Vem är denne, ständigt citerade, Abu Huraira?


.

En sak jag lagt märke till länge är att många sunnimuslimer refererar hadither ifrån en person som heter Abu Huraira. Jag har länge funderat på vem denna person är så jag har läst på litegrann:

Mu’awiyah Bin Abu Sufyan organiserade en grupp från Profetens följeslagare i syfte att fabricera hadither. Bland dem som hittade på många smutsiga hadither mot Ali var Abu Huraira, Amir bin As och Mughira Ibn Shaba. Detta är inte ett påfund ifrån shiamuslimer utan även Profetens fru Aisha och den andra Khalifen Umar ansåg Abu Huraira vara en opålitlig person.

Abu Huraira gick en gång in i Kufa moskén och såg en enorm samling av människor som hade kommit för att välkomna Mu’awiyah. Han ropade till publiken: ”O alla människor i Irak, tror ni att jag skulle berätta en lögn i emot Allah och Hans Profet och köpa helvetet åt mig själv? Lyssna på mig vad jag har hört från profeten: ”Varje profet har en Haram (helig boning/stad/ställe) och min Haram är Medina. Den som ansvarar för en innovation i Medina är förbannad av Gud, hans änglar, och hela mänskligheten. Och jag svär vid Allah att Ali var ansvarig för en innovation.”

Han menar att Ali hetsade fram oenighet bland folket och därför, enligt vad Abu Huraira sagt säger profeten att han bör förbannas. När Mu’awiyah fick kännedom om detta (att Abu Huraira gjort en sådan sak för honom och dessutom gjorde det i Alis egen syad Kufa), sände han efter honom, gav honom en belöning, och gjorde honom till guvernör i Medina.

Är inte hans missgärningar tillräcklig för att bevisa att han förtjänar fördömande? Är det okej att en man, som behandlar den mest ädla av kalifer illa, betraktas som from helt enkelt därför att han en gång hade varit en följeslagare till Profeten?

Det finns många argument till stöd för att Abu Huraire inte bör betraktas som en av de fromma. En av dem är att om man missbrukar Profeten bör, enligt båda skolorna(sunni och shia), denne personen fördömas. Enligt en hadith sade Profeten: ”Den som sårar Ali, har sårat mig och den som sårat mig har sårat Allah.” [Mosnad ibn Hambal, vol. 3, s. 483] 

Det är tydligt att Abu Huraira var en av dem som inte bara sårade Ali bin Abu Talib, men som tillverkade hadither för att förmå andra att skada honom.

Abu Huraira och massakern på  muslimer

Vi fördömer också Abu Huraira för hans maskopi med Busr Ibn Artat i massakern av tusentals muslimer. Om detta har rapporterats av deras egna historiker, däribland Tabari, Ibn Athir, Ibn Abi’l-Hadid, Allama Samhudi, Ibn Khaldun, Ibn Khallikan och andra som Mu’awiyah Ibn Abu Sufyan skickade den grymma Busr Ibn Artat med 4000 syriska soldater till Jemen via Medina för att krossa folket i Jemen samt Alis följeslagare. Gärningsmännen mördade tusentals muslimer i Medina, Mekka, Taif, Tabala (en stad i Tihama), Najran, Safa och dess förorter. De skonade varken de unga eller gamla från Bani Hashim eller Alis följeslagare. De mördade även Profetens kusin Ubaidullah Bin Abbas, (s0m av Ali utsetts till guvernör i Jemen), två små söner.

Det sägs att mer än 30.000 muslimer dödades på order av denna tyrann. Bani Umayya och deras anhängare utförde dessa vansinniga illdåd. Den, av vissa älskade, Abu Huraira bevittnade denna slakt och var inte bara tyst utan aktivt stödde det. Oskyldiga människor, som Jabir bin Abdullah Ansari, och Abu Ayyub Ansari sökte skydd. Även Abu Ayyub Ansaris, som var en av Profetens främsta följeslagare, hus sattes i brand. När denna armé vände sig och började gå mot Mecka, var Abu Huraira i Medina.

Nu ber jag er att berätta, i Allahs namn, om denna bedrägliga man som hade varit i sällskap med den heliga Profeten i tre år, och som berättat mer än 5.000 hadither från Profeten men inte hade hört den berömda hadithen angående Medina?

Ulema inom både sunni och shia (som Allama Samhudi i Ta’rikhu’l-Medina, Ahmad Bin Hanbal i Musnad, Sibt Ibn Jauzi i Tadhkira, sid 163) har citerat från den Helige Profeten, som upprepade gånger sagt:

”Den som hotar folket i Medina med förtryck kommer att hotas av Allah och kommer att vara förbannade av Allah genom sina änglar, och mänskligheten. Allah kommer inte att acceptera något från den personen Må han förbannas som hotar folket i Medina. Om någon skadar folket i Medina, kommer Allah smälta honom som bly i elden.”

Så varför gick Abu Huraira med i armén som ödelade Medina? Varför tillverkade han hadithet mot efterträdaren till Profeten? Och varför hetsade han folk att smäda den man om vilken Profeten hade sagt: ”Att såra honom är att såra mig?” Vi kan ju alla själva avgör om en man som egenhändigt knypplade ihop hadither i Profetens namn, inte är förbannad av Allah.

Omar och Abu Huraira

Är jag elak mot Abu Huraira? Är shia orättvisa och ond gentemot honom? Den första människan som var elaka mot Abu Huraira var dock den andra kalifen, Umar Bin Khattab.

Ibn Athir och Ibn Abi’l-Hadid i sin Sharhe-Nahju’l-Balagha, volym III, sid 104 (tryckt i Egypten), och flera andra har rapporterat att kalifen Umar utsåg Abu Huraira till guvernör i Bahrain år 21 A.H. Folk började snart informera kalifen att Abu Huraira hade samlat stora rikedomar och hade köpt många hästar. Därför avsatte Umar honom år 23 AH och tillkallade honom till sig. Så snart Abu Huraira trädde in till domstolen, sade kalifen: ”O Allahs fiende och fienden till Hans Bok (Koranen): Har du stulit Allahs egendom?!”

Abu Huraira svarade ”Jag har aldrig begått stöld, men folket har gett mig gåvor.” Ibn Sa’ad i Tabaqat, volym IV, sid 90, Ibn Hajar Asqalani i Isaba, och Ibn Abd-e-Rabbih i Iqdu” l-Farid, volym I; skriver att kalifen sade: ”När jag gjorde dig till guvernör i Bahrain, hade du inte ens skor på fötterna, men nu har jag hört att du har köpt hästar för 1600 dinarer. Hur anförskaffade du denna rikedom? Han svarade, ”Det var mäns gåvor vars avkastning har mångdubblats.” Kalifens ansikte blev rött av ilska, och han piskade honom så våldsamt att hela Abu Hurairas rygg blödde. Han gav order att de 10.000 dinarer som Abu Huraira hade samlat på sig i Bahrain skulle tas ifrån honom och deponeras till Baitu’-Mal (statskassan).

Men detta var ju bara en avstickare, tycker ni? En gång är ju ingen gång, och ingen människa är fullkomlig, säger ni kanske…? Men detta var inte första gången som Umar slog Abu Huraira.

Muslim skriver i sin Sahih, volym I, sidan 34, att under Profetens tid, slog Umar Bin Khattab Abu Huraira så svårt att denne senare föll ner på marken. Ibn Abi’l-Hadid skriver i sin kommentar till Nahju’l-Balagha, volym I, sid 360: Abu Ja’far Asqalani har sagt. ”Enligt våra stora män var Abu Huraira en elak man, de hadither som berättats av honom är oacceptabla. Umar slog honom med en piska och berättade för honom att han hade förändrat hadither och hade tillskrivit Den Heliga Profeten falska uttalanden.”

Ibn Asakir i sin Ta’rikh Kabir och Muttaqi i sin Kanzu’l-Umma återrapporterar att Kalifen Umar piskade honom, tillrättavisade honom och förbjöd honom att berätta hadither från den Heliga Profeten. Umar sade: ”Eftersom du berättar hadithet i stora mängder från den Helige Profeten, passar du bara för att tillskriva honom lögner (Dvs, man förväntar sig att en ond man som du att enbart uttala lögner om den heliga profeten.) Så att du måste stoppa att berätta Hadither från Profeten, annars skall jag sända dig till Dus-området ”. (En klan i Jemen, som Abu Huraira tillhörde.)

Ibn Abi’l-Hadid, i sin kommentar till Nahju’l-Balagha, volym I, sid 360 (tryckt i Egypten) rapporterade från hans lärare, Imam Abu Ja’far Asqalani, att Ali sade: ”Akta er för den största lögnaren bland folket, Abu Huraira Dusi.”

Ibn Qutayba i Ta’wil-e-Mukhtalifu’l-Hadith och Hakim i Mustadrak, volym III och Dhahabi i Talkhisu’l-Mustadrak och Muslim i hans Sahih, volym II, rapporterar om vad som kännetecknar Abu Huraira: alla säger dom att Aisha upprepade gånger opponerade sig mot honom och sade: ”Abu Huraira är en stor lögnare som fabricerar hadither och tillskriver dem till den Heliga Profeten.”

Kort sagt, det är inte bara vi, shia, som har avvisat Abu Huraira. Enligt kalif Umar, Imam Ali, Ummu’l-mu’minin Aisha och andra följeslagare och anhängare till Profeten sa alla att han var helt otillförlitlig. Till följd av detta avvisar i allmänhet Sheikher av Mu’tazilites och deras imamer och Hanafi Ulema hadither som återberättats av Abu Huraira. Dessutom, i sin kommentar till Muslims Sahih, betonar Nadwi i  volym IV, just denna punkt: ”Imam Abu Hanifa sa: Profetens följeslagare var i allmänhet fromma och jag accepterar alla hadither som bevisligen berättats av dem, men jag accepterar inte hadither vars källa är Abu Huraira, Anas Ibn Malik, eller Samra Bin Jundab. ”

 1. #1 av Happy på 10 april, 2012 - 19:14

  Jazak Allah khair syster. MashaAllah, mkt informativ. Tack.

 2. #2 av Roose på 11 april, 2012 - 14:51

  In Defense of Abu Hurayrah – The Narrator of Hadeeth
  by ‘Alî ibn Mehdî ibn Mutlak al-Timîmî

  Print Version | << Back
  Muslim in his Saheeh in Volume 1, writes that during the time of the Prophet (PBUH) Umar bin Khattaab beat Aboo Hurayrah for fabricating lies.
  In Volume 2 of Saheeh Muslim, he quotes 'Aa'ishah ra, "Aboo Hurayrah is a great liar who fabricates ahaadeeth and attributes them to the holy Prophet."
  In Volume 4 of Saheeh Muslim, Nadwee says "Imaam Aboo Haneefah said, 'The Companions of the Prophet (saw) were generally pious and just. I accept every haeeth narrated by them, but I do not accept the ahadeeth whose source is Aboo Hurayrah, Anas ibn Maalik, or Samrah ibn Jundab.'" I have the following comments:
  (1) It is obvious from the initial post that the information quoted is a poor rephrasing of some well known incidents surrounding Aboo Hurayrah's life – radiyallahu 'anhu – which have been addressed by the scholars. These events are often used to discount Aboo Hurayrah's veracity and thereby negate a large section of the Sunnah.
  The two prominent sources in contemporary times for raising these allegations against Aboo Hurayrah are the Shee'ah and the students of the orientalists.
  As for the former, many of these allegations are to be found in the work, Aboo Hurayrah, by the Lebanese Shee'ee author, Abd al-Husayn Sharaf ul-Deen al-'Amalee.
  Aspects of this work were refuted by Dr. Muhammad Ajaaj al-Khateeb (Professor at the University of Damscus, Colleges of Sharia and Education) in his Master's thesis, al-Sunna Qabl al-Tadween (Cairo: 1483/1963) and also in his work, Aboo Hurayrah Raawiya al-Islaam (Cairo: 1962).
  Regarding the latter, most of the arguments of the Orientalists were summarized by Mahmud Abu Rayyah of Egypt. In his work, Adwa' 'alas-Sunnat-il-Muhammadeeyah (Cairo: 1377/1958), Abu Rayya attempted to show that the Sunnah is fabricated in the whole and toward that aim he raised questions on Aboo Hurayrah's veracity.
  When Abu Raya's book first appeared, a number of scholars addressed his arguments. The most prominent responses were
  Dr. Mustafaa as-Sibaa'ee (founder of the Muslim Brotherhood in Syria), in his thesis, al-Sunna wa Makanatuha fit-Tashree' al-Islaamee, (Cairo: 1380/1961);
  Shaykh 'Abdur-Razzaq Hamza (the head of Darul-Hadeeth in Makkah and Imaam of Masjid al-Haram), Zulumat Abi Raya amam Adwa' al-Sunnah al-Muhammadeeyah, (Cairo: n.d.); and
  The definitive response by Shaykh 'Abdur-Rahmaan ibn Yahyaa al-Mu'allamee al-Yamanee (the Librarian of Masjid al-Haram), al-Anwaar ul-Kaashifah lima fee Kitaab Adwaa' 'ala al-Sunnah min al-Zallal wa l-Tadleel wa l-Mujaazafah, (Cairo: 1378) – may Allah have mercy with them all.
  (2) It should be noted that pertaining to most of the objections raised against Aboo Hurayrah, there exists a definitive defense written by the Iraqi Muslim Brotherhood scholar, 'Abdul-Mun'im Saalih al-'Alee al-'Izzee, entitled Dif'a 'an Abee Hurayrah (Baghdad: 1393/1973). In this work, al-'Izzi reviewed, page by page, over 110 classical works (most of which are in a number of volumes, extending thousands of pages) with the aim of collecting everything related to Aboo Hurayrah.
  With regards to the three specific objections raised against Aboo Hurayrah in the post, the response is as follows:
  (3) 'Umar never beated Aboo Hurayrah during the lifetime of the Prophet – sallallahu 'alaihi wa sallam – for lying against the Prophet.
  However, both 'Abdul-Husayn al-'Amalee (p. 268) and Abu Rayya (pp. 163, 171) report that 'Umar struck Aboo Hurayrah with a shield for relating too many hadeeth upon the Prophet – sallallahu 'alaihi wa sallam – and accused him of lying. The source of this incident is not Saheeh Muslim, but rather a Shee'ee text, Sharh Nahj al-Balagha, by the Shiite Mu'tazilite Ibn Abi al-Hadid who quotes Abu Ja'far al-Iskafi. Abu Ja'far al-Iskafi is a third century, Shiite Mu'tazalite. Al-Iskafi relates this incident with no chain or authorities (sanad). And thus this is an unverified historical incident that appears centuries after the deaths of 'Umar and Aboo Hurayrah. And moreover it is found in the works of those who harbor religious animosities against Aboo Hurayrah and adverse theological positions toward the Sunna. (See: al-Mu'allamee, al-Anwaer al-Kaashifah, pp. 152-153, al-Khateeb, al-Sunnah Qabl al-Tadween, p. 457, al-'Izzee, Difaa' 'an Abee Hurayrah, p. 123)
  Historically, the Jahmee, Bishr al-Mareesee was perhaps the first to claim that 'Umar said that "the greatest liar among the narrators of hadeeth is Aboo Hurayrah." To this fabrication, Imam al-Darimee responded, "How could 'Umar accuse him of lying against the Messenger of Allah – sallallahu 'alaihi wa sallam – and [at the same time] place his in charge of important posts. Had [Aboo Hurayrah] been thought of by 'Umar – radiyallahu 'anhu – as [al-Mareesee] claimed, 'Umar would not have entrusted [Aboo Hurayrah] with the affairs of the Muslims, placing him in charge, time and time again."
  Also, ad-Darimee rhetorically asks al-Mareesee, "If you were truthful in your claim, then expose [to us] who narrated such. You will not be able to expose a trustworthy narrator." (See al-Darimi, Radd al-Imaam al-Darimee 'Uthmaan ibn Sa'eed 'alaa Bishr al-Mareesee al-'Aneed, pp. 132-135.)
  Interestingly, al-'Izzee shows that a number of grandsons of 'Umar related hadeeth from Aboo Hurayrah from the Prophet – sallallahu 'alaihi wa sallam. Among whom: (a) Salim ibn 'Abd Allah ibn 'Umar, who in Saheeh al-Bukhaaree alone relates three hadeeth; (b) and Hafs ibn 'Asim ibn 'Umar, who in Saheeh al-Bukhaaree alone relates eleven hadeeth. al-'Izzi comments (p. 123), "Did they not hear from their fathers that their grandfather considered Aboo Hurayrah a liar?"
  (4) 'Aa'ishah – radiyallahu 'anha- never accused Aboo Hurayrah of lying. However, there do exist a number of incidents where she corrected Aboo Hurayrah for erring in the hadeeth he transmitted. This was not unique for Aboo Hurayrah, but rather 'Aa'ishah corrected a number of the Companions. Imaam al-Zarkashee (794 A.H.) has gathered and commented upon all the statements wherein which 'Aa'ishah corrected another of the Prophet's companions in his al-Ijaba li Irad ma Istadraakahu 'Aa'ishah 'ala -Sahaabah.
  Of these criticisms by 'Aa'ishah, there exists one in Saheeh Muslim (Cairo: Vol. 3, p. 137). Specifically that Aboo Hurayrah related that the individual who at dawn (fajr) is in a state of sexual defilement, he is not permitted fast. When 'Aa'ishah and Umm Salamah were questioned regarding this they informed that the Prophet – sallallahu 'alayhi wa sallam – during the month of Ramadan would awake at dawn in a state of sexual defilement not due to a dream (i.e., due to having sexual relations) and fast. When Aboo Hurayrah was later questioned as to his source, he informed that he heard that from al-Fadl ibn 'Abbas and not the Prophet – sallallahu 'alayhi wa sallam – directly.
  Az-Zarkashee (Cairo: p. 57) informs that the ruling delivered by Aboo Hurayrah was initially the ruling given by the Prophet -sallallahu 'alayhi wa sallam – but was later abrogated. This abrogation it seems did not reach Aboo Hurayrah. That the ruling was abrogated is echoed in the verses regarding the permissibilty of sexual relations with one's women during the night of Ramadan.
  Moreover, it should be noted that a number of the leading scholars among the second generation (taabi'een), held the same opinion of Aboo Hurayrah. Among them was 'Aa'ishah's nephew, 'Urwah ibn al-Zubayr. It seems that 'Urwah interpreted 'Aa'ishah's statement to indicate a ruling specific to the Prophet -sallallahu 'alaihi wa sallam – and not general for the umma. This opinion was also held by Taawoos, 'Ataa', Saalim ibn 'Abd Allah ibn 'Umar, al-Hasan al-Basree, and Ibraaheem al-Nakha'ee. And thus we see this opinion among the scholars of the tabi'in in the cities of Makkah, al-Madeenah, al-Basra, and al-Koofah.
  Moreover, there are incidents which show that 'Aa'ishah did not consider Aboo Hurayrah to be a liar even if she corrected him at times. Among which is that 'Aa'ishah confirmed a hadeeth related by Aboo Hurayrah regarding the reward for following a funeral bier which was questioned by Ibn 'Umar. This is reported by al-Bukhaaree and Muslim. (See al-'Izzee, pp. 234-235)
  Al-'Izzee (p. 110) also shows that when 'Aa'ishah and Hafsah died Aboo Hurayrah led the funeral prayers and Ibn 'Umar was among the attendees. This is reported by al-Bukharee in his Taareekh as-Saghaar, p. 52. Al-Haakim reports in al-Mustadrak (Vol. 4, p. 6), that Ibn 'Umar was among the people and had no objections.
  Al-'Izzee remarks, "We know that the Muslims choose the best among them to lead funeral prayers, how much more so when it is the wife of their Prophet – sallallahu 'alaihi wa sallam – in this world and the next?"
  One may surmize that had 'Umar considered Aboo Hurayrah to be a liar and beat him for that, how would Ibn 'Umar allow (indeed, have no objections) Aboo Hurayrah to lead the funeral prayer for his sister and Prophet's wife, Hafsaa? If 'Aa'ishah considered Aboo Hurayrah to be a liar, would the Muslims permit Aboo Hurayrah to lead the funeral prayers over her?
  (5) As for Abu Haneefah's rejecting the narrations of these three companions.
  However, what does exists is a principle of Usool al-Fiqh among the Hanafee scholars that those narrations of Aboo Hurayrah which are in agreement with analogy (al-qiyaas) areadopted, and what is in disagreement with analogy, one sees if the hadeeth has been accepted by the ummah, only then it is adopted; otherwise analogy is adopted in preference to hadeeth. (See Usool al-Sarkhasee, Vol. 1, p. 341)
  The source of this principle is the Kufan scholar of the tabi'een, Ibraaheem an-Nakha'ee, who would not adopt all the hadeeth of Aboo Hurayrah. Al-Dhahabi in his Mizaan al-I'tidaal (Vol. 1, p. 35) reports that an-Nakha'ee explained his motivations by arguing that Aboo Hurayrah was not a scholar of fiqh (faqeeh).
  In response, it should be noted: (a.) a number of scholars have objected to al-Nakha'i's position. Among whom ath-Thahabi, Ibn Katheer and Ibn 'Asaakir. (See ath-thahabi, Siyaar A'laam al-Nubalaa', Vol. 2, p. 438 and Ibn Katheer, al-Bidaayah wan-Nihaayah, Vol. 8, pp. 109-110); (b.) Ibn 'Abbas who is recognized as a faqeeh, once in a gathering says to Aboo Hurayrah, "Give a fatwa O Aboo Hurayrah;" (c.) For 23 years, after the death of 'Uthmaan – radiyallahu 'anhu – Aboo Hurayrah would deliever fatawa in al-Madeenah. (See Tabaqaat Ibn Sa'd, Vol. 2, p. 372). There are no objections by anyone to Aboo Hurayrah's knowledge of fiqh. Moreover, most of Aboo Hurayrah's students among the tabi'in where accomplished scholars and judges. (d.) In comparing, the instances where an-Nakha'ee did not adopt the narration of Aboo Hurayrah, we find that Aboo Hurayrah's narration is stronger than the opinion forwarded by an-Nakha'ee. (see al-'Izzee, pp. 237-248)
  I hope this response will be satisfying. Again al-'Izzee's defense is the definitive work and it is in 500 pages.
  One final note, al-'Izzi also goes under the pen name Ahmad al-Rashid. You might remember a couple of years ago he was arrested in the UAE (his place of residence) after returning from the MAYA conference. Just recently, he was released.

  • #3 av Marie på 11 april, 2012 - 17:15

   För att sammanfatta denna massiva text du klistrat in så menar du alltså att det finns en massa nutida sunni-scholars som menar att Muslim och Bukharis ”Sahih” böcker inte är särskilt sahih=sann)?

 3. #4 av S på 13 april, 2012 - 14:18

  Hej jag undrar om du kan berätta hur du och din man träffades och hur din familj kände när du bestämde dig för att bli muslim?
  Kram

 4. #5 av Fatima på 15 april, 2012 - 10:32

  Salam elikom!

  Jag Undrar varför är det så att shia och Sunni har olika sätt att tvätta sig vid al wudu?

  Själv är jag shia men vill gärna veta varför?

  Hoppas du kanske kan svaret på min fråga, inshallah.
  /Fatima.

 5. #6 av leila på 15 april, 2012 - 18:03

  salam aleikum marie..
  jag haller med kommentaren dar uppe med alla falska hadither som bevis..aven om det ibland star sunni kallla sa ar finns det manga pahittade hadither, eller ibland svaga..tex fins det en massa falska hadither med kalla om speciella belonigar en gravid eller fodande kvinna far, men sen om man laser vidare fakta om dessa, sa stammer inte ens halften…mer om detta kan man hitta om man gar in pa http://www.islamqa.com och skriver fabricated hadiths about womans pregnancy and childbirth…manga ggr nar du angett sunnihadither och vissa sunni bocker och kallor..sa har jag last dessa hemma da jag rakar ha manga av de du skriver, pa arabiska, orginalversionen och da har dessa du anget INTE STAMT med orginalen…sa ja det finns manga som star de ar sunni hadither men pahittade och vissa mkt svaga kallor

 6. #7 av leila på 15 april, 2012 - 18:15

  salam igen…

  sen glomade jag kommentera angaende dina yaani sunni hadither om aisha r.a…
  dessa stammer ju inte heller..aisha var faktiskt profetens favorithustru, efter khadija da..
  men sen stammer detta med drycken men detta betyder inte att aisha inte var en gudfruktig kvinna for det var hon!!!! utan detta ar bara annu en av manga svartsjukeberattelser som profetens fruar hade mellan varandra…aven fast de var profetens fruar sa existerade anda svartsjuka, pa samma satt som det existerar bland andra man som har flera fruar…fruarna var svartsjuka pa varandra och gjorde manga ggr saker for att reta upp varandra.. tex en gang nar profeten var hos sin fru aisha r.a sa skickade en annan fru over mat till aishas hus till profeten bara for hon visste att profeten gillade hennes mat, sa det slutade med att aisha slangde tallriken med maten ner pa golvet och profeten skrattade (inte elakt satt) for att aisha var svartsjuk…fruarna drev ibland profeten till vansinne och vid ett tillfalle lamnade funderade profeten saws pa att skilja sig med varenda en…men profetens fruar var valdigt gudsfruktiga kvinnor och jag gillar absolut inte att alltid hora shia prata daligt om aisha..och det var faktiskt abu bakr som var khalifa efter profeten saws, inte ali eller hussein som ni pastar…och abu hureira var faktiskt en valdigt palitlig man och alskad av sahabas!!!!!

 7. #8 av Lin på 16 april, 2012 - 20:22

  Okej ”Leila” du verkar själv ha klistrat in en massa påhittat här om vi ska döma någon. Vadå att profeten skrattade när Aisha slängde ner tallriken med mat på golvet!? Om det finns någon som värdesätter mat och respekten till mat så är det profeten, och att han sedan ”skrattade” åt Aishas svartsjuka beteende istället för att hänvisa henne till insikt om vad hon gjorde är ju bara för mycket. Sådana som dig smutskastar både islam profeten för din information. Det är skam att du hittar på lögner om vår kära profet. Hur kan du ens tala om profeten på det här vidriga sättet! Och om du nu har en sån bra koll på källor så får du ju jättegärna motbevisa alla källor Marie angav i Abu Huraira-inlägget när du påstår att han var ”pålitlig”. Jag är så trött på ignoranta människor som dig.

 8. #9 av leila på 18 april, 2012 - 17:53

  svar till lin sa om du laser hadither om profetens liv med sina fruar sa kommer du hitta den hadithen jag skrev ner om aisha och tallriken hon kasstade..ar det nagon som ar ignorrant sa ar det du..hamdolillah jag ar mycket palast om islam och hade DU varit palast sa hade du vetat att abu hureira ar en palitlig man o.s.v..jag tanker inte klistra i en massa hadither om vad som ar sant och inte, men roose dar uppe har klistrat in hadither pa en hel del saker som ar pahittade m.m..om abu huraira, och ar de inte tillrackligt med bevis for dig da ar det dina problem…

 9. #10 av leila på 18 april, 2012 - 18:12

  Anas (Må Allah vara nöjd med honom) berättade att: ”Allahs Profet var med en av hans
  fruar och då sände en av hans andra fruar en tallrik med mat till honom. Den frun vars hem
  profeten befann sig i slog den tjänares, som kom med tallriken, hand. Den ramlade ner och
  gick sönder i bitar. Profeten samlade ihop de sönderslagna bitarna och maten och sade:din moder (Hans fru) är svartsjuk.” Han behöll sedan tjänaren tills han hämtade en ny tallrik från den frun som slog sönder tallriken för att ge den till den andra frun och behöll den sönderslagna hemma hos den som slog sönder den.” Rapporterad av Al-Bukhari. har ar en version av hadithen jag skrev om aisha och tallriken men i denna versionen av hadithen skrattade inte profeten

 10. #11 av sunni på 21 april, 2012 - 21:40

  jag håller med leila. hur kan ni säga massa lögner om Aisha(ra) hon var gift med världens bästa man,profeten(saw)

  • #12 av Marie på 21 april, 2012 - 21:50

   Hur kan man prata illa om Farao? Han var ju gift med en av världens bästa kvinnor – Asia!!!

   • #13 av sunni på 22 april, 2012 - 18:59

    om Aisha var en dålig kvinna så skulle hon inte va gift med profeten(saw) så tänk efter litegran. må Allah vägleda er

   • #14 av Marie på 22 april, 2012 - 19:43

    Jag förstår ärligt talat inte vad du menar?! Finns det inga dåliga kvinnor som är gifta med goda män? Eller goda kvinnor som är gift med dåliga män? Du menar att om Asia, Faraos fru, var en god kvinna, så skulle hon inte varit gift med en så dålig människa som Farao? Eftersom Farao, enligt Koranen, var en dålig människa så måste vi dra slutsatsen att Asia också var en dålig kvinna? Eller hur? Man måste använda samma logik vid samma problematik oavsett vem vi talar om.

    [66:11] Och som ett [efterföljansvärt] exempel för de troende har Gud framhållit Faraos hustru, som bad: ”Herre! Bygg en boning åt mig i paradiset i Din närhet och skydda mig mot Farao och allt [det onda] han har gjort och skydda mig mot alla dem som ständigt begår orätt!”

    Sen har vi Profeterna Lot och Noahs fruar:

    [66:10] Gud har utpekat Noas hustru och Lots hustru som varnande exempel för dem som framhärdar i att förneka sanningen; deras män var två av Våra rättfärdiga tjänare och de svek dem. Men [männen] kunde inte skydda dem mot Guds [straff] och [på Domens dag] skall de få höra dessa ord: ”Gå in i Elden med de [övriga fördömda]!”

    Många profeter har haft hemska fruar, som tillhör helvetets invånare.

    Så tänk efter litegrann…..må Allah vägleda er!

 11. #15 av leila på 23 april, 2012 - 18:29

  marie..stall dig fragan..OM aisha var en dalig kvinna och dalig fru, dalig muslim…VARFOR kommer ALLA profetens fruar komma till jennah????ma allah vagleda dig!!! skams pa dig och alla andra pa din blogg som skriver skitsaker om sunni hadither m.m…NI shia foljer ju iran…VAD FAN VET IRAN OM ISLAM???? de har sin egna religion..jag laste for ett tag sen att du skrev att ni bara ber 3 ggr om dagen…ar detta det du kallar islam????alla vet att islam har 5 OBLIGATORISKA boner inte 3..ni fortrycker oss sunni men ni gor ju shirk hela tiden… ni lagger ju ali och hussayn vid allahs sida..hamdolillah vi sunni dyrkar bara allah som han beodrat oss att gora..

  • #16 av Marie på 23 april, 2012 - 19:32

   Hur mycket jag skulle tycka att ni gör fel, sunnimuslimer, skulle jag aldrig sjunka så lågt att kalla det ni gör för shirk. Jag har faktiskt värdighet i min kropp, och det är förbjudet att säga till folk rakt i ansiktet att ”du har fel!”, gör någon fel så ska man säga det på ett fint sätt och behålla sin värdighet, framför allt. Att bara säga att ”du har fel” är förbjudet – vad är det då att säga att det folk gör är ”shirk”? Hur låg är man då?

   Vi ber 5 böner per dag, för din upplysning, ingen shia ber enbart 3 böner: så där har vi en lögn direkt.
   Vart någonstans har du fått informationen att alla profetens fruar kommer till Paradiset?

  • #17 av zulqarnain på 24 april, 2012 - 07:38

   Vi lägger Ali och Hussein vid sidan om Gud? Har du hört detta på Wahabi kanal?
   Vi förtrycker Sunni muslimer? hmm intressant eftersom i Iran som du hatar är det olagligt och förolämpa sunni muslimer och till och med Imam khamenei har besökt sunni mosker och bett tillsammans med de för att visa att vi är enade men får man fråga vad sunni muslimer gör med Shia i saudiarabien?
   ”VAD FAN VET IRAN OM ISALm” MER ÄN VAD SAUDIARABIEN OCH JORDANIEN OCH TALIBANERNA OCH WAHABI

 12. #18 av leila på 23 april, 2012 - 21:18

  jag vet inte om det var du som skrev eller din dotter fatima pa sin blogg att ni shia ber 3 ggr om dagen, eftersom ni slar ihop bonerna…i ber fadjr for sig sen slar ni ihop dohor och asr och sen maghreb och isha…det ar inte fel i islam att saga att du har fel, om personen har det..utan det ar ens plikt som muslim sa att inte personen som gor fel fortsatter gora detta och sen far synder…detta ar daremot forbjudet…att jag ser att du gor fel men haller tyst om det och later dig fortsatta gora fel…menar du allvar nar du sager att INTE alla profetens fruar kommer till jennah???? jag hoppas verkligen du skojar

  • #19 av Marie på 24 april, 2012 - 07:00

   Profeten gifte sig med vanliga kvinnor som förtjänar paradiset efter de gärningar de gör i livet. Vad har du för belägg för att Profetens alla fruar skulle ha en självskriven plats i paradiset? På vilket sätt menar du att det är helt logiskt? Det vore ju snarare orättvist. Du menar att bara man är slug nog att gifta sig med rätt person i livet, så kan man bete sig hur man vill, man har ändå rätt till belöningen?

   Vi ber 5 böner per dag. Punkt slut. Som jag sa: om man vill någons bästa, så håller man sig ödmjuk. Om ingen har bett om ditt råd, men du ändå känner att det kliar i tungan och du måste säga något – håll dig till ödmjukheten, det är den bästa klädnaden för en troende. Man spottar inte ur sig ”shirk” mot någon och förväntar sig att man ska få tillgång till en persons öra och uppmärksamhet. Ödmjukhet, min vän, prova den nästa gång…

   • #20 av sunni på 24 april, 2012 - 22:16

    walla det är bäst om ni slutar säga saker om vår moder Aisha(ra) som ni inte vet. om hon var dålig kvinna så skulle inte gud sända ner denna quranvers.

    ‎[24:26] De dåliga kvinnorna är för de dåliga männen och de dåliga männen för de dåliga kvinnorna, liksom de goda kvinnorna är för de goda männen och de goda männen för de goda kvinnorna. [Gud vet att] de är oskyldiga till vad [onda tungor] påstår om dem, [och] de skall få förlåtelse för sina synder och en frikostig belöning.

    Versen kom ner för att rentvå vår moder Aishah RadiAllaho Anha, från vad alla mushriks sa om henne. För att bevisa att en man som Muhammad sallalahu aleyhi wasallam med sin höga status som den bästa skapelsen, bör få en fru av hög status, Allaho Akbar! Allah Sviker inte dem troende som bävar efter honom, må Allah skänka oss styrka och iman och sätta oss ständigt på prov för att kunna höja upp vår status hos Han, Allahoma amin!

 13. #21 av Lilja på 25 april, 2012 - 16:18

  Salaam alaykum
  Alltså jag blev inte klokare på det här med Abu Huraira, var han eller var han inte en lögnare? Det är väl det som är syftet med inlägget..
  Tacksam för att Marie har bra och intressanta ämnen även om jag kanske inte håller med om allt.

  • #22 av Marie på 25 april, 2012 - 17:48

   Lilja: Enligt trovärdiga sunnimuslimska källor, samt shiakällor, var han en lögnare och hycklare av stora mått. Omar själv var ständigt förbannad på honom, och utdelade straff till han.

   • #23 av sunni på 27 april, 2012 - 22:21

    snälla sluta ljuga!

 14. #24 av leila på 28 april, 2012 - 07:39

  snalla marie sluta ljuga…vilka javla trovardiga sunni kallor???roose dar uppe har redan klistrat in massa pahittade hadither angaende detta…kanske enligt era shia kallor ar han det, MEN INTE enligt sunni..enligt era shia kallor var nastan ALLA daliga…aisha var dalig, abu bakr var dalig, omar var dalig..SOBHAN ALLAH…ni kallar profetens fru aisha var dalig..hon och alla profetens fruar ar vara mammor i islam..alla muslimska kvinnors forebilder..ma allah straffa er med jahannam!!!!

  • #25 av Marie på 28 april, 2012 - 11:34

   Det Roose redovisar är en uppsjö sunnikällor – inte shiakällor – som säger precis det jag skriver, dvs att Abu Hurrayra är en lögnhals och hycklare. Till och med Aisha klagade på hans lögner. Läs igenom det som Roose har klistrat in i sin kommentar så kanske det hjälper dig. Ta inte bara för givet vad som ev står där. LÄS!

 15. #26 av Sunni på 21 juni, 2012 - 07:44

  Jag svär vid Allah det finns inget folk som är mer lögnaktiga än sjua när det kommer till deras tro! Deras tro innehåller något som toqia! Alltså att de måste ljuga!!! Gud har förseglat deras hjärtan! Wallahi ni är på helt fel vägg! De har tusentals falska hadither från böcker som kefi osv! Shia muslimer heter egentligen rafidah dom kommet ifrån det arabisk ordet rafadah som betyder ”har lämnat” profeten saw har varnat för dessa sekter i en hadith att muslimerna kommer delas in i 73sekter alla är i elden utom en! Därför skall man följa sahaba

  • #27 av Sunni på 21 juni, 2012 - 07:55

   Sahaba Och efterföljarna de som följde profetens sunna( tradition)!!!! Det finns massvis med lögner i shias bok en karbala är bättre än mecka att en bön i karbala är bättre än 100000böner i mecka driver ni????? Alltså deras hadither är helt Åt skogen!! Att de ber på en jordbit för profeten saw bad på jord!!! Asså de påstår till och med att Koranen är förvrängd att det finns en annan koran som heter Fatima och att den är typ tre gånger så stor dagens koran!! Kom igen nu hur vilse kan man inte ha gått!!! De är helt onödigt att ens föra en diskussion med folk som påstår att Koranen är förvräng!! Sjua grundades av en hycklare som fick sina idéer och tankar ifrån en jude som fick sina idéer och tankar ifrån den man som gjorde magi på profeten saw! Det fanns ett folk som kom till Ali ra och de sade till honom du är Gud vad gjorde han! Han brännde upp dem! Vad sa dessa människor efter att han hade bränt upp dem? Jo de sade du är sannerligen Gud för bara Gud straffar med eld! Haha må Gud vägleda er på den rätta vägen den väg som profeten saw och hans sahaba tog Ahl al sunna wa jemaa! Salafs ( de tre första generationernas) väg

   • #28 av Sunni på 21 juni, 2012 - 07:57

    Och ja källor är ifrån kefi och jaziri kan

   • #29 av Marie på 21 juni, 2012 - 09:23

    Det är synd att du inte får läsa annat än wahabiböcker (om du ens KAN läsa själv?) och lyssna till wahabiläror. De som Imam Ali(a) gjorde så med var den grupp som kallas för Alawiter. De är en alldeles egen grupp och presidenten i Syrien, t.ex, är från den gruppen. De är inte shia. Och shia är inte alawit. Lär känna världen. Lär känna islam och de olika grupperna inom islam innan du börjar prata. Det är bättre för dig.

  • #30 av Marie på 21 juni, 2012 - 09:18

   För övrigt betyder rafidha ”de som protesterar”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: