Arkiv för kategorin Sexualmoral inom Islam

Sexualmoral inom Islam – del 16

————————————————————————————————–
Forts på Fatima Mernissis påståenden:

D) Varför ingen kärlek mellan makar? Mernissi svarar att kärlek bör vara exklusivt för Gud allena.

Mernissi säger att känslomässig investering bör ”fokuseras på Allah endast, i form av kunskapssökande, meditation och böner” Vilket hon säger är Ghazalis ståndpunkt.
(Beyond the Veil, sid 45)

Med andra ord menar Mernissi att i islam – liksom i kristendomen – anses kärlek till Gud och kärlek till Kvinnan som två motsatser. Måste dock tilläggas, till Mernissis försvar, att detta är ett missförstånd som inte ens en lärd man som Ghazali var immun emot.

Al Ghazalis ståndpunkt:

I sin bok ”Ihyau ‘Ulumi d-Din”, har han ett kapitel : ”Uppmuntrande till Äktenskap”. Där han citerar Profeten om äktenskapets dygd. Ett annat kapitel:”Avskräckande till Äktenskap”. Där han citerar några Sufimystiker, och 3 ahadither, 2 från Profeten och 1 från Imam Ali( som inte ens har med ämnet att göra utan talar istället om att ha förre fruar och barn!)
En Sunnihadith han nämner (och så även Mernissi) är:

Profeten sa:”När en kvinna kommer emot dig är det Satan som närmar sig. När du känner attraktion mot en kvinna du ser, skynda till din fru. Med henne är det detsamma som om du var med den andra kvinnan.” (Ihua, vol 2, sid 110 + Beyond the Veil sid 42)

Mernissi lägger till Imam Muslims citat: ”Hon påminner om Satan i hans oemotståndliga makt över individen.”

En del lärda (ulama) och s.k. gudfruktiga mullor har importerat olika idéer och implementerat dessa i falska hadither. Där man kopierat celibat och klosterliv och synen på kvinnor – från kristendomen.

Shia källor har en liknanade hadith:

Profeten sa: ”När någon ser på en vacker kvinna, bör han gå till sin fru. Att vara med henne är detsamma som att vara med den andra”, samt ”O, män, gärningen att titta på vackra kvinnor är från Satan, därför bör den som håller på med sådant istället gå till sin fru”
(Wasa’il vol. 14, sid 72-73)

Hadithen ifrån Sunni jämställer kvinnor med Satan. Shia hadithen relaterar mannens gärning(tittandet efter kvinnor) till Satans frestelser.

————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 15

———————————————————————————————–
Forts på Fatima Mernissis påståenden:

c) Man bör inte känslomässigt investera i kvinnor, enligt Mernissi och Ghazali:

Enligt Mernissi säger islam att män inte bör investera känslor i kvinnor – att kärlek mellan makar inte uppmuntras eller tolereras. Detta har Mernissi på flera ställen i boken talat om.

Hon tar en intervju med en marockans kvinna som exempel. Kvinnan berättar om sin första make genom ett arrangerat äktenskap (som inget har med islam att göra). Mernissi skriver: ”Hotar kärleken mellan makar något vitalt i muslimska samhället?…riktig kärlek mellan man och fru är en fara som bör undvikas” (Beyond the Veil, s 113)

Hon kunde inte vara mer fjärran ifrån sanningen. Istället för att gå till originalkällor i islam baserar hon sin slutsats på det sätt en specifik etnisk grupp uppför sig.

Vi går till Koran för att kolla in en originalkälla:

”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker” (Koran 30:21)

Hur kan hon påstå att islam anser att kärleken mellan makar är civilisationens dödsfiende? När Gud räknar det som ett tecken på Hans underverk och storhet.

Imam Jafar as-Sadeq har beskrivit kärleken till sin fru som tecken på ens tro.”Kärlek till kvinnan är bland Profetens traditioner”, ”Profeten sa: ”När mannen säger ”jag älskar dig” till sin hustru är det något som aldrig lämnar hennes hjärta”.

Tre citat ifrån Imam Sadiq;
” Jag tror inte att en persons tro kan öka om inte hans kärlek till kvinnan ökar”
”När kärleken till kvinnan ökar – ökar även kvaliteten på sin Gudstro”
”Hos den, vars kärlek till oss ökar, hos honom bör även kärleken till kvinnan öka”.

Tror inte det behövs vidare bevis för att visa att Mernissis anklagelser mot islam är grundlösa.

(Wasa’il, vol 14, sid 9-11) (ur Marriage och Morals in Islam, sid 38-39)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 14

———————————————————————————————

Fortsätter redovisa Mernissis argument:

b) Kvinnor är en fara för samhällets sociala ordning

Hon argumenterar; Eftersom islam anser kvinnor mer sexuellt aktiva anses de vara en fara för samhällets sociala ordning. Hon citerar Ghazali: ” Kvinnans dygd är en mans plikt. Och en man bör öka eller minska sexuell samvaro med kvinnan efter hennes behov för att säkerställa hennes dygd.

Mernissi säger: Ghazalis teori direktlinkar den allmänna ordningen till kvinnors dygd och tillfredsställelsen av hennes behov. Social ordning är säkrad när kvinnan själv begränsar sig till sin man och inte skapar fitna(= splittring, kaos) genom att inbjuda andra män till sex.!
(Beyond the veil, sid 39, Ihya, vol 2, sid 148)

För det första; det Ghazali skriver indikerar dock, i min mening, ingenstans till att kvinnor är en fara för samhällsordningen. Den helt enkelt bara beskriver en grundläggande rätt i äktenskapliga förhållanden. Ingenting indikerar att islam anser att otillfredsställda kvinnor generellt skulle gå ut och begå äktenskapsbrott.

För det andra, om otillfredsställda kvinnor blir en fara för samhällsordningen bara för att de begår äktenskapsbrott, så är detta inte alls begränsat till kvinnor – även otillfredsställda män kan begå äktenskapsbrott!

Om islam anser kvinnor vara en samhällsfara på dessa grunder bör den följaktligen göra det även med män… och om vi ska dra detta argument till sin logiska spets skulle islam alltså anse att; män och kvinnor är en fara för samhällsordningen. Man kan se det absurda i argumentet.
Om alla kvinnor och män är en fara för samhällsordningen; vems samhällsordning är det då vi talar om?

( ur Marriage and Morals in Islam, by Sayyid Muhammad Rizvi, sid 37-38)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 13

————————————————————————————————–

(Forts på arabiska feminismens slutsatser enl Fatima Mernissi:)

a) Kvinnor anses sexuellt aktiva inom islam

Redogörelsen att kvinnor, i islam, anses vara sexuellt aktiva kan betyda 2 olika saker: antingen att de är MER sexuellt aktiva än män, eller att de är LIKA sexuellt aktiva som män.

Den första betydelsen innebär att kvinnor skulle ha högre sexdrift än män, och i andra betydelsen; att kvinnors sexdrift är på samma nivå som män. Om man utgår från det Mernissi skrivit så utgår hon ifrån det första exemplet; att kvinnor har starkare drift än män.

Inom islam, kan jag säga med stor säkerhet, anses kvinnor och män ha samma sexualdrift. Det finns några Hadither som Mernissi skulle kunna använda för att motivera sin ståndpunkt – förutsett att hon bara håller sig till en del av Hadithen, men använder hon HELA så håller det inte.

Imam Ali säger: ” Den Allsmäktige Gud har skapat sexuell lust i 10 delar: Han gav 9 delar till kvinnan och 1 del till mannen, men om inte Gud givit kvinnor 9 delar blyghet och männen bara 1 del blyghet, skulle det gå 9 kvinnor på varje man.” (Wasa’il, vol 14, sid 40)

Som helhet kan man säga att denna, och liknande Hadither, inte stödjer påståendet att kvinnor har större sexdrift än män. Varför Gud fördelade sexualitet och blyghet i dessa mått, kommer jag kanske framöver att redogöra för…

Mernissi har dragit ovanstående ståndpunkter genom att jämföra Freud och Ghazalis slutsatser.
Freud säger: ” Den manliga könscellen är mobil och söker den kvinnliga dito – ägget – som väntar passivt.” Mernissi menar här att kvinnan är passiv.
Ghazali säger: ”Barnet är inte skapat endast från den manliga sperman, utan även från kvinnans ägg…hursomhelst är kvinnan en avgörande faktor i processen”. Här menar Mernissi att kvinnan är mer aktiv, enligt Ghazali.

Profeten blev frågad om varför barnet ibland liknar moderns släktingar och ibland faderns släktingar. Profeten svarade: Dennes vattendroppe( sperma eller ägg) som övermannar sin partners kommer barnet att likna mest..”
(at-Tabrasi, al-Ihtijad, vol 1, sid 48. För en liknande Hadit hos sunnikällor, se Ibn Qayyim, Tibayan, sid 334-335Se också en intressan studie om barnbegränsning hos muslimer, ”Sex and Society in Islam av B.F.Musallam)

Denna Hadith visar klart att man och kvinna båda spelar lika stor betydelse i fortplantningen.

Sedan citerar hon Ghazalis påstående angående ejakulation: ”Kvinnans ejakulering är en långsammare process och om mannen drar sig ifrån henne innan hon når den, är det skadligt för henne”. Från detta drar Mernissi slutsatsen att kvinnor är mer sexuellt aktiva än män. Men hon har lämnat ett ord i Ghazalis påstående. Han säger: ”Kvinnans ejakulering är ibland en långsammare process…” Med denna korrigering förlorar Mernissis argument sina ben.
(al-Ghazali, Ihya, vol 2, sid 148 + Marriage och Morals in Islam, av Sayyid Muhammad Rizvi)

fortsätter i nästa inlägg….
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 12

————————————————————————————————-

Fortsätter här redogöra författaren Fatima Mernissis diskussion i ämnet ( se förra inlägget, del 11):

Hon fortsätter beskriva den negativa attityden från den kristna väst och den positiva i islam angående sex i allmänhet:
”Olika sociala strukturer har integrerat spänningarna mellan religion och sexualitet på olika sätt. I det kristna väst blev sexualiteten själv attackerad, nedvärderad som djuriskt och fördömd som ociviliserat. Människan är där delad i 2 motsatser: självet(egot) och köttet; egot och sig själv – självet över sex.

Islam tog en helt annan väg. Det som attackerades var inte sex, utan kvinnorna, som förkroppsligandet av fördärvet, symbolen för oordning. Sex, i sig självt, är inte faran, den har tvärtom en positiv funktion. Men kvinnan är ”fitna”.
(Beyond the Veil” sid 44)

Sedan beskriver hon det islamiska konceptet om kvinnlig sexualitet så som hon förstått det ifrån Ghazali:

Enligt Ghazali, är Guds finaste gåva till människor, det sunda förnuftet. Men bästa sättet att använda det är att söka kunskap. Men för att kunna uppnå kunskap måste man minska spänningarna i kroppen, avstå från att bli distraherad av yttre element, och avstå att involveras i världsliga nöjen. Kvinnor är en farlig distraktion som ska användas bara för att förse den muslimska världen med avkomman och släcka de sexuella spänningarna.

Men inte på något sätt bör man känslomässigt investera i kvinnor, detta bör helt tillägnas Gud genom kunskapssökande, meditation och bön.
(Beyond the Veil, sid)

Enligt denna arabiska feminist kan man dra slutsatserna att:
a) kvinnor är sexuellt aktiva ur islamisk synpunkt.
b) därför är kvinnor en fara för den sociala ordningen
c) man bör inte ha känslomässigt förhållande med kvinnor; en man bör inte älska sin fru.
d) Varför ingen kärlek mellan makar? Mernissi svarar att kärlek bör vara exklusivt för Gud.

Låt oss nu diskutera var och en av dessa slutsatser och se om de är baserad på några tillförlitliga källor….. i nästakommande inlägg.

———————————————————————————————

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 11

—————————————————————————————

Där finns många icke-muslimska författare, speciellt från liberal och feministisk ideologi, som attackerar islams syn på kvinnans sexualitet. Denna kritik är baserad på missuppfattade idéer om den islamiska sexualmoralen.

De har i princip 2 problem: antingen studerar de islam på några västerländska socialteorier och modeller, eller så är de inte rustade för att studera originalislamiska källor. De litar på arbeten gjorda om islam av ”orientalister” eller europeiska resenärer.

”Tusen och en natt” och ”Den parfymerade trädgården” t.ex. brukar användas för att beskriva islamisk syn på kvinnors sexualitet!!! Som bäst, kan sägas, reflekterar dessa böcker den arabiska synen på kvinnors sexualitet och absolut INTE den islamiska. Därför behöver dessa källor inte motargumenteras.

Istället har jag använt mig av en arabisk, feministisk författareFatima Mernissi. Därför att hon är arab och har därför den islamiska litteraturen lättillgänglig. Och hon har använt sig av Hadith litteratur av Sunnis, speciellt Ihyâu ‘Ulûmi ‘d-Din, av Imam Abu Hamid al-Ghazali, en berömd Sunni lärd från 1000-talet. Hennes bok har även översatts till många europeiska och asiatiska språk och blivit populär, så man kan säga att det är en ”insiders”-rapport!

Ska använda några inlägg om detta:

Mernissi’s syn på saken

Hennes bok ”Beyond the Veil” med undertiteln ”Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society”, är en studie i manligt/kvinnligt förhållande i dagens Marocko. Det är viktigt hålla i huvudet att den marockanska attityden muslimer där uppvisar, inte nödvändigtvis representerar islam.

Hursomhelst, Mernissi diskuterar sexualmoral inom islam i ett kapitel:”The Muslim concept of active female sexuality”. Huvuddelen i diskussionen centreras kring jämförelsen mellan Freud och Ghazali o kvinnlig sexualitet.

En sammanfattning av hennes slutsatser:

”Ironin är att de muslimska och europeiska teorierna kommer till samma slutsats: kvinnor ödelägger den sociala ordningen – från Ghazali: för att de är aktiva; från Freud för att de INTE är aktiva.”
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 10

—————————————————————————-
Måste fortsätta med citat från profeten och Imamerna för att understryka nedanstående tes:

Profeten sa: ”Den som gifter sig har redan garderat halva sin religion, därför har han bara andra halvan att frukta Gud för.” (Wasâ’il, vol 14, sid 5)

Den som kan tillfredsställa sina sexuella behov lagligt, är mindre distraherad under sin själsliga resa. Imam Jafas as-Sadiq sa:Jag tror inte att en persons tro på Gud kan öka om inte hans kärlek för kvinnor ökar samtidigt” och ”När en persons kärlek för kvinnor ökar, ökar även kvaliteten på dennes tro på Gud”.

Äktenskap (sex)ökar även värdet på ens böner:
Profeten sa: ”Two rak’at böner från en gift person är bättrte än en lång nattbön och fasta hos en ogift”.
Imam Jafas as – Sadiq säger: Två rak’at böner från en gift person är mer värd än sjuttion rak’ats böner från en ogift” (allt ovan: Wasâ’il, vol 14, sid 6-11)

Profeten säger slutligen: ( exemplet beskriver en man , men är lika för båda könen) ”När en man närmar sig sin fru, vaktas han av 2 änglar och i det ögonblicket ( i Guds ‘ögon’) är han som en krigare som slåss för Guds skull. När han utför intimiteten med henne, faller hans synder som löv från träden på hösten. När han utför den stora reningen (duschar efteråt), rensas han ifrån sina synder”. (Wasâ’ilu ‘sh-Shi’ah, vol 14, sid 74)

De Koran citat och citat från Profeten och Imamerna – som redovisats i senaste inläggen – visar att den islamiska synen på Äktenskap och sex ligger helt i harmoni med den mänskliga naturen.

Man kan sammanfatta det så att i den islamiska sexualmoralen är:

a) äktenskap och sex högt rekommenderat och är inte på något sätt relaterad med ondska, skuld eller synd.
b) klosterliv och celibat är oacceptabelt
c) äktenskap(Sex) är en hjälpande faktor på vägen att nå själslig perfektion – det skyddar muslimer från att synda och samtidigt ökar värdet på Gudsdyrkan.
—————————————————————————

3 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 9

—————————————————————————–

Även Profeten och Imamerna (från Ahlul-bayt) uppmuntrade sina följeslagare att gifta sig och följa sin sexuella drift på ett lagligt sätt. Profeten sa: ”Ni unga män! Jag rekommenderar för er samlag” (Wasâ’il, vol 14, sid 25)

Imam Ali sa: ”Gift er! För äktenskap är Profetens tradition” (Wasâ’il, vol 14, sid 3-4,6)

Profeten sa: ”Den som vill följa min tradition, bör veta att äktenskap tillhör min tradition” (Wasâ’il, vol 14, sid 4)

Imam Ritha sa:” Tre ting tillhör Profetens tradition; parfym, raka bort överdriven hårväxt och ofta besöka sin fru” (Wasâ’il, vol 14, sid 9)

Islams ståndpunkt angående det goda i världen är inte negativ, istället säger islam att vi ska uppskatta dem som gåvor från Gud. Därför är islam helt emot celibat o klosterväsende.

”Uthman bin Maz’un var en nära vän med profeten. En dag kom hans fru till profeten och klagade; ”Oh, Guds Sändebud” Uthman fastar under dagarna och på nätterna står han och ber”. Hon menade att hennes man höll sig från sexuella relationer under både dag som nattetid.

Profeten blev så upprörd att han inte ens brydde sig om att sätta på sig sina sandaler… han gick ut, med sandalerna i händerna – och gick till Uthmans hus. Profeten fann honom i bön. När Uthman avslutat sin bön sade Profeten:”O, Uthman! Gud skickade inte mig för att lära ut klosterliv, utan Han skickade mig med en enkel och rak Shariah. Jag fastar, ber och har intim relation med min fru. Så, den som gillar min tradition – bör följa den; och äktenskap (nikah) är min tradition.” Eftersom Uthman redan var gift så kunde ordet ”äktenskap” (nikah) endast betyda samlag i denna hadith” (Wasâ’il, vol 14, sid 74)

En annan händelse talar om 3 kvinnor som kom till Profeten och berättade att deras män avstod ifrån kött, parfym och intimitet med fruarna. Profeten gick raka vägen till moskén och sa till männen: ”Vad har hänt med mina följeslagare som inte äter kött, doftar parfym eller besöker sina fruar? Medan jag äter kött, doftar parfym och besöker mina fruar. Därför – den som inte följer mina traditioner, är inte från mig.(Wasâ’il, vol 14, sid 74)

Gud säger: ”Troende! Neka er inte de goda ting i livet som Gud har gett er rätt att njuta av, men gå inte utöver de gränser som Gud har fastställt…Njut således av alla tillåtna goda ting som Gud har skänkt er för er försörjning och frukta Gud” (Koran 5:87-88)
———————————————————————————-

4 kommentarer

Sexualmoral inom islam – del 8

————————————————————————————————-

Den islamiska sexualmoralen är fundamentalt olik den kristna.

Bertran Russel skriver: ” Stora religiösa ledare, med undantag för Muhammed – och Confusius, om han kan kallas religiös – har generellt varit väldigt likgiltiga till sociala och politiska hänsyn och har hellre sökt att fullända själen genom meditation, disciplin och självförnekelse.” (Marriage and Morals, sid 175-176)

Islamisk sexualmoral är även fundamentalt olik den ”nya sexualmoralen” i det hänseendet att den inte accepterar s.k. ”fri sex”. Islam siktar på att lära sina följeslagare att INTE undertrycka sina sexuella drifter, snarare att tillfredsställa dom – på ett ansvarsfullt sätt. Inga texter i Islam jämställer sex med inneboende ondska eller synd. Tvärtom talar allt i islam i motsatt riktning.

Det vi lärt av Koranen, Profeten och Ahlul-bayt är att äktenskap (sex) är högt rekommenderat och inte ett mindre ont av två onda ting. Islam har starkt tagit avstånd från celibat och klosterväsen; och att sex inte är ett hinder för själslig upphöjning – tvärtom hjälper den till att stärka själen.

—————————————————————————————-

5 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 7

————————————————————————————–

Termen för ”äktenskap” i islam är ”nikâh”, vilket bokstavligen betyder ”samlag”.

Gud säger: ”Och välj hustru eller man bland dem av er som är ensamstående …är de fattiga skall Gud i Sin godhet sörja för deras behov.” (Koran 24:32) Profeten sa: ”Den som avstår från att gifta sig av rädsla för fattigdom han har, verkligen tänkt illa om Gud” (Wasâ’ilu ‘sh-Shi’ah, vol 14, sid 24)

Sex har öppet rekommenderats i Koran: ”När de (kvinnorna) har renat sig (efter mens) ta dem då till er, så som Gud har befallit er.” (Koran 2:222)

Frasen ”har befallit er” är ingen lagstiftande order. Det betyder inte att så snart hon är ren så ska han omedelbart ”hoppa på” henne. Det är en konstruktiv order som refererar till den drift Han placerat i vår natur. Äktenskap och sex är tecken på Guds makt och gudagåvor.

”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt vist budskap till människor som tänker” (Koran 30:21)

Sammanfattningsvis: Enligt islam är
1) äktenskap ett tecken på Guds makt och välsignelser.
2) äktenskap(sex) är en handling av dygd, som inte bör undvikas p.g.a. armod.
3) sexualdriften är en konstruktiv order från Gud placerad i människans natur. Efter allt ovanstående kan det inte finnas utrymme för att jämställa sex med skuld, synd eller ondska…

———————————————————————————-

2 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 6

————————————————————————————-Allâmah Rizvi säger:
”Naturen kan liknas vid en stålfjäder som, när den pressas ned, hoppar tillbaks med samma kraft. När den tog ut sin hämnd emot kristenheten förvandlade den, den kristna allmänheten till den mest frigjorda, utsvävande och odisciplinerade världen skådat”. (The Family Life in Islam, sid 8-9)

Den ”Nya Moralen” steg upp i Väst och gick över till en annan extrem. Från extremt förtryck av drifter till extremt ohämmad sexuell frihet som kan liknas vid djurvärlden. De propagerade om ”sex för skoj skull”, ”sex för sakens skull” och ”fri sex”. Vilket tillslut skulle förstöra familjekonceptet – själva grunden för det mänskliga samhället.

Vid slutet av 80-talet kan man säga, att ”stålfjädern” var på väg till sitt normalläge, i viss mån. Katchadourian och Lunde skrev 1980: ” Sexualmoralen ‘Sex för skoj skull’ och ‘Sex för sakens skull’ lockade aldrig majoriteten av de unga (på -60,-70 talen) De romantiska ideerna om äktenskap, trohet och ett stabilt hemmaliv var ännu väldigt vital och en ny slags värdering är på uppgång. Många är ännu villiga att acceptera för-äktenskaplig ”utforskning”, men de vill vara säker på att ingen far illa. Många insåg att ”sex för sakens skull” inte var så tillfredsställande som det verkade när det verkade när det först blev populärt. Andra har sett så många fara illa av oansvarig sex att de efterfrågar en ny moral av sex under ansvar”. (Fundamentals of Human Sexuality, sid 420)

Den efterlängtade sexualmoralen kan man finna i den balanserade sexmoral som islam står för och den jag ska presentera härnäst…

—————————————————————————————

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom islam – del 5

————————————————————————————————–

Kyrkan gjorde ett allvarligt misstag i att förtrycka den mest naturliga driften hos människor, självaste förutsättningen för reproduktionen. Allâma Rizvi skriver:

”Om en religion stänger sina ögon inför virrvarret av familjeproblem, kommer dess anhängare – förr eller senare – att revoltera emot det. Kristendomen ignorerade den mänskliga sexuella driften och lovprisade celibatet.”
The Family Life of Islam, sid 8

Munkar och nunnor stängde in sig i kloster. För en period fungerade det, men sedan tog naturen över: munkarna upphöjde sig till ”Kristus representanter” och nunnorna blev ”Kristi brud”, så med gott samvete förvandlades klostren till centrum för sexuell frihet.
(samma som ovan)

Bertrand Russel kommenterade prästerskapet: ”Inte förrän i slutet av 1200-talet blev celibat strikt påtvingat. Prästerskapet, förstås, fortsatte att ha olovliga kontakter med kvinnor.”
(Marriage and Morals, sid 64)

Påven Johannes XXIII fördömdes för äktenskapsbrott(hor) och incest. Abboten i St.Augustine i Canterbury befanns år 1171 vara barn till 17 utomäktenskapliga barn – räknat bara i en enda by!
Henry III, Biskopen i Leiges, blev avsatt för att ha 65 utomäktenskapliga barn!
Medeltidens anteckningar är full av exempel på nunnekloster som fungerade mer som bordeller, och incest bland prästerskapet – vilket tvingade kyrkan förbjuda präster att bo med deras mödrar eller systrar. (Läs History of European Morals, vol II, sid 350-351)

Detta var en naturlig följd av en onaturlig sexualmoral. Tillslut kom Martin Luther och revolterade mot kyrkan och övergav celibatet…
______________________________________________________________
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom islam – del 4

—————————————————————————————————-

Tveklöst är en undersökning av den kristna sexualmoralen nödvändig för att förstå den sexuella revolution som skett detta århundrade, men även lika viktigt att ta en titt på den Viktorianska eran.

”Medan de kristna i för-Viktorianska eran var nöjda med att begränsa sex till äktenskapet, så var viktorianerna engagerade i att tygla sex och kanalisera det till mer högtsträvande mål. Hos viktorianerna var en moralisk man avhållsam med sex utanför äktenskapet, men samtidigt mycket selektiv och lågmäld i sin sexuella utövning även inom äktenskapet. Kvinnan skulle heller inte göra något för att uppmuntra det. Njutning var inget lämpligt mål för någondera av könen, men speciellt ofint för kvinnor”
(Fundamentals of Human Sexuality sid 483)

—————————————————————————————————-

7 kommentarer

Sexualmoral inom islam – del 3

————————————————————————————————–

Det finns flera orsaker som gör det nödvändigt att diskutera sexualmoral.
En av dom är att alla muslimer är ense om att det är varje muslim plikt att följa Sharia – Islamisk lag. Och Shariah är inte begränsad till böner, fasta, vallfärd och andra ritualer. Den innehåller även regler om sexualitet.

Därför – om en muslim vill följa islamisk lag helt, så är det nödvändigt att få veta sexualmoralen inom islam.

Shariahs källor

Det islamiska systemet utgår ifrån Koranen och Sunnah. Med Sunnah menas Profetens och hans efterföljares(Ahlul-bayt) verbala yttrande, tysta godkännande och egna handlingar.

Koranen beskriver bara de grundläggande lagarna och Sunnah verkställer den. Koranen presenterar Profeten som följande:
”Det är Han som har sänt ett Sändebud till de olärda ur deras egna led för att framföra Hans budskap till dem och lära dem renhet och undervisa dem i Skriften och profeternas visdom – de hade förut helt uppenbart gått vilse”
(Koran 62:2)

Vilket visar att Profeten Muhammed (s.a.a.s) inte bara var en ”brevbärare” vars enda jobb är att leverera Boken till oss. Han var en lärare och kommentator till Koranen. Även hans handlingar är en källa till vägvisning för oss.

”I Guds Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som med bävan och hopp ser fram mot mötet med Gud och den yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen”
(Koran 33:21)

”Vi sände dem med klara vittnesbörd och med upptecknad visdom. Och för dig har Vi uppenbarat Koranen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem av vägledning och visdom; kanske skall de väckas till eftertanke”
(16:44)

”Gud vill befria er, Ahlul-bayt (Profetens familj), från all jordisk smuts och göra er renhet fullkomlig”
(Koran 33:33)

Kombinera denna vers med följande:
”Det är en helig Koran, bevarad i en från allt ont skyddad Skrift som inga andra än de rena skall röra”
Koran 56:78-79)

Det visar att Ahlyl-bayt kunde förstå Koranen bättre än någon annan följare av Profeten Muhammed (saas)

”Säg(Muhammed): Jag begär ingen ersättning av er för detta budskap; jag ber bara att ni ger mina närmaste den kärlek de har rätt att vänta”
(Koran 42:23)
————————————————————————————————–

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 2

————————————————————————————————–
”Är sex till sin natur ”ond?”

En muslim skulle bli överraskad av denna fråga. En sådan tanke skulle aldrig slå en muslim. Men frågans relevans blir tydligare om man sätter den i samband med kristendomen och västvärldens syn på sex.

Under de senaste 80-nånting åren – speciellt efter de två världskrigen, har den sexuella moralen genomgått en stor förändring, vilket allmänt beskrivs som den ”Sexuella Revolutionen”. I ruinerna av den döende kristna moralen, försöker väst bygga en liberal sexuell moral känd som ”Nya Sexuella Moralen”. För att förstå den sociala och historiska bakgrunden som den nya moralen växer upp ifrån, är det nödvändigt att studera den Kristna Kyrkans sexuella moral.

Även om kristendomen allmänt är tänkt basera sig på Jesu Kristi lära, så finns inget nedtecknat i Bibeln där Jesus nämner äktenskap och sex. Undantaget är hans ceremoni där han fördömer visuell och psykisk äktenskapsbrott (hor) :

”Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig…..” (Matteusevangeliet 5:27-29)

Den första person inom kristendomen som talar om sexualmoral var Paulus. Han säger :

”…Det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna”.
( 1 Korinterbrevet, 7;1 )

Enkelt uttryckt betyder det att kristenheten lär att celibat är bättre än äktenskap, och kroppen inte är till för sexuell njutning utan enbart till för Herren.

Men Paulus visste att celibat innebär kvävning av den mänskliga naturen, och den kan man inte kuva. Han visste att om man totalt förbjöd äktenskap (sex) skulle folk hänge sig åt det olagligt. Så han säger:

” Men med tanke på all den otukt som finns skall mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man.”
( 1 Korinterbrevet, 7;2 )

Sen – som om han vill se till att folk inte glömmer det heliga i celibatet så fortsätter han:

” Detta säger jag som ett medgivande, inte som en befallning. Helst ville jag att alla levde som jag. men var och en har fått sin särskilda nådegåva från Gud, den ene av ett slag, den andre av ett annat. Till de ogifta och till änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir vad de är, liksom jag. Men om de inte kan behörska sig bör de gifta sig; dte är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå”
( 1 Korinterbrevet, 7;6-9 )

Med andra ord: jämfört med äktenskapsbrott (hor) är äktenskap det bättre alternativet av två onda…

Han fortsätter att beskriva äktenskapet som problemfyllt: ”I fråga om dem som lever ogifta…är det bäst att leva på det viset…har du blivit löst från en kvinna, sök då inte att finna någon annan. Men om du gifter dig är det ingen synd…Men de som gör så kommer att få det svårt här på jorden…”
( 1 Korinterbrevet, 7;25-28 )
————————————————————————————————–

Lämna en kommentar