Arkiv för kategorin Historien om Satan

Historien om Satan (6)

DEL 6

https://i1.wp.com/www.antiqillum.org/slideshows/Nativities/001.jpg

.

Imam Ali har också sagt följande om Iblis som noterats i Nahjul-Balagha:

”Inbilskheten besegrade honom , så han skröt om sitt ursprungs överlägsenhet över Adam, och han blev fanatisk i sin partiskhet till sig själv. Därför är Allahs fiende ledare för fanatiker, förfadern till de stolta, den som lägger grunden för fanatism. Han argumenterade med Allah om sitt öde, bar arrogansens kläder och tog av ödmjukhetens kåpa.

Ser ni inte hur Allah, på grund av Iblis högmod, förödmjukade honom och på grund av sin arrogans förnedrade honom? Han fördömde honom i denna värld och förberedde elden åt honom, i livet efter detta. Hade Allah velat skapa Adam av ett ljus som stjäl synen och bländar sinnena och hade han velat ge Adam en doft som får en att tappa andan, skulle han ha gjort just det.

Och hade han gjort så skulle alla ha underkastat sig honom, och det skulle ha varit lättare för änglarna att tolerera honom. Men Allah, den mest Upphöjde, prövar Sin skapelse med lite av vad de inte vet för att på så sätt testa dem, för att befria dem från stolthet, för att distansera dem från inbilskhet. På så sätt bör du lära dig en moralisk lärdom av vad Allah gjorde mot Iblis!”

Iblis tillintetgjorde allt det goda han gjort och all hans strävan under så lång tid, för han hade avgudat Allah under sex tusen år, och vi vet inte om det var år ur detta livs beräkning eller ur den beräkning som finns i livet efter detta – allt på grund av ett ögonblick av stolthet.

I sällsynta fall har emellertid Iblis erbjudit goda råd till några få utvalda, då han visste att han inte kunde lura dem. Han gav råd till Noah och Moses:

När Noah åberopade sin Herre att fördöma sitt folk och för att tillfoga straff över dem, kom Iblis till honom och sa: ”O Noah, minns mig i tre situationer, för jag är mycket nära Allahs tjänare under de stunderna: Kom ihåg mig då du är arg, och kom ihåg mig när du måste döma mellan två kandidater, och tänk på mig när du sitter med en kvinna och ingen annan är med dig. ”

När Noah landade med Arken när floden var över, kom Iblis till honom och sa: ”Ingen på jordens yta har gjort mig en större tjänst än du! Du åkallade Allah mot dessa syndare, så du har befriat mig från dem. Ska jag, lära dig två förtjänster? Akta dig för avund, för vad den gjorde till mig. Och akta dig för girighet, för vad det gjorde mot Adam”.

En av de råd Iblis erbjöd profeten Moses var följande: ”Närhelst du funderar på att ge en allmosa, gör det omedelbart. För när en av Allahs tjänare överväger om han betalar något i form av välgörenhet, kommer jag att hålla honom sällskap för att avstå honom från att göra det.”

Vem gör Iblis jobb enklare? Som tidigare nämnt, är ilska på toppen av listan, för när ilska griper tag i någon, kommer allt annat vara för svagt för att använda sunt förnuft, än mindre visdom. Han kommer att vara utslagen och oberäknelig.

Imam Ali (a.s.) skrev ett brev en gång till al-Harith al-Hamadani där han sade:. ”Akta er för ilska, för det är en stor värd för Iblis. Förutom ilska, kvinnor spelar en stor roll i att hjälpa Iblis i att utföra sina planer. Vad jag menar är att folk ska komma tillrätta med sina köttsliga begär till kvinnor som inte är lagligt för dem”.

En gång sa Iblis till Mose: ”O Moses! Du ska aldrig vara i sällskap med en kvinna som inte är tillåten för dig, för ingen man gör så utan att jag kommer att hålla honom sällskap.”

Det var sista delen i Historien om Satan…

Inläggen är utdrag ur boken ”Allah: begreppet Gud i islam” av Yasin T. al-Jibouri

3 kommentarer

Historien om Satan (5)

DEL 5

https://i1.wp.com/www.antiqillum.org/slideshows/Nativities/001.jpg

Iblis Kunya är Abu Murra. När Meckaborna ville mörda Allahs budbärare i en komplott som är mycket väl dokumenterad i historieböckerna, visade sig en man vid namn al-Shaykh al-Najdi för dem. Han var i själva verket ingen mindre än Iblis som antagit formen av denne man och började smida planer tillsammans med de andra.

Han föreslog att man skulle välja en man från varje klan i Mecka för att Muhammeds (a.s.) blod skulle flyta med hjälp av alla klaner, eftersom hans egen klan, Bani Hashim, inte skulle kunna möta alla andra klaner på egen hand om de utförde det själva. Denne al-Najdis kunya var Abu Murra – därför fick Iblis samma Kunya …

Jinnerna äter och dricker, gifter sig och har sina egna sociala system. Några av dem lever i tusentals år. Fristen beviljad Iblis kan läsas om i verser som dessa:

[Iblees] sade: ”Herre! Bevilja mig anstånd till den Dag då [människorna] skall uppväckas från de döda!” [Gud] svarade: ”Du är en av dem som skall beviljas anstånd till den Dag vars ankomsttid är känd [av Mig ensam].”
(Koranen 15:36-38)

Denna respit innebär ett undantag från kravet på att dö, ett uppskov som varar tills Israfil blåser sin trumpet för andra gången, inte den första, med en period av fyrtio år mellan de båda trumpetblåsen.

Jameel ibn Durraj frågade en gång Imam Abu Abdullah al-Sadiq om Iblis – om han var en ängel eller inte. ”Han var INTE en ängel” sade Imamen, ”han var från jinnerna, och han var i sällskap med änglarna. Änglarna betraktade honom som en av dem, men Allah visste att han inte var som de: så när Gud beordrade Iblis att böja sig för Adam, gjorde han vad han gjorde.”

Iblis visste exakt vad han var gjord utav. Att han, till skillnad från de änglar som skapades av ljus (Noor), var han en jinn, skapad av eld: i följande Koranvers erkänner han detta faktum:

” [Gud] sade: ”Vad hindrade dig från att falla ned på ditt ansikte [inför Adam] såsom Jag befallde dig?” [Iblees] svarade: ”Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld, men honom skapade Du av lera.” (7:12)

Den Allsmäktige själv, Skaparen av allt och alla, berättar att Iblis var en av jinnerna i många verser, här är en av dem:

” OCH [MINNS] hur Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam, och hur alla föll ned utom Iblees; han tillhörde skaran av osynliga väsen och han trotsade sin Herres befallning….”. (18:50)

2 kommentarer

Historien om Satan (4)

DEL 4

 

 

https://i1.wp.com/www.antiqillum.org/slideshows/Nativities/001.jpg

.

 

Hur kunde det komma sig att Satan fick beblanda sig med änglarna?

Satan, (som då gick under namnet Azazel) kom från djinnsläktet och levde på jorden med nisnas. Han bad Gud att bli frälst från dessa varelser för att slippa se deras svek mot varandra, och istället få blanda sig med änglarna. Gud beviljade hans begäran.

Här är en berättelse från Ibn Abbas, som kan ge mer beskrivning av Satan innan han gjorde uppror och avvek från Guds väg:

”De tidigare jordborna, jinnerna, spred ofog på jorden och dödade varandra. Då sände Gud Satan, tillsamman med en trupp av Malaika (Änglar), för att förinta dem. Satan och hans medföljande änglar lyckades med uppgiften. Jinnerna förvisades framgångsrikt till öarna i mitten av havet och upp i bergen. Denna framgång gjorde Satan stolt och arrogant. Han sa:” Jag har lyckats med något som ingen annan lyckats med förut.”

Gud visste att detta var ett illvilligt yttrande, men det var inte änglarna medvetna om. På avstånd hade Satan visat dåligt omdöme, då Gud ännu var i färd med att skapa.

Imam Hassan (a.s.) återberättade från sin far Imam Ali (a.s.): ”När Gud ville skapa Adam, beordrade han Jibril att ta en handfull jord ifrån jordens kärna som sedan blandades med sötvatten och saltvatten, då framkom skapelsens naturliga karaktär (den mänskliga tendensen), innan Han andades in dess ande. Så Adam skapades ifrån jordens kärna och placerades i himlen som ett stort berg.”

På den tiden var Satan ännu en av himlens vakter. Han gick in i Adams mun och ut ur hans anus, sedan gick han upp till Adams mage och sa: ”Är det för detta du skapats? Antag att Han (Gud) gör din ställning högre än min, så du inte följer mig. Men om Han gör dig underställd mig så kan jag få hjälp från dig.” Adams kropp stannade i himlen i tusen år, tills Han slutligen andades liv i honom.

En liknande historia återger Profeten som svar på en fråga från Abdullah bin Salam om hur Gud skapade Adam. Han svarade:

”Adams huvud och panna skapades från marken vid Kaaba, bröst och rygg från Jerusalems land, hans lår från marken i Jemen, fötterna från Egyptens och Hijaz jord, hans högra hand från de östra delarna av jorden och hans vänstra hand från de västra delarna. Gud satte honom vid himlens portar. När en grupp änglar gick förbi blev de förvånade och fascinerades av hans skönhet och kroppshållning. Änglarna hade aldrig sett något liknande, eller något som ens liknade den skönhet som Adam bar på.

När Satan passerade förbi Adam såg han det (änglarnas beundran). Han frågade: ”Vad är syftet att du skapades?”, så slog Shaytan på Adam och insåg att den var ihålig. Då trädde Satan in genom Adams mun och kom ut på andra sidan. Då sa Satan till änglarna: ”Detta är en ihålig varelse som inte kan stå, inte heller kan den behålla sin integritet.”

Satan satt på Adams midja och frågade änglarna: ”Tänk om detta är något mer upphöjt än er, vad gör du då?”

Änglarna svarade: ”Vi kommer att lyda vår Herre.”

Då sa Satan för sig själv: ”Vid Allah! Om detta är något mer hedervärt än mig, kommer jag att överklaga och motsätta mig det. Men om jag är mer upphöjd än han – då ska jag förstöra den!”

1 kommentar

Historien om Satan (3)

DEL 3

https://i1.wp.com/www.antiqillum.org/slideshows/Nativities/001.jpg

Många kända personer har haft möten med jinnerna. Bland annat har ett antal av de mest ondskefulla personerna i den islamiska historien haft det. (Läs om sådana möten i Vol. 1 av al-Zamakhshari’s Encyclopedia med titeln Rabee al-Abrar.)

Bland de som stött på jinnerna var Abdullah ibn Mas`d. Både ’Alqamah och Arb som var UmHayyahs söner sägs ha dödats av jinner. Ett annat av jinnernas offer är Sa’d ibn `Abadah ibn Dulaym som dödades år 11 AH/632 AD i sitt eget badhus. Hans lik dök plötsligt upp framför hans familj och en röst hördes recitera två rader poesi på arabiska sägandes:

Vi dödade Khazrajs befälhavare, Sa’d ibn `Abadah:
Med två pilar sköt vi honom, utan att missa hans hjärta.


Jinner kan kidnappa människor
av inget annat skäl än som dum underhållning. Bland dokumenterade kidnappningsfall är en som rör `Amr ibn` Adiyy al-Lakhmi och en annan där Imarah ibn al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzmi, bror till Khalid ibn al-Walid. En man från stammen Uthrah kidnappades en gång av jinner. Abdullah ibn Fa’id ville veta om en sådan händelse eventuellt tillhörde någons hallucination eller fantasier, så han gick för att träffa profeten och frågade honom om det. Profeten Muhammed bekräftade historien.

Låt oss kasta lite mer ljus över denna varelse som har fyllt världen med ofog.

Iblis: Jinnernas ärkebedragare

Att känna till ens fiende är det allra första steget i kampen mot denne. Hur Iblis arbetar, vem som arbetar för honom, hur han närmar sig människor, hur man hanterar hans frestelser och smygande antydningar … är alla ämnen som ska vara på längst upp på allas prioriteringslista.

Låt oss först av allt förklara innebörden av namnet ”Iblis” eller ”Eblis”. Liksom namnet Satan, är det ett arabiskt ord.

Ordets rot: Balasa eller Ablasa (båda dåtid-verb) kommer från ”Allahs barmhärtighet”: Satan förlorade allt hopp om Allahs barmhärtighet, och ångrade sig, därmed fick han namnet Iblis: ett namn som är kopplat till Azazel (som är hans ursprungliga namn).

Innan Satan begick sin synd var han en av änglarna och hette Azazel. Han var en av de boende på jorden, och tillhörde en grupp änglar som kallades för ”jinnerna” *. Ingen bland änglarna var mer flitig eller mer kunnig än honom. När han blev trotsig mot Allah, förbannade Han honom och gjorde honom till en Satan och gav honom namnet Iblis.

(* ordet ”Jinn” enligt flera källor: beskriver de änglar som föreskrevs för att skydda Genna (Jenna) – trädgården där Adam bodde under en mycket kort stund. Enligt vissa uppgifter stannade Adam inte där i mer än sex timmar.)

Innan Iblis fall var han vacker, upphöjd och hedrad och en regent över de nedre himlarna och jorden, och en av innehavarna av Genna. När han föll från Guds nåd förbannade den Allsmäktige honom, deformerade honom och kastade honom bort från hans nåd. Allt detta finns dokumenterat i al-Abari Tafsir. Alla Iblis avkommor är deformerade och fula och den fulaste av alla raser av jinner. Om människor kunde se dem skulle de aldrig ha lyssnat eller lytt dem.

ur ”The Concept of God in Islam” av Yasin T. al-Jibouri

4 kommentarer

Historien om Satan (2)

DEL 2

https://i1.wp.com/www.antiqillum.org/slideshows/Nativities/001.jpg

.

Jinner vistas där människor inte bor: runt öknar, hav, obebodda öar, skogar … etc. Vissa av dem är goda, men de flesta av dem är inte det. Jinner finns också i olika raser. En del raser föder levande ungar precis som människor, andra lägger ägg.

Här är en kort beskrivning av några av dem:

En av arterna kallas SHAQQ. Dessa är djävulska jinner som ser halvt humanoida ut: de älskar att avlyssna resenärer och försvåra för dem. Tre av deras arter är så farliga, att de som utsätts för dem kan förlora sitt förstånd, de är: TABI, QAREEN och KHABIL.

De som bor i haven kallas DILHAB. En annan art, RI’EE, även kallad AARAF, är ofarliga, de älskar att dela med sig av sina kunskaper med människor, så de väljer ut de mest lysande bland människor (i kunskap) till sällskap.

Bland andra skadliga arter av jinner är: ABQAR och SA’LAT, och de gillar att leva i fruktträdgårdar och dungar.

En annan art, GHOOL, föredrar att anta olika former och skepnader för att skada människor.

MARID är också en skadlig art av jinner och så är även NISNAS som ser ut som SHAQQ i form och utseende, de har ansikten som ser ut som människor, men inte exakt.

HATIF är en art som föredrar att använda ljud för att utföra sina rackartyg, de föredrar att ses av människor enbart som former, snarare än varelser.

HAJIS jinner tillämpar en metod med intuition för att kommunicera med människor, och inspirerar dem med onda tankar.

Alla dessa olika arter nämns i Vol. 1 i encyklopedin Rabee al-Abrar av al-Zamakhshari.

Onda jinner är betydligt mindre skadlig än djävlar, ättlingar till Satan. Abu Sulayman har sagt:

”De onda från jinnerna är lättare för mig att hantera än de människor som påverkats av Satan. Satan kan klamra sig fast vid mig och få mig att begå en synd. Men om jag söker skydd hos Allah mot en ond jinn, kommer denne att vara alltför rädd för Allahs namn för att våga komma nära mig.”

Att recitera Surat al-Falaq (kap. 113) och Surat al-Nas (kap. 114) skyddar dig från det onda av båda arter av dessa onda varelser. Abu Sulayman, var en person som folk alltid sökte upp för rådgivning på grund av hans visdom, kunskap och fromhet. En man kom en gång till honom och klagade till honom om antydningar Satan gett honom. Abu Sulayman sade till honom:

”När du känner att Satan är nära dig för att locka dig att göra något förbjudet bör du försöka visa dig glad och upprymd, för när du gör det, kommer han omedelbart att överge dig. Det finns inget Satan hatar mer än att se troende känna sig glada. När du känner dig ledsen, kommer han mångfaldigt att öka din sorg.”

Jinner gillar alltid att sticka näsan i andras affärer, särskilt om när det gäller människor, då de känner stort förakt för dom. Jinner lever och dör, gifter sig och föröka sig, de har sina egna domstolar och rättsväsende, och de har högre och lägre samhällsklasser. De lever mycket längre än människor, och de färdas snabbare än ljusets hastighet. De korsar lätt land och kan tränga igenom väggar och dörrar.

Goda jinner försöker hjälpa människor på olika sätt. De som gör så hålls i förakt av andra jinner som undviker dem och stänger dem ut ur deras samhällen. Magi sker med de onda jinnernas hjälp. De kan ändra sitt utseende mycket lätt och se ut som människor eller djur, de illasinnade försöker dela bostad med människor eller få ut dem från sina hem. Ibland när en jinnfamilj gillar ett hus, kan man lita på att den mänskliga familjen som bor där – förr eller senare – kommer att flytta för inte många jinner vill dela.

Jinner nämns fortlöpande i Koranen. Böcker har skrivits om dem som ger läsaren mer information. Om du vill vara på din vakt från deras ofog, recitera Sura al-Falaq och Surat al-Nas så ofta du kan särskilt innan du går till sängs.

Att bli vän med några goda jinner och få dem att göra dig tjänster är en hel vetenskap, en mycket intressant sådan….

6 kommentarer

Historien om Satan (1)

.

DEL 1

https://i1.wp.com/www.antiqillum.org/slideshows/Nativities/001.jpg

Ämnet jinner är spännande, och förmodligen mest spännande är diskussionen om den värsta av dom: Satan, som är känd som: Iblis (eller Eblis), Azazel eller Lucifer. .

Allah säger: ”och de osynliga väsendena har Han skapat av en bländande eldslåga.” (Koranen 55:15)

Det fanns en gång två andra arter av jinner som antagligen inte skulle kunna bo var som helst – utom på jorden: en som skapats från luft och en från vatten. Adam skapades från jorden, därför levde han också utav jorden och åt av det som odlades på den.

Alla jinner, förutom Iblis och hans avkommor, lever och dör precis som människor gör. Om Iblis (Satan) och hans stam kommer Insha-Allah behandlas senare.

Surat al-Jinn (kapitel 72 i den heliga Koranen) berättar om ett möte mellan Muhammed, Allahs sändebud, och jinnerna som gick för att få träffa Profeten som svar på vad de hade hört från en grupp andra jinner. De råkade passera förbi när de hörde Allahs budbärare recitera den heliga Koranen.

Om denna händelse berättas: ”En natt, medan vi var i Mecka, saknades Allahs sändebud. Vi trodde därför att han antingen dödats eller höjts upp till himlen. Vi gick ut och letade efter honom i dalarna tills vi träffade honom när vi såg honom lämna Heragrotta bakom sig. Vi sa till honom, ”O Allahs sändebud! Var har du varit?! ”

Han sa: ”Ett ombud från jinnerna kom till mig, så jag gick med dem för att recitera Koranen för dom.” Han tog oss och visade oss deras fotspår och bränderna de hade tänt på mötesplatsen. Dessa jinner var fascinerade av vad de hade hört, så de informerat sitt folk, som sedan valde ut en kommitté som fick företräda deras olika nationer i sina sammanträden med Profeten.

Abu Hamza al-Thumali har berättat: En gång bad jag om tillstånd att träffa (Imam) Abu Jafer (Muhammed al-Baqir), och jag fick veta att han redan hade sällskap av några personer och att jag skulle få träffa honom när de hade gått. Jag såg när de gick men kände inte igen någon av dem, inte heller kände jag mig bekväm när jag såg dem.

När de gått fick jag gå in till Abu Jafer. Jag sa till honom, ”Må jag offras för din skull! Är det Banu Umayyahs tid, vars svärd alltid dröp av blod?” Han sa, ”O Abu Hamzah! Det var ett Shiasändebud från jinnerna som kom för att fråga mig om deras trosbekännelse.” Denna dokumenterade händelse visar att jinnerna, liksom människor, också är indelade i Shia och Sunni.

Jinnerna är intelligenta varelser som inte kan ses av alla: De är skapade av rökfri eld, som förblindar de dödliga, förutom några, som på någon nivå, är andligt högre än andra.

Men vissa rättfärdiga människor kan se dem i verkligheten och även bli vän med dem. De kommer till människor i andra former än den som den Allsmäktige först skapat dem i. Alla ser inte likadana ut: vissa är ”vackra” enligt människans krav på skönhet, medan de flesta av dem inte är det.

Förutom Guds profeter och deras ombud (wais), finns även de som har en hög grad av övernaturliga krafter, som också kan se och prata med dem och även dra en hel del nytta åt sig själva och andra från sådan kommunikation.

2 kommentarer