Arkiv för kategorin Den heliga koranen

The Perfect Designer

Hittade denna fantastiska videosnutt hos Regndroppen. Jag citerar henne för hon uttryckte det så bra:

”SubhanAllah(Allt lov och pris tillkommer Allah) Jag rekommenderar alla att titta på detta korta klipp, vare sej muslim eller inte. Det är inte bara islamiska antydningar, det är matematiska beräkningar utav det gyllene snittet

Det handlar alltså om den Perfekta Designern:

1 kommentar

Säger Koranen att män kan slå kvinnor?

Ord som används i Koranen har flera betydelser och innebörder. Vilken som ska användas var kan bara de med insikt om den esoteriska (inre) dimensionen av Guds Lagar utröna.

Ett exempel är ordet ”slå” (eller ”att slå”) = ”dharab,dharabto, dharabton” :

Här finns 4 betydelser.

1. Att gå, att resa, att avlägsna sig, att förmå göra något. ( att ”slå jorden” betyder att man reser t.ex)         ( ”Fi etha dharabton fil ardh”)

(4:101):” När ni går ut (för att kämpa) är det inte fel av er att förkorta bönen….”

2. Att slå (med svärd).

(37:93): ”Och han smög sig fram till dem och slog till dem med hela sin styrka ( så att de gick i stycken).”

3. Att göra en liknelse

(22:73) ”Människor Hör på den liknelse, som här framställs för er…”

4. Att ge ett exempel ( i arabiskan säger man ”att slå ett exempel”)

(43:57) ”När Marias son anförs som exempel (på en gudom vid sidan av Gud), larmar ditt folk (Muhammad)…”

Jag är bara en enkel kvinna utan några som helst ”sheikh”ambitioner, men det hindrar ju inte att jag själv kan fundera lite runt fråga… snarare så är det just vad man BÖR göra, och sedan fråga vidare om sina funderingar.

När det kommer till versen:

(4:34) …”om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och om detta inte hjälper håll er borta från deras nattläger och (som sista utväg) tillrättavisa dem handgripligen”

Här har översättaren valt att översätta ordet ”dharabto” till ”tillrättavisa dem handgripligen”. Varför han väljer detta – liksom de flesta väljer att översätta ordet med – förstår jag inte.Varför inte välja ord som ”avlägsna er” eller ”gå därifrån”.

Som brukligt, inom Islam, är att titta på Profetens Sunnah för att kunna förstå Koranens inre mening, där man inte är helt säker.

Mig veterligen så reste Profeten, han avlägsnade sig från platser, slog med svärd (eller såg till att andra gjorde det), gav exempel och anförde liknelser. Men jag har aldrig någonsin läst en hadith eller hört något ryckte om att han slagit någon kvinna, varken någon inom familjen eller utanför familjen.

Varför väljer man då, undantagslöst, att översätta detta ord i just denna vers med ord som ”tillrättavisa dem handgripligen” ? Finns det någon hadith att visa upp i ärendet? Någon av Profetens traditioner som gått mig förbi?

Om nu ordet ”dharab” inte innehar meningen ”att slå”, varför valde då Gud just det ordet i denna sura, kan man fråga sig?

Man måste beakta den tid och den atmosfär som Koranen blev nedsänd i. Detta var ett folk där kvinnan stod lågt i värde: att slå henne hörde till vardagen. Att använda henne som förbrukningsvara och kunde bli utkastad när hon inte längre var önskvärd, och utbytt mot en annan kvinna – hörde till vardagen. Att begrava flickor, levande, hörde till det normala.

I denna miljö och till detta folk, blev Koranen presenterad först. Tittar man på versen, och valet av ord, kunde det se ut som om Gud gav folket (läs: männen) möjlighet att ha kvar vissa ”traditioner”, men under vissa villkor, då Koranen tydligt ger anvisningar hur han inledningsvis ska gå till väga (dvs anamma tålamodets väg).

Detta sätt att tala till araberna, på arabernas vis, underlättade för många – trångsynta – att lyssna på budskapet, och att tillslut acceptera Islam.

Jag kan tänka mig att om Koranen blivit presenterad hos ett annat folk, där kvinnor stod högre i kurs, skulle Gud valt ett helt annat ord där – i den Suran.

Men, som sagt, för att förstärka den riktiga betydelsen i denna vers måste vi gå till Profeten och hans Sunnah för att avgöra vilken av de olika betydelser av ordet som ska användas i den situationen.

17 kommentarer

Den Heliga Koranen 11

Koranen kommunicerar med världen vi lever i från dag till dag. Människan lever i en värld av mångskiftande karaktär och innan han blir spirituellt förändrad är han ytterst sammanlänkad med denna mångfald.

.

Roten av hans själ är djupt insjunken i denna världen. Därför älskar han den så mycket och finner det svårt att skilja sig själv från den – till Gud. Även om det finns ett fåtal som orkar, så är den stora majoriteten i behov av saker, av mångskiftande natur, för att deras själar är splittrade på tusentals sätt och när sig  på denna värld av mångfald.

Koranen, som är en värld i sig, är även den av mångskiftande karaktär i sina kapitel, verser, ord och bokstäver. Här ligger det geniala i Koranen. Den försöker fånga själen i dess eget spel. Koranen börjar med att spela själens eget spel; spelet att presentera en fasad av mångfald av olika slag, som själen redan är van vid.

.

Själen finner här samma uppdelning och variationer som den känner igen ifrån världen. Men inom Korantexten finns en frid, harmoni och enighet som ger det absolut motsatta till själen emot vad världen kan erbjuda.

.

I den yttre världen springer människan från en sak till en annan, utan att finna den frid han vill känna. Själen rusar från ett begär till ett annat i syfte att finna tillfredsställelse runt hörnet. Ändå är det ett hörn som han aldrig tycks finna.

.

En del muslimska lärde har jämfört Koranen vid ett nät som Gud fångar fiskar med, i detta fall själar. Han spelar fiskens spel… Det gudomliga nätet placeras framför själarna för deras egna vinnings och välbefinnandes skull. Vilket dom dock inte just då inser.

.

Koranen presenterar sig som världen, men inte en värld av splittring och upplösning; utan i allt väsentligt samordnande och enande.

2 kommentarer

Den Heliga Koran 10

Faktiskt, kraften av heliga formuleringar eller fraser finns även i andra traditioner där ett heligt språk förekommer, men inte i religioner där ett sånt språk saknas – inte på samma sätt i alla fall. Där kompenseras istället frånvaron av det stöd som finns i ett heligt språk, av heliga ikoner och symboler som innehåller den ”Gudomliga magin” inom dem.

.

På det mer praktiska planet är en av de svåraste aspekterna av Kristendomen för en muslim att förstå betydelsen av korset. Generellt, förstår inte en muslim varför en kristen bugar inför korset, bär det med sig och, i svårigheter, gör korstecknet.

.

Å andra sidan har kristna samma svårigheter vis-a-vis denna ”magiska” aspekt av Koranen som muslimer bär med sig och läser upp när de söker stöd och skydd. Koranen besitter en nåd (barakah) som egentligen är omöjlig att beskriva eller analysera logiskt.

.

På grund av denna Gudomliga närvaro och välsignelse har den stått sig igenom alla generationer. Den Gudomliga närvaron i texten erbjuder näring för själen. Att skriva av Koran inom Islam kan liknas vid att rita en ikon inom Kristendomen.

Lämna en kommentar

Den Heliga Koranen 9

I huvudsak innehåller Koranen 3 typer av budskap:

.

Först:

Ett doktrinärt lärobudskap. Ett antal doktriner som i strukturen förklarar kunskap av verkligheten och människans position i den. Som sådan finns där upplagt moraliska och juridiska befallningar som är grunden i den muslimska Heliga lagen (Shariah) som angår människans liv i varje aspekt.

.

Den innehåller även metafysik angående Gud, en kosmologi beträffande universums struktur, och människans olika stadier  samt en eskatologi om människans slut och livet efter döden. Den innehåller även en doktrin angående människans liv, om historia, om existensen som sådan och dess mening. Den bär alla nödvändiga läror för människan att veta vem han är och vart han bör gå.

.

Andra:

Koranen är en bok som , åtminstone på ytan, ser ut som en omfattande bok om historia. Den räknar upp historia om gångna års folk, stammar, kungar, profeter och helgon. Om deras prövningar och motgångar.

.

Detta budskap är inbäddat i historiska termer, men riktar sig till människans själ. Den framställer i levande ordalag de med- och motgångar,  prövningar och växlingar som sker i människans själ med hjälp av beskrivningar av försvunna tiders folk; som inte bara är sant angående vissa folk och vissa tider, utan angår själen här och nu.

.

Om Koranen endast var avsedd för en stam som gått vilse i Arabiska öknen, skulle den inte kunnat attrahera oss andra och för oss framträda som relevant och riktigt. Men varje händelse som berättas om varje individ, stam eller ras bär en grundläggande mening som berör oss alla – i alla tider.

.

Hycklaren (munafiq) som splittrar folk och sprider osanning är något som även existerar inom varje människas själ. Liksom människan som gått vilse eller den som följer den ”rätta vägen”; eller den som blir straffad eller belönad av Gud.

.

Alla aktörer som passerar historik i Koranen är också krafter som existerar inom den mänskliga själen. Därför är Koranen en ofantlig redogörelse om människans jordiska existens. Det är en bok som avslöjar innebörden av mänskligt liv, som startar vid födseln och slutar med döden; startar med Gud och återvänder till Honom.

.

Tredje:

Koran innehar en kvalitet som är svårt att uttrycka på modernt språk. Man skulle kunna kalla det en Gudomlig magi, om man förstår denna fras metafysiskt och inte bokstavligt. Koranens formula, eftersom den kommer ifrån Gud, har en kraft som inte är identisk med vad vi lärt oss ifrån den rationellt, endast genom att läsa och recitera den.

.

De är snarare som en talisman som skyddar och guidar människan. Det är därför till och med den fysiska närvaron av en Koran bär med sig nåd o välsignelse (barakah).

.

När en muslim befinner sig i svårigheter läser han vissa verser av Koran som lugnar och tröstar honom. Även när han vill något eller är i behov av något, vänder han sig åter till passande verser från Koranen. Även; när en muslim hälsar på en annan muslim, vare sig de befinner sig i Hindu Kush eller i Atlasbergen använder han formeln Salam, taget ifrån Koranen.

.

Alla dessa ord, fraser och meningar besitter en Gudomlig magi som är sammankopplad med närvaron av det Gudomliga på det heliga språk,  som Han valt att uppenbara sitt Ord på.

Lämna en kommentar

Den Heliga Koranen 8

Koranen innehåller alla vetenskapliga principer, men försöker inte tala om för oss antalet plantor som finns på en kontinent eller antal grundämnen som finns i den kemiska tabellen.

.

Det är meningslöst och faktiskt absurt att försöka finna detaljerad vetenskaplig information i Koranen, så som gjorts av vissa moderna kommentatorer. Lika meningslöst som de försök som gjorts i väst för att sätta vetenskapliga upptäckter i relation med Bibelns texter.

När man väl en gång lyckats finna denna relation med ett fynd inom en viss vetenskap med texten i den Heliga Boken, kan själva vetenskapen redan ha förändrats och man tvingas konfrontera den mycket genanta situationen att ha satt ett evigt budskap i relation med en kortvarig vetenskap som, de facto, inte längre hålls som sanning.

Det Koranen innehåller är principerna inom all kunskap; inklusive astronomi, naturvetenskap, biologi osv… inte dess detaljerade innehåll.

Lämna en kommentar

Den Heliga Koranen 7

Koranens kraft ligger inte i att den uttrycker ett historiskt faktum eller fenomen. Utan ligger i att det är en symbol vars mening alltid är gällande då den innehåller, inte bara ett bestämt faktum under en bestämd tidsera, utan sanningar som –  i sig själva – ständigt är återkommande.

.

De fakta som finns i Koranen bibehåller sin kraft för att de angår oss som en symbol av realiteter som alltid är närvarande. Koranens mirakel ligger i att den besitter ett språk som har verkan att röra människors själ nu, 1400 år efter den uppenbarades, lika mycket som den gjorde då.

Lämna en kommentar