Arkiv för kategorin Mänskliga Rättigheter enligt Islam

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 18

human570

Varning till härskaren

95. Akta dig från att utveckla egenskaper som självbeundran och självuppskattning. Bli inte inbilsk av de goda sidorna som du hittar i din goda karaktär eller goda gärningar som du har utfört. Låt inte smicker och mild övertalning göra dig fåfäng och egoistisk. Kom ihåg att av alla listiga knep som djävulen har att lösgöra goda gärningar som gudfruktiga människor och påverka deras fromhet, är smicker och falska lovord de som han stödjer sig mest på.

96. Skryt inte om tjänster och godhet som du har utfört för ditt folk och försök inte få dem att tänka på detta. Tänk inte på det goda som du har gjort för dem, och ta inte tillbaks de löften som du gett. Alla dessa vanor är mycket fula drag i ens karaktär. Bruket att skryta över utförda gärningar drar tillbaks det goda man har gjort, vanan att överdriva och tänka mycket högt om sina goda handlingar gör att man förlorar Allahs vägledning, och vanan att bryta sina löften är illa omtyckt av både Allah och människor. Den barmhärtige Allah säger: ”Det mest förhatliga för Gud är att era ord inte överensstämmer med era handlingar!” [Koranen, 61:3].

97. Var inte förhastad när du fäller dina beslut, när det är dags för en åtgärd som måste utföras, eller ett beslut som skall fattas, var då inte lat, slösa inte tid och inte visa inte svaghet. Om du inte hittar ett korrekt sätt att utföra en sak omedelbart, envisas då inte med att göra det på ett felaktigt sätt, istället när du hittar en riktig lösning, så var inte slö i att anta den.

98. Kort sagt: utför allt på en tillbörlig tid och på ett korrekt sätt och håll allt på sin rätta plats.

99. Förbehåll inte dig själv något som är en gemensam egendom för alla och där andra har lika rättigheter. Blunda inte för bländande oegentligheter hos dina ämbetsmän: som felaktiga domslut och missbruk av rättigheter, eftersom du kommer att hållas ansvarig för dessa fel även om de utförts av andra. Inom en snar framtid kommer dina felaktiga metoder och missförhållandena att avslöjas, och du kommer att hållas ansvarig, och straffas, för fel som begåtts emot de hjälplösa och förtryckta människorna. Ta hand om och håll kontroll över ditt temperament, din ilska och din önskan att vara arrogant och fåfäng. Ta hand om dina händer när du är ute efter att leverera straff, och din vassa tunga när du säger hårda saker. Det bästa sättet att uppnå detta är att inte förhasta sig i att göra anmärkningar, eller att försena utdelningen av straff så att du kan hålla humöret under kontroll och inte är alltför uppjagad.

100. Och du kan inte uppnå detta om du inte ständigt kommer ihåg att du en dag skall återvända till Allah, och fruktan för Honom övervinner alla andra känslor.

101. Du måste alltid försöka komma ihåg goda och nyttiga handlingar som tidigare utförts, handlingar som verkställts hos en rättvis och godhjärtad regim, goda gärningar som de utfört, bra lagar som utfärdats, instruktioner från den Helige Profeten (s), Allahs kommandon som givits oss i Hans Heliga Bok, och saker som du har sett mig göra eller har hört mig säga. Följ goda handlingar och råd om fastställs där. Följ på det sättet noga de råd som givits på dessa sätt. Genom dem har jag försökt att lära dig allt som kan läras om ett bra styre. Jag har gjort min plikt mot dig så att du inte kan gå vilse och ditt sinne får inte längta efter simlpa önskningar. Om du gör det har du ingen ursäkt inför Allah.

102. Jag ber Allah att Han, genom Sin Gränslösa Nåd och Suveräna Makt, kanske beviljar våra böner, att han leder oss båda genom den Gudomliga Vägledningen för att uppnå Hans Välbehag, efter att framgångsrikt åberopat våra ärenden inför honom, försvarar våra handlingar inför folket, vinner gott anseende, genom resultatet av vårt godhjärtade och rättvisa styre, med ständigt ökande välstånd och ständigt ökande välfärd för Staten och att vi får möta slutet på våra liv som martyrer och fromma personer, då vi ska återvända till Honom endast.

103. Må Allahs Frid vila över den Heliga Profeten (s) och hans utvalda ättlingar

Och det var hela brevet från Imam Ali(a) till Malik Al-Ashtar om Styresprinciper inom Islam, som även hamnar under regler för mänskliga rättigheter.

Läs hela artikelserien

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 17

human570

Ingångna löften och avtal

88. Om din fiende inbjuder till ett fredsavtal som Allah finner älskvärt, vägra aldrig att acceptera ett sådant erbjudande eftersom fred kommer att ge vila och lättnad åt din armé och kommer att befria dig från oro och bekymmer, och kommer att medföra välstånd och rikedom för ditt folk. Men även efter dessa fördrag, vara mycket aktsam med fiender och fäst inte alltför stor tilltro till deras löften, eftersom de ofta tar till fredsfördrag för att bedra och lura dig och dra fördel av din försummelse, slarv och ditt förtroende. Var samtidigt mycket försiktig med att aldrig bryta ditt löfte med din fiende, överge aldrig det skydd eller stöd som du har erbjudit honom, dra aldrig tillbaks dina ord, och bryt aldrig mot villkoren i fördraget. Du måste till och med riskera ditt liv för att uppfylla givna löften och villkor – för av alla skyldigheter som av den Allsmäktige Allah gett människan (i förhållande till varandra) finns det inget så viktigt som att hålla sina löften.

89. Även om människor kan variera mellan olika religioner och ideologier, och kan ha olika synpunkter på Statens olika problem, är alla överens om att när löften ges måste dessa hållas. Även hedningar är noga med att hålla löften sinsemellan, eftersom de har sett och insett de onda följderna av att bryta löften. Ta därför mycket speciellt hand om löften och avtal, ta aldrig tillbaks givna löften, gå aldrig på offensiven innan du blivit utmanad och givits ultimatum av motparten. Fusk och bedrägerier, även mot din fiende, är ett bedrägeri mot Allah och ingen annan än en eländig syndare skulle våga göra det.

90. Gud har gett löften och avtal denna höga rang att fungera som budbärare av fred och välstånd och genom Hans Godhet och Nåd har gjort det till en gemensam önskan (att hålla löften) i alla människors medvetande, och ett gemensamt krav för alla. Han har gjort löften till ett sådant skydd och fristad att alla vill vara under deras beskydd.

91. Därför bör det inte finnas några tysta förbehåll, inga bedrägerier eller villfarelser och ingen underliggande mening mellan raderna, när du avger ett löfte eller ingår ett fördrag. Använd inte sådana ord och fraser i dina löften och fördrag som har möjligheter att översättas på mer än ett sätt, eller som kan ha olika tolkningar och många förklaringar, låt det inte finnas några oklarheter i dem, och låt dem vara tydliga och precisa – ner till minsta punkt. Och när en gång ett fördrag slutligen har ingåtts, försöka inte dra nytta av eventuella tvetydiga ord eller fraser i det. Om du hamnar i en kritisk situation, på grund av fördraget som gjorts i Allahs sak, försöka då att klara ut situationen och ta konsekvenserna tappert och försök inte att backa ur villkoren som getts, att väl vårda sådana svåra situationer, där du kan förvärva Hans belöning och välsignelser, är bättre än att bryta dina löften på grund av svårigheter och sedan förtjäna som du känner dig nervös för och som du sen kommer att få stå till svars för inför Allah, och kanske sänder Allah ned sin vrede över dig i denna värld och fördömelse i nästa.

92. Akta dig för den stora synden att skapa blodsutgjutelse utan religiös motivering och sanktion, för det finns inget som snabbare kan åkalla Allahs Vrede, ta bort välsignelser, och minska din livslängd mer än att utgjuta oskyldigt blod. På Domedagen kommer Allah att först ta itu med synden blodsutgjutelse, som utförts av människa mot människa. Försök därför aldrig stärka din makt, position och prestige genom att utgjuta oskyldigt blod. Istället för att göra din position stark kommer, kommer sådana mord, inte bara försvaga dig väsentligt, utan kan också förflytta din makt och helt tas ifrån dig och anförtros till någon annan.

93. Om du avsiktligt mördat en människa, så finns ingen godtagbart ursäkt hos Allah, eller hos mig, då bestraffning av ett sådant brott är nödvändig.

94. Och om du dödar en människa av misstag, utan avsikt eller motiv att döda, samtidigt som de levererar rättsliga påföljder: att din piska, svärd eller hand oavsiktligt och av misstag dödar den straffade – eftersom även ett kraftfullt slag som levererats eller örfil kan leda till döden – vägra då inte, på grund av prestige och ställning, att betala ut ersättning till de efterlevande.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 16

human570

En regents arbetsuppgifter

79. Sedan finns det vissa uppgifter som bara du måste genomföra och som ingen av dina tjänstemän kan utföra. Bland dem finns att svara på skrivelserna till dina kommissionsledamöter och guvernörer och är bortom all jurisdiktion eller förhandsgranskning av sekreterare. Om du märker att dina ämbetsmän inte tar lika allvarligt på allmänhetens klagomål som de ska, så ska du personligen närvara vid dem. Du måste avsluta en dags arbete varje dag, för att varje dag kommer att föra sina egna speciella arbetsuppgifter åt dig. Boka dina bästa stunder för böner till Allah, även om allt arbete du utför för Staten är ett arbete i Guds väg, särskilt om du är uppriktig och ärlig, och om dina meborgare är nöjd med ditt styra och är säkra från förtryck.

80. Bland de arbetsuppgifter som du ska utföra flitigt hör dina dagliga böner. Dessa bör utföras uppriktigt och ihärdigt. Du måste fixa tider för detta under dagar och nätter. Du måste uppbåda din kroppsliga styrka för uppgiften även om det tröttar ut dig. Din respekt för bönen bör vara uppriktig och felfri. Den bör varken vara så lång att det tröttar ut de som följer dig i dessa böner, eller så kort att den blir fel eller bristfällig, eftersom bland dem som följer dig under bönen, kan det finnas personer som är sjuka, medan andra kan bråttomt för att sköta ett viktigt arbete. När den Helige Profeten (s) sände mig till Jemen frågade jag honom hur man skulle leda bönen. Han rådde mig, ”Framför bönen som en äldre, svag person och vara snäll mot de troende” (så att svaga och äldre personer kan följa dina böner enkelt och obesvärat).

81. Du måste se till att inte avskärma dig från allmänheten. Placera inte en ridå av falsk prestige mellan dig och dem över vilka du styr. Sådana anspråk av pompa och stolthet är i själva verket manifestationer av mindervärdeskomplex och fåfänga. Resultatet av en sådan attityd är att du förblir okunnig om villkoren för din medborgare och vad som verkligen händer inom Staten.

82. Du kommer att misslyckas med att inse betydelsen av händelser som äger rum omkring dig, och kan fästa stor vikt vid mindre händelser och gå förbi viktiga fakta, på samma sätt kanske du fäster vikt vid enkla och obetydliga personer och ignorerar verkligt betydande människor. Vad mera är, du kan förlora insikt till skillnaden mellan bra och dåligt och kanske misstar den ena för den andra eller blandar hopplöst ihop de två.

När allt kommer omkring är en regent lika mycket människa som alla andra människor, och han kan förbli okunnig om omständigheter som hans officerare och ämbetsmän vill hålla honom borta ifrån (till vilka händelser allmänheten kan kasta ljus över). Även om sanningen kan blandas ihop med lögnen, trots att dessa inte får blandas ihop, men då det finns inte några födelsemärken i pannan på sanningen, att den lätt kan särskiljas från lögnen, måste man söka efter fakta och sålla verklighet från fiktion, först då kan man nå sanningen. Tänk själv, det finns bara två kategorier av härskare och du kan tillhöra en av dem.

83. Du kan antingen vara en from, uppriktig och flitig härskare, göra rätt sak vid rätt tidpunkt och med rättvisans och jämlikhetens principer kan du skydda andras rättigheter och göra ditt bästa för att uppfylla dina förpliktelser, i så fall varför dölja sig från allmänheten, varför dra en gardin runt själv!

Eller du kan vara en snåljåp och vägra att vara generösa mot någon, i så fall kommer människor successivt att känna av detta drag i din karaktär och kommer gradvis ge upp att be dig om någon ynnest, men förbise inte det faktum att de flesta av deras krav inte kommer att har något att göra med din privata ekonomi, utan kommer de att handla om människors rättigheter, Statens skyldigheter, klagomål motSstaten, förtryck och begäran om rättvisa, varför då försöka undvika att höra dessa önskemål!

84. Du ska aldrig förbise det faktum att runt de styrande brukar vissa privilegierade personer vistas (släktingar och vänner). De kan ofta försöka dra nytta av sin ställning och kan ta till själviskhet, intriger, bedrägerier, korruption och förtryck. Om du hittar sådana människor runt omkring dig gör dig då av med dem (oavsett hur nära samman sammanbundna de må vara med dig), få omedelbart ett slut på sådan vanära och rensa din omgivning från all sådan moralisk och andlig smuts.

85. Du får aldrig ge mark genom permanenta hyresavtal med äganderätt till dina vänner och släktingar. Du får aldrig låta dem ta besittning av källan till vattenförsörjning eller mark som har särskild betydelse och vikt för kommunerna. Om de får sådana innehav kommer de att förtrycka andra för att dra egna otillbörliga förmåner och därmed samla alla frukter för sig själva, sådant ger dig ett dåligt rykte i denna värld och straff i nästa.

86. Var renhårig i att skipa rättvisa. Straffa dem som förtjänar straff även om han kan vara din nära släkt eller en nära vän och även om en sådan åtgärd kan ge dig kval, sorg och bedrövelse. Bär sådan sorg tålmodigt och hoppas på gudomlig belöning. Jag försäkrar er detta kommer detta bära god frukt.

87. Om folket, på grund av dina strikta åtgärder, blir misstänksamma mot dig att du beter dig som en tyrann och förtryckare, gå då ut och öppet inför dem förklara för skälen till dina beslut och låta dem själva se fakta och inse sanningen. Detta kommer träna till ditt sinne, att vara en välgärning för ditt folk och det förtroende till dig som vilar hos dem, kommer att göra att de stödjer rättvisa och sanning, medan du kommer att uppnå det mål du har i sikte – att få deras stöd i sanningens tjänst.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 15

human570

De fattiga:

 

71. Sen vill jag varna dig angående de fattiga. Frukta Allah angående deras villkor och ditt förhållningssätt till dem. De har inget stöd, inga resurser och inga möjligheter. De är fattiga, och utblottade och många av dem är krymplingar och arbetsoförmögna. Några av dem bedriver tiggeri och andra (på grund av självrespekt) tigger inte, men deras tillstånd och skick berättar om deras nöd, fattigdom, misär och brister. För Allahs skull, Maalik, skydda dem och deras rättigheter. Han har lagt ansvaret för detta på dina axlar. Du måste fastställa en andel för dem från Baytul Mal (statskassan). Förutom denna reservation i kontanter, måste du även reservera en andel i form av grödor etc. från regeringens spannmålsmagasin i städer där spannmål lagras och som odlas på statlig mark, eftersom dessa lager tillhör lika stor del dem som bor långt borta från dessa lager, som de medborgare som bor i närheten.

72. Låt mig påminna dig än en gång att du har gjorts ansvarig för bevakningen av fattiga människors rättigheter och för att se till deras välfärd. Var noga med att inbilskhet på grund av din position eller att rikedomens  fåfänga inte lurar dig att glömma ett så allvarligt och viktigt ansvar. Din position är av sådant viktigt slag att du inte kan åberopa immunitet från ansvaret, ens över ett mindre fel eller underlåtenhet, med en ursäkt att du varit för upptagen av Statens större problem och att du har löst dessa flitigt.

73. Var därför mycket försiktig med de fattigas välfärd. Var inte arrogant och fåfäng mot dem. Kom ihåg att du måste ta särskilt hand om dem som inte når dig, vars torftiga och sjukdomshärjade åsyn kan vara förhatlig för dig, och sådana som samhället behandlar med äckel, avsky och förakt. Du bör vara en källa till tröst, kärlek och respekt för dem. Utse en respektabel, ärlig och from person – en person som fruktar Allah och som kan behandla dem hedervärt, få honom att ta reda på allt om dem och sedan rapportera till dig.

74. Behandla dessa fattiga människor på ett sådant sätt att på domens dag kan du plädera för din sak framgångsrikt inför Allah, för av alla samhällsklasser i landet är denna klass mest förtjänar av din uppmärksamhet, din sympati och rättvisa uppgörelse.

75. Även om alla dessa fattiga människor förtjänar ditt medlidande och du måste skapa rättvisa för Hans sak för att kunna uppnå Hans ynnest, men du bör ägna mer uppmärksamhet åt unga föräldralösa och gamla krymplingar. Dessa har varken någon hjälp eller stöd, inte heller kan de enkelt komma sig ut för att tigga. De kan inte nå dig, därför måste du nå dem.

76. Kom ihåg att uppfyllandet av denna skyldighet och plikt är att betrakta som en tröttsam belastning av de flesta styrande, men de som vill uppnå sin välsignelse och ingå Hans rike, framstår detta arbete som lätt och trivsamt. De bär bördan lyckligt, plikttroget och uppriktigt. De hittar nöjen i det och de tror på det löfte som Allah gett.

77. Utav din arbetstid, fastställ en tid för dem som vill närma sig dig med sina klagomål. Under denna tid bör du inte göra annat arbete, utan lyssna uppmärksamt på deras klagomål och missnöje. För detta ändamål måste du ordna allmän audiens, och för Allahs skull, behandla dem med vänlighet, artighet och respekt. Låt inte din armé och polis finnas med i audienshallen vid sådana tillfällen, så att de som har klagomål mot din regim kan tala till dig fritt, utan förbehåll och utan rädsla.

78. Allt detta är en nödvändig faktor för ditt styre, för jag hörde ofta den Helige Profeten (s) säga: Den nation eller regim, där de missmodiga, utblottade och undertrycktas rättigheter inte vaktas och där de mäktiga och starka personerna inte tvingas att gå med på dessa rättigheter, kan inte uppnå frälsning ”. Du måste komma ihåg att vid dessa audienser kommer de vanligaste medborgarna att samlas. Därför, om du ser att de missköter sig, uppträder oartigt, eller om du känner att deras samtal är irrelevant – tolererar dem, var inte oartig och förolämpa dem inte, så att Allah kan vara vänlig och barmhärtig mot dig och kan belöna dig för att du lyder Hans kommandon oförbehållsamt.

Behandla dem hövligt, lyssna tålmodigt på deras klagomål och, om du är tvungen att avvisa deras krav, sedan då till att avvisa dem på ett sådant sätt att ditt avslag nöjer dem lika mycket som ett beviljande skulle ha gjort.

2 kommentarer

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 14

human570

Affärsmän

64. Jag vill ge dig råd om dina affärs- och industrimän: Behandla dem väl, och uppmana dina ämbetsmän att följa samma politik.

65. Det kan vara lokala företagare som bedriver verksamhet på särskilda ställen, eller dem som sänder sina varor från en plats till en annan. Det kan även vara de som importerar och exporterar varor. Likaså kan det finnas industriidkare och tillverkare samt industriell arbetskraft eller män som idkar hantverk. De förtjänar alla medkänsla, trygghet och god behandling.

66. De är alla källor till landets välstånd. De tillhandahåller varor åt konsumenterna. De flesta av dessa handlare bär på och förmedla dessa varor över hela öknar, hav och över öppna marker och berg, deras sändningar förs från fjärran länder, ofta från platser som inte är lätt att närma sig och där brukar människor inte orkar, eller vågar gå. Dessa affärsmän brukar oftast vara fredsälskande människor, som inte hänger sig åt illasinnade störningar eller uppviglar till uppror. Du måste se efter deras intressen och skydda dem vare sig de bedriver handel i landets städer och byar, eller om de reser över landet och transporterar gods från plats till plats.

67. En sak till om dessa handlare och industrimän: Samtidigt som du behandla dem högst sympatiskt, så måste du hålla ett öga över det aktiviteter.

68. Du vet att de oftast är snåla girigbukar, intensivt självcentrerade och själviska, och lider av en besatthet att tillskansa sig och ackumulera rikedom.

69. De samlar ofta sina varor på hög för att få ut mer pengar utav dem, genom att skapa ett nödläge på marknaden, och hänger sig sedan i åt svartabörsaffärer. Ett sådant beteende är extremt skadlig för allmänheten å ena sidan, och skamligt för härskaren å andra sidan.

70  Du måste sätta stopp för alla sådana metoder, för att den Helige Profeten (s) har uttryckligen förbjudit sådant. Kom ihåg att handeln måste fortgå mellan köpare och säljare med korrekta mått och vikter, och på sådana rimliga villkor att varken konsumenter eller leverantörer ska behöva drabbas av förluster. Om handlare och industrimän, trots all välvillig behandling som ges till dem, och med alla faciliteter som ställs till deras förfogande, trots det bedriver hamstring och svartabörshandel, så måste du straffa dem efter allvaret i deras brott.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 13

human570

Korruption

 

57. Fattigdomen bland folket är själva orsaken till förstörelse och ödeläggelse av ett land. Och den viktigaste orsaken till fattigdom hos folket är härskarens och dennes ämbetsmäns begär av att samla rikedom och ägodelar till sig själva, vare sig med rättvisa eller smutsiga medel. De är rädda för att förlora sina positioner och befattningar och härskar och styr på ett sätt där de försöker tillskansa sig mest under den korta tid de eventuellt har till sitt förfogande. De tar aldrig någon lärdom av nationers historia och uppmärksammar aldrig Allahs befallningar.

58. Du ska också vara mycket försiktig angående dina sekreterare. Du ska anförtro ditt arbete endast till de som är de bästa bland dem.

59. De särskilda angelägenheter som är av konfidentiell natur, och som behandlar hemligheter, och statens säkerhet, bör anförtros endast till män av ädel karaktär, eftersom män som är berusade med makt, position och prestige bedriver propaganda och talar mot regeringen i allmänheten. De bär sig öppet illa mot dig och anser sig själva vara så viktiga att de ignorerar dig eller dina order angående i finansiella transaktioner av väsentlig betydelse för Staten. De håller borta viktiga dokument för dig, eller så undviker de viktig korrespondens.

60. Särskild försiktighet bör iakttas när tjänstemän ingår avtal, eller skriver kontrakt, på uppdrag av regeringen, skall dessa avtal och överenskommelser inte vara defekta eller skadliga för Staten. Se till att när de förhandlar om fördrag och allianser, att de inte förbiser eller överger Statens intressen, eller om de sätter Staten i en svag och besvärande ställning på grund av ofördelaktiga villkor i avtalen, eller på grund av intriger hamnat i en sådan situation, bör de kunna hitta vettiga vägar ut ur dem. Se till att de vet och inser sin rätta plats och rang, eftersom den som inte inser sin plats och position kommer aldrig att förstå andras.

61. En sak till om dessa officerare: Du måste komma ihåg att inte välja dem för mycket viktiga uppdrag, och inte lita på dem helt och fullt bara för att du har funnit dem ärliga, flitiga, pålitliga och intelligenta och har bildat en bra uppfattning om dem. Eftersom det finns vissa människor som, när det passar dem, låtsas ärlighet, flit och trohet och kan sätta på en dräkt av fromhet och dygd och därmed hitta rätt i hjärtat på de styrande, men faktiskt är de varken ärlig eller flitig, klok eller vis. Därför måste du alltid kontrollera deras rykte och tjänster som sådana män haft under tidigare regimer, mest vikt bör läggas vid deras goda rykte. Denna typ av urval och övervakning kommer att visa att du är trogen Allah och att du vill din Imam väl.

62. Därför måste du utse en tjänsteman som chef för varje viktig avdelning i er regering. Han borde ha kunskap och visdom nog framgångsrikt klara av alla invecklade problem i sin avdelning och bör vara flitig nog att klara av omfattande arbete.

63. Minns mycket väl, att om det finns något fel i hos dina tjänstemän – och du tolererar det – då är det du, och endast du, som är ansvarig för allt ont de gör.

Lämna en kommentar

Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 12

human570

Statstjänstemännen

48. Sedan kommer statstjänstemännen. Du måste övervaka deras arbete. De måste utses efter en noggrann granskning av deras duglighet och karaktär. Dessa utnämningar ska inledas med en prövotid, utan någon form av favorisering eller acceptera någon påverkan, annars kommer tyranni, korruption och vanstyre att regera i ditt rike. När du väljer dina tjänstemän, var noga med att välja erfarna och hedervärda personer, medlemmar i respektabla familjer som tjänat Islam under dess tidiga dagar eftersom de i regel är av ädel karaktär och gott anseende. De är inte giriga och kan inte lätt mutas. De har oftast tanken på följden av sina gärningar och beslut framför ögonen när de tar beslut. Håll dem också välbetalde så att de inte kan frestas att sänka sin moral och inte förskingrar kontanter från den Stat som de har i sitt förtroende. Om de, trots att ha fått bra betalt, bevisar sig ohederliga, så har du rätt att straffa dem. Håll därför noga ett vaksamt öga över deras arbets- och styressystem.

49. Du kan också utse pålitliga och ärliga män att hålla ett öga över dessa ämbetsmäns verksamhet. Vetskapen om att man i hemlighet har ögon på sig, kommer att hålla dem borta från oärlighet, vanstyre, oegentligheter och från att tyrannisera medborgarna. Skydda din regering från ohederliga tjänstemän. Om du hittar någon av dem oärlig och din hemliga underrättelsetjänst har godtagbara bevis på hans oärlighet, måste du straffa honom. Detta kan, förutom avsked från tjänsten, vara kroppsstraff och ta tillbaka allt som denne oärligt har samlat på sig. Han måste bli förödmjukad och få att inse hans onda handlingars vanära. Hans förnedring och straff måste ges offentligt så att den kan tjäna som en läxa och avskräckande på andra.

Skatter

50. Beträffande insamlingen av markintäkter och statsskatter gäller det att du alltid håller i åtanke skattebetalarnas välfärd, som är av största vikt, än själva skatterna, eftersom dessa skatter och skattebetalarna är de ursprungliga källorna till välfärd som din Stat och dess medborgare är beroende av.

51. En stat lever sannerligen på de intäkter som samlats in från skattebetalarna. Därför bör större vikt fästas vid att se till att marken är bördig, än på insamling av skatter eftersom den faktiska skattekraften hos folket vilar på markens bördighet. En härskare som inte ger sina undersåtars välstånd uppmärksamhet, och bördig jord – utan koncentrerar sig endast på insamling av intäkter – ödelägger jorden och därmed förstör Staten vilket medför tillintetgörelse av Allahs varelser. En sådan härskares styre får inte fortgå länge.

52. Om skattebetalarna klagar inför dig för en för tung skattebörda på grund av oförutsedda katastrofer så som nyckfulla monsuner, inflation i bevattningsmöjligheter, översvämning eller förstörelse av grödor på grund av kraftiga regn och om deras klagomål är sanna, minska då deras skatter. Denna minskning bör vara sådan att den ger dem möjligheter att förbättra deras villkor och underlättar deras svårigheter.

53. Minskning av statliga inkomster till följd av sådana orsaker skadar inte dig, eftersom den bästa investeringen för en härskare är att hjälpa sina undersåtar vid tidpunkten för deras svårigheter. De är landets verkliga tillgång och alla investeringar i dem – även i form av av skattelättnader – kommer tillbaks till staten i form av välstånd i dess städer och förbättring av landet i stort. Slutligen kommer du att komma i sådan position att säkra deras kärlek, respekt och lovord – tillsammans med skatterna. Kommer inte det vara en bestående lycka?

54. Inte bara detta, men ditt goda styre och humana behandling kommer att påverka dem så att de kommer till din hjälp under dina svårigheter, och du kommer att kunna lita på deras stöd. Din godhet, din nåd och din rättvisa kommer att vara en slags moralisk utbildning för dem. Och ge dem och nöjda, glada och välmående liv, som de kommer att vara tacksam mot dig för. De kommer att vara det bästa stödet, starkaste skyddet och den största skattkammaren för dig.

55. Senare om sådana omständigheter kommer fram till att du befinner dig i behov av deras stöd och hjälp, deras förtroende och rikedom eller mankraft, då de har ingen agg emot dig.

56. Kom ihåg, Maalik! Om ett land är välmående, och om dess medborgare mår bra, så kommer de glatt och villigt bära vilken börda som helst.

Lämna en kommentar