Arkiv för kategorin Mänskliga Rättigheter enligt Islam

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 11

human570

Rättvisans ämbetsmän

44. När du står inför problem som du inte kan lösa, eller är i en svår situation som du inte kan bortse från, eller om osäkra och tveksamma omständigheter förvirrar och förbryllar dig, vänd dig då till Allah och Profeten (s). Sättet att vända sig till Allah är att omsorgsfullt följa den klara och uttryckliga order som lämnats i Hans Heliga Bok. Och att vända sig till Profeten (s) innebär att följa de av hans order, om vilken det inte råder någon tvekan och tvetydighet, och som är allmänt accepterat som korrekt registrerade.

45. Beträffande förvaltandet av rättvisan, så måste du vara mycket försiktig i valet av ämbetsmän för detta göromål. Du måste välja personer av utmärkt karaktär, hög kaliber och med meriterande vitsord. De måste ha följande kvalifikationer: ett överflöd av rättstvister och komplexa fall bör inte få dem att tappa humöret.

46. När de inser att de har begått ett misstag i sin dom, bör de inte insistera på den genom att rättfärdiga den. När sanningen är gjort klart för dem eller när den rätta vägen öppnas för dem bör de inte anse det under deras värdighet att rätta till sitt misstag eller att ångra fel de begått. De bör inte vara korrupta, lystna eller giriga. De ska inte vara nöjda med en vanlig undersökning eller granskning av ett ärende, utan bör noga gå igenom alla för- och emotpunkter, de måste undersöka alla aspekter av problemet noga, och närhelst och varhelst de finner tveksamma och tvetydiga punkter, måste de sluta, ytterligare gå igenom detaljerna, klargöra varje punkt, och först därefter gå vidare och ta ett beslut. De måste fästa stor vikt vid resonemang, argument och bevis. De skall inte bli trött på långa diskussioner och argument. De måste visa tålamod och uthållighet i informationssökandet och prövningar av de punkter som presenteras som sanna, för att kunna sålla fakta från fiktion och när sanningen uppenbaras för dem måste de fälla sina domar utan fruktan, favörer eller fördomar.

47. De bör inte utveckla fåfänga och inbilskhet när komplimanger och lovord utgjuts över dem. De bör inte vilseledas genom smicker och mild övertalning. Men tyvärr är det få personer som har sådana egenskaper. När du har valt sådana män att fungera som era domare, gör det till en vana att gå igenom några av deras domar för att kontrollera deras förehavanden. Betala dem vackert så att deras behov är täckta och de inte behöver tigga, låna eller falla för korruption. Ge dem en sådan status och ställning i ditt land att ingen av dina hovmän eller tjänstemän kan bestämma över dem eller skada dem. Låt rättsväsendet stå över alla typer av verkställande (statlig) påtryckning eller påverkan, över rädsla eller favörer, intriger och korruption. Uppmärksamma särskilt denna aspekt, ty innan din utnämning var denna Stat under inflytande av korrupta, vinningslystna ögontjänare och opportunister som var oanständiga, giriga och onda, och som inget hellre ville få ut av Staten än ett syndigt ihopsamlande av oerhörda rikedomar och att nöjda sig själva.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 10

human570

Att lovorda sitt folk

 

42. Det som mest borde glädja hjärtat hos en regent är det faktum att hans Stat styrs på principerna om jämlikhet och rättvisa och att hans medborgare älskar honom. Och de kommer bara att älska dig om de inte har några klagomål emot dig. Deras uppriktighet och lojalitet bevisas, när de samlas kring dig för att stödja din regering, när de godkänner din auktoritet utan att se det som en outhärdlig börda på sina huvuden och när de inte i hemlighet önskar att ditt styre skall komma till ett slut. Så låt dem har så många rättfärdiga förhoppningar på dig som de kan, och fullgör så många av dem som du rimligtvis har möjlighet till. Tala väl om dem som förtjänar dina lovord. Uppskattar de goda gärningar som de utför och låt dessa goda insatser bli kända för allmänheten.

