Shia – de sanna sunnahmuslimerna

.

Kommentar jag fick utav en glad medsyster:

(Obs! Detta är bara valda utdrag ur kommentaren, i original är betydligt mer nedskrivet…)

”man har verkligen lust o spy när man läser din sida mammamarie. Så lurad du har blivit må Allah vägleda dig till Islam ameen….. Gör Tauwba! Sluta vara så Högmodig, Stolt! SKIT i vad dina shiavänner säger om dig om du lämnar Shiism! Vad är viktigare, Jannah eller att dina vänner ska börja hata dig lr snacka illa om dig? Du vet, VET sanningen, du veeeet att shiism är falskt, du VET att den rätta Islam är med Ahlul Sunnah wal Jama’ah. Där de inte finns massa lögner, bida’ och shirk…. Du vet sanningen så du kommer ångra dig fett om du har dött och om du dog som shia…… du är inte en muslim (en som underkastar sig Allahs vilja) ännu, vilket är sorgligt du är en som underkastar dig olika Imamers viljor, imamer som utan tvekan bara man forskar lite förstår är lögnare som vägleder folk till Naar. Jag bjuder dig till islam, Allahs religion.

Hej då
/en muslim (inte sunni,salafi,wahabi,sufi,shi’i or whatever names u got in store – only Muslim, the name Allah gave His slaves in the Quran)”

Jag vill först tacka dig för ditt påtagligt vänliga och respektfulla sätt, helt i islamisk anda, att försöka leda mig till den rätta vägen i Islam.

Sedan vill jag gärna att vi tittar på hur mycket ”lögner, shirk och bida'” som imamerna kom med…

Profeten sa:

”Skåda! Jag lämnar till er två dyrbara saker. Den första av dem är Allahs bok där det finns ljus och vägledning … Den andra är min Ahl al-Bait. Jag vill påminna er i Allahs namn om min Ahl al-Bait. Jag vill påminna er i Allahs namn om min Ahl al-Bait. Jag vill påminna er i Allahs namn om min Ahl al-Bait. (Tre gånger).”

Sunni referenser:

 • Sahih Muslim, Chapter of the virtues of the companions, section of the virtues of Ali, 1980 Edition Pub. in Saudi Arabia, Arabic version, v4, p1873, Tradition #36.
 • Och många fler så som Sahih al-Tirmidhi, Musnad Ahmad.

(För den engelska versionen av Sahih Muslim, se Chapter CMXCVI, v4, p1286, Tradition #5920)

Trots att författaren Sahih Muslim och många andra av de Sunnitiska traditionssamlarna har nedtecknat ovanstående tradition i sina autentiska böcker är det beklagligt att majoriteten av sunnimuslimerna är ovetande om dess existens – i bästa fall, eller förnekar den – i värsta fall.

Deras motargument är att den mest tillförlitliga traditionen i detta avseende är den av al-Hakim i sin ”al-Mustadrak”, med stöd av Abu Huraira, tillskrivs Allahs budbärare säga: ”Jag lämnar bland er två saker som ni ska följa och agera efter, då kommer ni inte gå vilse efter mig. Guds Bok och min Sunnah (traditioner)”

Det råder ingen tvekan om att alla muslimer är skyldiga att följa Profetens(s) Sunnah. Kvarstår dock frågan vad som är äkta Sunnah och vilken som är påhittat och falskeligen tillskriven Profeten(s).

När man spårar källan till denna rapportering som gjorts av Abu Huraira, som kallas ”Koranen och Sunna”, får man veta att denna inte har nedskrivits i någon av de sex giltiga sunnitiska traditionssamlingarna (Sihah Sittah).

Inte bara det, utan även al-Bukhari, al-Nisa’i, och al-Dhahabi och många andra graderar denna rapport (Koranen och Sunna, av Abu Huraira) som svag på grund av dess svaga ”Isnad”. Det bör noteras att även om boken av al-Hakim är en viktig sunnitisk traditionssamling, men den är rankad sämre än de sex största sunnitiska böckerna. Detta medan Sahih Muslim, rankas som tvåa bland de sex Sunnisamlingar av traditioner.

Ordet ”Sunnah”, i sig självt, syftar inte till kunskap. Alla muslimer, oavsett sina övertygelser, påstå att de följer Profetens(s) Sunnah. Traditionerna (Sunnah) tjänar som förklarande hjälp av den heliga Koranen, på vars äkthet alla muslimer är överrens om. Skillnaderna bland muslimer kommer från de olika vägar som man väljer att ta kunskapen om Sunnah ifrån. Därför finns det skillnader i överförda traditioner, vilket i sin tur gett olika tolkningar av Koranen och många versioner av Sunnah har också skapats.

Förutom ovanstående tradition av Sahih Muslim, kan följande autentiska tradition ge ett unikt utförligt svar på denna fråga:

”Guds Sändebud sade: ”Jag lämnar till er två dyrbara och tunga symboler att om ni följer dem båda skall ni inte gå vilse efter mig. De är Allahs Bok och min avkomma, alltså. min Ahl al-Bait. Den Barmhärtige har informerat mig att dessa två inte ska separera från varandra tills de kommer till mig vid poolen (i Paradiset).”

Sunni referenser:

 1. Sahih al-Tirmidhi, v5, pp 662-663,328, report of 30+ companions, with reference to several chains of transmitters.
 2. al-Mustadrak, by al-Hakim, Chapter of ”Understanding (the virtues) of Companions, v3, pp 109,110,148,533 who wrote this tradition is authentic (Sahih) based on the criteria of the two Shaikhs (al-Bukhari and Muslim).
 3. Sunan, by Daarami, v2, p432
 4. Musnad, by Ahmad Ibn Hanbal, v3, pp 14,17,26,59, v4, pp 366,370-372, v5, pp 182,189,350,366,419
 5. Fadha’il al-Sahaba, by Ahmad Ibn Hanbal, v2, p585, Tradition #990
 6. al-Khasa’is, by al-Nisa’i, pp 21,30
 7. al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar Haythami, Ch. 11, section 1, p230
 8. al-Kabir, by al-Tabarani, v3, pp 62-63,137
 9. Kanz al-Ummal, by al-Muttaqi al-Hindi, Chapter al-Iti’sam bi Habl Allah, v1, p44.
 10. Tafsir Ibn Kathir (complete version), v4, p113, under commentary of verse 42:23 of Quran (four traditions)
 11. al-Tabaqat al-Kubra, by Ibn Sa’d, v2, p194, Pub. by Dar Isadder, Lebanon.
 12. al-Jami’ al-Saghir, by al-Suyuti, v1, p353, and also in v2
 13. Majma’ al-Zawa’id, al-Haythami, v9, p163
 14. al-Fateh al-Kabir, al-Binhani, v1, p451
 15. Usdul Ghabah fi Ma’rifat al-Sahaba, Ibn al-Athir, v2, p12
 16. Jami’ al-Usul, Ibn al-Athir, v1, p187
 17. History of Ibn Asakir, v5, p436
 18. al-Taj al-Jami’ Lil Usul, v3, p308
 19. al-Durr al-Manthoor, al-Hafidh al-Suyuti, v2, p60
 20. Yanabi al-Mawaddah, al-Qundoozi al-Hanafi, pp 38,183
 21. Abaqat al-Anwar, v1, p16

Angående nödvändigheten av att följa Ahl al-Bait, sa en gång en Wahhabi:

”Nej tack jag är inte kristen, jag lyder bara Gud och han är min frälsare. inte Kristus, inte Ahl al-Bait.”

Detta påminner om vad Imam Ali sa till al-Khawarij när de sa att ”de lyder endast Gud” Imam Ali kommenterade: ”kalimatu biha haqqin yuridu al-batil” (= ett ord av sanning, men med falsk innebörd). Jag skulle till och med vilja säga att det inte finns någon sanning alls i det. Tror de på Koranen, eller säger de sig följa Gud men inte Koranen?! Om man, i sanning, tror på Koranen kan man läsa följande vers:

”Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång.” (Koranen 4:59)

Allah säger till dig att lyda Hans Sändebud och Hans Ulul-Amr (Imam), men de säger att de lyder ENDAST Allah! Khawarij sa samma sak EXAKT! Inser ni inte? Man insisterar att BARA lyda Allah medan Allah uppmanar dig att lyda andra också.

Om vi, för sakens skull, säger att de lyder Profeten, då måste de OCKSÅ, enligt de mest autentiska traditionerna från Profeten, även lyda Ahl al-Bait. Men det gör de ju inte. Vilken typ av retorik är detta? Han sa sig inte vara kristen. Tror de att om de lyder Profeten och hans Ahl al-Bait, kommer att bli kristen? Upphöjd är Allah (SWT) från sådana okunniga och dumma anklagelser mot hans bud, av människor som saknar kunskap!

Shia säger precis tvärtom:

”Profeten beordrade oss att lyda honom och hans Ahl al-Bait. De viktigaste böckerna av de stora islamiska skolor vittnar om detta faktum. Om ni inte lyder dem kommer ni vara dömd till helvetet.” (se nedan)

Syns skillnaden? Kristna säger att man egentligen inte behöver lyda för att bli frälst. Det räcker att tro på Jesus. Men Profeten Muhammed (S) sade att man ska ”lyda Ahl al-Bait för att räddas från helvetet”.

En person som kallar sig shia men inte följer Ahl al-Baits instruktioner är inte bättre än en kristen. Om man hävdar kärlek till Ahl al-Bait, men inte siktar på att lyda deras instruktioner, lurar man bara sin egen själ. Ibn Abbas (RA) berättade att Allahs budbärare sade:

”Den som vill leva och dö som mig, och förbli i Edens lustgård efter döden, bör erkänna Ali som Wali efter mig, och acceptera hans Wali (dvs imamerna efter honom) så som Wali, och bör följa imamerna efter mig för de är mina Ahl al-Bait och skapades från min lera och är begåvade med samma kunskap och förståelse som jag själv. Ve dem som förnekar deras dygder och de som struntar i sina förbindelser och samhörighet med mig, för min förbön skall aldrig nå dem ”.

Sunni referenser:

(1) Hilyatul Awliyaa, av Abu Nu’aym, v1, sid 84,86

(2) al-Mustadrak, av al-Hakim, v3, sid 128

(3) al-Jami’ al-Kabir, av al-Tabarani

(4) al-Isabah, av Ibn Hajar al-Asqalani

(5) Kanz al-Ummal, v6, s 155

(6) al-Manaqib, av al-Kharazmi, s 34

(7) Yanabi’ al-Mawaddah, av al-Qundoozi al-Hanafi, s 149

(8) History of Ibn Asakir, v2, s 95

************************************************************************

Att följa Ahlul-Bayt innebär att följa Profetens Sunnah endast genom dem. Ahlul-Bayt är det rätta medlet för att identifiera den sanna Sunnahn så att man kan separera dessa från påhittade sådana.

Det är ingen tvekan om att Profeten(s) förklarade alla grunderna i religionen. Däremot drog inte alla människor omkring honom, lika stor nytta av hans kunskaper. Vi har bara en kompanjon som Profeten kallade ”Porten till Kunskapens Stad”. Andra fick sina kunskaper utifrån deras kapacitet. Den stora uppgiften för Ahl al-Baits Imamer var att bevara islams läror i dess sanna anda och förkasta innovationer och stympning av religionen.

Efterträdarna till Profeten tar inte emot några nya bud ifrån Gud, de fungera bara som ledare (imamer): förmyndare för sina sanna efterföljare. De förklarar och utarbetar Shari’ah (gudomliga lagen) för människor. De klarar upp förvirrande saker och händelser som kan ske under varje epok. De är också de enda personer som kan ges förtroende för en korrekt tolkning av Koranens verser och Profetens(s) traditioner. Att hänga sig fast vid Koranen är inte tillräckligt för att garantera vår överlevnad, eftersom Koranen bara anger mycket generella regler, och har massor av tvetydiga (Mutashabihat) verser av vilka endast Ahl al-Bait känner till dess sanna innebörd:

”Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap – de utgör dess kärna – och andra som är framställda i bilder. Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i Skriften som har framställts i bild, när de försöker så split och förvirring genom [godtycklig] tolkning av dess innersta mening – dess innersta mening känner ingen utom Gud, och de vilkas kunskap är fast och djupt rotad och säger: ”Vi tror på denna [Skrift]; allt är från vår Herre.” Men ingen ägnar eftertanke åt [och tar varning av] detta utom de som har förstånd.” (Koranen 3:7)

Begreppet ”de vilkas kunskap är fast och djupt rotad ” refererar till Ahl al-Bait. Faktum är att Ahl al-Bait är ”Den talande Koranen.” I en annan vers, säger Allah:

Ännu en hadith från Profeten:

“Ingen vidrör (Koranens djupaste mening), förutom de renade” (Koranen 56:79) (“None touches (the depth of meaning of Quran) save the purified ones.”) Se Hadith al-Kisa

Saken är den att det finns många hadither där Profeten(s) uppmanar sitt folk, och framtida generationer, att hålla fast vid sitt Ahlul-beit. Men, mig veterligen, finns inga dylika hadither där han uppmanar folket att hålla fast vid: Sahabas, tabi’un…. hanafi, salafi, maliki (osv)… eller någon annan.

Då Shia verkar mer benägen att hålla fast vid Profetens Sunnah – så borde ju de egentligen vara de som kallas för ”sunnimuslimer”. Bara det att Profeten själv namngav Ahlul-beits följeslagare då han sa:

”Jag svär vid min Herre, vars händer mitt liv vilar i, att det endast är Ali och hans följslagare (shia) som kommer att bli frälsta på domens dag (qiyamah).”

Sunni referens:

Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 57

 1. #1 av fatima el ali på 10 november, 2010 - 14:43

  varför påpekar du alla ”den sanna sunnah muslimer” ??? du stället alla på en rad :S. jag var shia muslim för en dag sedan genom att läsa massa ”shia böcker” , tro mig maria jag har alhamdullah insett att det var inte den vägen ali bad om oss, hamdulla gud har förlåtit mig över allt shark och saker jag har sagt

 2. #2 av Umayma på 10 november, 2010 - 14:59

  Salam Alaykom.

  Varför gör ni shia alltid likadant? Ni tar hadither från sunnah, ändrar lite på den och säger: titta! sunnah har hadither om detta och detta!

  Mycket märkligt.

  Hur mycket kunskap har du om Islam? Egentligen. Vad jag ser så är det inte mycket, och det är beklagligt. Vi är ålagda av Allah, subhana wa Ta ala, att söka kunskap. Islamisk kunskap. Inte matte B på komvux eller en ingenjörutbildning.

  Läs en bok av de sunnah lärda som ni shia hatar, och du kommer upptäcka att det du fått höra av dina vänner eller familj inte stämmer! Ni shia ber till andra än Allah, TROTS att Allah förbjudit det! Ni ber till Fatima, Ra, eller Ali, Ra, eller någon annan och påstår att det är bättre att be till dem om Allahs hjälp än att be direkt till Allah! Subhana Allah!

  Säg inte att jag har fel. Sök kunskap utan att lyssna på vad folk omkring dig säger. Sök kunskap. Få den bekräftad. Läs om Sunnah. Från sunnah. Gå sen och läs om shia från shia. Du kommer se en väldigt stor skillnad. Och fruktar du Allah så kommer allt gå bra för dig. Men fruktar du inte Allah, är du dömd att virra runt vilse och bara lyssna på människorna runtomkring dig. Är du muslim för Allah? Eller för Ali och hans familj? Sunnah älskar och respekterar också Ali och hans familj, men vi går inte över gränsen och gör avgudadyrkan för dem. Enda skillnaden.

  • #3 av MammaMarie på 10 november, 2010 - 15:17

   Jag håller med dig Umayma: Vi är ålagda av Allah, subhana wa Ta ala, att söka kunskap. Därför ber jag DIG att läsa islam genom böcker skrivna utav Shia, bara som en variation. Skillnaden mellan oss och er är att våra bibliotek till 80% består utav böcker skrivna utav sunniförfattare. Vi läser dom med glädje… i era universitet är det inte tillåtet med böcker skrivna utav shia. Varför, undrar man?

   På vissa sunnibloggar och webbsidor ser jag ständigt uppmaningar ifrån de som säger sig tillhöra ”Ahlul Sunnah wal Jama’ah”, att INTE och ALDRIG diskutera islam med shiamuslimer. Att ALDRIG godkänna kommentarer skrivna utav shia…osv! Vad är man rädd för, undrar man ju?

 3. #4 av pinglan på 10 november, 2010 - 16:08

  Alltså, näe. Fy vad besviken jag blir! Jag orkar inte ens läsa igenom. Vad hände med respekten för människor??!!
  Jag är SUNNIMUSLIM! Och jag ser HELA FAMILJEN JOHANSSON (Shiamuslimer eller inte)som MINA VÄNNER!!! MINA VÄNNER RESPEKTERAR MAN! Sen behöver man inte hålla med om allt de tycker och tänker, man kan till och med försöka påpeka sin egen åsikt i olika frågor. Men man gör det med respekt! Ska det vara så svårt, det????
  Jag har så väldigt svårt att se vår profet, saws, bete sig som ”vissa” muslimer gör. Han skulle aldrig någonsin hoppa på någon ”offentligt” för det första, och för det andra skulle han alltid i alla situationer behandla andra människor med respekt!
  Nä, krama om varandra istället, det är alldeles för kärleksfattigt i den här världen! Och ni alla förstår ju ordet ”salam”, eller hur? Tänk på betydelsen av ett ord när ni använder det.:)
  >—–(”,)—–<

  • #5 av MammaMarie på 10 november, 2010 - 16:47

   pinglan: Du är så gullig – ”krama om varandra istället”….det gillar jag – kom hit får jag krama dig då :)! Hur ska vi förvänta oss att ickemuslimer ska tolerera oss, om vi inte har tolerans ens inom vår egen Ummah?

 4. #6 av Rasul på 10 november, 2010 - 16:33

  ”Ahlul Sunnah wal Jama’ah(som wahabiter brukar kallar sig)”

  lögner, bida och shirk kan man alltid hitta bara hos dem Ahlul Sunnah wal Jama’ah

  de sjukt asså dem menar att Allah har fingrar och fötter…

  bevis se video: http://www.youtube.com/watch?v=z2bdDFQ6j4M&feature=related

  • #7 av MammaMarie på 10 november, 2010 - 16:44

   Jag vet, Rasul. Jag tänkte skriva om det också – men jag orkade inte gå in på det….

 5. #8 av Rasul på 10 november, 2010 - 16:52

  @fatima el ali

  Ali har inte bad någon att följa efter honom, han är Profet Muhammed(s.w.s)arvinge.

  du bara lurar dig själv, du och jag vi båda vet att du har alldrig varit shiamuslim… du kan inte lura någon…

 6. #9 av Linn på 10 november, 2010 - 17:46

  Salam oaliekom syster!

  Jag tycker att det är otroligt synd att shia och sunni muslimer har så mycket fördommar om varandra. Usch! Jag skämms när mina syskon håller på på detta sättet. Vad ger vi för bild till icke muslimer när inte ens vi som har samma tro kan accepterar och respektera varandra? Och framför allt; vad ska vi säga till Gud på domensdag?!
  Nej jag blir så ledsen, kan vi inte bara samsas om att vi alla dyrkar Den Ende Guden, att vi älskar och följer profeten Muhammad (frid och välsignelser vara över honom) och vi ser koranen som helig skrift?

  Må Gud hjälpas oss alla att vara bra muslimer, ameen.

 7. #10 av Amna på 10 november, 2010 - 17:56

  Varför låter ni inte Marie välja den väg hon vill och leva på de sätt hon vill? Vad har ni med saken att göra? Har hon nu valt fel väg så är det väl hon som kommer att straffas och inte ni? Jag är Sunni och respekterar Shia lika mycket som jag respekterar Sunni. Lägg märke till att jag respekterar IMAM ALI (AS) också. Vem sov i Profetens plats, var det han eller Abu Bakr? Så snälla mina vänner, respektera varandra. I slutändan så har vi alla samma Gud och samma Budbärare. Det är typer som er som påpekar era bröder och systrar i Islam som häller andras brod. Fy skäms!

  / Amna.

  • #11 av MammaMarie på 10 november, 2010 - 18:04

   Amna och Linn: Tack så mycket. Jag vet – och alla vet – att det är en s.k ”wahab” som skriver sådana kommentarer. Ingen annan muslim skulle komma på tanken att skriva sånt åt en annan muslim ….

 8. #12 av Camol på 10 november, 2010 - 19:29

  *Salam aleikom*
  Må Allah belöna dig för ditt tålamod MammaMarie! Och om undertecknad muslim vore rädd för Gud skulle denna akta sig för att döma någon.

  *Umayma*
  Du kanske vill upplysa oss om vad det är som är ändrat i dessa hadither då?

  • #13 av MammaMarie på 10 november, 2010 - 20:29

   Tack Camol. Tålamod är ju ”religionens huvud”, som det heter – så det vill sig att ha huvudet på skaft om man har någon imaan över huvud taget…. 🙂

 9. #14 av pinglan på 10 november, 2010 - 19:33

  Ahhhh, du anar inte hur mycket jag längtar till Malmö!!!! fast nu har ju min bror flyttat ut på landet någonstans därnere, men jag antar att ”på landet” därnere inte är samma sak som ”på landet” i Norrland, så det ordnar sig nog 🙂 Jag hoppas att det inte dröjer så länge innan jag kan åka ner, eller du/ni kan åka upp och förbi oss så vi får krama om varandra som riktiga MUSLIMER!!! haha!

 10. #15 av Bahlool på 10 november, 2010 - 20:57

  Wahabiter, ni är som en repig skiva, alltid samma skitsnack, alltid samma anklagelser, alltid samma påhitt. Du Fatma eller vad du kallar dig, är en hycklare. Du gör Taqqiya, något dina wahabitiska herrar förbjudit. Skärp dig?
  Om du är sunnimuslim grattis, om du är wahabi, så beklagar jag.
  Islam är mycket mera än vad era mästare säger er. Islam är att tänka logiskt något som Allah tyvärr tagit ifrån er.
  Suck?
  Du salmonella, eller fatma eller vad du nu kallar dig..
  http://www.bahlool.se/2010/11/10/salmonella-veckans-psykfall/

 11. #16 av Haydar på 10 november, 2010 - 21:49

  Fatima el Ali och andra har en fråga till er:

  Ni påstår att ni har läst om shia etc. Min fråga till era:

  Vart har ni läst om shia? Vilka böcker? Vilka författare? Vilka hemsidor?

  Är väldigt intresserad av veta det.

 12. #17 av soho på 10 november, 2010 - 22:12

  tänk innan ni skriver lite, att bara slänga ur sig ord på detta viset leder till väldigt brist på kunskap och förnuft.Mamma marie jag ser verkligen upp till dig, du är en förebild för oss muslimska kvinnor och detta säger jag med huvudet högt! att sedan ngåon ska komma och hacka på en tro visar bara hur osäker han/hon är på sin. varför hacka på sina egna bröder och systrar, i dessa tider måste vi muslimer hålla ihop tight och besegra den kamp som försöker svartmåla islam. Fatima el ali, du är inte värdig det namnet om du verkligen heter så. Lev upp till det namnet som du blivit välsignad med och sluta upp med dina svaga kommentarer, du gör ett skämt av islam. Mamma marie tack så mycket för din tålamod och jag önskar dig all lycka i livet! du förtjänar det bästa av det bästa för din starka tro och din respektfulla respons till dessa okunniga människor som inte har annat än att hacka på en. ha en underbar dag och ta hand om dig!

  mycket kärlek/ soho

  • #18 av MammaMarie på 10 november, 2010 - 22:18

   Tack Soho, vad gullig du är! Tusen tack :)!

 13. #19 av Sara på 11 november, 2010 - 01:34

  Jag ska säga det kortfattat:

  @ Umayma: profeten (saw) har sagt: ” أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأتها من بابها ”

  Om min kärlek som shia till ahlulbayt gör mig till en kafer i dina ögon så är jag hellre en kafer då!

 14. #20 av Haydar på 11 november, 2010 - 02:05

  Ett inlägg som är vigt till Wahabi feat Salafi:

  http://ungmuslim.nu/?p=1098

 15. #21 av pinglan på 11 november, 2010 - 10:58

  allvarligt. Lika lite som jag gillar att man kastar kobajs på Marie i den här bloggen, lika lite gillar jag att man kastar kobajs på sunnimuslimer. 😦
  Skärp er, var är kärleken?!

 16. #22 av Somaiyah på 11 november, 2010 - 12:46

  Mamma Marie,

  Jag vill bara be dig att inte döma andra människor och dra förhastade slutsatser om sådant du inte vet något om. Jag läste en kommentar på en annan shiitisk blogg (genom susnet.com) och jag ber dig att lämna min man utanför detta. Det är dålig stil det du sysslar med, och jag har en hjärna att tänka själv med och jag använder den på det sätt jag anser är bäst. Låt säga om min man skulle bli shia skulle jag skilja mig från honom inshaAllah, och denna åsikt hade jag långt innan jag gifte mig. Så var noga med det du säger när det saknar grund. Och gå inte till motattack genom att påstå att det jag anser om shia saknar grund, för det är ett sidospår bort från det du sade i kommentaren och jag har ingen skyldighet i att skriva ner alla källor till dig. Jag står för mina åsikter och mina val, du får stå för dina. Men döm inte andra människor på det sätt du gjorde i kommentaren.

  • #23 av MammaMarie på 11 november, 2010 - 13:54

   Somaiyah: Jag håller med dig: du behöver inte skriva ner alla källor, men då måste du också synliggöra att det bara är dina åsikter det handlar om det du säger och inte fakta. De gånger jag (och oftast andra shiamuslimer) tar upp sunni-aspekter så visar vi sunnimuslimska källor. Det är väldigt viktigt att inte bara hänvisa till andra shiamuslimers uttalande (även om de är stora lärda) som pratar om sunniislam, då de mycket väl kan vara färgade utav egna åsikter (kanske rent av hat), och då är de inte trovärdiga ens för mig, som en sanningskälla alltså.

   Varför jag skrev som jag gjorde var att du innan du gifte dig, så hävde du inte ur dig sådana åsikter på det sätt du gör nu. En markant förändring har skett i princip direkt efter giftermålet och därför är det lätt att dra vissa slutsatser. Att säga att man och fru inte påverkas utav varandra är ett stort misstag, för det är klart att man påverkas – vore väl konstigt annars. Men jag tycker man ska vara noga med att inte vara den enda som påverkas, utan även vara den som påverkar den andre.

   Du kan mycket väl ha hyst samma tankar innan du gifte dig, det har jag nog anat, men då hade du i alla fall en förmåga att uttrycka dig på ett annan sätt – mer respektfullt. För mig har du ändå framstått som en person som har gränser, jag tror du själv känner att du gått över din egen gräns, kanske för att någon annan velat att du öppet ska markera din åsikt.

   Försök diskutera på ett annat sätt än att påverka varandra negativt. Varför prata om sådant man inte tycker om – eller hatar? Fråga er : hur kan det komma sig att shiamuslimer är de som starkast stödjer palestinierna? Varför är endast shiamuslimska stater de enda som skriker om rättvisa när det gäller Palestinafrågan? Har shia ett annat rättspatos än de sunnimuslimska staterna? Om det är så, var kommer det ifrån? Det är sånt jag skulle ta upp med min man för diskussion.

   Jag respekterar att man inte tycker som mig, att jag har fel. Men man ställer sig inte och slår på folk som har annorlunda åsikter än en själv. Varför ska man kränka folk, särskilt inom sin egen ummah? Om du kränker muslimer, hur ska du då sedan kunna gå ut och klaga på andra (ex.vis Lars Vilks och andra) som kränker muslimer? Vilken rätt har du som inte de har?

 17. #24 av Ella på 11 november, 2010 - 15:04

  Hej!

  Somaiyah: Du dömer ju också människor, du sade precis om min man skulle bli shia så skulle jag skilja mig från honom? Detta innebär att du dömer ut shia muslimer som om de vore dåliga människor. Skärp dig Somaiyah, du kan ha åsikter som oss alla människor men du behöver ej gå och sprida sån hat mot en inriktning i islam. Alla vi är muslimer och oavsett vad våra åsikter lyder så är det trots allt Allah s.w.t som kommer straffa oss för detta.

  Till MammaMarie så vill jag säga att du är en underbar människa med så mycket kunskap inom islam, du är väldigt kunnig i det du säger och har starka grunder till alla dina åsikter. Må Allah belöna dig i detta och nästa liv InshAllah.

  • #25 av MammaMarie på 11 november, 2010 - 15:09

   Tack Ella, men med tanke på den kunskap som finns, så kan jag ingenting. Tro har jag däremot, hopp likaså och mycket kärlek :)… för den som vill ha den!

 18. #26 av Ella på 11 november, 2010 - 15:31

  Hej 😀 Ja men du kämpar för att åstadkomma så mycket som möjligt kunskapsmässigt. Du påpekar inget utan grund utan framför allt med källa vilket gör det mycket trovärdigt och du framstår som väldigt kunnig i det du säger. Vi människor är inte perfekt det vet vi nog alla men Islam är perfekt, så därför är det viktigt att vi följer den och förblir bra människor utan att behöva se ner på någon annan som den personen som skrev till dig.

  Själv har jag aldrig bytt mig om vad en annan människa tycker eller anser om mig. För jag själv vet att den ända som kan straffa mig är Allah s.w.t och ingen annan.

  Du är en underbar muslim MammaMarie och jag önskar att det vore fler människor som dig!

  • #27 av MammaMarie på 11 november, 2010 - 16:28

   Tack, Ella, tack snälla du…

 19. #28 av Bahlool på 11 november, 2010 - 17:09

  Sara det du tog upp, är inte från Profeten utan från Imam Al Shafi, en av de 4 sunnitiska skolornas ledare. Han sa inte shia heller utan rafidi.
  Om min kärlek som shia till ahlulbayt gör mig till en kafer i dina ögon så är jag hellre en kafer då!
  I korta ordalag sa han, Om min kärlek till Ahlul Bayt gör mig till en Rafidi, så är jag den störste av rafidis.

  Somayiah du är en mycket hatfylld och beklagensvärd person. Tycker du inte det är märkligt att så många shiiter mördas is jälvmrodsattacker och terrordåd? Medan våra shias slåss mot Israel och USA, ränner såna som du, och sprider hat och okunskap. Profeten bad Aisha att inte skapa kaos, jag ber dig samma sak, skapa inte kaos.
  Ditt hat kommer vara ett fint bål i nästa liv. Ahlul Bayt och deras älskare, deras anhängare, deras shias skrattar åt sådana som dig för att ni är hycklare av värsta sorten. Hur ofta ser du shias tala illa om sunnis? Sprid ditt gift och var nöjd med det, att tala illa om oss och hävda vi anävnder oss av taqqiya eller av lögn är så befängd.
  Under andra omständigheter så hade du nog varit en av dem som röstade på SD, ni skiljer är inte mycket åt..

 20. #29 av Somaiyah på 11 november, 2010 - 19:42

  Jag läser inte era kommentarer, tyvärr. Jag riktade mig endast till Mamma Marie.

  Men det är tråkigt att ni älskar att provocera så mycket, för ni blir så blinda för det som ni själva gör. Jag har aldrig sagt ett ont ord om shia utan endast talat sakligt om den information jag har om shia och det jag anser som gör att jag inte skulle vilja vara shia, och jag skulle vilja att ni om ni någonstans kan finna en text där jag har skrivit ”jag hatar shia” eller ”shia är kafir” att visa mig detta. Men det kan ni inte, för jag har aldrig skrivit detta någonstans eftersom jag fruktar Allah s.w.t. mer än att göra detta. Allt det ni påstår om mig, och många andra sunnimuslimer jag känner, är lögner som kommer från er. Varför ni ljuger och misstolkar så om detta vet jag inte, och varför jag säger att ni ljuger är inte för att jag dömer utan för att det är just det ni gör. Kanske vet ni inte om att ni ljuger utan har läst mellan raderna något ni tror jag har sagt eller skrivit, Allaho ‘alam. Jag har uttryckt min åsikt om shiismen en gång, endast en gång, eftersom en syster frågade mig rakt ut om detta i bloggen. Men aldrig har jag tidigare nämnt det, och aldrig tänker jag inshaAllah ta upp det igen eftersom det faktiskt inte intresserar mig. Ni har er tro, jag har min tro, lakum deenukum wa liya deen. Men jag är så himla trött på dessa diskussioner och aggressiva toner från er sobhanAllah. Så fort man säger att man är emot shiismen och beskriver varför det är så, får man höra att man hatar shia. Det är ett sjukt tankesätt, förstår ni inte det? Så ge er med det ni sysslar med, det är inte jag som sitter och skriver sådana saker ni gör för om det är detta får ni gärna (om ni nu är så duktiga på att finna källor och förstå källorna) kolla igenom min blogg och finna någonstans där jag rakt ut säger detta. För det jag säger det menar jag och det jag inte har skrivit har jag inte ens tänkt på, Allaho ‘alam. Må Allah s.w.t. förlåta mig om jag har dömt någon oavsiktligt. Det är snarare ni som inte tål att man inte håller med shiismen, och att man till och med är emot shiismen och anser att det är en sekt. Och ni påstår att det är jag som inte kan leva med att muslimer har olika inriktningar? SobhanAllah det är så tråkig attityd ni har, när ni lägger ord i folks munnar och säger saker som inte är sanna om andra människor.

  Kontakta mig inte mer inshaAllah, för jag har inget behov av att ha kontakt med er som dömer på detta vis alhamdolillah.

  Hasbi Allaho wa ne’mal wakil.

 21. #30 av Somaiyah på 11 november, 2010 - 19:50

  För övrigt, det ni sysslar med är precis som de tillfällen när man erkänner att man är emot Israel och direkt blir stämplad som antisemit. Har ni tänkt på det? Och utöver detta, skulle ni sitta och säga något som jag ansåg var lögn om sunnimuslimer så skulle jag inte säga emot utan endast göra duaa till Allah s.w.t. om att vägleda er till det rätta.

 22. #31 av soho på 11 november, 2010 - 20:04

  syster somaya, har du levt under en sten? det är inte klokt hur du tänker..hur hjärntvättad du är? om din man konventerar till shia så hade du skiljt dig säger du? det är sånna människor som dig som mördar oss shia, du står för hat,mord, orättvisa och allah i3alem. vad är det som har skapat all den hat, varför är du så trångsynt? hoppas du hamnar på samma plats som din kung ibn tammie och company hammnat på. fy fan..du borde inte konventerat till ”islam”..det är mer än förbanelse för dig ..du har mer hat nu än innan må jag säga.. peace anyway

  Ya ali ya wali allah ishfa3 lana 3nd allah!

 23. #32 av Fatiha på 11 november, 2010 - 21:08

  Varför måste vi attackera varandra med så hårda ord?
  Har aldrig förståt det där med att kasta ”skit” på varandra.
  Ha en diskution och var överens om att vara av olika åsikter.

  Tror och hoppas på att vi muslimer i hjärtat älskar varandra som bröder och systrar. Det som förenar oss är störe än det som skiljer oss.

  Nu är ju jag inte kunnig i så mycket inom vår religion men något som jag tar fasta på är att bemöta folk på det sätt jag själv vill bli bemött.
  Alltså med respekt och hänsyn.
  För det var väl så profeten, salalaho waalihim wa salim, levde och lärde.

  Vad jag läst hos dig Mamma Marie så är du kunnig och lägger ut källor så man vet vart de kommer ifrån.

  Vet inte men det gör ärligt ont i hjärtat när vi muslimer inte ens kan vara överens om att vara oense. Må allah vägleda alla och förlåta oss alla för våra synder.
  Ameen

 24. #33 av Aaliyah på 11 november, 2010 - 22:01

  ALLAH HUAKBAR ❤

 25. #34 av Megi på 11 november, 2010 - 22:34

  SubhanAllah, alla dessa hårda ord! Lämna dessa ord. Döm inte varandra.
  Soho, syster Somaiyah är ingen dålig människa, döm inte. SubhanAllah, hur man man önska en annan människa något så dåligt som du gör henne? Alla har sina åsikter, alla vi tror att vi är på den rätta vägen. Allahu alem.

  Jag är uppväxt sunni och personligen tror jag att det är den rätta vägen så som alla andra tror och tycker om sitt. Men låt oss se våra likheter istället för olikheter. Låt oss enas med dessa likheter.

  R E S P E K T

 26. #35 av Tunisano på 11 november, 2010 - 23:31

  helt klart somaiyha jag håller med dig totalt 100% ,
  Shia försöker alltid kontakta oss sunniter stämpla oss sunnither till ultra religösa ,fast dt är ju vi som lever Demokratisk och fritt i våra länder,titta bara i Irak där måste alla sshit wahabiter ha på sig kåpa och burka ,och kvinnor har inte rätt att få studera eller arbeta ,
  och man dödar /torterar alla suniter och andra minoriteter,
  Titta bara på shitismens HAT mot assyrier i Irak ,många irakier suniter/kristna) som kommer idag till sverige har Flytt från shitismen astgigfuralah ,ann marie du kan bara om du vill leva bra och modernt du behöver inte åka varje år Till stenåldern QOM och slå och piska dig själv ,Gud har skapat hela jorden så njut av ditt liv och sök kunkap från alla hörn och be till Gud att han ska förlåta dig (INTE till Ali ,astigfuralah)

  • #36 av MammaMarie på 12 november, 2010 - 10:42

   Tunisiano: vad jag har förstått utav tidigare kommentarer hos mig, så anser du att man inte är muslim ifall man inte är muslim ifrån födseln. Så det säger ju allt om dig. Så du kan ju inte heller känna särskilt stor sympati för somaiyah heller…

   Irak är inte ett land som är känt för att kvinnor måste ha burka på sig: däremot är wahabiländer som Afghanistan och Saudi det. Så jag vet inte vad du pratar om. Dessutom verkar du själv vara ett pundhuvud i övrigt. Det låter i kommentaren som om du skulle vara intresserad utav att studera, men det verkar du inte ha gjort mycket utav i ditt liv. Börja där, är du snäll. Sen kan vi diskutera.

 27. #37 av Rasul på 12 november, 2010 - 01:11

  ”Somaiyah skriver:
  11 november 2010 kl 19:42
  emot shiismen och anser att det är en sekt”

  vet du vad man gör i en sekt? man gör som Abu Bakr och Umar…

  When Umar came to the door of the house of Fatimah, he said: ”By Allah, I shall burn down (the house) over you unless you come out and give the oath of allegiance (to Abu Bakr).”

  Sunni References:

  – History of Tabari (Arabic), v1, pp 1118-1120

  – History of Ibn Athir, v2, p325

  – al-Isti’ab, by Ibn Abd al-Barr, v3, p975

  – Tarikh al-Kulafa, by Ibn Qutaybah, v1, p20

  – al-Imamah wal-Siyasah, by Ibn Qutaybah, v1, pp 19-20

 28. #38 av Bahlool på 12 november, 2010 - 06:35

  Vad ni glömmer är att det här handlar inte om sunni eller shia, utan det här handlar om att wahabiterna anser sig vara de enda sanna muslimerna. De menar att sunniterna har fel och de menar att shiiterna inte ens är muslimer.
  Ni talar om respekt. Snälla ge er? Vad fan är det för jävla respekt när människor säger till dig du är inte muslim, du är nåt helt annat..hon tom tar upp en sura här, som klart och tydligt kom ner när muslimerna diskuterade med kuffar, otrogna. Al Kafirun, jag tillber inte vad ni tillber och ni tillber inte vad jag tillber, jag tillber inte vad ni tillbad osv.

  Respekt är att kunna diskutera, visa att man har olika åsikter och att man kan komma fram till en gemensam grund. Jag sitter dagligen och försvarar sunniter, det är shiiterna som skickar pengar, vapen och män till att kämpa för Palestina. Att sitta här och tala om att vi inte är muslimer är så patetiskt.
  Det var inte mamma marie eller jag som gick och tog kontakt med denna fatima ”ali”, utan det var hon som kom till oss.
  Jag har ofta ombetts skriva i salafiternas bloggar, men det är slöseri med tid och energi. Vi går inte runt och försöker göra ”dawa”.
  Det är inte shias som spränger upp osklydiga det är inte heller shias som sprider falsk information.
  Mammamarie är för lugn mot er så hon låter er komma undan med ert skit.
  Shiaislam är den rätta vägen, sunniislam är näst bäst, salafismen är helt åt helvete. Enkel logik som kan bevisas för de som vill veta de som vill söka de som vill känna till historia.

 29. #39 av Sunni på 12 november, 2010 - 10:37

  Jag fattar inte hur ni kan hoppa på en stackars tjej Somayah. Får hon inte Tycka vad hon vill??? Det är HENNES åsikter.Det märks att ni inte tar er religion på allvar för annars hade ni aldrig slängt ur er sånt skit snack. Kortfattat vill jag säga: till alla som pratar om shia och sunni vill jag säga en sak, det är en ända bok som heter Quran och den kommer aldrig ändras!!!! Mohamed s.w.t.innan han dog sa han: be för mig och Allah s.wt. så mycket ni kan. Islam startade med sunnah och vi följde den ända vägen sunnah men för ca fem sex generationer komdet något som heter POLITIK i alla religioner och dem vill ändra mycket saker t.ex. Som de skapat Shia så dem ändrar reglerna för Islam så att islam blir som alla andra religioner,alltså ingen religion som man följer från hjärtat i dagens värld. Shia- det finns inget i denna värld som heter Shia. ”politiken” som har lagt saker i folks hjärnor från att dem föddes vill förstöra något som kallas Islam. Dem kan aldrig göra det.självklart när någon födds och han/hon hittar hans familj som är slavar för judarna samt följer något som heter Shia. Därför börjat det bli bråk mellan shia och sunni. Exakt vad judarna vill göra. Dem skrattar åt oss men det finns ca 15% shia i världen resten är sunna men jag hoppas att shia slavarna vaknar en vacker dag och ändrar sina tankar samt läser boken Quran. Sluta spela med något som är från Gud. Det ända judarna vill är att ta folk till helvetet för dem har en ända plats Kofarre(helvete)…. Dem har hypotiserat folket. Ni behöver inte diskutera sånt här för sanningen finns i Quranen. Ni som säger att ni kommer visa sidor o.s.v. Jag kan oxå skriva något som får folket att tro på. Så snälla alla som säger att dem är muslimer men inte säkra LÄS boken Quran för då kommer du/ni veta att ni har varit hjärntvättade. Jag applåderar till den judiska poliilen som äger hela världen och som har skapat bråk mellan oss muslimer!!! Jag är stolt att jag är Sunni. Ashhado Ana la illaha Ila Allah w ashhado Ana muhammad rasoule Allah . Sunni den rätta vägen inshallah //Salam

  • #40 av MammaMarie på 12 november, 2010 - 10:54

   Det är Somaiyah som har kommit till mig och kommenterat – inte tvärtom. Det var inte Somaiyah som skrev kommentaren jag refererar till i inlägget ovan (om du ens läst det). Hjärntvätt? Här låter jag era kommentarer komma fram allihopa – utan urskillnad mellan sunni, shia eller wahaber. Jag lämnade min kommentar till Somaiyah även på hennes blogg också, mest för att kontrollera om hon skulle godkänna den – om hon är lika öppen som jag och andra shia, men det är hon inte.

   Hon godkände den inte. Förmodligen vill inte wahaber att andra likasinnade ska läsa andras åsikter än deras egna – DET är hjärntvätt. Inget annat. Att du applåderar en politik som vill splittra Muhammeds efterföljare, visar exakt vad du är för person. Ja det visar exakt vad ni ALLA inom wahabirörelsen är för typ av folk.

 30. #41 av Bahlool på 12 november, 2010 - 18:01

  Du som kallar dig Sunni, har du ens öppnat Koranen? Har du ens läst en bok i ditt liv? Du vet noll om livet, om religion och om Koranen. Skärp dig?
  Så hadith från sunniböcker, så hadith från islams tidiga ålder spelar ingen roll för du tror att allt förändrades 500 år sedan? Om du är så här (o)kunnig i verkligheten så beklagar jag dig, dina vänner och dina släktingar.
  Det är stor skillnad på sunni och wahabi…

 31. #42 av Tunisano på 13 november, 2010 - 00:45

  dom riktiga fanatiker är shiter ,kolla bara på Irak NU??
  tur att dt inte finns shiter där jag kommer ifrån =D

 32. #43 av soho på 13 november, 2010 - 12:35

  Tunisano, aa verkligrn tur att det inte finns shiter där du kmr ifrån,hade varit synd att dela land med en invalid som dig. fyfan gå och läs..

 33. #44 av N* på 15 november, 2010 - 10:42

  inte konstigt att ickemuslimer ser ner på oss.. tycker och har olika fördommar om oss.. vi kan inte respektera varandra ens.. och i vår religion handlar de mesta om respekten till folk, andras tro osv.. jag skäms som sunni muslim att läsa igenom det hon skrivet.. varför inte respektera varandra tro alla följer vi ju samma bok #”koranen” vi har en gud och det är allah vår profet är mohamed saw. varför försöke ”vägleda” någon.. känner man i hjärtat att ens tro är den rätta så ska man följa den.. denna tjej visar sin kunskap om sin religion.. de märks att hon inte kan något.. och vart försvann all respekten..ohh vad jag blir arg av att läsa sånthär.. de är hemskt.. all respekt till dig mammamarie..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: