Arkiv för kategorin Kvinnans Rättighet i Islam

Kvinnans rättighet i Islam – 3

https://i1.wp.com/www.islam.se/wp-content/uploads/kvinnosyn-islam.jpg

.

Kvinnans förstånd

Den Heliga Koranen erkänner kvinnan vara en människa som besitter alla mänskliga egenskaper och alla nödvändiga funktioner i en människa. Ingenting om brister i kvinnans förstånd har nämnts i Koranen alls.

Snarare är mannen och kvinnan lika enligt Koranen när det gäller att nå fulländning, vilket endast är möjligt genom djup förståelse och insikt. Men vissa traditioner anför trots allt kvinnan som mindre intelligent än mannen. Några punkter värda att nämna i detta avseende:

a) Låg intelligens och bristande insikt och förstånd anses, i Islam, finnas hos många personer och samhällsklasser, oavhängigt om de är män eller kvinnor. Till exempel:

– Stolthet och arrogans är ett tecken på dumhet, och har inget med manligt eller kvinnligt att göra:

Imam Ali sa: ”Inbilskhet är ett tecken på ens brist på förnuft”

”En som sällskapar med dumma förlora sitt eget förnuft.”

”Att inte lyssnar på de kloka dödar förnuftet”

”Slöseri utplånar förnuftet ”

”Stolthet och självbedrägeri minskar förnuftet”

”Den som älskar något överdrivet mycket kommer tillslut att lida av dårskap”.

”Lustan förstör hjärnan ”

”En vis man håller sig lugn under vrede; annars är han dåraktig ”

”En som alltid gör dumheter är oförståndig”

Sådana riktlinjer är till för uppmärksamma människor, så att de får insikt och försöker övervinna hindren och försöka fullända sin vishet. Å andra sidan finns det grupper som betraktas som visa och innehar fullständigt utvecklad insikt och förnuft, oavsett om de är män eller kvinnor.

”En klok person söker perfektion och en oklok söker rikedom”.

”En klok person betänker sina åsikter, och förlitar sig inte bara på vad han själv vill.”

”En klok person agerar efter sitt förnuft.”

”Ingen visdom är mer värdefullt än att motstå nycker och önskningar”

”En klok person är religiös och trofast.”

”Ödmjukhet inför sanningen och att acceptera den det är den högsta graden av visdom.”

Sådana uttalanden gäller inte medfödd mänsklig dårskap snarare refererar de till kulturell och social påverkan på människors visdom. Ens bakgrund, utbildning och livsstil kan förbereda de nödvändiga villkoren för ens tillväxt och uppkomsten av sin medfödda kapacitet.

Varje form av brister i dessa aspekter skulle å andra sidan skada människors begåvning och även helt förstöra vissa förmågor. Även andefattiga och likgiltiga kulturer och traditioner är tveklöst överens med Islam i denna fråga.

————————————————

En annan fråga som är värd att fundera över när det gäller människans förstånd: visdom nämns som något som kompletterar tron.

Islams Profet säger:
”Sannerligen erhålls godhet genom vishet. Han har ingen tro, som inte har något förnuft.”

Imam Sadig sa: ”Den som är vis, är tillförlitlig.”

Imam Kathom sa: ”O Hisham! Den Allsmäktige valde Sina Profeter, så att folk accepterar sin religion på ett klokt sätt. Därför har de som förstår religionen på ett mer förståndigt sätt, accepterar också Profeternas inbjudan. Och den som är mer medveten om Allahs religion, är klokare än andra. .. ”

Med tanke på dessa uttalanden, samt verser i Koranen som hänvisar till de troende kvinnorna, jämställda troende män, blir det tydligt att kvinnor har den typ av förnuft och förstånd som krävs för en högt rankad trofasthet.
Så varhelst sann tro, ödmjukhet inför Allah, kyskhet och tillbedjan finns, där finns oundvikligen förnuft och mänsklig visdom.

Kvinnans tanklöshet, som man kan finna i vissa traditioner, kan hänvisa till tillfälliga tillstånd som orsakas av mänsklig försumlighet. Eftersom dessa övergående faser relaterar till beteendemässiga faktorer, kan de ändras genom en förändring i beteendet och kan alltså återta den medfödda mänskliga naturen som hon besitter.

Till exempel en som lider av högmod och despotism kan förlora förnuft och förstånd. Sen om dessa laster raderas ut genom utbildning och förfining av själen, är hindren för förnuft och eftertänksamhet borttagna, och därmed kan det mänskliga sinnet återfår sin kapacitet och vägleda människan – man eller kvinna.

Enligt vad som föregått kvinnors dårskap, som avses i vissa traditioner, är samtliga relaterade till samtida kvinnor som var mindre engagerade kring intellektuella frågor och bara tänkte på sina kvinnliga egenintressen. De nämnda traditionerna refererar därför inte till kvinnans ordinarie karaktär.

För att tydliggöra denna punkt följer en tradition från Imam Ali. Imam Ali sa: ”Kvinnor är inte fromma när de är i nöd och har inte tålamod när de känner lust. Kosmetika är viktigt för dem även då de är gamla. De är arroganta och högmodiga även om de är inkompetenta… Hur som helst, behandla dem vänligt och tala med dem väl så kanske de kommer förbättra sitt beteende ”

Den sista meningen i Imam Alis uttalande bekräftar att nämnda laster inte är permanenta medfödda egenskaper, utan orsakas av miljö och utbildning. I annat fall skulle imamen inte sagt, ”behandla dem vänligt så att de kan förbättra sitt beteende”.

Faktum är att dessa brister beror på en olämplig och felaktig kultur i samhället och är något som kan ändras genom vänlighet. Därför avser termen ”tanklöshet” i traditioner om kvinnor den dåliga effekten samhällets kultur har på kvinnor.

b) Kanske antydan till bristen i förnuftet (hos kvinnor) har något med de olika könens vikt på hjärnan att göra? Det är dock bevisat, i vetenskapliga undersökningar, att kvinnors känslomässiga intelligens är starkare. Vilket inte är en svaghet för kvinnor, utan snarare är det en viktig nödvändighet inför de uppgifter som moderskapet kräver.

Kvinnans känslor spelar en mer central roll i barns personlighet och utveckling och för familjens varma miljö, än en mans ofta strikta roll. Det är denna kvalitet – den känslomässiga intelligensen –   hos kvinnan, som gör att barnen kan utveckla sina personligheter på ett bra sätt, och gör hemmet en varm och hjärtlig plats att vara på.

c) Om en eller några traditioner innehåller en viss kontroversiell fråga, bör den granskas för att se om det finns andra kontrasterande traditioner eller verser. Om traditionens dokument är korrekt och det inte finns avvikande traditioner, bör principen om ”ta’adol wa tarijih” (balans och önskemål) en princip inom ”Osul”, följas.

Efter expertutlåtanden kanske det konstateras att det faktiskt inte finns någon skillnad. Det kan dock handla om två traditioner eller en tradition och en Koranvers som betecknas som ”allmänna” och ”särskilda”, ”absolut” och ”provisoriska” och så vidare. Två traditioner, kan också handla om två olika frågor eller om två situationer inom samma ämne.

I dessa fall finns det fortfarande ingen skillnad. Slutligen, om en tradition står i total kontrast emot innebörden av en Koranvers och inte på något sätt är förenlig med den, så är det traditionen som ignoreras; på grund av dess kontrast till Allahs ord. Är traditionen, till ytan, helt oförenlig med Koranen kan den inte anses som sann, utan  en mycket noggrann undersökning.

Man bör hålla i minnet att ett sådant jobb helt klart är ett specialistjobb som görs efter exakta normer. Inte vem som helst kan upphäva en tradition på grund av dennes egna kriterier.

Vid utredning angående traditioner om ”kvinnors galenskap”, verkar dessa inte förenligt med Koranens verser. Ingenstans i Koranen finns ett omnämnande i en sådan fråga: snarare är det så att kvinnor och män omnämns samtidigt i händelse av bra och dåliga betingelser.

Dessutom är de nämnda traditionerna inte förenlig med en annan tradition av Imam Ali i Nahjul Balagha: ”Undvik att ha samrådmed kvinnor, utom med de kvinnor vars förnuft har prövats”.

Därför är traditioner som innehåller ”kvinnans dårskap” och traditioner som den nyss nämnda, ”Itlaq wa Taqyeed” (absolut och begränsad acceptans) och därför avslås den förra. Eftersom Imam Alis tradition inte inkluderar alla kvinnor, utan bara vissa undantag. Men idag är undantagen fler än under Imamens dagar, kanske de även är i majoritet.

En annan tradition är berättad från Imam Sadiq som hänvisar till kvinnans särskilda intellekt:

”Väldigt många kvinnor har mer religiös förståelse än män har.”

Detta innebär inte bara att män och kvinnor är intellektuellt jämställda männen, utan att det finns många kvinnor som är överlägsna männen.

Lämna en kommentar

Kvinnans rättighet i Islam – 2

https://i1.wp.com/www.islam.se/wp-content/uploads/kvinnosyn-islam.jpg

.

Kvinnans fulländning

I Koranen anses kvinnan kunna uppnå fulländning precis som mannen kan. Den Heliga Koranen säger uttryckligen att hon kan nå höga höjder genom medvetenhet och goda gärningar. När helst det finns hänvisningar i Koranen om mänsklig perfektion pekas kvinnor ut tillsammans med män:

FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna – [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.”

33:35

I denna vers nämns underkastelse, tro, ärlighet, tålamod, ödmjukhet, fasta, kyskhet och åminnelse av Allah på samma sätt för män och kvinnor. Båda kan nå dessa himmelska positioner.

Och Gud svarar dem: ”Jag skall inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin strävan gå förlorad – ni är [alla] av samma rot [och skall lönas på samma sätt].”

3:195

”Men den som gör gott och har tron – man eller kvinna – skall stiga in i paradiset och de skall inte lida ens så mycken orätt som [kunde fylla] skåran i en dadelkärna.”

4;124

I denna vers bevisas likheten mellan mannen och kvinna, och påvisar att den som bemödar sig får belöning lika mycket som han / hon bemödar sig. Allah är bortom att skilja mellan män och kvinnors insatser.

Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar.”

16:97

Denna vers nämner jämlikheten i världsliga belöningar för goda gärningar både för män och kvinnor. Med andra ord, alla tjänares goda gärningar får alla samma gåvor i denna värld och nästa liv.

Det bör påpekas att andra Koranverser om mänsklig perfektion inkluderar både man och kvinna, även om de anges med maskulina pronomen. Uttalanden som ”O ni som tror!”, Betyder ”O människor!” och hänvisar till både män och kvinnor.

Lämna en kommentar

Kvinnans rättighet i Islam – 1

https://i1.wp.com/www.islam.se/wp-content/uploads/kvinnosyn-islam.jpg

.

Jag har översatt boken ”Defending the Woman’s Rights” av Mohammad Hakimi och ska presentera utdrag ur den i några inlägg framöver för att tillgängliggöra den för fler än de som har tillgång till boken. Jag hoppas att de besvarar frågor i ämnet som en del kanske går och funderar på:

Skapelsen av Kvinnan

En kvinnas kropp och själ är skapad från samma essens som mannen. Faktum är att det inte finns någon verklig skillnad mellan man och kvinna. Den heliga Koranen nämner uttryckligen detta faktum:

”MÄNNISKOR! Frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse och av denna har skapat dess make” och ”DET ÄR Han som har skapat er ur en enda varelse och som av denna skapade dess make” och ”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem”.

Koranen 04:01, 7: 189, 30:21

Så kvinnan är skapad av samma väsen som mannen precis som profeterna är mänskliga varelser och som väljs bland människorna själva:

”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem”

Koranen 3:164.

Mannen och kvinnans likhet är ett tema som enkelt förvärvas från Koranens verser. Det finns bara en annan åsikt i detta avseende som betraktar kvinnan som ett tillägg till mans skapelse. Denna kommer från vissa traditioner ur Profetens Hushåll, men dessa avvisas av Imam Sadiq.

Zurara berättade: Imam Sadiq (as) fick frågan om skapandet av Eva och att vissa människor trodde att den Allsmäktige Allah skapade henne från Adams vänstra revben svarade Imamen (a.s.):

”Den Allsmäktige Allah är bortom allt sådant. De som har denna uppfattning anser att Allah inte skulle kunna skapa en hustru åt Adam, utom från hans revben. Vad menar de? De låter andra hitta på ursäkter i detta syfte. Må Allah döma mellan oss och dem alla! ”

Sedan sa Imamen:

”Den allsmäktige Allah skapade Adam från jord och beordrade änglarna att buga inför Hans skapelse. Sedan gjorde Han så att Adam sov djupt och skapade en ny varelse åt honom … denna nya rörde på sig och Adam väcktes av dennes rörelse. Han såg en söt skapelse – som såg ut precis som sig själv – förutom att hon var en kvinna … då sa Adam:

O Allah! Vem är denna vackra varelse som jag känner mig välvilligt inställd mot? ”Allah svarade:” Detta är min tjänare – Eva … ”

Bihar al-Anwar vol 11 sid 222, sid Wasa’il ash_Shi’a vol 14, 2

Allama Majlisi säger:

”Det är vanligt bland vissa historiker och traditionsberättare att säga att Eva skapades från Adams revben, men andra traditioner förkasta detta”.

Allama Majlisi berättar en tolkningsdiskussion från Abdul Fotuh ar-Riza i tolkningen av Koranens vers 4:01:

”MÄNNISKOR! Frukta er Herre som har skapat er från varandra” han sa: ”Eva är tänkt som hans maka. Det finns två åsikter om Evas skapelse, den första är att Eva skapades ur Adams revben och den andra är att Adams hustru har skapats ur samma natur som honom. Och denna vers är ännu en som säger:

”ETT SÄNDEBUD har nu kommit till er, [en man] ur era [egna] led (”från er själva” – för att vara exakt med det arabiska uttrycket. min anm.).” (9:128).

Då sa Allama Majlisi:

”Skapandet ur samma natur/varelse/väsen betyder från samma pappa/ursprung …”

Det finns en annan möjlighet angående ordet ”min” (= från) att det kan vara en orsakande preposition. Med andra ord betyder det att ”Han har skapat hustrur åt dig …”. Denna andra tanke är i överensstämmelse med Imam Sadiqs ståndpunkt att kvinnan är en självständigt skapelse, precis som mannen.

Lämna en kommentar