Arkiv för kategorin Mänskliga Rättigheter enligt Islam

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 18

human570

Varning till härskaren

95. Akta dig från att utveckla egenskaper som självbeundran och självuppskattning. Bli inte inbilsk av de goda sidorna som du hittar i din goda karaktär eller goda gärningar som du har utfört. Låt inte smicker och mild övertalning göra dig fåfäng och egoistisk. Kom ihåg att av alla listiga knep som djävulen har att lösgöra goda gärningar som gudfruktiga människor och påverka deras fromhet, är smicker och falska lovord de som han stödjer sig mest på.

96. Skryt inte om tjänster och godhet som du har utfört för ditt folk och försök inte få dem att tänka på detta. Tänk inte på det goda som du har gjort för dem, och ta inte tillbaks de löften som du gett. Alla dessa vanor är mycket fula drag i ens karaktär. Bruket att skryta över utförda gärningar drar tillbaks det goda man har gjort, vanan att överdriva och tänka mycket högt om sina goda handlingar gör att man förlorar Allahs vägledning, och vanan att bryta sina löften är illa omtyckt av både Allah och människor. Den barmhärtige Allah säger: ”Det mest förhatliga för Gud är att era ord inte överensstämmer med era handlingar!” [Koranen, 61:3].

97. Var inte förhastad när du fäller dina beslut, när det är dags för en åtgärd som måste utföras, eller ett beslut som skall fattas, var då inte lat, slösa inte tid och inte visa inte svaghet. Om du inte hittar ett korrekt sätt att utföra en sak omedelbart, envisas då inte med att göra det på ett felaktigt sätt, istället när du hittar en riktig lösning, så var inte slö i att anta den.

98. Kort sagt: utför allt på en tillbörlig tid och på ett korrekt sätt och håll allt på sin rätta plats.

99. Förbehåll inte dig själv något som är en gemensam egendom för alla och där andra har lika rättigheter. Blunda inte för bländande oegentligheter hos dina ämbetsmän: som felaktiga domslut och missbruk av rättigheter, eftersom du kommer att hållas ansvarig för dessa fel även om de utförts av andra. Inom en snar framtid kommer dina felaktiga metoder och missförhållandena att avslöjas, och du kommer att hållas ansvarig, och straffas, för fel som begåtts emot de hjälplösa och förtryckta människorna. Ta hand om och håll kontroll över ditt temperament, din ilska och din önskan att vara arrogant och fåfäng. Ta hand om dina händer när du är ute efter att leverera straff, och din vassa tunga när du säger hårda saker. Det bästa sättet att uppnå detta är att inte förhasta sig i att göra anmärkningar, eller att försena utdelningen av straff så att du kan hålla humöret under kontroll och inte är alltför uppjagad.

100. Och du kan inte uppnå detta om du inte ständigt kommer ihåg att du en dag skall återvända till Allah, och fruktan för Honom övervinner alla andra känslor.

101. Du måste alltid försöka komma ihåg goda och nyttiga handlingar som tidigare utförts, handlingar som verkställts hos en rättvis och godhjärtad regim, goda gärningar som de utfört, bra lagar som utfärdats, instruktioner från den Helige Profeten (s), Allahs kommandon som givits oss i Hans Heliga Bok, och saker som du har sett mig göra eller har hört mig säga. Följ goda handlingar och råd om fastställs där. Följ på det sättet noga de råd som givits på dessa sätt. Genom dem har jag försökt att lära dig allt som kan läras om ett bra styre. Jag har gjort min plikt mot dig så att du inte kan gå vilse och ditt sinne får inte längta efter simlpa önskningar. Om du gör det har du ingen ursäkt inför Allah.

102. Jag ber Allah att Han, genom Sin Gränslösa Nåd och Suveräna Makt, kanske beviljar våra böner, att han leder oss båda genom den Gudomliga Vägledningen för att uppnå Hans Välbehag, efter att framgångsrikt åberopat våra ärenden inför honom, försvarar våra handlingar inför folket, vinner gott anseende, genom resultatet av vårt godhjärtade och rättvisa styre, med ständigt ökande välstånd och ständigt ökande välfärd för Staten och att vi får möta slutet på våra liv som martyrer och fromma personer, då vi ska återvända till Honom endast.

103. Må Allahs Frid vila över den Heliga Profeten (s) och hans utvalda ättlingar

Och det var hela brevet från Imam Ali(a) till Malik Al-Ashtar om Styresprinciper inom Islam, som även hamnar under regler för mänskliga rättigheter.

Läs hela artikelserien

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 17

human570

Ingångna löften och avtal

88. Om din fiende inbjuder till ett fredsavtal som Allah finner älskvärt, vägra aldrig att acceptera ett sådant erbjudande eftersom fred kommer att ge vila och lättnad åt din armé och kommer att befria dig från oro och bekymmer, och kommer att medföra välstånd och rikedom för ditt folk. Men även efter dessa fördrag, vara mycket aktsam med fiender och fäst inte alltför stor tilltro till deras löften, eftersom de ofta tar till fredsfördrag för att bedra och lura dig och dra fördel av din försummelse, slarv och ditt förtroende. Var samtidigt mycket försiktig med att aldrig bryta ditt löfte med din fiende, överge aldrig det skydd eller stöd som du har erbjudit honom, dra aldrig tillbaks dina ord, och bryt aldrig mot villkoren i fördraget. Du måste till och med riskera ditt liv för att uppfylla givna löften och villkor – för av alla skyldigheter som av den Allsmäktige Allah gett människan (i förhållande till varandra) finns det inget så viktigt som att hålla sina löften.

89. Även om människor kan variera mellan olika religioner och ideologier, och kan ha olika synpunkter på Statens olika problem, är alla överens om att när löften ges måste dessa hållas. Även hedningar är noga med att hålla löften sinsemellan, eftersom de har sett och insett de onda följderna av att bryta löften. Ta därför mycket speciellt hand om löften och avtal, ta aldrig tillbaks givna löften, gå aldrig på offensiven innan du blivit utmanad och givits ultimatum av motparten. Fusk och bedrägerier, även mot din fiende, är ett bedrägeri mot Allah och ingen annan än en eländig syndare skulle våga göra det.

90. Gud har gett löften och avtal denna höga rang att fungera som budbärare av fred och välstånd och genom Hans Godhet och Nåd har gjort det till en gemensam önskan (att hålla löften) i alla människors medvetande, och ett gemensamt krav för alla. Han har gjort löften till ett sådant skydd och fristad att alla vill vara under deras beskydd.

91. Därför bör det inte finnas några tysta förbehåll, inga bedrägerier eller villfarelser och ingen underliggande mening mellan raderna, när du avger ett löfte eller ingår ett fördrag. Använd inte sådana ord och fraser i dina löften och fördrag som har möjligheter att översättas på mer än ett sätt, eller som kan ha olika tolkningar och många förklaringar, låt det inte finnas några oklarheter i dem, och låt dem vara tydliga och precisa – ner till minsta punkt. Och när en gång ett fördrag slutligen har ingåtts, försöka inte dra nytta av eventuella tvetydiga ord eller fraser i det. Om du hamnar i en kritisk situation, på grund av fördraget som gjorts i Allahs sak, försöka då att klara ut situationen och ta konsekvenserna tappert och försök inte att backa ur villkoren som getts, att väl vårda sådana svåra situationer, där du kan förvärva Hans belöning och välsignelser, är bättre än att bryta dina löften på grund av svårigheter och sedan förtjäna som du känner dig nervös för och som du sen kommer att få stå till svars för inför Allah, och kanske sänder Allah ned sin vrede över dig i denna värld och fördömelse i nästa.

92. Akta dig för den stora synden att skapa blodsutgjutelse utan religiös motivering och sanktion, för det finns inget som snabbare kan åkalla Allahs Vrede, ta bort välsignelser, och minska din livslängd mer än att utgjuta oskyldigt blod. På Domedagen kommer Allah att först ta itu med synden blodsutgjutelse, som utförts av människa mot människa. Försök därför aldrig stärka din makt, position och prestige genom att utgjuta oskyldigt blod. Istället för att göra din position stark kommer, kommer sådana mord, inte bara försvaga dig väsentligt, utan kan också förflytta din makt och helt tas ifrån dig och anförtros till någon annan.

93. Om du avsiktligt mördat en människa, så finns ingen godtagbart ursäkt hos Allah, eller hos mig, då bestraffning av ett sådant brott är nödvändig.

94. Och om du dödar en människa av misstag, utan avsikt eller motiv att döda, samtidigt som de levererar rättsliga påföljder: att din piska, svärd eller hand oavsiktligt och av misstag dödar den straffade – eftersom även ett kraftfullt slag som levererats eller örfil kan leda till döden – vägra då inte, på grund av prestige och ställning, att betala ut ersättning till de efterlevande.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 16

human570

En regents arbetsuppgifter

79. Sedan finns det vissa uppgifter som bara du måste genomföra och som ingen av dina tjänstemän kan utföra. Bland dem finns att svara på skrivelserna till dina kommissionsledamöter och guvernörer och är bortom all jurisdiktion eller förhandsgranskning av sekreterare. Om du märker att dina ämbetsmän inte tar lika allvarligt på allmänhetens klagomål som de ska, så ska du personligen närvara vid dem. Du måste avsluta en dags arbete varje dag, för att varje dag kommer att föra sina egna speciella arbetsuppgifter åt dig. Boka dina bästa stunder för böner till Allah, även om allt arbete du utför för Staten är ett arbete i Guds väg, särskilt om du är uppriktig och ärlig, och om dina meborgare är nöjd med ditt styra och är säkra från förtryck.

80. Bland de arbetsuppgifter som du ska utföra flitigt hör dina dagliga böner. Dessa bör utföras uppriktigt och ihärdigt. Du måste fixa tider för detta under dagar och nätter. Du måste uppbåda din kroppsliga styrka för uppgiften även om det tröttar ut dig. Din respekt för bönen bör vara uppriktig och felfri. Den bör varken vara så lång att det tröttar ut de som följer dig i dessa böner, eller så kort att den blir fel eller bristfällig, eftersom bland dem som följer dig under bönen, kan det finnas personer som är sjuka, medan andra kan bråttomt för att sköta ett viktigt arbete. När den Helige Profeten (s) sände mig till Jemen frågade jag honom hur man skulle leda bönen. Han rådde mig, ”Framför bönen som en äldre, svag person och vara snäll mot de troende” (så att svaga och äldre personer kan följa dina böner enkelt och obesvärat).

81. Du måste se till att inte avskärma dig från allmänheten. Placera inte en ridå av falsk prestige mellan dig och dem över vilka du styr. Sådana anspråk av pompa och stolthet är i själva verket manifestationer av mindervärdeskomplex och fåfänga. Resultatet av en sådan attityd är att du förblir okunnig om villkoren för din medborgare och vad som verkligen händer inom Staten.

82. Du kommer att misslyckas med att inse betydelsen av händelser som äger rum omkring dig, och kan fästa stor vikt vid mindre händelser och gå förbi viktiga fakta, på samma sätt kanske du fäster vikt vid enkla och obetydliga personer och ignorerar verkligt betydande människor. Vad mera är, du kan förlora insikt till skillnaden mellan bra och dåligt och kanske misstar den ena för den andra eller blandar hopplöst ihop de två.

När allt kommer omkring är en regent lika mycket människa som alla andra människor, och han kan förbli okunnig om omständigheter som hans officerare och ämbetsmän vill hålla honom borta ifrån (till vilka händelser allmänheten kan kasta ljus över). Även om sanningen kan blandas ihop med lögnen, trots att dessa inte får blandas ihop, men då det finns inte några födelsemärken i pannan på sanningen, att den lätt kan särskiljas från lögnen, måste man söka efter fakta och sålla verklighet från fiktion, först då kan man nå sanningen. Tänk själv, det finns bara två kategorier av härskare och du kan tillhöra en av dem.

83. Du kan antingen vara en from, uppriktig och flitig härskare, göra rätt sak vid rätt tidpunkt och med rättvisans och jämlikhetens principer kan du skydda andras rättigheter och göra ditt bästa för att uppfylla dina förpliktelser, i så fall varför dölja sig från allmänheten, varför dra en gardin runt själv!

Eller du kan vara en snåljåp och vägra att vara generösa mot någon, i så fall kommer människor successivt att känna av detta drag i din karaktär och kommer gradvis ge upp att be dig om någon ynnest, men förbise inte det faktum att de flesta av deras krav inte kommer att har något att göra med din privata ekonomi, utan kommer de att handla om människors rättigheter, Statens skyldigheter, klagomål motSstaten, förtryck och begäran om rättvisa, varför då försöka undvika att höra dessa önskemål!

84. Du ska aldrig förbise det faktum att runt de styrande brukar vissa privilegierade personer vistas (släktingar och vänner). De kan ofta försöka dra nytta av sin ställning och kan ta till själviskhet, intriger, bedrägerier, korruption och förtryck. Om du hittar sådana människor runt omkring dig gör dig då av med dem (oavsett hur nära samman sammanbundna de må vara med dig), få omedelbart ett slut på sådan vanära och rensa din omgivning från all sådan moralisk och andlig smuts.

85. Du får aldrig ge mark genom permanenta hyresavtal med äganderätt till dina vänner och släktingar. Du får aldrig låta dem ta besittning av källan till vattenförsörjning eller mark som har särskild betydelse och vikt för kommunerna. Om de får sådana innehav kommer de att förtrycka andra för att dra egna otillbörliga förmåner och därmed samla alla frukter för sig själva, sådant ger dig ett dåligt rykte i denna värld och straff i nästa.

86. Var renhårig i att skipa rättvisa. Straffa dem som förtjänar straff även om han kan vara din nära släkt eller en nära vän och även om en sådan åtgärd kan ge dig kval, sorg och bedrövelse. Bär sådan sorg tålmodigt och hoppas på gudomlig belöning. Jag försäkrar er detta kommer detta bära god frukt.

87. Om folket, på grund av dina strikta åtgärder, blir misstänksamma mot dig att du beter dig som en tyrann och förtryckare, gå då ut och öppet inför dem förklara för skälen till dina beslut och låta dem själva se fakta och inse sanningen. Detta kommer träna till ditt sinne, att vara en välgärning för ditt folk och det förtroende till dig som vilar hos dem, kommer att göra att de stödjer rättvisa och sanning, medan du kommer att uppnå det mål du har i sikte – att få deras stöd i sanningens tjänst.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 15

human570

De fattiga:

 

71. Sen vill jag varna dig angående de fattiga. Frukta Allah angående deras villkor och ditt förhållningssätt till dem. De har inget stöd, inga resurser och inga möjligheter. De är fattiga, och utblottade och många av dem är krymplingar och arbetsoförmögna. Några av dem bedriver tiggeri och andra (på grund av självrespekt) tigger inte, men deras tillstånd och skick berättar om deras nöd, fattigdom, misär och brister. För Allahs skull, Maalik, skydda dem och deras rättigheter. Han har lagt ansvaret för detta på dina axlar. Du måste fastställa en andel för dem från Baytul Mal (statskassan). Förutom denna reservation i kontanter, måste du även reservera en andel i form av grödor etc. från regeringens spannmålsmagasin i städer där spannmål lagras och som odlas på statlig mark, eftersom dessa lager tillhör lika stor del dem som bor långt borta från dessa lager, som de medborgare som bor i närheten.

72. Låt mig påminna dig än en gång att du har gjorts ansvarig för bevakningen av fattiga människors rättigheter och för att se till deras välfärd. Var noga med att inbilskhet på grund av din position eller att rikedomens  fåfänga inte lurar dig att glömma ett så allvarligt och viktigt ansvar. Din position är av sådant viktigt slag att du inte kan åberopa immunitet från ansvaret, ens över ett mindre fel eller underlåtenhet, med en ursäkt att du varit för upptagen av Statens större problem och att du har löst dessa flitigt.

73. Var därför mycket försiktig med de fattigas välfärd. Var inte arrogant och fåfäng mot dem. Kom ihåg att du måste ta särskilt hand om dem som inte når dig, vars torftiga och sjukdomshärjade åsyn kan vara förhatlig för dig, och sådana som samhället behandlar med äckel, avsky och förakt. Du bör vara en källa till tröst, kärlek och respekt för dem. Utse en respektabel, ärlig och from person – en person som fruktar Allah och som kan behandla dem hedervärt, få honom att ta reda på allt om dem och sedan rapportera till dig.

74. Behandla dessa fattiga människor på ett sådant sätt att på domens dag kan du plädera för din sak framgångsrikt inför Allah, för av alla samhällsklasser i landet är denna klass mest förtjänar av din uppmärksamhet, din sympati och rättvisa uppgörelse.

75. Även om alla dessa fattiga människor förtjänar ditt medlidande och du måste skapa rättvisa för Hans sak för att kunna uppnå Hans ynnest, men du bör ägna mer uppmärksamhet åt unga föräldralösa och gamla krymplingar. Dessa har varken någon hjälp eller stöd, inte heller kan de enkelt komma sig ut för att tigga. De kan inte nå dig, därför måste du nå dem.

76. Kom ihåg att uppfyllandet av denna skyldighet och plikt är att betrakta som en tröttsam belastning av de flesta styrande, men de som vill uppnå sin välsignelse och ingå Hans rike, framstår detta arbete som lätt och trivsamt. De bär bördan lyckligt, plikttroget och uppriktigt. De hittar nöjen i det och de tror på det löfte som Allah gett.

77. Utav din arbetstid, fastställ en tid för dem som vill närma sig dig med sina klagomål. Under denna tid bör du inte göra annat arbete, utan lyssna uppmärksamt på deras klagomål och missnöje. För detta ändamål måste du ordna allmän audiens, och för Allahs skull, behandla dem med vänlighet, artighet och respekt. Låt inte din armé och polis finnas med i audienshallen vid sådana tillfällen, så att de som har klagomål mot din regim kan tala till dig fritt, utan förbehåll och utan rädsla.

78. Allt detta är en nödvändig faktor för ditt styre, för jag hörde ofta den Helige Profeten (s) säga: Den nation eller regim, där de missmodiga, utblottade och undertrycktas rättigheter inte vaktas och där de mäktiga och starka personerna inte tvingas att gå med på dessa rättigheter, kan inte uppnå frälsning ”. Du måste komma ihåg att vid dessa audienser kommer de vanligaste medborgarna att samlas. Därför, om du ser att de missköter sig, uppträder oartigt, eller om du känner att deras samtal är irrelevant – tolererar dem, var inte oartig och förolämpa dem inte, så att Allah kan vara vänlig och barmhärtig mot dig och kan belöna dig för att du lyder Hans kommandon oförbehållsamt.

Behandla dem hövligt, lyssna tålmodigt på deras klagomål och, om du är tvungen att avvisa deras krav, sedan då till att avvisa dem på ett sådant sätt att ditt avslag nöjer dem lika mycket som ett beviljande skulle ha gjort.

2 kommentarer

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 14

human570

Affärsmän

64. Jag vill ge dig råd om dina affärs- och industrimän: Behandla dem väl, och uppmana dina ämbetsmän att följa samma politik.

65. Det kan vara lokala företagare som bedriver verksamhet på särskilda ställen, eller dem som sänder sina varor från en plats till en annan. Det kan även vara de som importerar och exporterar varor. Likaså kan det finnas industriidkare och tillverkare samt industriell arbetskraft eller män som idkar hantverk. De förtjänar alla medkänsla, trygghet och god behandling.

66. De är alla källor till landets välstånd. De tillhandahåller varor åt konsumenterna. De flesta av dessa handlare bär på och förmedla dessa varor över hela öknar, hav och över öppna marker och berg, deras sändningar förs från fjärran länder, ofta från platser som inte är lätt att närma sig och där brukar människor inte orkar, eller vågar gå. Dessa affärsmän brukar oftast vara fredsälskande människor, som inte hänger sig åt illasinnade störningar eller uppviglar till uppror. Du måste se efter deras intressen och skydda dem vare sig de bedriver handel i landets städer och byar, eller om de reser över landet och transporterar gods från plats till plats.

67. En sak till om dessa handlare och industrimän: Samtidigt som du behandla dem högst sympatiskt, så måste du hålla ett öga över det aktiviteter.

68. Du vet att de oftast är snåla girigbukar, intensivt självcentrerade och själviska, och lider av en besatthet att tillskansa sig och ackumulera rikedom.

69. De samlar ofta sina varor på hög för att få ut mer pengar utav dem, genom att skapa ett nödläge på marknaden, och hänger sig sedan i åt svartabörsaffärer. Ett sådant beteende är extremt skadlig för allmänheten å ena sidan, och skamligt för härskaren å andra sidan.

70  Du måste sätta stopp för alla sådana metoder, för att den Helige Profeten (s) har uttryckligen förbjudit sådant. Kom ihåg att handeln måste fortgå mellan köpare och säljare med korrekta mått och vikter, och på sådana rimliga villkor att varken konsumenter eller leverantörer ska behöva drabbas av förluster. Om handlare och industrimän, trots all välvillig behandling som ges till dem, och med alla faciliteter som ställs till deras förfogande, trots det bedriver hamstring och svartabörshandel, så måste du straffa dem efter allvaret i deras brott.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 13

human570

Korruption

 

57. Fattigdomen bland folket är själva orsaken till förstörelse och ödeläggelse av ett land. Och den viktigaste orsaken till fattigdom hos folket är härskarens och dennes ämbetsmäns begär av att samla rikedom och ägodelar till sig själva, vare sig med rättvisa eller smutsiga medel. De är rädda för att förlora sina positioner och befattningar och härskar och styr på ett sätt där de försöker tillskansa sig mest under den korta tid de eventuellt har till sitt förfogande. De tar aldrig någon lärdom av nationers historia och uppmärksammar aldrig Allahs befallningar.

58. Du ska också vara mycket försiktig angående dina sekreterare. Du ska anförtro ditt arbete endast till de som är de bästa bland dem.

59. De särskilda angelägenheter som är av konfidentiell natur, och som behandlar hemligheter, och statens säkerhet, bör anförtros endast till män av ädel karaktär, eftersom män som är berusade med makt, position och prestige bedriver propaganda och talar mot regeringen i allmänheten. De bär sig öppet illa mot dig och anser sig själva vara så viktiga att de ignorerar dig eller dina order angående i finansiella transaktioner av väsentlig betydelse för Staten. De håller borta viktiga dokument för dig, eller så undviker de viktig korrespondens.

60. Särskild försiktighet bör iakttas när tjänstemän ingår avtal, eller skriver kontrakt, på uppdrag av regeringen, skall dessa avtal och överenskommelser inte vara defekta eller skadliga för Staten. Se till att när de förhandlar om fördrag och allianser, att de inte förbiser eller överger Statens intressen, eller om de sätter Staten i en svag och besvärande ställning på grund av ofördelaktiga villkor i avtalen, eller på grund av intriger hamnat i en sådan situation, bör de kunna hitta vettiga vägar ut ur dem. Se till att de vet och inser sin rätta plats och rang, eftersom den som inte inser sin plats och position kommer aldrig att förstå andras.

61. En sak till om dessa officerare: Du måste komma ihåg att inte välja dem för mycket viktiga uppdrag, och inte lita på dem helt och fullt bara för att du har funnit dem ärliga, flitiga, pålitliga och intelligenta och har bildat en bra uppfattning om dem. Eftersom det finns vissa människor som, när det passar dem, låtsas ärlighet, flit och trohet och kan sätta på en dräkt av fromhet och dygd och därmed hitta rätt i hjärtat på de styrande, men faktiskt är de varken ärlig eller flitig, klok eller vis. Därför måste du alltid kontrollera deras rykte och tjänster som sådana män haft under tidigare regimer, mest vikt bör läggas vid deras goda rykte. Denna typ av urval och övervakning kommer att visa att du är trogen Allah och att du vill din Imam väl.

62. Därför måste du utse en tjänsteman som chef för varje viktig avdelning i er regering. Han borde ha kunskap och visdom nog framgångsrikt klara av alla invecklade problem i sin avdelning och bör vara flitig nog att klara av omfattande arbete.

63. Minns mycket väl, att om det finns något fel i hos dina tjänstemän – och du tolererar det – då är det du, och endast du, som är ansvarig för allt ont de gör.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 12

human570

Statstjänstemännen

48. Sedan kommer statstjänstemännen. Du måste övervaka deras arbete. De måste utses efter en noggrann granskning av deras duglighet och karaktär. Dessa utnämningar ska inledas med en prövotid, utan någon form av favorisering eller acceptera någon påverkan, annars kommer tyranni, korruption och vanstyre att regera i ditt rike. När du väljer dina tjänstemän, var noga med att välja erfarna och hedervärda personer, medlemmar i respektabla familjer som tjänat Islam under dess tidiga dagar eftersom de i regel är av ädel karaktär och gott anseende. De är inte giriga och kan inte lätt mutas. De har oftast tanken på följden av sina gärningar och beslut framför ögonen när de tar beslut. Håll dem också välbetalde så att de inte kan frestas att sänka sin moral och inte förskingrar kontanter från den Stat som de har i sitt förtroende. Om de, trots att ha fått bra betalt, bevisar sig ohederliga, så har du rätt att straffa dem. Håll därför noga ett vaksamt öga över deras arbets- och styressystem.

49. Du kan också utse pålitliga och ärliga män att hålla ett öga över dessa ämbetsmäns verksamhet. Vetskapen om att man i hemlighet har ögon på sig, kommer att hålla dem borta från oärlighet, vanstyre, oegentligheter och från att tyrannisera medborgarna. Skydda din regering från ohederliga tjänstemän. Om du hittar någon av dem oärlig och din hemliga underrättelsetjänst har godtagbara bevis på hans oärlighet, måste du straffa honom. Detta kan, förutom avsked från tjänsten, vara kroppsstraff och ta tillbaka allt som denne oärligt har samlat på sig. Han måste bli förödmjukad och få att inse hans onda handlingars vanära. Hans förnedring och straff måste ges offentligt så att den kan tjäna som en läxa och avskräckande på andra.

Skatter

50. Beträffande insamlingen av markintäkter och statsskatter gäller det att du alltid håller i åtanke skattebetalarnas välfärd, som är av största vikt, än själva skatterna, eftersom dessa skatter och skattebetalarna är de ursprungliga källorna till välfärd som din Stat och dess medborgare är beroende av.

51. En stat lever sannerligen på de intäkter som samlats in från skattebetalarna. Därför bör större vikt fästas vid att se till att marken är bördig, än på insamling av skatter eftersom den faktiska skattekraften hos folket vilar på markens bördighet. En härskare som inte ger sina undersåtars välstånd uppmärksamhet, och bördig jord – utan koncentrerar sig endast på insamling av intäkter – ödelägger jorden och därmed förstör Staten vilket medför tillintetgörelse av Allahs varelser. En sådan härskares styre får inte fortgå länge.

52. Om skattebetalarna klagar inför dig för en för tung skattebörda på grund av oförutsedda katastrofer så som nyckfulla monsuner, inflation i bevattningsmöjligheter, översvämning eller förstörelse av grödor på grund av kraftiga regn och om deras klagomål är sanna, minska då deras skatter. Denna minskning bör vara sådan att den ger dem möjligheter att förbättra deras villkor och underlättar deras svårigheter.

53. Minskning av statliga inkomster till följd av sådana orsaker skadar inte dig, eftersom den bästa investeringen för en härskare är att hjälpa sina undersåtar vid tidpunkten för deras svårigheter. De är landets verkliga tillgång och alla investeringar i dem – även i form av av skattelättnader – kommer tillbaks till staten i form av välstånd i dess städer och förbättring av landet i stort. Slutligen kommer du att komma i sådan position att säkra deras kärlek, respekt och lovord – tillsammans med skatterna. Kommer inte det vara en bestående lycka?

54. Inte bara detta, men ditt goda styre och humana behandling kommer att påverka dem så att de kommer till din hjälp under dina svårigheter, och du kommer att kunna lita på deras stöd. Din godhet, din nåd och din rättvisa kommer att vara en slags moralisk utbildning för dem. Och ge dem och nöjda, glada och välmående liv, som de kommer att vara tacksam mot dig för. De kommer att vara det bästa stödet, starkaste skyddet och den största skattkammaren för dig.

55. Senare om sådana omständigheter kommer fram till att du befinner dig i behov av deras stöd och hjälp, deras förtroende och rikedom eller mankraft, då de har ingen agg emot dig.

56. Kom ihåg, Maalik! Om ett land är välmående, och om dess medborgare mår bra, så kommer de glatt och villigt bära vilken börda som helst.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 11

human570

Rättvisans ämbetsmän

44. När du står inför problem som du inte kan lösa, eller är i en svår situation som du inte kan bortse från, eller om osäkra och tveksamma omständigheter förvirrar och förbryllar dig, vänd dig då till Allah och Profeten (s). Sättet att vända sig till Allah är att omsorgsfullt följa den klara och uttryckliga order som lämnats i Hans Heliga Bok. Och att vända sig till Profeten (s) innebär att följa de av hans order, om vilken det inte råder någon tvekan och tvetydighet, och som är allmänt accepterat som korrekt registrerade.

45. Beträffande förvaltandet av rättvisan, så måste du vara mycket försiktig i valet av ämbetsmän för detta göromål. Du måste välja personer av utmärkt karaktär, hög kaliber och med meriterande vitsord. De måste ha följande kvalifikationer: ett överflöd av rättstvister och komplexa fall bör inte få dem att tappa humöret.

46. När de inser att de har begått ett misstag i sin dom, bör de inte insistera på den genom att rättfärdiga den. När sanningen är gjort klart för dem eller när den rätta vägen öppnas för dem bör de inte anse det under deras värdighet att rätta till sitt misstag eller att ångra fel de begått. De bör inte vara korrupta, lystna eller giriga. De ska inte vara nöjda med en vanlig undersökning eller granskning av ett ärende, utan bör noga gå igenom alla för- och emotpunkter, de måste undersöka alla aspekter av problemet noga, och närhelst och varhelst de finner tveksamma och tvetydiga punkter, måste de sluta, ytterligare gå igenom detaljerna, klargöra varje punkt, och först därefter gå vidare och ta ett beslut. De måste fästa stor vikt vid resonemang, argument och bevis. De skall inte bli trött på långa diskussioner och argument. De måste visa tålamod och uthållighet i informationssökandet och prövningar av de punkter som presenteras som sanna, för att kunna sålla fakta från fiktion och när sanningen uppenbaras för dem måste de fälla sina domar utan fruktan, favörer eller fördomar.

47. De bör inte utveckla fåfänga och inbilskhet när komplimanger och lovord utgjuts över dem. De bör inte vilseledas genom smicker och mild övertalning. Men tyvärr är det få personer som har sådana egenskaper. När du har valt sådana män att fungera som era domare, gör det till en vana att gå igenom några av deras domar för att kontrollera deras förehavanden. Betala dem vackert så att deras behov är täckta och de inte behöver tigga, låna eller falla för korruption. Ge dem en sådan status och ställning i ditt land att ingen av dina hovmän eller tjänstemän kan bestämma över dem eller skada dem. Låt rättsväsendet stå över alla typer av verkställande (statlig) påtryckning eller påverkan, över rädsla eller favörer, intriger och korruption. Uppmärksamma särskilt denna aspekt, ty innan din utnämning var denna Stat under inflytande av korrupta, vinningslystna ögontjänare och opportunister som var oanständiga, giriga och onda, och som inget hellre ville få ut av Staten än ett syndigt ihopsamlande av oerhörda rikedomar och att nöjda sig själva.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 10

human570

Att lovorda sitt folk

 

42. Det som mest borde glädja hjärtat hos en regent är det faktum att hans Stat styrs på principerna om jämlikhet och rättvisa och att hans medborgare älskar honom. Och de kommer bara att älska dig om de inte har några klagomål emot dig. Deras uppriktighet och lojalitet bevisas, när de samlas kring dig för att stödja din regering, när de godkänner din auktoritet utan att se det som en outhärdlig börda på sina huvuden och när de inte i hemlighet önskar att ditt styre skall komma till ett slut. Så låt dem har så många rättfärdiga förhoppningar på dig som de kan, och fullgör så många av dem som du rimligtvis har möjlighet till. Tala väl om dem som förtjänar dina lovord. Uppskattar de goda gärningar som de utför och låt dessa goda insatser bli kända för allmänheten.

43. Ett snabbt och korrekt offentliggörande av ädla gärningar och gyllene bedrifter, skapar mer glöd och entusiasm i medvetandet hos de modiga, och gör de fega och veka till djärva och tappra människor. Du måste känna till och inse de goda gärningar som varje enskild individ gör, så att beröm för ädla gärningar inte ges till en annan person. Underskatta och underbetala inte ett gott arbete. Likaså överbetala inte ett arbete bara för att det har skett av en person med hög ställning, och låt inte hans ställning och prestige vara orsaken till att övervärdera värdet av hans arbete. Undervärdera samtidigt inte en stor bragd om det görs av en helt vanlig medborgare eller en ofrälse. Låt jämlikhet, rättvisa och rent spel vara ditt motto.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 9

human570

Armén

39. Vad armén beträffar, bör dess chef och befäl vara personer som är de mest uppriktiga och trogna Allah, den heliga Profeten (s) och till din Imam. De ska vara högst bland de som är fromma och känd för sin fördragsamhet, nåd och mildhet och som varken har kort stubin och inte heller blir arg snabbt, som har medkänsla för uppriktiga förklaringar och accepterar ursäkter, som är snäll och medkännande med de svaga, men svåra mot de starka och de mäktiga, som inte har någon hämndlystnad som kan leda till våld, inte har mindervärdeskomplex eller svagt sinne som gör folk hjälplösa och nedstämda. För att finna och välja dessa personer bör du ha kontakter med fromma och ädla familjer med höga ideal och upphöjda traditioner. Familjer kända för deras tapperhet, mod, generositet och storsinthet. De är de personer som kan betraktas som källor till prakt och höghet i karaktär och är källor av fromhet och goda gärningar.

40. När du har hittat och valt sådana personer håll sedan ett öga över dem och titta på dem så som föräldrar ser på sina barn, så att du kan ta reda på om det verkar ske någon förändring i deras beteende. Behandla dem vänligt och sympatiskt. Ha inte avundsamhet gentemot dom, och vägra inte små nåder. Denna typ av behandling kommer att skapa en ömsesidig utveckling hos dem och de kommer att lita på dig och vara dig trogen. Blunda inte för smärre krav och behov som de har, i tron att du redan har gett dom tillräckligt med uppmärksamhet, eftersom små tjänster ofta bär bättre frukt. Men akta för att ge för stora favörer åt någon. Bland de officerare som bör få din högsta respekt och hänsyn, är de som ger mest uppmärksamhet åt sina soldater och underbefäl, som träder fram för att hjälpa soldater med sina personliga tillgångar och egendom – så att soldaterna kan leva ett lyckligt och belåtet liv och kan känna full trygghet inför framtiden för sina familjer och barn.

41. Om soldaterna således är nöjda och fria från oro och omsorg, så kommer de tappert och helhjärtat möta konflikter. Din ständiga uppmärksamhet mot officerare och soldater kommer att få dem att älska dig mer och mer.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 8

human570

Samhällsklasserna

33. Du skall veta, Maalik, att folket – över vilka du regerar – är indelade i klasser och nivåer, och varje klass’ välstånd och välfärd i samhället – individuellt och kollektivt – är så beroende av varandra och de andra klassernas välbefinnande, att hela dess struktur är ett tätt vävt nät i ömsesidig aspekt. En klass kan inte existera fridfullt, kan inte leva lyckligt och kan inte arbeta – utan stöd och hopp om gott välbefinnande för de andra klasserna.

34. Bland dem finns soldaterna i Allahs armé som försvarar Hans sak. Nästa klass är statssekreterarna vars uppgifter är att skriva ut och utfärda särskilda eller allmänna order, Den tredje klassen tillhör domarna och rannsakningsdomarna som ska skipa rättvisa. Den fjärde klassen tillhör ämbetsmän som upprätthåller lag och ordning och skyddar landets fred och välstånd. Sedan finns det vanliga folket, de muslimer som betalar de skatter som tas ut av regeringen, och icke-muslimer som betalar de skatter som tas ut av regeringen, och icke-muslimer som hyllar Staten (i stället för att betala skatter). Sedan kommer den klass människor med varierande yrken och branscher, och sist men inte minst kommer de fattiga, de som inget har, som anses vara den lägsta klassen i samhället. Den barmhärtige Allah har fastställt rättigheter och skyldigheter för var och en av dem. De har antingen nämnts i Boken eller förklarats genom instruktioner av den Helige Profeten (s). En komplett kod av dem är bevarad hos oss (Imamerna).

35. När det gäller soldaterna är de under Allahs befäl, en fästning och borg för att skydda och försvara medborgarna och staten. De är sin regents och landets prydnad. Och ger kraft och skydd åt religionen. De propagerar och bevarar freden bland människorna. I själva verket är de fredsväktare och genom dem kan god intern administration upprätthållas. Underhållet och skötseln av en armé är avhängig de skatter som tas ut av Staten, av vilka Allah har fastställt för dem en del. Med detta belopp som de tillhandahåller för sina behov, ska de försörja sig själva och ta hand om sina vapen i fullgott skick för att försvara religionen och upprätthålla rättvisan.

36. Armén och det vanliga folket (vanliga medborgare som betalar skatt eller hyllningar) är två viktiga klasser, men i en välfärdsstat kan deras välfärd inte garanteras om de andra klasserna inte fungerar och bevaras: domare, åklagare, statssekreterare och tjänstemän på olika avdelningar som samlar olika intäkter, upprätthåller lag och ordning samt bevarar freden och vänskapen mellan de olika klasserna i samhället. De vaktar också medborgarnas rättigheter och privilegier och ser till att dessa olika klasser utför sina uppgifter på bästa sätt. Och välståndet i hela denna struktur beror på affärs- och industrimän, som fungerar som ett medium mellan konsumenter och leverantörer. De samlar behoven från samhället. De tillhandahåller samhället varor och öppnar upp butiker, marknader och centra för handel. Vilket erbjuder konsumenterna det dom vill ha, och befriar medborgarna att gå långt efter livets nödvändigheter.

37. Sedan kommer de fattiga och handikappades klass. Det är absolut nödvändigt att de bör tas om hand, hjälpas och ombesörjas väl för. Den barmhärtige Allah har förklarat olika sätt och metoder att underhålla och tillhandahålla hjälp för dessa klasser. Och alla i denna klass har rättigheter från Statens härskare, att åtminstone tillhandahålla ett minimum av behoven för sitt välbefinnande för att leva.

38. Kom ihåg, Maalik att allsmäktige Allah inte kommer att befria någon härskare från sina skyldigheter, så länge han uppriktigt försöker sitt bästa att fullgöra sina uppgifter, åberopar Allah att hjälpa honom i sina verkställningar, är ståndaktig och flitig på vägen mot sanning och rättvisa och fullgör allt detta även om fullgörandet av dessa skyldigheter är trivsamma eller avskydda av honom.

3 kommentarer

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 7

human570

Hur man behandlar sitt folk och deras traditioner

28. Du ska inte behandla goda och dåliga människor lika, för då kommer du att avskräcka goda personer och samtidigt uppmuntra de ogudaktiga att bedriva sin ondska. Alla bör få den behandling som hans gärningar gjort honom förtjänt av.

29. Betänk noga att en härskare kan skapa välvillighet i sina medborgares medvetande, och göra dem trogna och uppriktiga mot honom, endast när han är snäll och omtänksam gentemot dem, när han minskar deras bekymmer, när han inte förtrycker dem och när han aldrig ber om saker som ligger utanför deras maktområden.

30. Dessa är de principer som du bör tänka på och agera utifrån. Låt din attityd vara sådan att de inte förlorar sin tro på dig, eftersom god tillit, från deras sida, kommer att minska många bekymmer för administrationen och kommer att befria dig från mycken oro och ångest. Och vad gäller ditt förtroende och tillit, låt den vila med de människor som du har prövat och lärt känna under svårigheter, men du bör alltid misstro de människor som du har kränkt eller som har visat sig ovärdiga, ineffektiva eller otillförlitliga.

31. Överge inte dessa principer och bryt inte de traditioner som goda muslimer har utvecklat eller infört före dig, och som har skapat enighet och vänskap mellan de olika delarna av samhället och har gynnas massorna.

32. Du ska inte bryta dem och inte införa innovationer. Eftersom resultatet om du tar bort goda regler och traditioner är att belöningen för att ha infört dem kommer att gå till dem som utvecklat dem och straffet för att ha tagit bort dem kommer att vara din lott.

2 kommentarer

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 6

human570

Att välja ämbetsmän för styret

 

23. Acceptera inte råd från girigbukar, de kommer att göra sitt bästa för att hålla dig borta från handlingar av vänlighet och att göra gott mot andra. De kommer att få dig att rädas fattigdom.

24. Samtidigt får du inte tillåta fega att agera som dina rådgivare, eftersom de kommer att göra dig skygg i att genomdriva dina order, hämma dig från att hantera viktiga frågor på ett djärvt sätt, och göra din företagsamhet och dina ingripanden till enbart skygga och ängsliga försök. Undvik samtidigt giriga och lystna personer som eftersträvar en ställning i egenskap av din rådgivare, för att han vill lära dig hur man kan utnyttja samhället och hur man förtrycker människor för att få sin rikedom. Kom ihåg att lystnad, feghet och girighet verkar vara olika elaka egenskaper, men alla härrör från samma onda mentalitet – den som inte har någon tro och ingen tillit till Allah.

25. Dina värsta ministrar kommer att vara de män som varit ministrar till de despotiska härskarna innan dig, och som tog parti för de illdåd dessa begick. Dessa personer bör inte tas in på ditt förtroende och bör inte litas på, eftersom de har hjälpt syndare och har hjälpt tyranner och grymma härskare.

26. I deras ställe kan du enkelt finna personer som är lika kloka och lärda, men som inte har utvecklat syndiga och kriminella mentaliteter, som varken har hjälpt tyranner i deras diktaturer och inte heller pådrivit dem att fortsätta sina syndiga handlingar. Dessa personer kommer att visa sig minst besvärliga för dig. De kommer att vara de mest hjälpsamma för dig, och kommer verkligen att sympatisera med dig. Om du tar dem till ditt förtroende kommer de att klippa sina förbindelser med dina motståndare. Håll sådana människor med dig som dina kamrater i din informella verksamhet, samt i officiella publika sammankomster. Bland dessa ärliga och humana följeslagare och ministrar kommer vissa att få ditt fulla förtroende och tillit. Det är de som alltid kommer att berätta den bittra sanningen för dig och förbehållslöst, och utan att rädas din status, kan vägra att hjälpa dig eller assistera dig i handlingar som Allah inte tycker om att Hans goda människor ska begå.

27. Välj ärliga, sanningsenliga och fromma människor som dina kompanjoner. Lär dem att inte smickra dig och att inte söka din gunst genom falska lovord, eftersom smicker och falskt beröm skapar fåfänga och inbilskhet och det gör att en människa glömmer bort sitt verkliga jag och ignorerar sina uppgifter.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 5

human570

Att förbise brister hos folket

18. Men var försiktig när du formar dina kontakter (både med de högst uppsatta personerna eller de ofrälse), håll dessa personer borta ifrån dig och tänk på dem som att de är Statens fiende: som skandalspridare och som försöker finna fel hos andra och bär propaganda mot dem. Var försiktig, eftersom överallt har människor svagheter och brister – och det är en plikt för regeringen att förbise (mindre) brister.

19. Du får inte gå på jakt hos folket efter svagheter som är dolda för dig, lämna dem till Allah, och de svagheter som kommer till din underrättelse måste du försöka lära dem att övervinna. Försök att inte exponera folks tillkortakommanden, så kommer Allah att dölja dina egna svagheter som du inte vill att någon ska känna till.

20. Ge inte folket anledning att avundas varandra (man mot man, stam mot stam eller ena delen av samhället mot den andra). Försök att lindra och utrota ömsesidig misstro och fiendskap bland dina medborgare.

21. Var renhårig, opartisk och rättvis i dina kontakter med alla – individuellt och kollektivt – och var noga med att inte låta din person, din position och din ynnest fungera som källor till illvilja. Låt inte något sådant, eller en sådan person, komma i din närhet som inte förtjänar det. Sänk inte din värdighet och ditt anseende.

22. Kom ihåg att baktalare och skandalspridare tillhör en elak och slug grupp, även om de låtsas vara uppriktiga rådgivare. Skynda inte att tro på de nyheter de förmedlar och lyssna inte på deras råd.

 

 

27. Välj ärliga, sanningsenliga och fromma människor som kompanjoner. Lär dem att inte smickra dig och att inte söka din gunst genom falska lovord, eftersom smicker och falskt beröm skapar fåfänga och inbilskhet och det gör att en människa glömmer bort sitt verkliga jag och ignorerar sina uppgifter.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 4

human570

Angående förtryck

12. När det gäller dina egna eller dina släktingars och vänners affärer: se till att du inte bryter mot de skyldigheter som Allah har fastställt för dig, och tillskansa dig inte folkets rättigheter, var opartisk och rättvis emot dem, för om du ger upp rättfärdighet och rättvisa då kommer du säkerligen att bli en tyrann och förtryckare.

13. Och den som tyranniserar och förtrycker Allahs varelser, kommer att förtjäna Allahs fiendskap tillsammans med det hat från dem som han har förtryckt, och den som förtjänar Allahs Vrede förlorar alla chanser till frälsning och han har ingen ursäkt att erbjuda på Domedagen .

14. Varje tyrann och förtryckare är en fiende till Allah, tills han ångrar sig och ger upp förtrycket. Kom ihåg, Maalik! att ingenting i denna värld är mer effektivt, om man vill vända Allahs välsignelser till vrede, snabbare än att insistera på att förtrycka Hans skapade varelser, eftersom den barmhärtige Allah alltid kommer att lyssna på de förtrycktas böner och han ger ingen chans till förtryckarna.

De viktigaste bland folken

15. Du måste alltid värdesätta och anta en politik som varken är för sträng eller för mild, en politik som bygger på rättvisa kommer att vara rikligt uppskattat. Kom ihåg att den vanliga människan, den missmodige och de som inte har så mycket, deras godkännande uppväger vida godkännandet från några av de som anser sig vara mera ”viktiga” personer, medan missnöjet från några få stora personer kommer att ursäktas av Herren: om allmänheten, och de stora massorna är nöjd med dig.

16. Kom ihåg, Maalik! Vanligtvis brukar dessa stora personligheter tillhöra det mänskliga samhällets psykiska avskum, de är de människor som kommer att vara den störta tyngden för dig under dina stunder av frid och lycka, och de minst användbara för dig under stunder av motgång och nöd. De hatar rättvisa mest av allt, och kommer att kräva mer och mer av statliga medel och är sällan nöjda med vad de får. De kommer inte att tillmötesgå dig för den ynnest du visat dem, även om deras krav är rättfärdigt vägrade, kommer de aldrig att godta någon rimlig ursäkt eller rationellt argument och när tider förändras kommer du aldrig att hitta dem ståndaktigt trogna och lojala.

17. Den vanliga människan, de fattiga och de till synes mindre viktiga klasserna ur dina underordnade tillhör Islams grundpelare, de är den sanna samlingen av muslimer, den riktiga makten och defensiva kraften mot Islams fiender. Håll dig borta från deras affärer, var vänligare emot dem och säkra deras förtroende och samförstånd.

Lämna en kommentar