43. Ett snabbt och korrekt offentliggörande av ädla gärningar och gyllene bedrifter, skapar mer glöd och entusiasm i medvetandet hos de modiga, och gör de fega och veka till djärva och tappra människor. Du måste känna till och inse de goda gärningar som varje enskild individ gör, så att beröm för ädla gärningar inte ges till en annan person. Underskatta och underbetala inte ett gott arbete. Likaså överbetala inte ett arbete bara för att det har skett av en person med hög ställning, och låt inte hans ställning och prestige vara orsaken till att övervärdera värdet av hans arbete. Undervärdera samtidigt inte en stor bragd om det görs av en helt vanlig medborgare eller en ofrälse. Låt jämlikhet, rättvisa och rent spel vara ditt motto.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 9

human570

Armén

39. Vad armén beträffar, bör dess chef och befäl vara personer som är de mest uppriktiga och trogna Allah, den heliga Profeten (s) och till din Imam. De ska vara högst bland de som är fromma och känd för sin fördragsamhet, nåd och mildhet och som varken har kort stubin och inte heller blir arg snabbt, som har medkänsla för uppriktiga förklaringar och accepterar ursäkter, som är snäll och medkännande med de svaga, men svåra mot de starka och de mäktiga, som inte har någon hämndlystnad som kan leda till våld, inte har mindervärdeskomplex eller svagt sinne som gör folk hjälplösa och nedstämda. För att finna och välja dessa personer bör du ha kontakter med fromma och ädla familjer med höga ideal och upphöjda traditioner. Familjer kända för deras tapperhet, mod, generositet och storsinthet. De är de personer som kan betraktas som källor till prakt och höghet i karaktär och är källor av fromhet och goda gärningar.

40. När du har hittat och valt sådana personer håll sedan ett öga över dem och titta på dem så som föräldrar ser på sina barn, så att du kan ta reda på om det verkar ske någon förändring i deras beteende. Behandla dem vänligt och sympatiskt. Ha inte avundsamhet gentemot dom, och vägra inte små nåder. Denna typ av behandling kommer att skapa en ömsesidig utveckling hos dem och de kommer att lita på dig och vara dig trogen. Blunda inte för smärre krav och behov som de har, i tron att du redan har gett dom tillräckligt med uppmärksamhet, eftersom små tjänster ofta bär bättre frukt. Men akta för att ge för stora favörer åt någon. Bland de officerare som bör få din högsta respekt och hänsyn, är de som ger mest uppmärksamhet åt sina soldater och underbefäl, som träder fram för att hjälpa soldater med sina personliga tillgångar och egendom – så att soldaterna kan leva ett lyckligt och belåtet liv och kan känna full trygghet inför framtiden för sina familjer och barn.

41. Om soldaterna således är nöjda och fria från oro och omsorg, så kommer de tappert och helhjärtat möta konflikter. Din ständiga uppmärksamhet mot officerare och soldater kommer att få dem att älska dig mer och mer.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 8

human570

Samhällsklasserna

33. Du skall veta, Maalik, att folket – över vilka du regerar – är indelade i klasser och nivåer, och varje klass’ välstånd och välfärd i samhället – individuellt och kollektivt – är så beroende av varandra och de andra klassernas välbefinnande, att hela dess struktur är ett tätt vävt nät i ömsesidig aspekt. En klass kan inte existera fridfullt, kan inte leva lyckligt och kan inte arbeta – utan stöd och hopp om gott välbefinnande för de andra klasserna.

34. Bland dem finns soldaterna i Allahs armé som försvarar Hans sak. Nästa klass är statssekreterarna vars uppgifter är att skriva ut och utfärda särskilda eller allmänna order, Den tredje klassen tillhör domarna och rannsakningsdomarna som ska skipa rättvisa. Den fjärde klassen tillhör ämbetsmän som upprätthåller lag och ordning och skyddar landets fred och välstånd. Sedan finns det vanliga folket, de muslimer som betalar de skatter som tas ut av regeringen, och icke-muslimer som betalar de skatter som tas ut av regeringen, och icke-muslimer som hyllar Staten (i stället för att betala skatter). Sedan kommer den klass människor med varierande yrken och branscher, och sist men inte minst kommer de fattiga, de som inget har, som anses vara den lägsta klassen i samhället. Den barmhärtige Allah har fastställt rättigheter och skyldigheter för var och en av dem. De har antingen nämnts i Boken eller förklarats genom instruktioner av den Helige Profeten (s). En komplett kod av dem är bevarad hos oss (Imamerna).

35. När det gäller soldaterna är de under Allahs befäl, en fästning och borg för att skydda och försvara medborgarna och staten. De är sin regents och landets prydnad. Och ger kraft och skydd åt religionen. De propagerar och bevarar freden bland människorna. I själva verket är de fredsväktare och genom dem kan god intern administration upprätthållas. Underhållet och skötseln av en armé är avhängig de skatter som tas ut av Staten, av vilka Allah har fastställt för dem en del. Med detta belopp som de tillhandahåller för sina behov, ska de försörja sig själva och ta hand om sina vapen i fullgott skick för att försvara religionen och upprätthålla rättvisan.

36. Armén och det vanliga folket (vanliga medborgare som betalar skatt eller hyllningar) är två viktiga klasser, men i en välfärdsstat kan deras välfärd inte garanteras om de andra klasserna inte fungerar och bevaras: domare, åklagare, statssekreterare och tjänstemän på olika avdelningar som samlar olika intäkter, upprätthåller lag och ordning samt bevarar freden och vänskapen mellan de olika klasserna i samhället. De vaktar också medborgarnas rättigheter och privilegier och ser till att dessa olika klasser utför sina uppgifter på bästa sätt. Och välståndet i hela denna struktur beror på affärs- och industrimän, som fungerar som ett medium mellan konsumenter och leverantörer. De samlar behoven från samhället. De tillhandahåller samhället varor och öppnar upp butiker, marknader och centra för handel. Vilket erbjuder konsumenterna det dom vill ha, och befriar medborgarna att gå långt efter livets nödvändigheter.

37. Sedan kommer de fattiga och handikappades klass. Det är absolut nödvändigt att de bör tas om hand, hjälpas och ombesörjas väl för. Den barmhärtige Allah har förklarat olika sätt och metoder att underhålla och tillhandahålla hjälp för dessa klasser. Och alla i denna klass har rättigheter från Statens härskare, att åtminstone tillhandahålla ett minimum av behoven för sitt välbefinnande för att leva.

38. Kom ihåg, Maalik att allsmäktige Allah inte kommer att befria någon härskare från sina skyldigheter, så länge han uppriktigt försöker sitt bästa att fullgöra sina uppgifter, åberopar Allah att hjälpa honom i sina verkställningar, är ståndaktig och flitig på vägen mot sanning och rättvisa och fullgör allt detta även om fullgörandet av dessa skyldigheter är trivsamma eller avskydda av honom.

3 kommentarer

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 7

human570

Hur man behandlar sitt folk och deras traditioner

28. Du ska inte behandla goda och dåliga människor lika, för då kommer du att avskräcka goda personer och samtidigt uppmuntra de ogudaktiga att bedriva sin ondska. Alla bör få den behandling som hans gärningar gjort honom förtjänt av.

29. Betänk noga att en härskare kan skapa välvillighet i sina medborgares medvetande, och göra dem trogna och uppriktiga mot honom, endast när han är snäll och omtänksam gentemot dem, när han minskar deras bekymmer, när han inte förtrycker dem och när han aldrig ber om saker som ligger utanför deras maktområden.

30. Dessa är de principer som du bör tänka på och agera utifrån. Låt din attityd vara sådan att de inte förlorar sin tro på dig, eftersom god tillit, från deras sida, kommer att minska många bekymmer för administrationen och kommer att befria dig från mycken oro och ångest. Och vad gäller ditt förtroende och tillit, låt den vila med de människor som du har prövat och lärt känna under svårigheter, men du bör alltid misstro de människor som du har kränkt eller som har visat sig ovärdiga, ineffektiva eller otillförlitliga.

31. Överge inte dessa principer och bryt inte de traditioner som goda muslimer har utvecklat eller infört före dig, och som har skapat enighet och vänskap mellan de olika delarna av samhället och har gynnas massorna.

32. Du ska inte bryta dem och inte införa innovationer. Eftersom resultatet om du tar bort goda regler och traditioner är att belöningen för att ha infört dem kommer att gå till dem som utvecklat dem och straffet för att ha tagit bort dem kommer att vara din lott.

2 kommentarer

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 6

human570

Att välja ämbetsmän för styret

 

23. Acceptera inte råd från girigbukar, de kommer att göra sitt bästa för att hålla dig borta från handlingar av vänlighet och att göra gott mot andra. De kommer att få dig att rädas fattigdom.

24. Samtidigt får du inte tillåta fega att agera som dina rådgivare, eftersom de kommer att göra dig skygg i att genomdriva dina order, hämma dig från att hantera viktiga frågor på ett djärvt sätt, och göra din företagsamhet och dina ingripanden till enbart skygga och ängsliga försök. Undvik samtidigt giriga och lystna personer som eftersträvar en ställning i egenskap av din rådgivare, för att han vill lära dig hur man kan utnyttja samhället och hur man förtrycker människor för att få sin rikedom. Kom ihåg att lystnad, feghet och girighet verkar vara olika elaka egenskaper, men alla härrör från samma onda mentalitet – den som inte har någon tro och ingen tillit till Allah.

25. Dina värsta ministrar kommer att vara de män som varit ministrar till de despotiska härskarna innan dig, och som tog parti för de illdåd dessa begick. Dessa personer bör inte tas in på ditt förtroende och bör inte litas på, eftersom de har hjälpt syndare och har hjälpt tyranner och grymma härskare.

26. I deras ställe kan du enkelt finna personer som är lika kloka och lärda, men som inte har utvecklat syndiga och kriminella mentaliteter, som varken har hjälpt tyranner i deras diktaturer och inte heller pådrivit dem att fortsätta sina syndiga handlingar. Dessa personer kommer att visa sig minst besvärliga för dig. De kommer att vara de mest hjälpsamma för dig, och kommer verkligen att sympatisera med dig. Om du tar dem till ditt förtroende kommer de att klippa sina förbindelser med dina motståndare. Håll sådana människor med dig som dina kamrater i din informella verksamhet, samt i officiella publika sammankomster. Bland dessa ärliga och humana följeslagare och ministrar kommer vissa att få ditt fulla förtroende och tillit. Det är de som alltid kommer att berätta den bittra sanningen för dig och förbehållslöst, och utan att rädas din status, kan vägra att hjälpa dig eller assistera dig i handlingar som Allah inte tycker om att Hans goda människor ska begå.

27. Välj ärliga, sanningsenliga och fromma människor som dina kompanjoner. Lär dem att inte smickra dig och att inte söka din gunst genom falska lovord, eftersom smicker och falskt beröm skapar fåfänga och inbilskhet och det gör att en människa glömmer bort sitt verkliga jag och ignorerar sina uppgifter.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 5

human570

Att förbise brister hos folket

18. Men var försiktig när du formar dina kontakter (både med de högst uppsatta personerna eller de ofrälse), håll dessa personer borta ifrån dig och tänk på dem som att de är Statens fiende: som skandalspridare och som försöker finna fel hos andra och bär propaganda mot dem. Var försiktig, eftersom överallt har människor svagheter och brister – och det är en plikt för regeringen att förbise (mindre) brister.

19. Du får inte gå på jakt hos folket efter svagheter som är dolda för dig, lämna dem till Allah, och de svagheter som kommer till din underrättelse måste du försöka lära dem att övervinna. Försök att inte exponera folks tillkortakommanden, så kommer Allah att dölja dina egna svagheter som du inte vill att någon ska känna till.

20. Ge inte folket anledning att avundas varandra (man mot man, stam mot stam eller ena delen av samhället mot den andra). Försök att lindra och utrota ömsesidig misstro och fiendskap bland dina medborgare.

21. Var renhårig, opartisk och rättvis i dina kontakter med alla – individuellt och kollektivt – och var noga med att inte låta din person, din position och din ynnest fungera som källor till illvilja. Låt inte något sådant, eller en sådan person, komma i din närhet som inte förtjänar det. Sänk inte din värdighet och ditt anseende.

22. Kom ihåg att baktalare och skandalspridare tillhör en elak och slug grupp, även om de låtsas vara uppriktiga rådgivare. Skynda inte att tro på de nyheter de förmedlar och lyssna inte på deras råd.

 

 

27. Välj ärliga, sanningsenliga och fromma människor som kompanjoner. Lär dem att inte smickra dig och att inte söka din gunst genom falska lovord, eftersom smicker och falskt beröm skapar fåfänga och inbilskhet och det gör att en människa glömmer bort sitt verkliga jag och ignorerar sina uppgifter.

Lämna en kommentar