Arkiv för kategorin reproduktion

Fortsättning angående Surrogatmor

————————————————————————————————-

Liten fortsättning och förklaring på inlägget om

Surrogat moderskap

Det finns dock ännu ett sätt att se på denna mor/barn relation. Ska förklara lite om hur man definierar Shariah i Islam:

1) Om något är tydligt definierat inom Shariah( genom Koranen, Profeten eller Imamerna) kategoriseras detta under ”Shar’i” .

2) Är något istället allmän tradition: en definition accepterad av människorna i allmänhet – och inte har preciserats vetenskapligt eller av shar’i kallas detta för ”Urfi”.

3) ”Ilmi” är en definition presenterad genom vetenskap.

Om Shar’i definierat något måste vi följa det. Men om denna(shar’i) är helt tyst i en sakfråga; ska vi då följa Urfi eller Ilmi? Den som är bekant med Shariah håller med om att vid frånvaro av en Shar’i-definition, följer man Urfi. Man bör gå på den allmänna uppfattningen i frågan.

Exempel:
Shariah säger att vattnet vid utförandet av wotho ( rituell tvagning inför bönen) måste vara rent. Betyder det då vetenskapligt rent…..? Absolut inte!! I sådana fall skulle inte vattnet i denna del av världen anses som rent då det finns renande kemikalier i det. Shariah säger att vattnet då ännu klassificeras som rent – om inte allmänheten kan (utan hjälp av laboratorier) känna en avvikelse i vattnets färg, smak eller lukt.

Men:

I ett fall ska man dock använda sig av begreppet ”Ilmi”. Det är när allmänheten inte kan avgöra i sakfrågan. Så; när Shar’iah är tyst och folket inte kan ha en åsikt så måste man välja Ilmi (vetenskaplig) definition.

Urfi skulle i fallet ovan säga att kvinnan som födde ut barnet är modern. Så på så sätt tillhör barnet den biologiska mamman(dvs surrogatmamman) och är då Mahram till dennes barn och ska även ärva henne.

Relationen mellan första frun(genetiska modern) och barnet placerar henne över en ”riza’i” mamma (Riza’i mamma = en kvinna som inte fött barnet, men ammat det). Baserat på detta är barnet Mahram även till hennes barn, men ärver inte henne.

————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion – Surrogatmamma

————————————————————————————————-

Surrogat moderskap

Detta är en biprodukt av konstgjord insemination och är kontroversiell inom juridiska och etiska kretsar världen runt. Särskilt efter fallet med Baby M.

Användande av surrogatmamma innebär att en kvinna tillåter ett befruktat ägg – ifrån ett annat par – bli implanterad i sin livmoder. Sedan låter hon barnet växa inne i henne.

Denna metod används när en kvinna har problem med att kunna fullfölja hela graviditeten.

Så som blivit beskrivet ovan är surrogat moderskap inte tillåtet enligt Shariah, då det involverar att en spermie från en utomstående man (inte maken alltså) implanteras i henne. Vilket går emot Koranversen (23:5-6) där troende kvinnor ska skydda sina privata kroppsdelar för alla förutom sin make.

Men…det finns tillvägagångssätt inom islams giftermålssystem som skulle tillåta en form av surrogat moderskap. Om frun har problem att bära makens barn hela graviditete, kan mannen gifta sig med en annan kvinna (på permanent eller temporär basis) och ett befruktat ägg ifrån första frun kan då injiceras i den nya frun, med hennes tillstånd förstås.

Vem av kvinnorna hör då barnet till? Den genetiska(första frun) eller den biologiska (andra frun)? Enligt Ayatullah Khumayni, beror det på fostrets ålder. Blev detta placerat i surrogatmamman efter att fostret uppnått 4 månader, då tillhör barnet den första frun – andra frun kan då bara ses som ett ställe för ”förvaring”. Ifall insemination skett tidigare är det svårt att säga om barnet tillhör första frun. (Tahrir, vol 2, sid 23)

————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion – Framtid

————————————————————————————————-

Andra möjligheter inom mänsklig reproduktion som diskuteras av våra ‘Ulama:

Kan vara intressant veta att våra Mutjtahider håller sig väl framme inom vetenskaplig teknologi angående beslut om de religiösa och etiska frågeställningarna inom mänsklig reproduktion. De talar bland annat om följande möjligheter:

1) Det är tillåtet uppfinna ett artificiellt kvinnligt ägg och befrukta det med makens spermie och låta barnet växa i kvinnans moderliv. – I detta fall är barnet helt besläktad med pappan. Barnet är utan biologisk mor.

2) Det är tillåtet uppfinna en artificiell spermie och inseminera denna i en kvinna. – Det barnet är helt besläktad till moderna och är ett barn utan biologisk far..

3) Det är tillåtet att ta ett konstgjort ägg och befrukta detta med en konstgjord spermie och sedan låta utvecklas i en konstgjord mage. Det barnet är inte besläktad med någon!

4) Om resultat av de 2 första punkterna ovan blir tvillingar; en pojke och en flicka är de släkt och ses som normala syskon. I det 3e fallet är de dock inte släkt med varandra ( då de inte har föräldrar) och kan därför till o med gifta sig med varandra.

(Marriage and Morals in islam)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion – IVF

————————————————————————————————-

In Vitro Fertilization (=IVF)
Provrörsbefruktning

De 2 förstnämnda metoderna AIH och AID används då mannens spermier har brist på kvalitet och kvantitet. IVF är en teknik mestadels för kvinnor vars äggledare är blockerade och inte kan bli botade genom kirurgiskt ingrepp. Även för de som inte blir gravid trots att äggledare är normala och allt annat är uteslutet.

Vid IVF tar man ett eller flera ägg från kvinnan, sedan befruktar man ägget med sperma ifrån maken. Efteråt låter man ägget utvecklas i provröret fram till 8:a-celliga stadiet, då den implanteras i kvinnan.

Kan även användas då makens spermie är så få i antal att befruktning är omöjligt. Enligt Shariah är IVF tillåten så länge det sker mellan makar.

(Marriage and Morals in Islam, sid 116)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion – AID

————————————————————————————————–

Artificial Insemination by Donor (=AID)
(Konstgjord befruktning genom donator)

AID är väldig lika AIH, men används då makens spermier är oanvändbara både gällande kvantitet och kvalitet.

I Islam är denna metod absolut förbjuden då donatorn inte är lagligt gift med kvinnan. Då denna metod inte involverar sexuell relation och därför inte kan kategoriseras som äktenskapsbrott – kan många undra hur det kan vara haram?

Det Gudomliga påbudet att skydda sina privata delar är inte specificerade i Koranen. Den säger inte att: skydda endast ifrån olaglig sexuell kontakt, utan;- att skydda från alla kontakter – utom för sin make/maka.

Gud beskriver de troende: ” de som skyddar sina privata delar utom för sin äkta hälft…därför, den som söker något bortom det, de är lagbrytarna”. Därför – t.o.m. att injicera en annan mans sperma vore att ”söka något bortom det” -en överträdelse och att bryta emot Guds påbud. (Al-Fiqh ‘ala ‘l-Madhahibi-l-Khamsah, sid 374, av Shaykh Muhammed Jawad al-Mughniyyah)

Vad blir då ett barns status om det – trots allt – blir till på detta sätt (genom AID) ?

Då en illegitim sexuell akt ej begåtts är barnet inte illegitimt. Relationen barn/moder är tydlig, men när det gäller faderskapet är det donatorn som är far till barnet. Barnet ska ärva denne och är ‘mahram’ till dennes fru och barn.

(Al-Fiqh, sid 375-6, Minhaj, vol 2. sid 395 och Tahrir vol 2, sid 621)
————————————————————————————————–

Lämna en kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion – AIH

————————————————————————————————-

Artificial Insemination by Husband (=AIH)
(konstgjord befruktning från maken)

Används då maken har spermier, men dessa är för svaga för att uppnå befruktning. Bristfälligheten i spermierna kan vara orsakat av lågt antal aktiva spermier, eller en oförmåga i spermierna att simma tillräckligt snabbt mot ägget.

Vid AIH tas spermier ifrån maken genom masturbation. Dessa koncentreras och ”förbättras” i laboratoriet. Sedan förs spermien in i fruns livmoderhals under hennes mest fertila dagar. Kan utföras av läkare, sköterska eller makarna själva.

Vad gäller Shariah så finns inga problem i att använda AIH, då det sker mellan gifta makar.

Då självmasturbation är förbjuden i Islam så uppnås dessa förutsättningar genom att makan utför detta åt maken. Vore intressant höra hur den Romersk katolska kyrkan tänker lösa problemet:

”Den Romersk-katolska kyrkan tillåter AIH om den spermie som används är framtagen genom samlag med sin fru, inte masturbation, men detta skulle innebära samlag på läkarens kontor och är knappast romantiskt”, säger Fader Wolah,” (The Vancouver Sun, 11 mars, 1987, sid A7)
————————————————————————————————-

1 kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion

————————————————————————————————-

Födelsen av första provrörsbarnet 1978 (Louis tror jag hon hette) skapade stora rubriker i hela världen. Och hela världen, förutom Vatikanen, välkomnade denna utveckling inom vetenskapen.

Människan är, trots allt, den förnämsta skapelsen. Gud skapade universum åt människan och skapade människan åt sig själv. Under de senaste 50-60 åren har människan gjort stora framsteg inom vetenskap och teknologi.

Det kan vara intressant veta att även inom denna fråga står Islam i mitten av dessa två ytterligheter:

På ena sidan den Romersk Katolska Kyrkan som kategoriskt fördömt alla former av in vitro fertilisering, konstgjord befruktning och surrogat moderskap. På andra sidan den mer liberala synen av att alla kan göra detta oavsett om det är mellan gifta par eller andra grupper.

Islam, som kommer framgå, tillåter denna teknink mellan gifta par. Ska här redovisa de olika reproduktiva metoder som finns och redogöra om dessa är tillåtna inom Islam, i några inlägg framöver…
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar