Anser Shia att Koranen är ofullständig?

 

Det finns ett rykte som nått mina öron många gånger och jag vet inte om det är ett wahabiinstpirerat sådant, eller om det är något som alla sunnimuslimer kör med, jag är nyfiken att veta vilket så om någon har någon information om detta så är jag intresserad av att veta. Detta irriterande rykte görs gällande i ett påstående jag precis fått, som en kommentar:

”Att ljuga är en del av Shis (rafidas) religion, hela denna artikel var en stor lögn vill ni veta sanningen om shia (rafida) gå in på islam.nu och lyssana på föreläsningen ”sanningen om shia”.
Shia tror att koranen är ändrad att orginal koranen innhöl 17000 verser dagens koran innehåller 6000 , shia begår shirk och mycket mer, och de hatar alla sahabah utom 7 st. Shi är kuffar de är inte muslimer!”

/Sunnah

SVAR:

På påståendet om att Shia ”hatar alla Sahabah” länkar jag till ett inlägg jag tidigare skrivit i just det ämnet. Det kan läsas i följande inlägg, vilket också är det inlägg som ovanstående kommentar påstår är ”en stor lögn”: PROFETENS SAHABA

Så nästa fråga: Om ”Sunnah”, som gav mig ovanstående kommentar, anser att mitt inlägg angående Profetens Sahaba är ren och skär lögn, så får vi väl se vad hon anser om nedan inlägg om hennes påstående?

Anser Shia att Koranen är ofullständig?

”Om Gud inte visade er godhet och förbarmade sig över er i detta och det kommande livet, skulle förvisso ett hårt straff drabba er för allt [förtal] ni sprider, då ni tar upp på era tungor och för vidare med era munnar sådant som ni inte vet något om; ni anser det vara obetydligheter, men inför Gud är det allvarliga ting. Om ni ändå hade sagt, då ni hörde [ryktet]: ”Det är inte rätt av oss att tala om detta. Stor är Du i Din härlighet – detta är avskyvärt förtal! Gud varnar er för att någonsin återfalla i denna [synd] om ni är [sanna] troende.” [Koranen 24:14-17]

Shia tror inte att det saknas något i Koranen. Det finns några svaga traditioner som kan hävda motsatsen, men sådana rapporter avvisas som oacceptabla.

I sammanhanget kan det vara intressant att påpeka att det däremot finns många traditioner som rapporterats i Sahih al-Bukhari och Sahih Muslim som hävdar att det saknas många verser i Koranen. Inte bara det, dessa Sunni-traditioner påstår att två kapitel med samma längd som kapitel 9 (”Ånger” -al-Bara’ah -med 129 verser) saknas helt! Andra Sunni-traditioner hävdar även att Kapitel 33 (De sammansvurna- al-Ahzab) från början var lika lång som kapitel 2 (Kon)! Andra kapitlet (Kon) är det längsta kapitlet i Koranen. Dessa traditioner hos Sahih al-Bukhari och Muslim presenterar till och med några av de saknade verserna. (Vissa av dessa traditioner tar jag upp nedan, med fullständiga referenser.). Trots det hör man, lyckligtvis, aldrig Shia anklaga sina Sunni bröder och systrar att tro att Koranen är ofullständig. Vi säger istället att antingen är dessa Sunni-rapporter svaga eller fabricerade. Inget annat.

Koranens fullständighet är så obestridligt bland Shia att den största lärde angående hadither inom Shia, Abu Jafar Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Babwayh, känd som ”Shaykh Saduq” (som levde mellan åren 919-991), skrev:

”Vår övertygelse är att Koranen som Allah uppenbarade till Sin Profet Muhammad är samma som den mellan de två omslagen(daffatayn). Och det är densamma som är i händerna på folket, och den är inte större i omfattning än det. Antalet surahs är, såsom allmänt accepterat, 114 stycken … Och den som påstår att vi säger att den är större i omfattning än detta är en lögnare. ” [Shia källa: Shi’ite Creed (al-I’tiqadat al-Imamiyyah), av Shaykh Saduq, engelsk version, sid. 77.]

Det bör noteras att Shaykh Saduq är den största lärde av hadith bland Imami Shia och fick sitt tillnamn av Shaykh al-Muhaddithin (dvs. den då mest framstående av de lärda angående Hadith). Och eftersom han skrev ovanstående i en bok med namnet ”The beliefs of the Imami Shia” är det helt omöjligt att det kan finnas någon giltig hadith som motsäger detta. Det är även värt att nämna att Shaykh Saduq levde vid tidpunkten för Imam Mahdis mindre ockultation och han var en av de tidigaste Shia lärda.

En annan framstående Shia lärd är Allama Muhammad Ridha Mudhaffar i sin bok som behandlar islamisk troslära enligt Shia, skrev :

”Vi tror på att den heliga Koranen är uppenbarad av Allah genom Islams Helige Profet och den behandlar varje sak som är nödvändig för mänsklighetens vägledning. Det är ett av Profetens eviga mirakel vars like inte kan produceras av något mänskligt sinne. Den utmärker sig i sin vältalighet, klarhet, sin sanning och kunskap. Denna gudomliga bok har inte manipulerats av någon. Denna heliga bok som vi än i dag reciterar ur är samma Heliga Koran som uppenbarades för den Heliga Profeten. Den som hävdar något annat är en förbrytare, en ordvrängare, eller har grovt misstagit sig. Alla som har dessa tankegångar har gått vilse, så som Allah i Koranen säger: ”ingen lögn kan komma vid den (Koranen) vare sig öppet eller på hemliga vägar! Nej, den uppenbaras av en allvis Gud, som allt lov och pris tillkommer.” [Koranen 41:42]

Det finns fler exempel men jag väljer att begränsa mig här. Med dessa engagemang ifrån framstående Shia lärda, finns det ingen som helst möjlighet för någon av oss att påstå att något har tillförts eller avlägsnats ifrån Koranen.

Förutom det Gud nämnt i Koranen om dess skydd, kan vi använda vår logik för att härleda samma resultat. Gud sände Sitt sista Sändebud för att visa människor (ända till tidens slut) Hans rätt väg. Därför, om Gud inte bevarade Sitt Budskap, skulle Han ha motsagt Sitt egna löfte. En sådan försummelse skulle självklart vara av ondo, enligt all logik och sans. Därför skyddar Gud sitt Budskap, så som Han beskyddade Moses när han bodde i Faraos hus.

——————————————

Vidare till hänvisningar som utlovats ovan.

Några sunni-traditioner om att Koranen är ofullständig

Det finns vissa traditioner i Sihah Sittah (de sex autentiska sunni-samlingarna) som inte accepteras av shiamuslimska lärda. Bland dem talar några om ändringar som gjorts i Koranen efter Profetens död. Nedan redovisas, hos vissa sunnitiska rapporter, att 345 verser, två kapitel (varav vart och ett är så omfattande som kapitel 9 i längd) saknas i nuvarande Koranen. Här ger jag er några referenser i Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim och andra viktiga samlingar som felaktigt hävdar att Koranen är ofullständig.

Låt mig först börja med Sahih Muslim.

Muslim i den sjunde delen av hans Sahih-bok, i boken om Al Zakat som handlar om dygden av att vara nöjd med allt vad Gud ger och manar folk till denna dygd, rapporterade att Abu al-Aswad berättade att hans far sa:

Abu Musa al-Ashari inbjöd Koranläsarna i Basra, och trehundra av dessa svarade på hans inbjudan och kom. Han talade till dem:

”Ni är läsarna, valda av folket i Basra. Recitera Koranen och försumma den inte. Annars kan en lång tid passera och era hjärtan kommer att hårdna, såsom hjärtat hos dem som kom före er härdades.”

Vi brukade läsa ett kapitel ur Koranen som liknade kapitlet Bara’ah (kap.9) i längd och allvar, men jag har glömt den. Jag minns endast följande ord ifrån kapitlet:

”Skulle en son till Adam äga två dalar fulla av rikedom, skulle han söka en tredje dal, men ingenting annat än mull skulle ändå fylla magen på Adams son.”

Vi brukade även läsa ett kapitel liknande Musabbihat men jag har glömt den. Från det kapitlet minns jag bara följande:

”Troende! Varför säger ni ett och gör ett annat? (Vilket nu finns på ett annat ställe i Koranen 61:2) Ett vittnesbörd skall vara skrivet på din hals, och du kommer att ifrågasättas om det på Domedagen.”(vilket är lite annorlunda än vad som finns på en annan plats i Koranen 17:13)

[Sahih Muslim, Al Zakat, sid 139-140 (arabiska versionen).  (För engelska versionen av Sahih Muslim se kapitel CCCXCI, sid 500, Tradition nr: 2286)]

Det är uppenbart att de ovanstående meningar som Abu Musa nämner inte är ifrån Koranen, är på annan plats i Koranen eller ens liknar någon av Guds ord i Koranen. Det är fantastiskt att Abu Musa hävdar att två (2!) kapitel från Koranen saknas, varav en av dem hade 129 verser. Innan ovanstående tradition i Sahih Muslim står det såhär:

Sahih Muslim (engelska), kapitel 391, Tradition nr 2282: Anas berättade att Allahs budbärare (fred vare med honom) sade: ”Om Adams son skulle ha två dalar av rikedom, skulle han längta efter en tredje. Men magen på Adams son är inte fylld med annat än mull. Och Allah återvänder till han som ångrar sig. ”

Sahih Muslim (engelska), kapitel 391, Tradition nr 2283: Anas bin Malik berättade: ”Jag hörde Allahs budbärare (fred vare med honom) säga detta (meningen i traditionen ovan), men jag vet inte om det här uppenbarades för honom eller inte, men han sade så.”

 Sahih Muslim (engelska), kapitel 391, Tradition nr 2284: Anas bin Malik berättade att Allahs budbärare (fred vare med honom) som sade: ”Om där så fanns två dalar fyllda med guld för Adams son, skulle han längta efter ytterligare en, men hans mun inte kommer att fyllas med annat än damm, och Allah återvänder till honom som ångrar.”

Sahih Muslim (engelska), kapitel 391, Tradition nr 2285: Ibn Abbas rapporterade att Allahs Budbärare (fred vare med honom) sade: ”Om där fanns till Adams son en dal full av rikedomar, skulle han ändå längta efter att äga ännu en precis likadan, och söner till Adam känner sig aldrig nöjd med annat än mull. Och Allah återvänder till honom som återvänder (till Honom). Ibn Abbas sade: Jag vet inte om detta är från Koranen eller inte.  Och i samma berättelsen som nämns utav Zubair sade han: Jag vet inte om detta är från Koranen, och han gjorde inget omnämnande av Ibn Abbas.”

Umar rapporteras också säga att kapitel 33 är ofullständigt:

al-Muttaqi Ali Ibn Husam al-Din, rapporterar i sin *Hadith-bok angående kapitel 33. Han sade att Ibn Mardawayh rapporterade att Huthaifah sa:

”Umar sade till mig: Hur många verser finns i kapitlet al-Ahzab(kap 33)? Jag sa 72 eller 73 verser. Han sa: Den var nästan lika lång som kapitlet ”Kon”, som innehåller 287 verser, och i den fanns versen om stening.”

Om vi tar rapporten från Ibn Mardawayh som Huthaifah tillskriver Umar där han säger att kapitlet som idag har 73 verser, i original var lika lång som ”Kon”, och ta sedan det som rapporteras av Abu Musa, som säger att ett kapitel lika långt som kapitlet Bara’ah med 130 verser) ströks ifrån Koranen, då skulle det alltså innebära att ‘någon’ strukit 345 verser ur Boken, jämfört hur vi läser den idag!

(*Mukhtasar Kanz al-Ummal, tryckt på marginalen av Imam Ahmeds Musnad, vol. 2, sid. 2)

Sahih al-Bukhari

Al-Bukhari noterar i sin Sahih, volym 8, sid 209-210, att Ibn Abbas rapporterade att Umar Ibn al-Khattab sade följande i ett tal som han höll under de sista åren av kalifatet. (För arabisk-engelska versionen av Sahih al-Bukhari se nr: 8817)     

När Umar utfört sin sista Hajj, sade han:  Helt visst sände Allah Muhammed med sanningen och uppenbarade för honom Boken. En av de uppenbarelser som kom till honom  var versen om stening. Vi läste den och vi förstod den. Guds Budbärare stenade och vi stenade efter honom. Jag oroas av att allt som tiden går, så kommer någon säga ”Vid Gud Vi hittar inte versen om stening i Guds bok ”; Således kommer muslimerna att avvika, genom att försumma ett bud som uppenbarats från den Allsmäktige . En annan sak som vi brukade läsa i Guds Bok var: ‘Förneka inte era faderskapet hos era fäder i förakt, eftersom det är en misstro från din sida att skämmas för era fäder’ (min anm:detta skall alltså vara en borttagen Koranvers! )”

Fler referenser av liknande traditioner:
– Musnad Ahmad Ibn Hanbal (i Musnad Umar under rubriken ”Hadith al-Saqeefah”, sid 47, 55
– Sirah av Ibn Hisham (Publ av Issa al-Babi al-Halabi i Egypten 1955) vol. 2, sid. 658

Ovanstående Hadith i Sahih al-Bukhari (Tradition 8817) samt liknande artiklar i Sahih al-Bukhari (Tradition 8816 och 9424 B) nämner alla ”Umars sista Hajj”. Vill man då säga i denna Hadith att ovanstående koranverser tillhör det ursprungliga uppenbarandet till Profeten? Hur lång tid hade, vid tidpunkten av Umars sista Hajj, passerat från Profetens död? Eller från sammanställandet utav Koranen? Observera även att ovanstående verser, som reciteras av Umar själv i ovan tradition, inte finns med i vår nuvarande Koran.

Jag tänker inte fortsätta med fler exempel, men som jag sa, så förkastas dessa traditioner av Shia eftersom de är tydligt ologiska, och står helt i stäv med det faktiska innehållet i Koranen.

Ovan nämnd man, Abdullah-Ibn-Masud, hade en annan uppsättning av Koranen också. Läs följande Hadith och förklara för oss om Koranen Abdullah Ibn Masud var densamma som din Koran.

Sahih al-Bukhari hadith: 6.518:    Berättat av Shaqiq:   Abdullah sade, ”Jag lärde mig An-Naza’ir som profeten brukade recitera parvis i varje Raka.” Sedan ställde sig Abdullah upp och Alqama följde honom till hans hus, och när Alqama kom ut, frågade vi honom (om dessa kapitel). Han sa, ”Det är tjugo suror som börjar ifrån al-Mufassal, enligt Ibn Mas’uds uppställning, och slutar med den surorna som börjar med Ha Mim (kap. 44 – Rök) och ”Vad frågar de varandra om” [78:1]

Sahih al-Bukhari hadith nr 653: Berättat av Ibn Az-Zubair: ”Jag sade till ‘Uthman bin’ Affan (medan han samlade in Koranen) om versen: ”Om någon av er vid sin död efterlämnar hustrur…” [2:240] ”Denna vers har upphävts genom en annan vers. Så varför ska du då ta med den? (Eller lämna kvar den i Koranen)?” ‘Uthman sade: Lämna det som det är, O son från min bror! Jag kommer inte att flytta någonting av det från dess plats.”

Sahih al-Bukhari hadith: 660: Berättat av Ibn Az-Zubair: ”Jag sade till ‘Uthman, ”denna vers som är i Surat-al-Baqarah: ”Om någon av er vid sin död efterlämnar hustrur…”  har upphävts av en annan vers. Varför tar du med det (i Koranen)? Uthman sade.” Lämna det (som det är), O son till min bror, för jag kommer inte att lyfta ut något av det (dvs. ur Koranen) från sitt ursprungliga läge.”

Man kan fråga sig: Om dessa verser påstås tillhöra Koranen, som Sahih al-Bukharis påstår har upphävts, varför saknas de då i Koranen? Hur kan vi rättfärdiga de senaste två traditionerna? Och vidare – hur kan något upphävas efter Profetens död? Om en vers upphävs, måste det finnas en befintlig vers som är bättre än eller lika med den föregående. Detta är nämligen vad Koranen vittnar:

”Varje vers [uppenbarelse] som Vi upphäver eller överlämnar åt glömskan ersätter Vi med en bättre eller en lika god. Vet du inte att Gud har allt i Sin makt?” [Koranen 2:106]

Således är de upphävda och upphävande verserna alltid i par.

Enligt vad ovanstående Sunni-traditioner berättar måste den upphävda versen finnas i Koranen. Det finns en hel del verser i Koranen som är klart angivna i Tafaseer (hos både sunni och shia) som specifika verser som upphävts av den ena eller den andra versen. De enda upphävda verser som inte existerar i Koranen är de som Gud sett till att de bli ”bortglömda” (se ovanstående vers i Koranen). Eftersom de bortglömda verserna inte fanns i Profeten och folkets sinne, är det normalt att dessa verser inte finns med i Koranen, då ingen kunde komma ihåg dem till följd utav Guds vilja.

De traditioner som nämns i Sahih Sittah hävdar dock att vissa verser i Koranen saknas och följeslagarna inte bara minns dem, utan till och med reciterar dem offentligt. Eftersom folk både minns och reciterar dom så kan de inte upphävas, då de inte glömts bort eller att vi har några liknande verser (upphävande kommer i par) i Koranen för dem. Dessutom måste upphävandet ske endast under Profetens livstid, och inte efter hans död.

Men några av ovanstående sunni-traditioner hävdar alltså att vissa följeslagare ansåg att folk, efter Profetens död, har förändrat ord Koranen, dock kommer de inte kunna ändra någonting. De som hävdar att den är Kafir som påstår att Koranen(så som den ser ut idag) är ofullständig, bör först applicera denna dom på al-Bukhari, Muslim och al-Hakim, eftersom de vittnade om att flera sådana absurda traditioner är ”autentiska” och de har även namngett sina böcker ”Sahih” (Sanning)! Detta medan författaren av al-Kafi aldrig hävdat att hans bok är helt autentiskt, men att han också nämnde att de traditioner som motsäger Koranen helt bör avvisas.

Dessutom, låt oss anta att al-Kulaini i sin bok, al-Kafi, hade registrerat vissa traditioner som kan innebära Koranens ofullständighet: Varför bör alla Shia bli anklagad för att tro på en ofullständig Koran? al-Kulaini var inte en ofelbar, och om en forskare som han gör ett misstag i sin redogörelse utav en tradition som senare visade sig vara svag, varför skulle man tillskriva hans misstag på miljontals shiamuslimer? Om en sådan anklagelse är möjlig och tillåten, varför skulle då vi inte anklaga alla sunniter om att tro att Koranen är ofullständig då de är anhängare till Umar, som citerades av al-Bukhari, Muslim, Ahmad Ibn Hanbal och Ibn Mardawayh, att ha sagt att Koranen var ofullständig, och att mer än 200 verser tagits bort? Varför skulle Umar, Aisha, Abu Musa inte anklagas för att vara Kafir då dom alla uppgav att Koranen är ofullständig? Vi anser att Koranen, så som den är nu – den du har i din ägo – är hela Koranen utan subtraktion eller tillägg. Det är en uppenbarelse från den Mäktige, den Prisade. Gud lovade att skydda Den när Han sade: ”Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den! ” [Koranen 15:09]

Det är Koranen genom vilken Sändebudet, och hans Ahlulbeit, befallde oss att testa äktheten hos varje Hadith, och att endast acceptera de Hadither som stämmer överens med Koranen och avvisa de Hadither som motsäger Koranen. Vi anser att den som säger att Koranen är ofullständig, eller att något lagts till, har helt fel. Det som har rapporterat i detta ämne från Umar, Abu Musa, Bukhari, Muslim, Ahmad Hanbal, al-Hakim, och Kulaini förkastas fullständigt och är helt oacceptabelt, om dessa påståenden vill mena att Koranen idag är ofullständig.

Trots att våra Sunni bröder och systrar anser att de har några helt autentiska böcker, så tror Shia att den enda helt autentiska boken är Koranen,, och att alla traditioner som tillskrivs Profeten och Imamerna, är föremål för att noga kontrolleras med Koranen.

Några hänvisningar i denna artikel:
– Sahih Bukhari tryckt av Muhammad Ali Subaih i Egypten
– Sahih al-Bukhari, Arabisk-Engelsk version
– Sahih Muslim tryckt av Muhammad Ali Subaih i Egypten
– Sahih Muslim, Engelsk version
– Mustadrak av Hakim tryckt av al-Nasr i al-Riyadh 1335
– Musnad av Ahmad Ibn Hanbal, tryckt av Sader Beirute Libanon 1969

Från al-islam.org

Annonser
 1. #1 av suzz på 30 maj, 2013 - 23:27

  Hej jag undrar om man får äta ostar som innehåller löpe? Tacksam för svar 🙂

  • #2 av Marie på 31 maj, 2013 - 05:49

   Ja đet är tillåtet att äta ost med löpe.

 2. #3 av Morten på 12 juni, 2014 - 13:18

  Menar du att jag som är shia tror att koranen är ofullständig. Så du tar dig rätten att anklaga andra och provocera mot en folkgrupp, vet du inte att detta är ett brott!!!!!!! Vem har givit dig rätten att prata om min tro och hitta på massor av lögner.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: