Mut’ah – Tillfälligt äktenskap Del 1

.

Jag ska ta upp ett ämne som bland en del muslimer är mycket kontroversiell – och missförstådd. Det är frågan om tillfälligt äktenskap s.k. ”mut’ah”. Det kommer att bli en hel del referenser till sunnikällor som hänvisar till denna lag.

För att kontrollera sexuella begär, om man är ogift, finns 2 alternativ: det är avhållsamhet eller temporärt giftermål. Om det går att läsa även i detta inlägg.

Fixed-Term/Temporära/Nöjes-äktenskap är olika namn för det arabiska ordet för ”Mut’ah”, vilket är ett kontrakt mellan en man och en kvinna, mycket på samma sätt som Long-Term/Permanent/Konventionellt-äktenskap är. Den största skillnaden är att längden på det tillfälliga äktenskapet begränsas till en viss bestämd tidsperiod, och mannen och kvinnan blir främmande för varandra efter utgångsdatum, utan att skilsmässa skett. En automatisk skilsmässa alltså, när den förutbestämda tiden passerat.

En missuppfattning beträffande tillfälliga äktenskap är att vissa människor tror att kvinnan som deltar i tillfällig äktenskap kan ha kontrakt varannan timme. Detta är en helt felaktig användning utav tillfälliga äktenskap. Efter ett sådant avtal har löpt ut, ska kvinnan vänta i två månader (Iddah-period) innan hon kan gifta sig med någon annan.

Den första som lagstiftade om Mut’ah, med alla de regler som gäller för det, var Allahs Budbärare (s), efter att det uppenbarats i Koranen. Alla muslimer är överens om att Allahs Budbärare lagstiftat Mut’ah och gjorde det lagligt efter migrationen till Medina, och muslimerna praktiserade det under hans livstid.


Det finns dock en oenighet mellan shia och de flesta sunnimuslimer om huruvida Profeten senare förbjudit det eller inte. De flesta sunnimuslimer hävdar att även om Profeten lagstiftat den, förbjöd han det senare. Detta medan Shia menar att tillfälliga äktenskap aldrig övergavs av Profeten (s). Allah uppenbarade det i Koranen, och det tillämpades i relativt stor utsträckning ända tills Profeten dog och även under Abu Bakrs regeringstid och den första tidens under Umars styre, tills Umar förbjöd det.

Koranen säger:

”[Ni får inte närma er] gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter – detta är vad Gud föreskriver för er. Med dessa undantag får ni vända er till varje kvinna, som ni vill leva samman med i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande, och erbjuda henne något av er egendom. Och liksom ni vill njuta av vad [er hustru] skänker er skall ni ge henne den föreskrivna brudgåvan; men ni kan inte klandras om ni efter att ha fullgjort vad som är föreskrivet kommer överens om något [vid sidan därom]. Gud är allvetande, vis.” [4:24]

I ovanstående vers, har den arabiska motsvarigheten till ordet ”äktenskap” eller någon av dess derivat inte använts. Snarare har derivatan av ordet ”Mut’ah (nöje/tillfälliga äktenskap) använts, det vill säga” Istamta’tum” (att njuta/att ha glädje). Ordet Istamta’a är den tionde verbala formen av roten m-t-a. Ordet Istamta’a har också använts i stor utsträckning i de giltiga sunnitiska samlingarna för tillfälliga äktenskap. Naturligtvis är Mut’ah en typ av äktenskap, men några av dess regler är annorlunda än det permanenta äktenskapet, inklusive det faktum att paret kan utvidga detta avtal genom ömsesidig överenskommelse, vilket anges i slutet av Koranversen.

Imam Ali (a) sa: ”Mut’ah är en nåd från Allah till sina tjänare. Om det inte vore för Umar som förbjöd det, skulle ingen begå (synd) otukt – utom en ogärningsman”

Sunnikällor: Tafsir al-Kabir, by al-Tha’labi, under komentarer till vers 4:24 i Koran;   Tafsir al-Kabir, av Fakhr al-Razi, v3, sid 200, i kommentaren till vers 4:24;   Ahkam al-Quran, av Jassas, v2, s179, under kommentar till 4:24…. Och många fler.

Ibn Masud rapporterade:

”Vi krigade tillsammans med Allahs Budbärare, och våra fruar var inte med oss. Vi frågade Allahs Budbärare: Ska vi kastrera oss själva? Den heliga profeten förbjöd oss från det, och sedan lät han oss göra Mut’ah (tillfälligt) äktenskap. Så vi alla gifte oss med fruar under en bestämd tid (vanligen tre dagar) med en hemgift av ett tygstycke. ”

Sunnikälla: Fazlul Maulana– Al Hadis, Vol. 2, sid. 686

Det är intressant att notera att Umar inte knöt förbudet av Mut’ah till Profeten (s). Det gjorde dock andra efter Umar, främst för att motivera vad han gjorde.

Umar nämner tydligt att: ”Mut’ah tilläts vid tiden för Profeten, och jag förbjuder det!” Den stora sunnitiska lärde, Fakhr al-Razi, som fått titeln ”Imam al-Mushakkikeen” (ledare för ”ever-questioners/ever-doubtful”) av sunnimuslimer, i hans omfångsrika kommentar av Koranen nämns i versen om Tillfälliga äktenskap att:

Umar sade:”Två typer av Mut’ah var lagliga under Profetens tid, och jag förbjuder dem båda, och jag straffa dem som begår det. De är: Mut’ah för pilgrimsfärden och Mut’ah av kvinnor.”

Sunnikällor: Tafsir al-Kabir, av al-Fakhr al-Razi, v3, sid.201 under vers 4:24
Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, sid. 52

Umar sa ifrån predikstolen: ”O folk! Tre saker var tillåtet under Allahs Sändebuds (s) tid, men jag förbjuder dem och gör dem härmed haraam, och straffbart. De var: Mut’ah av kvinnor, Mut’ah av Hajj (pilgrimsfärd), och att säga Hayya Ala Khair al-Amal” (vid böneutropet).”

Sunnikällor: Sharh Al-Tajreed, av al-Fadhil al-Qoshaji, (Imama Section), al-Mustaniran av al-Tabari, al-Mustabeen, av al-Tabari

Berättat av Imran bin Husain:

”Versen angående Mut’ah avslöjades i Allahs Bok, så vi praktiserade det vid tiden för Allah’s Budbärare, och ingenting uppenbarades i Koranen att göra det olagligt och inte heller förbjöd Profeten det tills han dog. Men en man som ansåg att det är olagligt, uttryckte vad hans eget sinne föreslog.”

Sunnikällor: Sahih al-Bukhari, Arabic-English, vol. 6, Hadith nr. 43 och Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v4, sid. 436

Enligt ovan tradition blev båda typerna av Mut’ah förbjudna utav Umar. Många sunnitiska kommentarer refererar till just denna tradition av Imran Ibn Husain under kommentarerna till versen av Mut’ah-äktenskap (4:24) i Koranen, vilket visar att denna Mut’ah hänvisar till Mut’ah-äktenskap .

Det är intressant att veta att i Sahih Muslim och i kommentarerna av Sahih al-Bukhari och Sahih Muslim nämns att den ”man” som nämns i denna tradition (”Men en man som ansåg att det är olagligt”) är Umar:

”En man sade enligt hans personliga åsikt, och det var Umar.”

Sunnikällor: Sahih Muslim, engelsk version, v2, kapitel CDXLII, Tradition #2825, Sahih Muslim, arabisk version, 1980 Edition Pub. i Saudi Arabia, v2, sid. 898, Tradition #166.

Även:

”Mannen som avses här är kalifen Umar Ibn al-Khattab.”

Sunnikällor: Fat’h al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, av Ibn Hajar Asqalani, v4, sid 177, Sharh al-Nawawi on Sahih Muslim, v3, sid. 364, Dar al-Sha’ab print

Abu Nadhra sade: ”Ibn Abbas (Profetens kusin) påbjöd Mut’ah medan Ibn Zubayr förbjöd det. Jag nämnde detta till Jabir Ibn Abdillah och han sa: Det är genom mig denna Hadith har delats ut. Vi gjorde Mut’ah (av Hajj och kvinnor) när Allahs Budbärare levde.

När Umar installerades som Khalif, sa han: Sannerligen Allah gjorde tillåtet vad Han ville för sitt Sändebud. Och dess påbud uppenbarades i Koranen. Utför således Hajj och Umrah för Allah som Allah har befallt er, och bekräfta (genom att återgå till permanenta äktenskap) äktenskapen med dessa kvinnor (som ni har utfört Mut’ah). Och varje person som kommer till mig med ett tillfälligt giftermål (dvs. Mut’ah) kommer jag att stena.”

Sunnikällor: Sahih Muslim, engelsk version, vol2, chapter CDXLII, Tradition #2801, Sahih Muslim, arabisk version, 1980 Edition Pub. in Saudi Arabia, vol. 2, p885, Tradition #145.

Återigen refererar ovanstående tradition till båda typer av Mut’ah, och Umar sa att Allah gjorde tillåtet vad han önskade under Profetens tid och dess motsvarande påbud uppenbarades i Koranen, men att han kommer att stena någon, som följer Guds påbud!!!

Vissa hävdar att Profeten brukade tillåta tillfälliga äktenskap under ett visst fälttåg och sedan förbjöd det när de segrat. Detta påstående faller dock samman när vi ser att vissa av de berömda följeslagarna sade att Mut’ah ofta förekom, från Profetens tid till Umars regeringstid, och fortsatte att praktiseras av en del av Profetens kompanjoner även efter Umars död. Dessutom, om Mut’ah bara var till för ett enda fälttåg, skulle Profeten ha nämnt det när han tillät det.

Dessutom har versen i Koranen inte någon begränsning av detta slag. Detta får en att förstå att såna påståenden bara är svepskäl för att motivera den nya situationen. Som vi kommer att få se i följande traditioner, stödde följeslagarna Mut’ah utan att nämna att de bara gjorde det under krig och fälttåg.

Även efter Umars död, och efter Uthman hade många Kompanjoner inte acceptera Umars nya ordning och insisterade på att tillfälliga äktenskap är lagligt. Dessa förespråkare för Mut’ah nämnde aldrig att det var begränsat till en strid.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 1. #1 av Fatima på 8 augusti, 2010 - 11:10

  Sjukt bra inlägg!

 2. #2 av E på 8 augusti, 2010 - 11:39

  Vilket informativt inlägg, jättebra! Läste för en tid sedan detta i Arab News http://arabnews.com/saudiarabia/article90276.ece
  Tillfälligt äktenskap är enligt min åsikt helt ofattbart ologiskt och destruktivt.

  • #3 av MammaMarie på 8 augusti, 2010 - 13:32

   E: Detta sätt att gifta sig ska naturligtvis inte missbrukas. Det är till för att användas vid behov och för att undvika sedeslöshet. Ingen annan religion har löst detta problem. Jag hoppas du även anser att one-night-stands, och tillfälliga förhållanden ala stilen i väst, vilket påbjuds intensivt i skolorna från ung ålder, även det är ofattbart ologiskt och destruktivt….?

   Tänk dig ett scenario: en kvinna har blivit änka. Hon har flera barn med sin bortgångne make. Hon vill absolut inte ha en ny man i huset som lägger sig i hennes och barnens liv….. vad ska hon göra? Leva i celibat hela livet? Det finns 2 alternativ för henne – antingen begå s.k. otukt, vilket är haram i de flesta religioner, eller gifta sig tillfälligt, med ett kontrakt som inte ger mannen några som helst rättigheter från henne.

 3. #4 av E på 8 augusti, 2010 - 15:23

  Scenariot du beskriver ovan är intressant, hur jag skulle agera i samma situation vet jag inte, jag förstår att situationen är komplicerad. Jag menar i första hand att de tillfälliga äktenskapen skapar problem då de missbrukas, vilket tyvärr tycks vara vanligt här i Saudiarabien (mina saudiska vänner liksom media talar ofta om detta). För mig är även one night stands och liknande lika destruktivt och ologiskt och inget för mig personligen.

 4. #5 av Musa på 8 augusti, 2010 - 16:59

  När man ingår i ett sådant äktenskap måste det vara med en from muslim, och det är också tillåtet med bokens folk. Dessa som man ingår äktenskapet med får inte ha gjort zina, och ifall man vet att dom håller på med sånt får man inte ingå i äktenskapet med dom. Det är alltså fullt logiskt och svårt att missbruka ifall man följer kraven.

 5. #6 av Somaiyah på 8 augusti, 2010 - 17:16

  Assalamo alaykom,

  Men om nu till och med Ali r.a. sade att Omar r.a. förbjöd detta äktenskap, vad finns det i så fall att ifrågasätta om det är okej att ingå detta äktenskap eller inte?

  • #7 av MammaMarie på 8 augusti, 2010 - 21:27

   Somaiyah: Vad menar du? Menar du att det inte är något tvivel om att man får använda sig utav tillfälliga äktenskap? Eller menar du att det i Islam är förbjudet med dessa äktenskap – på grund av att Omar förbjöd det?

   Tyvärr kan jag inte riktigt tolka din kommentar, så jag kan inte svara på det då :)!

 6. #8 av Maroccan på 8 augusti, 2010 - 21:42

  Du är helt konstig marie du är inte född till muslim och aldrig bli en riktig muslim heller och aldrig en av oss… när du hittar på dina egna lagar ..jag hoppas din döttrar får en mutah äktenskap ,dt här är inte till för oss tom iranier kallar detta för prostitution!!!!
  och det är verkligen det.Punkt slut.

  • #9 av zulqarnain på 14 januari, 2013 - 11:33

   Snacka för dig själv Maroocan, blanda inte in Iranier i detta!
   Den Iranier som anser att en ren Mutah är prostitution är säkert samma Iranier som anser att det är ok och dricka i små mängder och samma Iranier som anser att Iranier är bättre än araber.

   Du är en Umadye, samma araber som ansåg att andra var mindre värd än de själva, de som ansåg Iranier var AJAM och nu tycker du att Marie är Ajam.

 7. #10 av Fatima på 9 augusti, 2010 - 10:14

  Svar till Maroccan:

  Är du muslim och skriver denna kommentaren? Då tackar jag Gud att min mamma inte är som dig. Det ska bli jävligt kul att få se hur Allah ska döma dig på domedagen för denna kommentar. Läs igenom den igen och var jävligt rädd!
  Det ska väl inte spela någon roll vad iranier säger om Muta om vår Profet sa att det var tillåtet, var tusan är din logik?

  • #11 av Amme på 10 januari, 2013 - 22:02

   mycket fult skrivet marrocan.. Marie tack för ditt inlägg verkligen och tack att du visar de vilseledda ”muslimer” som inte fått chansen att forska på det sätt du gjort..Man ser tydligt hur man förnekar koranen tyvärr och påstår att Omar förbjud mutah.. vem är omar att ändra i koranen,, det är KUFFOR att ändra koranen . och jag hoppas en ren muslim kan se sanningen och inte blunda och förlita sig på vad sheikher som manipulerar säger.. Mutah är tillåtet i koranen och då finns det INGEN som kan förneka det utan att den personen är största syndaren och kaffir.

 8. #12 av Sarah på 9 augusti, 2010 - 10:27

  profeten beodrade oss att vi ska lyda honom och hans sahaba. dessutom sa forbjod han oss fran att gora uppror mot ledarna /makthavarna, aven om dem skulle vara orattfardiga. Detta baseras pa Allahs sandebuds (salla allahu alayhi wa salam) ord till Abu Darr al Ghifari
  ”Ha talamod, aven om det ar en abessinsk slav”
  ( Muslim (1837), Ahmad (3/171) )

  ”Ha talamod till dess att ni traffar mig vid dammen”
  al bukhari (7/117)

  Anas bin Malik sade
  De storsta av Allah sandebuds (salla allahu alayhi wa sallam) foljeslagare forbjod oss (sagande) : ”skymfa inte era makthavare, var inte oarliga mot dem och hata inte dem. Var gudfruktiga och härda, for sannerligen ar angelagenheten nara.” (ibn Abi Asims as-sunnah 2 /488)

  Abdullah bin Umar (radhiya allahu anhuma) rapporterade att profeten (salla allahu alayhi wa salam) sade
  ”Varje muslim ar alagd att lyssna och lyda i bade det han alskar o hatar sa lange han inte beordras till olydnad. Om han daremot beordras till olydnad skall han varken lyssna eller lyda” (muslim 1839)

  ber om ursakt om det blir lite jobbigt att lasa med tanke pa att jag ej har dem tre sista bokstaverna pa mitt tangentbord hehe

 9. #13 av Sarah på 9 augusti, 2010 - 10:32

  bara ett litet tillag angaende den sista hadithen. Saga vad man vill om Mut’ah i sag, men da det inte ar nagat som allah har foreskrivit oss i koranen sa maste vi lyda det umar lagstiftat da vi ej handlar i olydnad jamtemot Allah genom att lyssna och lyda det vi beordrats i detta fall.

  • #14 av MammaMarie på 9 augusti, 2010 - 12:23

   Sarah: Läs igenom inlägget igen, där finns Koranversen där Allah föreskrivit oss angående mut’ah. Jag nämner även sunnitiska källor som anknyter denna vers till just mut’ah.

   Och jag hoppas att du inte menar att vi ska ersätta Profeten med Umar??!!? Det finns en anledning, ett syfte med att vi MÅSTE tro (OM man är muslim) på att Muhammed var den siste Profeten – betydelsen utav det är att det inte kommer nya lagar efter honom. Den som stiftar lagar i Islam är Allah – ingen annan, och Muhammed var dess Budbärare… dvs den som förmedlade Hans lagar till oss.

   Den som godkänner att någon,
   efter Profeten, stiftar lagar (framförallt att göra det olagliga lagligt och det lagliga olagligt) har på en gång ersatt Profeten. Man sätter alltså den personen högre än Profeten Muhammed! Vilket är haram! Eller vill du mena att det är halal???!

   Man måste tänka först, och sedan svara.

 10. #15 av Somaiyah på 12 augusti, 2010 - 19:52

  Assalamo alaykom. Ramadan mobarak. Nej, jag syftade på att om en hadith finns till och med från Ali r.a. som säger att Omar r.a. förbjöd detta slags äktenskap, då finns det väl inget att diskutera om det är okej eller inte eftersom Ali r.a. erkänner att det nu är förbjudet?

  • #16 av MammaMarie på 13 augusti, 2010 - 00:18

   Inte alls. Han erkänner INTE någonstans att det är förbjudet – han bara konstaterar att Omar förbjöd det. Vilket är bida’h ( en innovation) då han gjorde något som Gud själv gjort tillåtet, till otillåtet. Att ändra lagar, oavsett vem det är som ändrar dom, är haram. Profeten Muhammed (s) är sigillet till Guds religion. Efter att han dog kom inga fler lagar, inga tillägg, inga ändringar kan göras. Det enda som man kan göra är att tolka Koranens inre mening för att veta hur man ska agera när världen förändras.

   Omar hänvisade inte till något sådant när han förbjöd Muta’h, Han erkände t.o.m. att: ”Två typer av Mut’ah var lagliga under Profetens tid, och jag förbjuder dem båda, och jag straffa dem som begår det. De är: Mut’ah för pilgrimsfärden och Mut’ah av kvinnor.”

   Han hänvisar inte till att det står i Koranen eller att Profeten sagt något, han gjorde något från sitt eget tycke och smak. Han var förbannad för att någon ingått Muta’h med hans dotter.

   I Islam är det kvinnor som bestämmer om äktenskap, villkor om äktenskap, hon godkänner eller förkastar de bud hon får. ALLT är på kvinnans hand – inte på någon mans hand. Det var inte alla (och än idag är det så) män som kunde acceptera sådant – att kvinnor själva bestämmer om sig själv. Särskilt när det gäller giftermål. Det är en anledning till att Omar gjorde detta förbud.

   Så alla kvinnor i framtiden ska straffas för att de följer en lag som Gud skapat – bara för att Omar blev sur?

 11. #17 av Abd al-Alim på 26 november, 2010 - 20:05

  Narrated by al-Bukhaari, 3979; Muslim, 1407.

  It was narrated from al-Rabee’ ibn Sabrah al-Juhani that his father told him that he was with the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) who said, “O people, I used to allow you to engage in mut’ah marriages, but now Allaah has forbidden that until the Day of Resurrection, so whoever has any wives in a mut’ah marriage, he should let her go and do not take anything of the (money) you have given them.”

 12. #18 av Rasul på 27 november, 2010 - 14:57

  Umar said: Two types of Mut’a were (legal) during the time of the Prophet and I forbid them both, and I punish those who commit it.
  They are: Mut’a of pilgrimage and Mut’a of women.

  Sunni references:
  Tafsir al-Kabir, by al-Fakhr al-Razi, v3, p201 under verse 4:24
  Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, p52

 13. #19 av Rasul på 27 november, 2010 - 15:05

  Also in another Sunni commentary it is reported that:

  Umar said, while on the pulpit: ”O folk! Three were (allowed) during the time of the Messenger of Allah (PBUH&HF), and I forbid them, and make them Haraam, and punish on them. They were: Mut’a of women, Mut’a of Hajj (pilgrimage), and saying ‘Hayya Ala Khair al-Amal’.”

  Sunni references:

  Sharh Al-Tajreed, by al-Fadhil al-Qoshaji, (Imama Section)
  al-Mustaniran, by al-Tabari
  al-Mustabeen, by al-Tabari

  Imran Ibn Husain narrated: ”The verse of Mut’a (4:24) was revealed in Allah’s Book, and there did NOT came any other verse after that to abrogate it; and the Prophet ORDERED US to do it, so we did it at the time of Allah’s Apostle, and he did not forbade us from it till he died. But a man (who regarded it illegal) expressed what his own mind suggested.”
  Sunni reference:

  Tafsir al-Kabir, by al-Tha’labi, under commentary of verse 4:24 of Quran
  Tafsir al-Kabir, by Fakhr al-Razi, v3, pp 200,202, under the verse 4:24
  Tafsir Ibn Hayyan, v3, p218, under commentary of verse 4:24 of Quran
  Tafsir Nisaboori, by al-Nisaboori (8th century)

 14. #20 av Aliyah Hussain på 29 november, 2012 - 17:08

  MashaAllah MammaMarie!! Måtte Allah swt välsigna dig med Jennah!!!! Abd al Alim och Rasul också….

 15. #21 av Aliyah Hussain på 29 november, 2012 - 17:11

  Vad fräckt av Maroccan att skriva som han/hon gjorde…..Inte en av oss..?????So what om någon inte är född och uppvuxen som muslim….Bättre sent än alldrig sägs det…..Har man sagt shahada även som vuxen så är man ju muslim även om ens föräldrar inte är det….Vissa är sååååå rasister mot konvertiter,….

 16. #22 av Aliyah Hussain på 29 november, 2012 - 17:16

  Menar bara Rasul…Sorry.

 17. #24 av Aliyah Hussain på 29 november, 2012 - 17:23

  I vilken Sura/ayat har Allah swt förbjudit mutah….Hänvisar till den fabrikerade hadith att Muhammed saws ska ha sagt att Allah swt har förbjudit mutahl….I en annan hadith är det Muhammed saws som säger att HAN(Muhammed saws själv)som förbjuder det….Muhammed saws ville alldrig ha gjort något haram som Allah swt har gjort halal….Men att Umar gjorde det är ingen överraskning…Inte den enda bidah han gjorde….Hehehe.

 1. Svar på fråga: ”Är det inte ni (shia) som…..? | MammaMarie
 2. Ramadan föreläsning – Period of Three Caliphs | تهرس

Lämna ett svar till Sarah Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: