i Lahore

En annan Sunni kommentator, forskaren och Deobandi-profeten , översätter Maulana Ashraf Ali Thanvi denna vers på följande sätt:

”O Troende! När du är på väg att stå upp för bön, tvätta era ansikten och händer tillsammans med armbågarna och stryk händerna över huvudet och även fötterna upp till anklarna.”
Översättning Maulana Ashraf Thanvi, sid 171, utgiven av ‘Sheikh Barkat & Sons Kashmiri Bazaar Lahore, tryckt år 1954

Detta var den första översättningen av Thanvi, men en senare utgåva som publicerades av Sheikh Barkat & Sons Kashmiri Bazaar Lahore har förändrat översättningen något såhär:

”O Troende! När du är på väg att stå för bön, tvätta era ansikten och händer tillsammans med armbågarna och för handen över huvudet och tvätta även era fötter tillsammans med anklarna ” Översättning av Koranen, Maulana Ashraf Thanvi, utgiven av Taj Company.

Sunni kommentatorer lägger ofta till ordet ”tvätt” inom parentes för att bevisa sin övertygelse, ett ord som alltså egentligen inte finns med i Koranen på det stället.

Hur tvättade Profeten wudhu?

De beskyller shiamuslimer för att vara vilseledda när det gäller att bestryka huvud och fötter under wudhu, istället för att tvätta hela huvudet/öronen/nacken/ och kallar denna praxis grundlös. Vi kan ju fråga dessa vem som är bättre än Profeten(s) att beskriva det korrekta sättet att utföra wudhu? Ahle Sunnah-böckerna har Hadither som visar att Profeten själv beströk sina fötter och bad också Sahabahs att göra detsamma. Vi läser i Abu-Dawud – ”Book of Prayer” (Kitab Al-Salat) Bok 3, nummer 0857:

Berättat av Rifa’ah ibn Rafi ‘:
”Guds Sändebud sade: Er bön är inte komplett förrän ni utför tvagningen perfekt, så som Gud, den Upphöjde, har gett order. Man bör tvätta ansiktet och händerna upp till armbågarna, och bestryka sitt huvud och sina fötter upp till anklarna. Sen ska ni upphöja Gud och lovprisa Honom. Sen ska ni recitera Koranen så mycket som det är praktiskt möjligt för er.”

Så står det i den arabiska versionen, men föga förvånande: i den officiella engelska versionen av denna tradition, har den sunnitiska översättaren lagt till ordet ”tvätta” inom parentes för att säkerställa att den traditionen passar in i den sunnitiska huvudfårans tro. Texten med parentes läses:

”Man bör tvätta ansiktet och händerna upp till armbågarna, och torka huvudet och (tvätta) fötterna upp till anklarna.”

Så står det i den engelska versionen (jämför alltså med originalet ett halvt stycke ovan.) Läs citatet ovan, utan det som står i parentesen så har du helt korrekt version.

Sahabas vittnar om att Profeten beströk fötterna med handen vid wudhu

Sahabah omvittnade också den Heliga Profetens tvagning och det framgår av dessa uttalanden att den Heliga Profeten brukade stryka sina fötter istället för att tvätta dem.

Abi Malik Al-Asha’ari:

Vi läser i Musnad Ahmed bin Hanbal, Volym 5 Hadith 21825:

”Muhammad Ibn Jaffar berättar från Saeed som återberättat från Qutada från Shaher Ibn Hushab från Abdul Rahman Ibn Ghanam från Abi Malik Al-Asha’ary som sade till sitt folk:” Samla er att be som Profeten bad”. När de samlats bad han om en skål med vatten för att utföra tvagningen (wudhu). Han sköljde sin sin mun, inhalerade vatten i näsan, tvättade sitt ansikte tre gånger, tvättade sin arm tre gånger, strök sitt huvud och övre delen av hans fötter, sedan bad han … ”

Vittnesmålen från Abi Malik Al-Asha’ary att han bad som den heliga Profeten och att han under wudhu beströk sina fötter, istället för att tvätta dem, är ett tydligt bevis på Profetens sätt att tvätta wudhu.

Uthman bin Affan:

Imam Ahmed noterar följande traditionen i hans Musnad, volym 1 Hadith 391:

”Hamran sa: Uthman bad om vatten och utförde tvagning, han sköljde, inhalerade in vatten i näsan och sedan tvättade han sitt ansikte tre gånger sedan tvättade han armarna tre gånger sedan beströk han huvudet och övre delen på fötterna. Då log han och sa: ”Kommer du nu att frågar mig varför jag log?” Han blev då tillfrågad: ”Nå, varför log du?” Han svarade: ”Jag såg Profeten (S) be om vatten nära denna platsen, sedan utförde han tvagning så som jag just har gjort, sedan log han(profeten) och sa, ”Undrar ni varför jag log?” Då svarade de: ”Oh Allahs Budbärare varför log du?” Han (s) svarade: ”Sannerligen, om slaven ber om tvagning och tvättar sitt ansikte, kommer Gud att avlägsna varje synd som hans ansikte gör, om han tvättar sin arm gäller detsamma för dessa, och om han stryker sitt huvud, kommer samma resultatet att gälla( för huvudet), om han stryker ovansidan av sina fötter gäller samma resultat (för varje fot).”

Denna hadith kan också läsas i Musnaf Abi Shaybah, vol. 1 sid 18.

Maula Ali(A):

Imamen i Ahle Sunnah Ibn Abi Sheybah registrerar följande tradition i hans Musnaf:
حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن. علي قال: لو كان الدين برأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما

”Abd Khair berättar: Ali sade:”Om religionen grundades på (folks) omdöme, så bör undersidan av fötterna vara värdigare att torkas av än överdelen av fötterna, men jag såg Allahs Budbärare (s) torka fötterna på ovansidan(vid wudhu).”

Umar bin al Khattab:

Allamah Jalauddin Suyuti under kommentaren av versen om wudhu i hans aktade Tafsir Dur al Manthur skriver:

”Al Tabarani nämns i Al Awsat att han sa: Att bestryka fötternas ovansida nämndes framför Umar, Sa’ad och Abdullah bin Umar, så han sa: Umar är mer kunnig än du. Så Omar sade: O Sa’ad vi förnekar inte att Profeten beströk fotens ovansida”

Ahl’ul Sunnah Ulema har slagit fast att vid tvistefrågor acceptera vad Ibn Abbas sa/gjorde.

Al Hafidh Jalaludeen Suyuti skriver i Tafseer Itqan volym 2 sidan 217:

”Om en tvist uppstår bland Sahaba, är den bästa lösningen att ta hänsyn till Ibn Abbas, eftersom Profeten bad över honom ”O Allah välsigna honom med kunskap”.

Ibn Abbas ska alltså fungera som rättvisande, och han (liksom andra Sahaba torkade/strök sina fötter vid tvagning), och när Sahaba är i konflikt i en fråga då är Ibn Abbas ord av av största vikt.

Vi läser i Sunan Ibn Majah sidan 39, Kitab al wudhu och i Tafseer ibn Kathīr sidan 25, i kapitlet om wudhu:

Ibn Abbas sade: ”För wudhu, bör två delar tvättas och två delar bestrykas med handflatan”. Anas bin Malik sade: ”Koranen gav order om att stryka fötterna med handflatan”.

Vi läser i Umdahtul Qari Sharh Sahih Bukhari, Volym 1 sid 957, Kitab al wudhu:

”Ibn Abbas sade angående wudhu att två delar ska tvättas och två delar bestrykas (med handflatan). Allah(swt) gav order om att bestryka och människor i opposition till Allah (swt) började tvätta istället”.

Samma referens kan läsas i Musnaf Abi Sheybah Vol 1 också:
حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع ابنة معوذ ابن عفراء قالت: أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أنها {رأت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه غسل ​​رجليه} قالت: فقال ابن عباس أبى الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح.

”Rabyya berättar: Ibn Abbas kom till mig & frågade mig om den hadith där jag berättade att jag såg den Heliga Profeten tvätta sina fötter, då sade Ibn Abbas:” Folket insisterar på att tvätta men jag hittar inget annat i Allahs Boken förutom bestrykning med handflatan”

Jag ber våra motståndare att fundera lite extra på denna fråga.

[* OBS: ovanstående hänvisningar är alla sunnikällor]

————————————

Sättet som shia tvättar wudhu på

Tvätta ditt ansikte en gång obligatoriskt och en till gång frivilligt under tvagningen; tvätta på samma sätt båda armarna från armbågen ner till fingertopparna och stryk framsidan av huvudet och ovansidan av båda fötterna (från tå till ankel) med det kvarvarande vattnet som finns på dina händer efter tvätt av armar.

”TROENDE! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna från armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och fötterna upp till fotknölarna.” [Koranen 5:69]

5 kommentarer

Profetens två tunga saker, enligt Sunnah

.

Ovan: en sunnimuslimsk Imam berättar om det som nämns i rubriken.

Det som står i de autentiska haditherna angående de två tungt vägande sakerna som Profeten efterlämnade sig från Sunni Sahih.
.
Sahih Muslim, Bok 031, Nr 5920:

En berättelse som tillskrivs Yazid b. Hayyan säger:
”Jag for tillsammans med Husain B Sabra och ‘Umar b. Muslim till Zaid B Arqam och, när vi satt vid hans sida, sade Husain till honom: Zaid du har haft den stora fördelen att du såg Allahs Budbärare (fred vare med honom), du lyssnade till hans tal, du kämpade vid hans sida i (olika) strider, du utförde bön bakom honom. Zaid, Du har verkligen förtjänat en stor dygd. Zaid, berätta för oss vad du hört från Allahs budbärare ( fred vare med honom).

Han svarade: Jag har blivit gammal och har snart förbrukat hela mitt liv, och jag har glömt en del av de saker som jag mindes i samband med Allahs Budbärare (fred vare med honom), så acceptera vad jag berättar för dig, och sånt som jag inte berättar, tvinga mig inte att göra det. Han sade då: En dag stod Allahs Budbärare (fred vare med honom) upp för att utföra en predikan vid en vattenplats som kallas Khumm och ligger mellan Mecka och Medina.

Han prisade Allah, lovprisade Honom och utförde sin predikan och uppmanade oss: Nu till vårt syfte. O folk, jag är en människa. En budbärare är på väg till mig (dödsängeln) från min Herre och jag måste, enligt Allahs order ta farväl av er, men jag lämnar bland er två tunga saker: den ena är Allahs Bok där ni finner ljus och rätt vägledning, så håll fast vid Allahs Bok och håll fast vid den.

Han uppmanade oss att hålla fast vid Allahs Bok och sade sedan: Det andra jag lämnar efter mig är medlemmarna av mitt hushåll, jag påminna er om era plikter till medlemmarna till min familj. Han (Husain) sade till Zaid: Vilka är medlemmarna i hans hushåll? Är inte hans fruar medlemmar av hans familj? Därpå svarade han: Hans fruar är medlemmar av hans familj , men här avses de medlemmar av hans familj för vilka mottagandet av Zakat är förbjuden. Och han sade: Vem är de?

Därpå sade han: ‘Ali och hans avkomma, ‘Aqil och hans avkomma, och Jafars avkomma samt ‘Abbas avkomma. Husain sade: Dessa är personer som mottagandet av Zakat är förbjudet. Zaid svarade: Ja ”.

Sahih Muslim, Bok 031, Nr 5923:

En annan berättelse som också tillskrivs Yazid b.. Hayyan rapporterar:
”Vi gick till honom (Zaid b. Arqam) och sade till honom: Du har funnit godheten (för du hade äran) att leva i sällskap med Allahs Budbärare (fred vare med honom) och du offrade bönen bakom honom. Resten av hadithen är densamma(som nr 5920 ovan) men i denna variant är ordalydelsen: Se, för jag lämnar bland er två tunga saker, varav en är Allahs Bok, den Upphöjde och Ärorike, och det är Allahs rep, den som trofast håller i det kommer alltid att ha rätt vägledning och den som överger det felar, och i denna(hadith) finns ävendessa ord:

Vi sade: Vilka tillhör medlemmarna i Profetens hushåll, ingår inte fruarna (till den heliga Profeten) bland dess medlemmar? Därpå sade han: Nej, vid Allah, en kvinna bor med en man (som hans fru) under en viss period, när han sedan skiljer sig från henne hon går tillbaka till sina föräldrar och till sitt folk! Medlemmarna av hans hushåll inkluderar hans själv och hans släkt (som är relaterade till honom genom blod) och för dessa är det förbjudet att ta emot Zakat.”

Sahih Tirmidhi vol 5 sid ​​662-663

”Jag lämnar bland er någonting som är mycket viktigt och bör följas, ni kommer inte gå vilse om ni håller fast vid dessa när jag är borta, en del av det är viktigare än den andra: Allahs bok, som är ett rep sträckt från himlen till jorden, samt mina nära släktingar, som tillhör mitt hushåll. Dessa två kommer inte att skiljas ifrån varandra tills de möts vid den himmelska dammen, så fundera på hur ni handlar avseende dessa efter min död.”

13 kommentarer

Anser Shia att Koranen är ofullständig?

 

Det finns ett rykte som nått mina öron många gånger och jag vet inte om det är ett wahabiinstpirerat sådant, eller om det är något som alla sunnimuslimer kör med, jag är nyfiken att veta vilket så om någon har någon information om detta så är jag intresserad av att veta. Detta irriterande rykte görs gällande i ett påstående jag precis fått, som en kommentar:

”Att ljuga är en del av Shis (rafidas) religion, hela denna artikel var en stor lögn vill ni veta sanningen om shia (rafida) gå in på islam.nu och lyssana på föreläsningen ”sanningen om shia”.
Shia tror att koranen är ändrad att orginal koranen innhöl 17000 verser dagens koran innehåller 6000 , shia begår shirk och mycket mer, och de hatar alla sahabah utom 7 st. Shi är kuffar de är inte muslimer!”

/Sunnah

SVAR:

På påståendet om att Shia ”hatar alla Sahabah” länkar jag till ett inlägg jag tidigare skrivit i just det ämnet. Det kan läsas i följande inlägg, vilket också är det inlägg som ovanstående kommentar påstår är ”en stor lögn”: PROFETENS SAHABA

Så nästa fråga: Om ”Sunnah”, som gav mig ovanstående kommentar, anser att mitt inlägg angående Profetens Sahaba är ren och skär lögn, så får vi väl se vad hon anser om nedan inlägg om hennes påstående?

Anser Shia att Koranen är ofullständig?

”Om Gud inte visade er godhet och förbarmade sig över er i detta och det kommande livet, skulle förvisso ett hårt straff drabba er för allt [förtal] ni sprider, då ni tar upp på era tungor och för vidare med era munnar sådant som ni inte vet något om; ni anser det vara obetydligheter, men inför Gud är det allvarliga ting. Om ni ändå hade sagt, då ni hörde [ryktet]: ”Det är inte rätt av oss att tala om detta. Stor är Du i Din härlighet – detta är avskyvärt förtal! Gud varnar er för att någonsin återfalla i denna [synd] om ni är [sanna] troende.” [Koranen 24:14-17]

Shia tror inte att det saknas något i Koranen. Det finns några svaga traditioner som kan hävda motsatsen, men sådana rapporter avvisas som oacceptabla.

I sammanhanget kan det vara intressant att påpeka att det däremot finns många traditioner som rapporterats i Sahih al-Bukhari och Sahih Muslim som hävdar att det saknas många verser i Koranen. Inte bara det, dessa Sunni-traditioner påstår att två kapitel med samma längd som kapitel 9 (”Ånger” -al-Bara’ah -med 129 verser) saknas helt! Andra Sunni-traditioner hävdar även att Kapitel 33 (De sammansvurna- al-Ahzab) från början var lika lång som kapitel 2 (Kon)! Andra kapitlet (Kon) är det längsta kapitlet i Koranen. Dessa traditioner hos Sahih al-Bukhari och Muslim presenterar till och med några av de saknade verserna. (Vissa av dessa traditioner tar jag upp nedan, med fullständiga referenser.). Trots det hör man, lyckligtvis, aldrig Shia anklaga sina Sunni bröder och systrar att tro att Koranen är ofullständig. Vi säger istället att antingen är dessa Sunni-rapporter svaga eller fabricerade. Inget annat.

Koranens fullständighet är så obestridligt bland Shia att den största lärde angående hadither inom Shia, Abu Jafar Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Babwayh, känd som ”Shaykh Saduq” (som levde mellan åren 919-991), skrev:

”Vår övertygelse är att Koranen som Allah uppenbarade till Sin Profet Muhammad är samma som den mellan de två omslagen(daffatayn). Och det är densamma som är i händerna på folket, och den är inte större i omfattning än det. Antalet surahs är, såsom allmänt accepterat, 114 stycken … Och den som påstår att vi säger att den är större i omfattning än detta är en lögnare. ” [Shia källa: Shi’ite Creed (al-I’tiqadat al-Imamiyyah), av Shaykh Saduq, engelsk version, sid. 77.]

Det bör noteras att Shaykh Saduq är den största lärde av hadith bland Imami Shia och fick sitt tillnamn av Shaykh al-Muhaddithin (dvs. den då mest framstående av de lärda angående Hadith). Och eftersom han skrev ovanstående i en bok med namnet ”The beliefs of the Imami Shia” är det helt omöjligt att det kan finnas någon giltig hadith som motsäger detta. Det är även värt att nämna att Shaykh Saduq levde vid tidpunkten för Imam Mahdis mindre ockultation och han var en av de tidigaste Shia lärda.

En annan framstående Shia lärd är Allama Muhammad Ridha Mudhaffar i sin bok som behandlar islamisk troslära enligt Shia, skrev :

”Vi tror på att den heliga Koranen är uppenbarad av Allah genom Islams Helige Profet och den behandlar varje sak som är nödvändig för mänsklighetens vägledning. Det är ett av Profetens eviga mirakel vars like inte kan produceras av något mänskligt sinne. Den utmärker sig i sin vältalighet, klarhet, sin sanning och kunskap. Denna gudomliga bok har inte manipulerats av någon. Denna heliga bok som vi än i dag reciterar ur är samma Heliga Koran som uppenbarades för den Heliga Profeten. Den som hävdar något annat är en förbrytare, en ordvrängare, eller har grovt misstagit sig. Alla som har dessa tankegångar har gått vilse, så som Allah i Koranen säger: ”ingen lögn kan komma vid den (Koranen) vare sig öppet eller på hemliga vägar! Nej, den uppenbaras av en allvis Gud, som allt lov och pris tillkommer.” [Koranen 41:42]

Det finns fler exempel men jag väljer att begränsa mig här. Med dessa engagemang ifrån framstående Shia lärda, finns det ingen som helst möjlighet för någon av oss att påstå att något har tillförts eller avlägsnats ifrån Koranen.

Förutom det Gud nämnt i Koranen om dess skydd, kan vi använda vår logik för att härleda samma resultat. Gud sände Sitt sista Sändebud för att visa människor (ända till tidens slut) Hans rätt väg. Därför, om Gud inte bevarade Sitt Budskap, skulle Han ha motsagt Sitt egna löfte. En sådan försummelse skulle självklart vara av ondo, enligt all logik och sans. Därför skyddar Gud sitt Budskap, så som Han beskyddade Moses när han bodde i Faraos hus.

——————————————

Vidare till hänvisningar som utlovats ovan.

Några sunni-traditioner om att Koranen är ofullständig

Det finns vissa traditioner i Sihah Sittah (de sex autentiska sunni-samlingarna) som inte accepteras av shiamuslimska lärda. Bland dem talar några om ändringar som gjorts i Koranen efter Profetens död. Nedan redovisas, hos vissa sunnitiska rapporter, att 345 verser, två kapitel (varav vart och ett är så omfattande som kapitel 9 i längd) saknas i nuvarande Koranen. Här ger jag er några referenser i Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim och andra viktiga samlingar som felaktigt hävdar att Koranen är ofullständig.

Låt mig först börja med Sahih Muslim.

Muslim i den sjunde delen av hans Sahih-bok, i boken om Al Zakat som handlar om dygden av att vara nöjd med allt vad Gud ger och manar folk till denna dygd, rapporterade att Abu al-Aswad berättade att hans far sa:

Abu Musa al-Ashari inbjöd Koranläsarna i Basra, och trehundra av dessa svarade på hans inbjudan och kom. Han talade till dem:

”Ni är läsarna, valda av folket i Basra. Recitera Koranen och försumma den inte. Annars kan en lång tid passera och era hjärtan kommer att hårdna, såsom hjärtat hos dem som kom före er härdades.”

Vi brukade läsa ett kapitel ur Koranen som liknade kapitlet Bara’ah (kap.9) i längd och allvar, men jag har glömt den. Jag minns endast följande ord ifrån kapitlet:

”Skulle en son till Adam äga två dalar fulla av rikedom, skulle han söka en tredje dal, men ingenting annat än mull skulle ändå fylla magen på Adams son.”

Vi brukade även läsa ett kapitel liknande Musabbihat men jag har glömt den. Från det kapitlet minns jag bara följande:

”Troende! Varför säger ni ett och gör ett annat? (Vilket nu finns på ett annat ställe i Koranen 61:2) Ett vittnesbörd skall vara skrivet på din hals, och du kommer att ifrågasättas om det på Domedagen.”(vilket är lite annorlunda än vad som finns på en annan plats i Koranen 17:13)

[Sahih Muslim, Al Zakat, sid 139-140 (arabiska versionen).  (För engelska versionen av Sahih Muslim se kapitel CCCXCI, sid 500, Tradition nr: 2286)]

Det är uppenbart att de ovanstående meningar som Abu Musa nämner inte är ifrån Koranen, är på annan plats i Koranen eller ens liknar någon av Guds ord i Koranen. Det är fantastiskt att Abu Musa hävdar att två (2!) kapitel från Koranen saknas, varav en av dem hade 129 verser. Innan ovanstående tradition i Sahih Muslim står det såhär:

Sahih Muslim (engelska), kapitel 391, Tradition nr 2282: Anas berättade att Allahs budbärare (fred vare med honom) sade: ”Om Adams son skulle ha två dalar av rikedom, skulle han längta efter en tredje. Men magen på Adams son är inte fylld med annat än mull. Och Allah återvänder till han som ångrar sig. ”

Sahih Muslim (engelska), kapitel 391, Tradition nr 2283: Anas bin Malik berättade: ”Jag hörde Allahs budbärare (fred vare med honom) säga detta (meningen i traditionen ovan), men jag vet inte om det här uppenbarades för honom eller inte, men han sade så.”

 Sahih Muslim (engelska), kapitel 391, Tradition nr 2284: Anas bin Malik berättade att Allahs budbärare (fred vare med honom) som sade: ”Om där så fanns två dalar fyllda med guld för Adams son, skulle han längta efter ytterligare en, men hans mun inte kommer att fyllas med annat än damm, och Allah återvänder till honom som ångrar.”

Sahih Muslim (engelska), kapitel 391, Tradition nr 2285: Ibn Abbas rapporterade att Allahs Budbärare (fred vare med honom) sade: ”Om där fanns till Adams son en dal full av rikedomar, skulle han ändå längta efter att äga ännu en precis likadan, och söner till Adam känner sig aldrig nöjd med annat än mull. Och Allah återvänder till honom som återvänder (till Honom). Ibn Abbas sade: Jag vet inte om detta är från Koranen eller inte.  Och i samma berättelsen som nämns utav Zubair sade han: Jag vet inte om detta är från Koranen, och han gjorde inget omnämnande av Ibn Abbas.”

Umar rapporteras också säga att kapitel 33 är ofullständigt:

al-Muttaqi Ali Ibn Husam al-Din, rapporterar i sin *Hadith-bok angående kapitel 33. Han sade att Ibn Mardawayh rapporterade att Huthaifah sa:

”Umar sade till mig: Hur många verser finns i kapitlet al-Ahzab(kap 33)? Jag sa 72 eller 73 verser. Han sa: Den var nästan lika lång som kapitlet ”Kon”, som innehåller 287 verser, och i den fanns versen om stening.”

Om vi tar rapporten från Ibn Mardawayh som Huthaifah tillskriver Umar där han säger att kapitlet som idag har 73 verser, i original var lika lång som ”Kon”, och ta sedan det som rapporteras av Abu Musa, som säger att ett kapitel lika långt som kapitlet Bara’ah med 130 verser) ströks ifrån Koranen, då skulle det alltså innebära att ‘någon’ strukit 345 verser ur Boken, jämfört hur vi läser den idag!

(*Mukhtasar Kanz al-Ummal, tryckt på marginalen av Imam Ahmeds Musnad, vol. 2, sid. 2)

Sahih al-Bukhari

Al-Bukhari noterar i sin Sahih, volym 8, sid 209-210, att Ibn Abbas rapporterade att Umar Ibn al-Khattab sade följande i ett tal som han höll under de sista åren av kalifatet. (För arabisk-engelska versionen av Sahih al-Bukhari se nr: 8817)     

När Umar utfört sin sista Hajj, sade han:  Helt visst sände Allah Muhammed med sanningen och uppenbarade för honom Boken. En av de uppenbarelser som kom till honom  var versen om stening. Vi läste den och vi förstod den. Guds Budbärare stenade och vi stenade efter honom. Jag oroas av att allt som tiden går, så kommer någon säga ”Vid Gud Vi hittar inte versen om stening i Guds bok ”; Således kommer muslimerna att avvika, genom att försumma ett bud som uppenbarats från den Allsmäktige . En annan sak som vi brukade läsa i Guds Bok var: ‘Förneka inte era faderskapet hos era fäder i förakt, eftersom det är en misstro från din sida att skämmas för era fäder’ (min anm:detta skall alltså vara en borttagen Koranvers! )”

Fler referenser av liknande traditioner:
– Musnad Ahmad Ibn Hanbal (i Musnad Umar under rubriken ”Hadith al-Saqeefah”, sid 47, 55
– Sirah av Ibn Hisham (Publ av Issa al-Babi al-Halabi i Egypten 1955) vol. 2, sid. 658

Ovanstående Hadith i Sahih al-Bukhari (Tradition 8817) samt liknande artiklar i Sahih al-Bukhari (Tradition 8816 och 9424 B) nämner alla ”Umars sista Hajj”. Vill man då säga i denna Hadith att ovanstående koranverser tillhör det ursprungliga uppenbarandet till Profeten? Hur lång tid hade, vid tidpunkten av Umars sista Hajj, passerat från Profetens död? Eller från sammanställandet utav Koranen? Observera även att ovanstående verser, som reciteras av Umar själv i ovan tradition, inte finns med i vår nuvarande Koran.

Jag tänker inte fortsätta med fler exempel, men som jag sa, så förkastas dessa traditioner av Shia eftersom de är tydligt ologiska, och står helt i stäv med det faktiska innehållet i Koranen.

Ovan nämnd man, Abdullah-Ibn-Masud, hade en annan uppsättning av Koranen också. Läs följande Hadith och förklara för oss om Koranen Abdullah Ibn Masud var densamma som din Koran.

Sahih al-Bukhari hadith: 6.518:    Berättat av Shaqiq:   Abdullah sade, ”Jag lärde mig An-Naza’ir som profeten brukade recitera parvis i varje Raka.” Sedan ställde sig Abdullah upp och Alqama följde honom till hans hus, och när Alqama kom ut, frågade vi honom (om dessa kapitel). Han sa, ”Det är tjugo suror som börjar ifrån al-Mufassal, enligt Ibn Mas’uds uppställning, och slutar med den surorna som börjar med Ha Mim (kap. 44 – Rök) och ”Vad frågar de varandra om” [78:1]

Sahih al-Bukhari hadith nr 653: Berättat av Ibn Az-Zubair: ”Jag sade till ‘Uthman bin’ Affan (medan han samlade in Koranen) om versen: ”Om någon av er vid sin död efterlämnar hustrur…” [2:240] ”Denna vers har upphävts genom en annan vers. Så varför ska du då ta med den? (Eller lämna kvar den i Koranen)?” ‘Uthman sade: Lämna det som det är, O son från min bror! Jag kommer inte att flytta någonting av det från dess plats.”

Sahih al-Bukhari hadith: 660: Berättat av Ibn Az-Zubair: ”Jag sade till ‘Uthman, ”denna vers som är i Surat-al-Baqarah: ”Om någon av er vid sin död efterlämnar hustrur…”  har upphävts av en annan vers. Varför tar du med det (i Koranen)? Uthman sade.” Lämna det (som det är), O son till min bror, för jag kommer inte att lyfta ut något av det (dvs. ur Koranen) från sitt ursprungliga läge.”

Man kan fråga sig: Om dessa verser påstås tillhöra Koranen, som Sahih al-Bukharis påstår har upphävts, varför saknas de då i Koranen? Hur kan vi rättfärdiga de senaste två traditionerna? Och vidare – hur kan något upphävas efter Profetens död? Om en vers upphävs, måste det finnas en befintlig vers som är bättre än eller lika med den föregående. Detta är nämligen vad Koranen vittnar:

”Varje vers [uppenbarelse] som Vi upphäver eller överlämnar åt glömskan ersätter Vi med en bättre eller en lika god. Vet du inte att Gud har allt i Sin makt?” [Koranen 2:106]

Således är de upphävda och upphävande verserna alltid i par.

Enligt vad ovanstående Sunni-traditioner berättar måste den upphävda versen finnas i Koranen. Det finns en hel del verser i Koranen som är klart angivna i Tafaseer (hos både sunni och shia) som specifika verser som upphävts av den ena eller den andra versen. De enda upphävda verser som inte existerar i Koranen är de som Gud sett till att de bli ”bortglömda” (se ovanstående vers i Koranen). Eftersom de bortglömda verserna inte fanns i Profeten och folkets sinne, är det normalt att dessa verser inte finns med i Koranen, då ingen kunde komma ihåg dem till följd utav Guds vilja.

De traditioner som nämns i Sahih Sittah hävdar dock att vissa verser i Koranen saknas och följeslagarna inte bara minns dem, utan till och med reciterar dem offentligt. Eftersom folk både minns och reciterar dom så kan de inte upphävas, då de inte glömts bort eller att vi har några liknande verser (upphävande kommer i par) i Koranen för dem. Dessutom måste upphävandet ske endast under Profetens livstid, och inte efter hans död.

Men några av ovanstående sunni-traditioner hävdar alltså att vissa följeslagare ansåg att folk, efter Profetens död, har förändrat ord Koranen, dock kommer de inte kunna ändra någonting. De som hävdar att den är Kafir som påstår att Koranen(så som den ser ut idag) är ofullständig, bör först applicera denna dom på al-Bukhari, Muslim och al-Hakim, eftersom de vittnade om att flera sådana absurda traditioner är ”autentiska” och de har även namngett sina böcker ”Sahih” (Sanning)! Detta medan författaren av al-Kafi aldrig hävdat att hans bok är helt autentiskt, men att han också nämnde att de traditioner som motsäger Koranen helt bör avvisas.

Dessutom, låt oss anta att al-Kulaini i sin bok, al-Kafi, hade registrerat vissa traditioner som kan innebära Koranens ofullständighet: Varför bör alla Shia bli anklagad för att tro på en ofullständig Koran? al-Kulaini var inte en ofelbar, och om en forskare som han gör ett misstag i sin redogörelse utav en tradition som senare visade sig vara svag, varför skulle man tillskriva hans misstag på miljontals shiamuslimer? Om en sådan anklagelse är möjlig och tillåten, varför skulle då vi inte anklaga alla sunniter om att tro att Koranen är ofullständig då de är anhängare till Umar, som citerades av al-Bukhari, Muslim, Ahmad Ibn Hanbal och Ibn Mardawayh, att ha sagt att Koranen var ofullständig, och att mer än 200 verser tagits bort? Varför skulle Umar, Aisha, Abu Musa inte anklagas för att vara Kafir då dom alla uppgav att Koranen är ofullständig? Vi anser att Koranen, så som den är nu – den du har i din ägo – är hela Koranen utan subtraktion eller tillägg. Det är en uppenbarelse från den Mäktige, den Prisade. Gud lovade att skydda Den när Han sade: ”Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den! ” [Koranen 15:09]

Det är Koranen genom vilken Sändebudet, och hans Ahlulbeit, befallde oss att testa äktheten hos varje Hadith, och att endast acceptera de Hadither som stämmer överens med Koranen och avvisa de Hadither som motsäger Koranen. Vi anser att den som säger att Koranen är ofullständig, eller att något lagts till, har helt fel. Det som har rapporterat i detta ämne från Umar, Abu Musa, Bukhari, Muslim, Ahmad Hanbal, al-Hakim, och Kulaini förkastas fullständigt och är helt oacceptabelt, om dessa påståenden vill mena att Koranen idag är ofullständig.

Trots att våra Sunni bröder och systrar anser att de har några helt autentiska böcker, så tror Shia att den enda helt autentiska boken är Koranen,, och att alla traditioner som tillskrivs Profeten och Imamerna, är föremål för att noga kontrolleras med Koranen.

Några hänvisningar i denna artikel:
– Sahih Bukhari tryckt av Muhammad Ali Subaih i Egypten
– Sahih al-Bukhari, Arabisk-Engelsk version
– Sahih Muslim tryckt av Muhammad Ali Subaih i Egypten
– Sahih Muslim, Engelsk version
– Mustadrak av Hakim tryckt av al-Nasr i al-Riyadh 1335
– Musnad av Ahmad Ibn Hanbal, tryckt av Sader Beirute Libanon 1969

Från al-islam.org

3 kommentarer

Varför ber shia med händerna vid sidorna?

muslim

Detta är en fortsättning på en lista med frågor som en läsare ställde. Ni kan se resten av frågorna HÄR!

Theres frågar:

1. Varför ber shia med händerna nere vid sidorna? (Min man säger att det är för att folket brukade ta saker i händerna o därför sa Ali åt folket att ta ner händerna) Men jag undrar hur en imam kan ändra på en profets ord? En profet får ju ord av Gud, men en Imam är bara lärd och berättar vad det står i Koranen. Så hur kunde Ali ändra vad profeten hade sagt att man skulle göra?

SVAR:

Vi muslimer är upptagna med att gnabbas om huruvida man ska fälla ihop våra armar eller hålla dem efter sidorna under bönen, medan fienden utvecklar metoder för att skära av oss dom.” (Imam Khomeini)

Denna fråga tvistar man inte bara om mellan shia och sunni. Det är även en tvistefråga mellan de 4 sunniskolorna:

Hanafiya instruerar män att hålla sina händer under magen, med höger hand över vänster, och kvinnorna bör placera båda händerna på bröstet.

Hanbalia instruera både män och kvinnor att hålla sina händer under magen, med höger hand över vänster.

Shafi’ia förklarar att Sunnah för både män och kvinnor är att hålla sina händer, höger hand över vänster, och placera dem ovanför magen och under bröstet.

[Källor till ovanstående: Al-Fiqah ‘al-al-Madhahib Al-‘arb’ah, volume 1, page 399-400, by Allamah Abdur Rehman Al-Jaziri. Published: Ulema Academy, Department of Auqaaf, Punjab)]

Imam Malik ger instruktioner om att be med händerna fria. Han anser att det är makrooh, att vika sina armar under de obligatoriska bönerna men anses dock av honom tillåtet under extra-bönerna (nafl). [Källa: Sharah Muslim, volume 1, page 590, published Lahore)]

Ahl-al-hadith anser att de hadith som finns i de fem Sahih böckerna som indikerar att hålla i sina händer, är svaga hadither. De anser att det är sunnah, dvs Profetens sätt, att lägga armarna i kors över bröstet. Och det är samma för både män och kvinnor.

[Källa: Salaat ur-Rasool, page 190, by Maulana Muhammad Sadiq Sialkoti, published Lahore)]

Enligt Bukhari sa Profeten: ”Pray in the same way you have witnessed me praying.”

Nu är det vår uppgift att fokusera på frågan, dvs de fem metoder som finns för bönen hos sunnimuslimerna och vilken som är den rätta metoden som hör till Guds Profet, frid vare med honom. Så när Sunnilärda inte kunde nå en slutsats i frågan, gav några forskare ett märkligt uttalande som noterats av Imam Novi i hans Sharah-e-muslim. Han skriver:

”Imam Ahmad Ozai och Ibn Manzer uppger att en person som ber har rätt att be som han finner lämpligt. Imam Malik säger att en person som ber har rätt att besluta sig för att lägga händerna på bröstet eller han kan låta armarna hänga ovikta medan man ber om han så önskar. På grund av denna tradition ber Malikiter med vikta armar under icke-obligatoriska böner och lämnar sina armar ovikta under obligatoriska böner och detta är också vad Laith bin Sa’ad säger”. (Källa:.. Sharah muslim wih Brief Sharah Novi, vol 2, sid 28, översatt av Maulana Waheed uz-Zaman, Publicerat: Nomani Kutub Khana, Lahore)

Maulana Waheed uz-Zaman Khan skriver i argumentet angående böner i Sharah Bukhari:

”Ibn Qasim har kopierats från Imam Malik om ersaal (att lämna armarna ovikta under bönen) och Imamia följer detta.”
(Källa: Teeser Al-Bari Sharah Bukhari vol 1, sid 489, publicerad: Taj Company, Karachi)

Sådana uttalanden från äldre Sunnilärda skapar förvirring i huvudet på folk. Skall vi göra som vi vill? Vilken typ av beslut är det? Varför rekommenderar Imam Malik vikning av händer i icke-obligatoriska böner och den motsatta metoden i obligatoriska? Var detta normen under Profeten Muhammeds tid?

De välsignade Imamerna brukade be utan att vika sina händer över bröst eller mage och detta uttalande behöver ingen källa eller autentisering. Alla vet det mycket väl. Sheikh Muhammad Bin Yaqoob Kulaini och Sheikh Sudooq skriver att:

”Han (Ja’far as-Sadiq) stod i riktning mot Ka’bah. Han placerade sina händer helt fritt hängande längs hans lår och höll samman sina fingrar och han höll båda fötterna nära varandra.” (Källa: Furu-e-Kafi)

Sunnilärda verkar ha en play-dough liknande uppfattning om metoder för bönen. Så mycket att det inte finns några avgörande beslut om händerna bör knytas på bröstet eller under magen. Maulana Waheed uz-Zaman kommentarer i Ibn Majah:

”Det borde inte finnas någon invändning om detta eftersom Imam Trimzi säger att varje metod har giltighet i de lärdes ögon.”
(Källa:. Ibn Majah vol 1 sid 413-414, utgiven av Mehtab Co, Urdu Bazar, Lahore.)

Medan så mycket flexibilitet finns inom den sunnitiska skolan, så finns där istället en enda solid uppfattning i denna fråga bland Shia lärda som anser att Profeten Muhammed, frid vare med honom, enbart hade en metod för bönen och denna metod har nått oss genom de välsignade imamerna. Också den enda Sunni imamen som föddes och levde i Medina, Imam Malik, har bett på samma sätt, det vill säga att hålla händerna fria vid sidan av kroppen.

Det var kanske baserat på dessa fakta, som den sunnitiska forskaren (PhD) Dr Hameed Ullah skriver:

”Skillnaden som finns mellan Shias och Sunnis sätt att be har ingen väsentlig betydelse. Malikiter ber på samma sätt – med händerna fria. Det innebär att Rasoolullah har bett med båda metoderna vid olika tidpunkter.”
(Källa:. Khutbaat Bahawalpur, av Dr Hameed Ullah PHD, sidan 34, utgiven av Idarah tehqeeqat-e-Islami, Islamabad).

Hur och när ändrades metoden för bönen?

Varje intelligent tänkare skulle naturligtvis vilja veta svaret på ovanstående fråga. Hur blev det så att bönen, grunden för den muslimska nationens enighet, delades i 5 eller 6 olika metoder, och när uppstod detta variga sår inom vår nation?

För att lösa denna fråga måste svaret bli att skillnaden i sättet att be inte uppkom plötsligt, utan långsamt under en lång tidsperiod.

Vi finner i Bukhari och Muslim följande tradition:

”Matraf bin Abdullah berättar att i Basra bad vi efter Hazrat Ali. När vi avslutat bönen, tog en av Rasoolullahs följeslagare, Hazrat Imran bin Hossein, min hand och sade: ”Ali ledde oss i bönen och bad med den metod som användes av Rasoolullah och jag blev påmind om hans bön.”
(Källa:.. Teeseral Bari Sharah Bukhari, vol 1, sid 544) (Källa. Sahih Bokhari Volym: 1. Bok: 12. Bok: Kännetecken för bön. Antal: 753]
(Källa:.. Sahih Muslim med korta Sharah Novi, vol 2, sid 20, översatt av Waheed uz-Zaman)

Så jag lämnar det därhän, eftersom en stunds begrundande om dessa traditioner avlägsnar ytterligare behov av förklaring. Förändringen började under de tidigaste dagarna efter Profetens bortgång och det är därför som Imran bin Hossein sa dessa ord. Varför ska han annars ha yttrat dom?

Så nu går vi vidare till varför förändringen inträffar? Svaret är att om vår Ummah orubbligt fortsatt att använda den enda källan till kunskap, det vill säga, Profetens välsignade avkomma, sedan han lämnat oss, skulle det inte finnas några skillnader i våra angelägenheter. Med flera olika källor är det bara naturligt att skillnader uppstår.

Hur bad Profeten då: Med händerna vikta över bröstet, med vikta händer över magen, med armarna hängades efter sidorna, var kvinnors bön olik männens bön? Hur kan det ha blivit såhär: …en profet, flera Sunnahs?! Du ska en dag svara inför Gud hur du såg denna röra i denna fråga, och ändå fortsatte att praktisera – efter vilka gick du när du beslutade hur du skulle be?

Jabi bin-Samara sa: ”En gång kom Guds budbärare till oss och sa: ‘Varför lägger ni era händer så som hästars svansar när ni ber? Ni måste ta ned dom vid bön!” [Shokani i Neil al-Awtar, vol 2, sid 200] [Sahih Bukhari: Virtues of the Prayer Hall, Vol 1, book 12, nr 751]

Om man funderar över denna hadith, som återfinns hos Bukhari så förstår man att det var en nyhet att be med vikta armar framför kroppen och att denna uppfinnig uppkom ganska tidigt, och det var alltså därför som Jabi bin-Samara yttrade dessa ord. Man hade börjat att utföra bönen på ett nytt sätt sedan Profeten dog och när han såg Imam Ali be, så påmindes han om hur Profeten bad.

Återberättat av Ibn Munzar från Ibn Alzubair, al-Hasan al-Basri och al-Nakh’ey om att Profeten bad utan vikta armar:

”Profeten instruerade Al-Musya’ae hur man ber och han nämnde aldrig något om att lägga höger hand på vänster hand” [Shokani i Neil al-Awtar, vol 2]

Shokani refererar till Ibn Mazar, som var en av Al-Bukharis lärare: ”Det finns ingen bevisad tradition ifrån Profeten om att vika sina händer framför kroppen, därför är det upp till den bedjande ifall de vill hålla sina händer vikta eller ovikta.”

Nu kan vi fråga oss själva: vad är det som ger oss rätten att hitta på nya traditioner angående religionen? Vi kan se att vissa lärde påstår, utan belägg för det, att man ska hålla händerna framför magen/bröstet. Dom gör det till ett ”fritt val” hur man ska be. Ändå kallar man det för Profetens Sunnah!

Berättat om Aisha:” Hon brukade avsky hur man skulle hålla händerna vid sidorna under bönen, hon sa att det var så judarna brukade be.” [Bukhari, vol 4, bok 56, nr 664]

Denna tradition visar att det fanns Sahaba eller Tabeen, under Aishas tid, som bad med händerna nedsläppta vid sidorna.

Abdul Wahab Sherani skriver i sin bok Meezan al Kubra al-Ahmer, vol 1 sid 57: ”Att be med vikta armar och händer över bröstet visar en stor distinktion hos stora människor så som helgon eller lärda. Människor av lägre rang bör använda sig utav Malikis sätt att be, med händerna vid sidorna.”

Nu är min frågan självklart: Hur kan det komma sig att Profeten, Rahmat el alameen, var utav människor av ‘lägre rang’? Enligt ovanstående hadither från Bukhari samt enligt Abdul Wahabs egna påstående?

Vi fortsätter vidare:

”Att stå med öppnade armar i bönen är Rafidahs Madhab(dvs shias sätt), vi viker våra armar och orsaken är att motsätta oss shias sätt” [Sunnikälla:Fatah al Qadeer, vol 1, s.250, Dhikr Salat OCH Kifaya Sharh Hidayah, vol1, s.250, Zikr Salat]

Och när det gäller Eid samt begravningsbönen låter det såhär: ”Sunnah i begravningsbönen och Eid är att stå och be med öppna armar. Fadheli Abu Ali al-Nasafi, al-Hakim och Abdulrahman sa: I sådana fall är det Sunnah att motsätta sig Rawafidh(shia), då de ber med sina armar öppna.” [Källa: Fatah al Qadeer, vol 1, s.250, Dhikr Salat]

Här erkänner man att det rätta sättet(Sunnah) enligt Profeten att be Eid och begravningsbönen är så som shia ber den, men bara för att man inte vill vara som shia så gör man på motsatt sätt, dvs ber med vikta armar!! Deras syfte här är alltså inte att göra så som Gud vill och som Profeten gjorde, utan man vill helt enkelt vara trotsiga emot shiamuslimer. De erkänner det till och med. Jag hoppas att syftet är giltigt på domdagen när de står inför Gud också.

Jag kan fortsätta länge på detta sättet och visa på hadither ifrån sunniböcker att man SKA be med armar vid sidorna(enligt Sunnah), och att Maliki(en av sunniskolorna) och Shia ber på det korrekta sättet. Men jag slutar här. Vi kan dock konstatera att det inte är Imam Ali som har ändrat på något, det är efterkommande sunnimuslimer som har ändrat på sättet att be. Det är som du säger; vi ska följa Guds order, och det gör vi genom att följa Profetens exempel, och när du ser oss be – då ser du även sättet som Profeten bad på.

9 kommentarer

Svar på läsarfrågor

muslim

Jag har fått ett gäng med frågor ifrån en läsare:

Men jag har några frågor om det går bra?

Förlåt om mina frågor är konstiga o rakt på sak. Men jag vill ha ordentliga svar på mina frågor och jag hoppas att ni kan svara på mig.

Tack, ha en bra dag!
Mvh. Theres

Jag tackar ödmjukast för äran att ha fått dessa frågor och ska göra ett försök att besvara de flesta av dom redan idag. Om något fattas kompletterar jag detta senare, det lovar jag. Och jag tycker inte alls att dom är konstiga utan jag uppskattar att få raka frågor, det är enklare så 🙂

————————————————————————————————————————————————————————–

FRÅGA

1. Varför ber shia med händerna nere vid sidorna? (Min man säger att det är för att folket brukade ta saker i händerna o därför sa Ali åt folket att ta ner händerna) Men jag undrar hur en imam kan ändra på en profets ord? En profet får ju ord av Gud, men en Imam är bara lärd och berättar vad det står i Koranen. Så hur kunde Ali ändra vad profeten hade sagt att man skulle göra?

Svaret blev långt du får klicka in HÄR för svar:)

FRÅGA

2. Varför ber shia alltid tre gånger per dag? Det är ändå fem böner så varför underkastar man sig inte Gud helt o ber fem gånger/dag? Man kan väl inte säga att det är svårt om man jobbar eller så för Gud är viktigast. Dom shia jag känner ber inte ens 5 gånger de dagarna de är hemma o ledig.

SVAR:

[Koranen 17:78]

”FÖRRÄTTA bönen [Muhammad, från den stund] då solen [efter att ha passerat zenit] börjar sjunka till dess att nattmörkret faller på, och [förrätta] gryningsbönen med läsning [av Koranen]; läsningen i daggryningen sker sannerligen inför vittnen.”

I versen ovan ser du vad Gud säger om tider att förrätta bönen – det nämns alltså TRE tidpunkter, inget annat. För mer precis information om just detta att vi ”slår ihop” bönerna kan du finna i DETTA INLÄGG.

FRÅGA:

3. Jag har fått uppfattningen att shia inte engagerar sig i att varken läsa Koranen eller be men på Muharram deltar det till 100% (Endast min uppfattning) Varför är det viktigare att gråta för imam Hussiens död än att be o läsa Koranen? Gud är väl viktigast?

SVAR:

Varifrån har du fått den ”uppfattningen”? Tror du på allt som folk viskar till dig? Det är säkert någon som kallar sig för sunnimuslim som, av ”vänlighet”, har berättat den sensationella nyheten att shiamuslimer inte läser Koranen! Förmodligen för att det ska passa in i deras bild av shia som kuffar, som de gillar att kalla oss. Jag har hört, av ”vänliga” personer att sunnimuslimer inte tvättar sig efter toalettbesök, vilket som du vet är wajib i islam att vara ren annars blir inte bönen accepterad. Tanken är då att jag ska tänka att sunnimuslimers bön inte accepteras utav Gud…men eftersom jag besitter egen hjärna, sunt förnuft och logiskt tänkande så förkastar jag allt sån pladder.

Så länge inte flera, oberoende av varandra, sunnimuslimer bekräftar sånt prat så låter jag det passera in i ett öra och ut genom det andra – och du ska inte tro att de som pratar så står oemotsagd: jag blir arg och säger åt dom att sluta prata strunt, att förtala folk och att jag verkligen hoppas att de inte för vidare sånt prat en gång till. Det är nämligen så en muslim ska handskas med såna problem som vi faktiskt har i vår Ummah – vi är våra värsta fiender och om vi som vill se oss som troende muslimer inte motar sånt i grind omedelbart när vi hör det, då försvagar vi oss själva inifrån. Mitt råd är att du tänker själv, du är säkert en klok människa och kan dra egna slutsatser – använd egen logik, i samband med att gräva efter information själv om det du hör. Då kommer du att finna sanningen. Vi läser självklart Koranen och ber våra 5 böner varje dag(och lite till), precis som jag förutsätter att varje troende sunnimuslim gör. Gud är självfallet viktigast!

FRÅGA:

4. Varför ber shia på en sten (alltså jord från Karbala eller annan plats) Vi ska väl be till Gud och inte till en sten?

SVAR:

Vi ber på jord eftersom man som muslim ska hålla sig ödmjuk oavsett var man befinner sig, och hur högt man kommer sig upp i samhället. Det är en påminnelse om varifrån vi kom, och vart vad ska bli utav oss sedan vi dör. Mer detaljerat om detta, hur Profeten själv bad samt sunnikällor som bekräftar detta kan DU LÄSA HÄR.

FRÅGA:

5. Varför tvättar sig shia från armbågen ner till handlederna. Jag har själv läst i Koranen att man ska tvätta sig från handlederna upp till armbågarna. (Koranen 5:6) Hur kan då en imam ändra på Guds ord.?? Jag kan inte tro att Gud har angett fel sätt i Koranen..Koranen är 100% rätt o ren!

SVAR: Tryck på denna länk och se svaret i separat inlägg där

FRÅGA:

6. Det står i Koranen att man ska hålla fast vid sin tro på att Allah, hans sändebud (profeterna), de äldre uppenbarelserna och domens dag. (Koranen 4:136) Varför finns de då shia som säger att de som inte älskar ahul bait ska inte komma till jannah(himlen)? Allah har ju skrivit klart o tydligt i Koranen vad man ska göra o tro på för att komma till jannah. Och Gud bestämmer vilken människa som går till himmel eller helvete det kan ingen människa utse. Så varför tar sig shia friheten att säga att alla som inte älskar ahul bait går till helvetet??
Gud vet ändå bäst o om man följer Koranen måste väl det räcka o vara bäst? Eller räcker inte Guds ord??

SVAR:

Självklart ska vi följa Koranen, och självklart räcker Guds ord. I Koranen står tydligt:

[33:36] ”Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Gud och Hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag”

Guds Sändebud sa, enligt Sunnah, att vi skulle följa Imam Ali då han vid Ghadir Khumm sa:

”Skåda! Jag lämnar till er två dyrbara saker. Den första av dem är Guds bok där det finns ljus och vägledning, Den andra är min Ahl al-Bait. Jag vill påminna er i Guds namn om min Ahl al-Bait. Jag vill påminna er i Guds namn om min Ahl al-Bait. Jag vill påminna er i Guds namn om min Ahl al-Bait. (Tre gånger).”

Sunni referenser:

  • Sahih Muslim, Chapter of the virtues of the companions, section of the virtues of Ali, 1980 Edition Pub. in Saudi Arabia, Arabic version, v4, p1873, Tradition #36.
  • Och många fler så som Sahih al-Tirmidhi, Musnad Ahmad. (För den engelska versionen av Sahih Muslim, se Chapter CMXCVI, v4, p1286, Tradition #5920)

Så de som följer Koranen, måste således även följa Profeten, som i sin tur uppmanade oss att följa Ahl al-Bait, dvs Imam Ali och hans avkomma.

Fortsättningsvis sa även Profeten (enligt sunnikällor):
”Det finns bland er en person som kommer att kämpa för tolkningen av Koranen på samma sätt som jag kämpat för dess uppenbarande.”
Människorna omkring honom kastade nyfikna blickar på Profeten (s) och på varandra. Abu Bakr och Umar var där. Abu Bakr frågade om han var den personen och Profeten (s) svarade nekande. Då Umar frågade om han var den personen så svarade Profeten (s): ”Nej, det är han som reparerar mina skor (dvs. Ali).”
Abu Said Khudri sa: ”Sen gick vi till Ali och förmedlade de goda nyheterna till honom, han lyfte inte ens upp sitt huvud, utan fortsatte med det han höll på med, som om han redan hade hört det från Allahs Sändebud (s).”

[Sunni referenser: al-Mustadrak, by al-Hakim, v3, p122, som sa att denna tradition är äkta baserad på kriterium från al-Bukhari och Muslim.]

Så att vi lutar oss på de ofelbara imamerna är alltså enbart för att vi vill uppfylla Guds order att lyssna på Profeten, inget annat.

2 kommentarer

Sunnimuslimerna är våra själar

Det är mycket tal om, och frågor om, skillnader mellan sunni och shia. 

Ayatollah Sistani i Irak gjorde ett uttalande år 2007 som var väldigt avgörande för att krossa ryggraden på den sekteristiska konflikt som riskerade att bränna upp hela Irak.

Nu efter att risken för att den sekteristiska konflikten tyvärr återigen skall blossa upp har han återupprepat sitt meddelande från då.

Han skriver vackert att det inte finns någon stor skillnad mellan Shia och Sunni och att han anser sig själv vara en tjänare för alla irakier. Han passar även på att uttrycka sin kärlek för alla.

En av de mest revolutionära uttalanden av honom är det uttalandet från 2007 som då vidarebefordrades till irakierna av Seyyed Abdul Aziz al-Hakim där han sade att man inte skulle kalla sunnier för ”våra bröder” utan för ”våra själar”. Detta uttalandet upprepas här samtidigt som han tillägger att Shia borde försvara sunnimuslimernas sociala och politiska rättigheter innan de försvarar sina egna.

Med detta meddelar han att Iraks Shia borde respektera sunnimuslimerna i landet, speciellt eftersom de är i minoritet och försvara deras rättigheter.

Slutligen säger han också att Shia i Irak borde delta vid Sunnis fredagsböner mer än de deltar vid Shias fredagsböner.

En av de bästa kallelserna till enighet bland muslimerna och jag hoppas innerligt irakierna lyssnar till honom och följer hans råd. Irak får inte falla i samma fälla som Syrien där det sekteristiska kriget skördar civila offer. Det priset har irakierna redan betalat 2007. Och det var ett dyrt pris.

Detta är speciellt viktigt att lyfta fram eftersom vi befinner oss i enighetens vecka, den vecka som Imam Khomeini utsåg till enighetens vecka och som infaller mellan det datum för Profetens(S) födelse som skiljer Shia och Sunni åt. Detta event firas i Iran där en konferens har anordnats och där olika religiösa ledare från diverse muslimska länder deltar.

I slutänden gynnar vår enighet oss själva och det innebär absolut inte att någon av grupperna skall acceptera den andra på bekostnad av sin egen aqidah vilket vissa felaktigt tror. Utan det handlar om att respektera olikheterna bland oss och inte låta det vara källa till splittring och våld.

Shia unity

4 kommentarer

Vem är Hussein?

whoishussain.org

1 kommentar