Varför ber shia med händerna vid sidorna?

muslim

Detta är en fortsättning på en lista med frågor som en läsare ställde. Ni kan se resten av frågorna HÄR!

Theres frågar:

1. Varför ber shia med händerna nere vid sidorna? (Min man säger att det är för att folket brukade ta saker i händerna o därför sa Ali åt folket att ta ner händerna) Men jag undrar hur en imam kan ändra på en profets ord? En profet får ju ord av Gud, men en Imam är bara lärd och berättar vad det står i Koranen. Så hur kunde Ali ändra vad profeten hade sagt att man skulle göra?

SVAR:

Vi muslimer är upptagna med att gnabbas om huruvida man ska fälla ihop våra armar eller hålla dem efter sidorna under bönen, medan fienden utvecklar metoder för att skära av oss dom.” (Imam Khomeini)

Denna fråga tvistar man inte bara om mellan shia och sunni. Det är även en tvistefråga mellan de 4 sunniskolorna:

Hanafiya instruerar män att hålla sina händer under magen, med höger hand över vänster, och kvinnorna bör placera båda händerna på bröstet.

Hanbalia instruera både män och kvinnor att hålla sina händer under magen, med höger hand över vänster.

Shafi’ia förklarar att Sunnah för både män och kvinnor är att hålla sina händer, höger hand över vänster, och placera dem ovanför magen och under bröstet.

[Källor till ovanstående: Al-Fiqah ‘al-al-Madhahib Al-‘arb’ah, volume 1, page 399-400, by Allamah Abdur Rehman Al-Jaziri. Published: Ulema Academy, Department of Auqaaf, Punjab)]

Imam Malik ger instruktioner om att be med händerna fria. Han anser att det är makrooh, att vika sina armar under de obligatoriska bönerna men anses dock av honom tillåtet under extra-bönerna (nafl). [Källa: Sharah Muslim, volume 1, page 590, published Lahore)]

Ahl-al-hadith anser att de hadith som finns i de fem Sahih böckerna som indikerar att hålla i sina händer, är svaga hadither. De anser att det är sunnah, dvs Profetens sätt, att lägga armarna i kors över bröstet. Och det är samma för både män och kvinnor.

[Källa: Salaat ur-Rasool, page 190, by Maulana Muhammad Sadiq Sialkoti, published Lahore)]

Enligt Bukhari sa Profeten: ”Pray in the same way you have witnessed me praying.”

Nu är det vår uppgift att fokusera på frågan, dvs de fem metoder som finns för bönen hos sunnimuslimerna och vilken som är den rätta metoden som hör till Guds Profet, frid vare med honom. Så när Sunnilärda inte kunde nå en slutsats i frågan, gav några forskare ett märkligt uttalande som noterats av Imam Novi i hans Sharah-e-muslim. Han skriver:

”Imam Ahmad Ozai och Ibn Manzer uppger att en person som ber har rätt att be som han finner lämpligt. Imam Malik säger att en person som ber har rätt att besluta sig för att lägga händerna på bröstet eller han kan låta armarna hänga ovikta medan man ber om han så önskar. På grund av denna tradition ber Malikiter med vikta armar under icke-obligatoriska böner och lämnar sina armar ovikta under obligatoriska böner och detta är också vad Laith bin Sa’ad säger”. (Källa:.. Sharah muslim wih Brief Sharah Novi, vol 2, sid 28, översatt av Maulana Waheed uz-Zaman, Publicerat: Nomani Kutub Khana, Lahore)

Maulana Waheed uz-Zaman Khan skriver i argumentet angående böner i Sharah Bukhari:

”Ibn Qasim har kopierats från Imam Malik om ersaal (att lämna armarna ovikta under bönen) och Imamia följer detta.”
(Källa: Teeser Al-Bari Sharah Bukhari vol 1, sid 489, publicerad: Taj Company, Karachi)

Sådana uttalanden från äldre Sunnilärda skapar förvirring i huvudet på folk. Skall vi göra som vi vill? Vilken typ av beslut är det? Varför rekommenderar Imam Malik vikning av händer i icke-obligatoriska böner och den motsatta metoden i obligatoriska? Var detta normen under Profeten Muhammeds tid?

De välsignade Imamerna brukade be utan att vika sina händer över bröst eller mage och detta uttalande behöver ingen källa eller autentisering. Alla vet det mycket väl. Sheikh Muhammad Bin Yaqoob Kulaini och Sheikh Sudooq skriver att:

”Han (Ja’far as-Sadiq) stod i riktning mot Ka’bah. Han placerade sina händer helt fritt hängande längs hans lår och höll samman sina fingrar och han höll båda fötterna nära varandra.” (Källa: Furu-e-Kafi)

Sunnilärda verkar ha en play-dough liknande uppfattning om metoder för bönen. Så mycket att det inte finns några avgörande beslut om händerna bör knytas på bröstet eller under magen. Maulana Waheed uz-Zaman kommentarer i Ibn Majah:

”Det borde inte finnas någon invändning om detta eftersom Imam Trimzi säger att varje metod har giltighet i de lärdes ögon.”
(Källa:. Ibn Majah vol 1 sid 413-414, utgiven av Mehtab Co, Urdu Bazar, Lahore.)

Medan så mycket flexibilitet finns inom den sunnitiska skolan, så finns där istället en enda solid uppfattning i denna fråga bland Shia lärda som anser att Profeten Muhammed, frid vare med honom, enbart hade en metod för bönen och denna metod har nått oss genom de välsignade imamerna. Också den enda Sunni imamen som föddes och levde i Medina, Imam Malik, har bett på samma sätt, det vill säga att hålla händerna fria vid sidan av kroppen.

Det var kanske baserat på dessa fakta, som den sunnitiska forskaren (PhD) Dr Hameed Ullah skriver:

”Skillnaden som finns mellan Shias och Sunnis sätt att be har ingen väsentlig betydelse. Malikiter ber på samma sätt – med händerna fria. Det innebär att Rasoolullah har bett med båda metoderna vid olika tidpunkter.”
(Källa:. Khutbaat Bahawalpur, av Dr Hameed Ullah PHD, sidan 34, utgiven av Idarah tehqeeqat-e-Islami, Islamabad).

Hur och när ändrades metoden för bönen?

Varje intelligent tänkare skulle naturligtvis vilja veta svaret på ovanstående fråga. Hur blev det så att bönen, grunden för den muslimska nationens enighet, delades i 5 eller 6 olika metoder, och när uppstod detta variga sår inom vår nation?

För att lösa denna fråga måste svaret bli att skillnaden i sättet att be inte uppkom plötsligt, utan långsamt under en lång tidsperiod.

Vi finner i Bukhari och Muslim följande tradition:

”Matraf bin Abdullah berättar att i Basra bad vi efter Hazrat Ali. När vi avslutat bönen, tog en av Rasoolullahs följeslagare, Hazrat Imran bin Hossein, min hand och sade: ”Ali ledde oss i bönen och bad med den metod som användes av Rasoolullah och jag blev påmind om hans bön.”
(Källa:.. Teeseral Bari Sharah Bukhari, vol 1, sid 544) (Källa. Sahih Bokhari Volym: 1. Bok: 12. Bok: Kännetecken för bön. Antal: 753]
(Källa:.. Sahih Muslim med korta Sharah Novi, vol 2, sid 20, översatt av Waheed uz-Zaman)

Så jag lämnar det därhän, eftersom en stunds begrundande om dessa traditioner avlägsnar ytterligare behov av förklaring. Förändringen började under de tidigaste dagarna efter Profetens bortgång och det är därför som Imran bin Hossein sa dessa ord. Varför ska han annars ha yttrat dom?

Så nu går vi vidare till varför förändringen inträffar? Svaret är att om vår Ummah orubbligt fortsatt att använda den enda källan till kunskap, det vill säga, Profetens välsignade avkomma, sedan han lämnat oss, skulle det inte finnas några skillnader i våra angelägenheter. Med flera olika källor är det bara naturligt att skillnader uppstår.

Hur bad Profeten då: Med händerna vikta över bröstet, med vikta händer över magen, med armarna hängades efter sidorna, var kvinnors bön olik männens bön? Hur kan det ha blivit såhär: …en profet, flera Sunnahs?! Du ska en dag svara inför Gud hur du såg denna röra i denna fråga, och ändå fortsatte att praktisera – efter vilka gick du när du beslutade hur du skulle be?

Jabi bin-Samara sa: ”En gång kom Guds budbärare till oss och sa: ‘Varför lägger ni era händer så som hästars svansar när ni ber? Ni måste ta ned dom vid bön!” [Shokani i Neil al-Awtar, vol 2, sid 200] [Sahih Bukhari: Virtues of the Prayer Hall, Vol 1, book 12, nr 751]

Om man funderar över denna hadith, som återfinns hos Bukhari så förstår man att det var en nyhet att be med vikta armar framför kroppen och att denna uppfinnig uppkom ganska tidigt, och det var alltså därför som Jabi bin-Samara yttrade dessa ord. Man hade börjat att utföra bönen på ett nytt sätt sedan Profeten dog och när han såg Imam Ali be, så påmindes han om hur Profeten bad.

Återberättat av Ibn Munzar från Ibn Alzubair, al-Hasan al-Basri och al-Nakh’ey om att Profeten bad utan vikta armar:

”Profeten instruerade Al-Musya’ae hur man ber och han nämnde aldrig något om att lägga höger hand på vänster hand” [Shokani i Neil al-Awtar, vol 2]

Shokani refererar till Ibn Mazar, som var en av Al-Bukharis lärare: ”Det finns ingen bevisad tradition ifrån Profeten om att vika sina händer framför kroppen, därför är det upp till den bedjande ifall de vill hålla sina händer vikta eller ovikta.”

Nu kan vi fråga oss själva: vad är det som ger oss rätten att hitta på nya traditioner angående religionen? Vi kan se att vissa lärde påstår, utan belägg för det, att man ska hålla händerna framför magen/bröstet. Dom gör det till ett ”fritt val” hur man ska be. Ändå kallar man det för Profetens Sunnah!

Berättat om Aisha:” Hon brukade avsky hur man skulle hålla händerna vid sidorna under bönen, hon sa att det var så judarna brukade be.” [Bukhari, vol 4, bok 56, nr 664]

Denna tradition visar att det fanns Sahaba eller Tabeen, under Aishas tid, som bad med händerna nedsläppta vid sidorna.

Abdul Wahab Sherani skriver i sin bok Meezan al Kubra al-Ahmer, vol 1 sid 57: ”Att be med vikta armar och händer över bröstet visar en stor distinktion hos stora människor så som helgon eller lärda. Människor av lägre rang bör använda sig utav Malikis sätt att be, med händerna vid sidorna.”

Nu är min frågan självklart: Hur kan det komma sig att Profeten, Rahmat el alameen, var utav människor av ‘lägre rang’? Enligt ovanstående hadither från Bukhari samt enligt Abdul Wahabs egna påstående?

Vi fortsätter vidare:

”Att stå med öppnade armar i bönen är Rafidahs Madhab(dvs shias sätt), vi viker våra armar och orsaken är att motsätta oss shias sätt” [Sunnikälla:Fatah al Qadeer, vol 1, s.250, Dhikr Salat OCH Kifaya Sharh Hidayah, vol1, s.250, Zikr Salat]

Och när det gäller Eid samt begravningsbönen låter det såhär: ”Sunnah i begravningsbönen och Eid är att stå och be med öppna armar. Fadheli Abu Ali al-Nasafi, al-Hakim och Abdulrahman sa: I sådana fall är det Sunnah att motsätta sig Rawafidh(shia), då de ber med sina armar öppna.” [Källa: Fatah al Qadeer, vol 1, s.250, Dhikr Salat]

Här erkänner man att det rätta sättet(Sunnah) enligt Profeten att be Eid och begravningsbönen är så som shia ber den, men bara för att man inte vill vara som shia så gör man på motsatt sätt, dvs ber med vikta armar!! Deras syfte här är alltså inte att göra så som Gud vill och som Profeten gjorde, utan man vill helt enkelt vara trotsiga emot shiamuslimer. De erkänner det till och med. Jag hoppas att syftet är giltigt på domdagen när de står inför Gud också.

Jag kan fortsätta länge på detta sättet och visa på hadither ifrån sunniböcker att man SKA be med armar vid sidorna(enligt Sunnah), och att Maliki(en av sunniskolorna) och Shia ber på det korrekta sättet. Men jag slutar här. Vi kan dock konstatera att det inte är Imam Ali som har ändrat på något, det är efterkommande sunnimuslimer som har ändrat på sättet att be. Det är som du säger; vi ska följa Guds order, och det gör vi genom att följa Profetens exempel, och när du ser oss be – då ser du även sättet som Profeten bad på.

Annonser
 1. #1 av Amina på 24 maj, 2013 - 18:09

  TACK:)

  • #2 av Marie på 24 maj, 2013 - 18:15

   Vassego Darling 😉

 2. #3 av zana på 25 maj, 2013 - 23:56

  heeej jag har en fråga jag ska fasta under ramadan inshallah men jag ber inte kan man inte fasta då??

  • #4 av Marie på 27 maj, 2013 - 10:29

   Hej zana,
   Självklart kan du fasta under Ramadan månad även om du inte ber. Men jag bara undrar varför du vill fasta under denna månad om du inte tänker be? Det är att inta en besynnerlig ställning till det hela. En av grunderna i utövandet av religionen är bönen. Det är något som man ska utföra varje dag. Om man av någon orsak missat bönen så måste man senare be den som skuld så fort man kommer ihåg det.

   Att fasta utan att be är som när man ska uppför en riktigt lång trappa och istället för att använda varje trappsteg ända upp till trappans slut, så hoppar man över 3-4 trappsteg åt gången. Man kommer då att finna att efter halva vägen upp så darrar benen och man kommer knappast att orka hoppa i samma fart hela vägen upp. Väl uppe så har förmodligen allt syre försvunnit från huvudet, och mjölksyran i benen gör det omöjligt att stå stadigt.

   Om du vill fasta under Ramadan månad för att finna mer andlighet, du vill komma närmare Gud och därmed närmare dig ‘själv’, så är det inte att rekommendera att börja med fasta. KANSKE det är en ingång till dig att börja be under vägens gång, så jag tycker ändå att du ska fasta. Men att planera att man ska fasta, och planera att samtidigt inte be – det tycker jag låter konstigt. VARFÖR skulle man inte be?! Är det jobbigt att be? Om du är villig att ta dig det långa besväret att vara utan mat och dryck i nära 18 timmar så kan jag inte se hur det kan vara jobbigt att gå ur sin vanliga dagliga rutt, gå åt sidan, tvätta wudhu och ställa sig och be. En bön, om du bara uträttar själva bönen, tar inte mer än 3-5 minuter. Jag tror säkerligen att det är mindre ”besvärligt” än att gå utan mat och vätska hela dagarna.

   Att börja med fastan, utan allt annat som finns i grunden i praktiserandet av islam, är som att hoppa till åttonde(eller kanske till och med tjugonde) trappsteget direkt! Man måste ta ETT trappsteg åt gången, för att lägga grunden i sin väg mot Gud. Första steget handlar inte ens om bön eller fasta, första trappsteget är att ta hänsyn till andra, både människor och djur; t.ex om du går på vägen och så ser du trasigt glas eller spikar som ligger på marken, då tar du upp dom och ser till att dessa hamnar på ett säkert ställe där de inte kan orsaka skada till någon varelse. Det är första steget på trappan som man ska jobba sig upp på, om man vill följa Guds väg. De som inte har den nivån kan ha svårt att hoppa till bönen och fastan och hålla kvar vid dessa två livet ut. Man måste lägga grunden först.

   Det är bra att du beslutat dig för att fasta och jag tycker du ska göra det för det kan fungera som en öppning för dig, men eftersom du inte har bönen kan det hända att du inte härdar ut hela vägen. Som sagt, trappan blir tyngre att gå ju färre steg du använder dig utav för att komma dig till toppen. Jag tycker att du ska bestämma dig redan nu för att be och fasta under Ramadan månad. Se dig som en kämpe, en krigare, som slåss mot dina egna begär under en hel månad. Förhoppningsvis håller det i sig resten av livet.

   Lycka till :)!

 3. #5 av Theres på 27 maj, 2013 - 12:53

  Assalamu alaikum Marie!
  Jag vill tacka dig för de svaren som du hittills har gett mig på mina frågor!

 4. #6 av Tasnim på 31 maj, 2013 - 10:55

  Salaam aleykum. Detta är en ickefraga egentligen och inget som de sunnitiska skolorna ”tvistar” om. Det handlar helt enkelt om skolornas metodik. Malikiskolan lägger större vikt vid vad som var brukligt i Medina än enstaka hadither, de andra skolorna använder hadith som bevis för att halla händerna över bröst/mage. De erkänner dock att det är sunnah att be med händerna utmed sidorna ocksa, precis som det är tillatet enligt malikiskolan att be med de över magen. I vilket fall som helst är dessa skillnader inget som paverkar bönens giltighet.

  • #7 av Marie på 31 maj, 2013 - 11:55

   Wa aleykum salam Tasnim,
   Nu är det ju såhär att de som argumenterar mest i detta ämne är de som säger att om man ber med händerna vid sidorna så är bönen ogiltig – trots att det tillhör Profetens Sunnah, helt enligt deras egna källor, som du också säger. De är inte sena att kalla oss för kafir, baserat på just detta sätt att be, då de ju anser att bönen vi ber är ogiltig och därför lever vi ett liv utan bön och enligt deras logik är vi då följaktligen ”kafir”!

   Dessa muslimer är samtidigt extremt petiga i hur man som muslim ska klä sig; och de klär sig ”enligt Profetens Sunnah” som de säger, och då menar de att Profeten bar långa skjortor och byxor som passar bäst om man inväntar högvatten inom en snar framtid. Om de nu är så himla noga med att klä sig som de anser att Profeten klädde sig, varför är de inte då mer noga med att be så som de vet att Profeten bad?! Vad är viktigare: bönen eller längden på byxorna? Finner inte du det märkligt?

   • #8 av Tasnim på 31 maj, 2013 - 20:22

    Den lilla minoritet som säger detta säger även rätt mycket annat konstigt.. 😉 Bland annat sa sprids myten om att malikiter ber pa detta sätt för att Imam Malik bad sa, pa grund av att han blev torterad sa att hans armar blev skadade. Med andra ord följer vi da Imam Malik istället för var Profet, enligt dom. Knas.Detta förutom att det med hans pastadda skada överhuvudtaget inte är sant..

    Det är egentligen rätt basic fiqh att veta att sadl inte ogiltigförklarar bönen, men visst är det lättare att klanka ner pa andra än att lära sig vad som gäller.. 😛

    Som sagt, de andra rättsskolorna följer hadither som bevis i detta, sa de ber som Profeten bad. Vi säger inte att en rättsskola har mer rätt, alla är giltiga och har sina bevis. Delade meningar de lärde sinsemellan är en nad, inget negativt.

 5. #9 av H på 15 juni, 2013 - 19:07

  Ahl al-bayts praxis är att be med händerna längst sidorna, det är tydligt både från den sunnitiska och shiitiska hadithlitteraturen. Väldigt många från salaf bad med händerna längst sidorna. Det finns sahih-hadither i sunnitisk litteratur som visar att Profeten (Frid vara med honom) bad med händerna längst sidorna. Vidare var det Medinas praxis att be med händerna längst sidorna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: